Zagrożenia czynnikami chemicznymi i pyłami
Problem : Narażenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyły m.in.: benzynę, naftę, rozpuszczalniki do lakierów, dymy spawalnicze, gazy spalinowe.

Uwaga l — spaliny paliw zawierają bardzo toksyczny gaz - tlenek węgla, który może być przyczyną śmiertelnych zatruć.

Uwaga 2 - Spaliny silników Diesla są czynnikami prawdopodobnie rakotwórczymi dla ludzi.
Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy personel warsztatu jest narażony na oddziaływanie substancji chemicznych i pyłów w stężeniach przekraczających wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS)?
Dokonywanie okresowych pomiarów stężenia szkodliwych substancji chemicznych i pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy

Informowanie personelu o przekroczeniach wartości NDS czynników chemicznych i pyłów.
Czy są stosowane rozwiązania techniczne i organizacyjne ograniczające narażenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyły?
Zastosowanie odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniach pracy.

Zapewnienie odprowadzenia spalin z pomieszczeń pracy.

Ograniczanie w procesie pracy w pomieszczeniach czynności wymagających uruchamiania silnika spalinowego.

Zainstalowanie mierników stężeń tlenku węgla.

Ograniczenie czasu pracy.
Czy są zapewnione środki ochrony indywidualnej?
Stosowanie prawidłowo dobranych środków ochrony indywidualnej.
Czy są przeprowadzane wstępne i okresowe badania lekarskie?
Przeprowadzanie wstępnych i okresowych badań lekarskich.

Info: 1-4, 16, 17, 23-25, 35