Prąd elektryczny

 

Problem : Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przez:

  • instalację elektryczną (przewody)
  • osprzęt (gniazda, wtyczki)
  • tablice (rozdzielnice) elektryczne
  • maszyny i urządzenia zasilane energią elektryczną (stacjonarne i przenośne).

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy są prowadzone okresowe kontrole skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji przewodów?
Okresowe (jeden raz w roku) kontrole skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji przewodów.
Czy przeglądy i naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych wykonują osoby uprawnione?
Wykonywanie przeglądów, napraw i podłączeń tylko przez elektryka z uprawnieniami odpowiednimi do stosowanych urządzeń i napięcia zasilania.
Czy są użytkowane urządzenia elektryczne i instalacje:
 • niewłaściwie dobrane do warunków pracy i instalacji elektrycznej (m.in. bezpieczniki, wyłączniki)
 • z uszkodzoną lub naprawianą izolacją (tzw. gołe przewody)
 • z prowizorycznie podłączanymi odbiornikami
 • z niesprawnymi gniazdami i wtykami
 • z otwartymi lub niezabezpieczonymi przed otwarciem przez osoby niepowołane obudowami wyposażenia elektrycznego
 • z otwartymi pokrywami elektrycznych skrzynek zaciskowych?
Wykonywanie napraw i konserwacji urządzeń elektrycznych po wyłączeniu zasilania.

Używanie zgodnie z przeznaczeniem osprzętu i przewodów elektrycznych oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadających aktualny certyfikat uprawniający do oznaczania takim znakiem.

Zapobieganie uszkodzeniom mechanicznym przewodów elektrycznych (podwieszanie, prowadzenie pod osłoną, np. korytka, rury itp.).

Podłączanie urządzeń energetycznych i prowadzenie przewodów na stałe (unikanie prowizorycznych podłączeń i instalacji).

Zamknięcie wyposażenia elektrycznego w obudowach o wystarczającej wytrzymałości mechanicznej i stopniu ochrony IP odpowiednim do warunków użytkowania.

Uniemożliwienie, środkami technicznymi i organizacyjnymi, otwierania szaf pod napięciem i skrzynek zaciskowych przez osoby nieupoważnione.

Stosowanie oświetlenia oraz przenośnych urządzeń elektrycznych (lamp) zasilanych napięciem bezpiecznym (24 V).

Stosowanie nadmiarowych wyłączników instalacyjnych (w starych instalacjach bezpieczników topikowych) i różnicowoprądowych, o parametrach zgodnych z projektem instalacji.

Wymienianie (a nie naprawianie) spalonych bezpieczników topikowych.

Nie używanie urządzeń, gdy są zawilgocone, bądź gdy przewody zasilające leżą w wodzie.
Czy na tablicach rozdzielczych, skrzynkach zaciskowych maszyn i obudowach sterowniczych są znaki ostrzegawcze i informacyjne?
Opisywanie i oznakowanie instalacji elektrycznych (kombinacja barw żółtej i zielonej zarezerwowana dla przewodu ochronnego i połączeń wyrównawczych, barwa niebieska - dla przewodu neutralnego).

Wyposażenie maszyn i urządzeń w wyraźnie oznaczony i łatwo dostępny główny wyłącznik zasilania.
Czy instalacja i przyłączone do niej maszyny objęte są systemem połączeń wyrównawczych?
Stosowanie połączeń wyrównawczych między instalacjami i elementami metalowymi wyposażenia pomieszczeń pracy.
Czy występują strefy zagrożenia wybuchem?
Oznaczenie stref zagrożonych wybuchem.
Czy instalacja eksploatowana w strefach zagrożonych wybuchem jest w wykonaniu przeciwwybuchowym?
Zastosowanie instalacji i urządzeń tylko w wykonaniu wymaganym w protokole klasyfikującym daną strefę jako strefę zagrożenia wybuchem.

Info: 1, 4, 16, 38, 53-56