Środki transportu

Problem : Zagrożenie urazami powodowanymi przez środki transportu poziomego i pionowego lub ruchome wyposażenie stanowisk:

    • uniwersalny podnośnik samochodowy
    • hydrauliczny i elektryczny podnośnik kanałowy
    • wózek do wymontowywania i transportu podzespołów
    • wózek napędzany podnośnikowy lub naładowny
    • żurawie i inne dźwignice

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy stosowane środki transportu są odpowiednio dobrane do wykonywanych zadań?
Stosowanie środków transportu odpowiednich do wykonywanych zadań. Wyposażenie zakładu w środki transportu tylko z odpowiednim certyfikatem bezpieczeństwa (dla urządzeń dźwigowych decyzja Urzędu Dozoru Technicznego o dopuszczeniu do eksploatacji).
Czy środki transportu są w stanie pełnej sprawności i z kompletnym wyposażeniem?
Stosowanie sprawnego technicznie sprzętu transportowego wyposażonego zgodnie z instrukcją obsługi lub dokumentacją techniczno-ruchową (DTR), odpowiadającego wymaganiom aktualnych przepisów i norm.
Czy są wytyczone drogi transportowe o parametrach (wymiary, nośność itp.) odpowiadających stosowanym środkom transportu i przemieszczanym materiałom?
Prowadzenie transportu po wyznaczonych drogach komunikacyjnych.
Czy środki transportu nie są przeciążane?
Przestrzeganie instrukcji producenta i danych na tabliczce znamionowej dotyczących nośności i udźwigu.
Czy ładunek jest właściwie ułożony i zamocowany oraz nie ogranicza widoczności?
Układanie i mocowanie ładunków oraz ich rozładowywanie zgodnie z instrukcją obsługi lub DTR.
Czy środki transportu obsługują osoby uprawnione?
Powierzenie obsługi, zwłaszcza wózków napędzanych, wyłącznie osobom przeszkolonym i uprawnionym.

Info: 1, 4 ,11, 12, 16, 26, 32-34, 45, 46, 50, 60, 61, 67