Zagrożenie wybuchem

 

Problem : Zagrożenie wybuchem

 
Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy wszystkie eksploatowane urządzenia, w których są zawarte ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, mają decyzję UDT, zezwalającą na ich eksploatację?
Stosowanie urządzeń ciśnieniowych dopuszczonych decyzją UDT do produkcji, obrotu i eksploatacji.

Przeprowadzanie przeglądów eksploatowanych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.

Sprawdzenie wykonania zaleceń UDT.
Czy są dokonywane okresowo przeglądy urządzeń ciśnieniowych?
Systematyczne poddawanie instalacji ciśnieniowych wymaganym przeglądom i konserwacjom.
Czy występują zagrożenia wybuchem na skutek:
  • ulatniania się gazu z niesprawnej instalacji gazowej na propan-butan
  • tworzenia się mieszanek wybuchowych z powietrzem (np. benzyny, rozpuszczalników)?
Zainstalowanie czujników gazu.

Zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczeń.

Przywrócenie pełnej szczelności instalacji ciśnieniowej.

Info: 1, 4, 11, 16, 33, 34, 54, 67