Mikroklimat
 
Problem : Zagrożenia oparzeniami powodowanymi przez: gorące powierzchnie i przedmioty gorącą wodę, płyn chłodzący, olej i parę
 
Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy istnieje ryzyko oparzeń:
  • otwartym ogniem (np. podczas spawania)
  • gorącymi powierzchniami (rozgrzane elementy silnika)
  • gorącymi cieczami (np. płyny z chłodnic)
  • parą wodną?
Zorganizowanie stanowiska z otwartym ogniem w sposób wykluczający poparzenie pracowników.

Stosowanie izolacji termicznej gorących powierzchni lub ich wychłodzenie.

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy otwieraniu korków spustowych oleju i chłodnic, zaworów z gorącymi płynami oraz przy ich wypływie.

Stosowanie rękawic i odzieży chroniących przed oparzeniami .
 
Problem : Występowanie niskiej lub wysokiej temperatury na stanowisku pracy
 
Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy przeprowadzono pomiary mikroklimatu w środowisku pracy?
Przeprowadzenie pomiarów mikroklimatu w środowisku pracy.
Czy wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych (NDN)?
Informowanie pracowników o wynikach pomiarów.
Czy podjęto działania eliminujące bądź ograniczające niekorzystne warunki mikroklimatu?
Ograniczanie prac na zewnątrz budynku.

Podjęcie działań redukujących lub ograniczających niekorzystne warunki mikroklimatu.

Usuwanie nadmiernych ilości pary wodnej poza pomieszczenia pracy.

Stosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji.
Czy jest stosowana odzież ochronna?
Wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież ochronną.

Info: 1-4, 16, 17, 30, 66