Maszyny
 
Problem : Zagrożenia urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn, np.:
  • wiertarek
  • szlifierek
  • sprężarekoraz narzędzi zmechanizowanych (z napędem elektrycznym pneumatycznym -itp.)
Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy maszyna jest prawidłowo posadowiona i podłączona do instalacji oraz użytkowana zgodnie z przeznaczeniem? Posadowienie i/lub zamocowanie oraz podłączenie do instalacji i utrzymywanie maszyn w stanie technicznym zgodnym z wymaganiami aktualnych przepisów i norm oraz stosowanie w zakresie i warunkach podanych w instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR). Wprowadzanie do eksploatacji wyłącznie maszyn, urządzeń oraz narzędzi:- oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadają
cych aktualny certyfikat uprawniający do oznaczania tym znakiem -jeśli znajdują się w wykazie wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania, tym znakiem

- posiadających deklarację zgodności z normami
wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania
oraz wymaganiami określonymi właściwymi prze
pisami - dla pozostałych.
Czy możliwy jest dostęp rąk, nóg lub innych części ciała do ruchomych elementów maszyny, narzędzi lub przedmiotu obrabianego, mogących powodować następujące sytuacje i zdarzenia niebezpieczne:
  • pochwycenie
  • wciągnięcie
  • uderzenie
  • wplątanie
  • dotknięcie
  • obcięcie
  • zgniecenie, zmiażdżenie
  • przecięcie
  • stłuczenie
  • otarcie?
Stosowanie pewnie mocowanych osłon i innychurządzeń ochronnych uniemożliwiających dostęp do stref niebezpiecznych i zapewniających zachowanie normalnych warunków pracy, np.: zabezpieczających przed wzrostem ciśnienia (zgodnie z instrukcją obsługi lub DTR, normami lub oceną ryzyka),

Pewne mocowanie przedmiotu obrabianego.
Czy wytrzymałość, usytuowanie i mocowanie osłon jest właściwe (kompletność, pewność mocowań, kształt i wielkość otworów oraz odpowiednie odległości bezpieczeństwa)?
Sprawdzenie i zapewnienie odległości bezpieczeństwa uniemożliwiających dostęp rąk i nóg oraz innych części ciała do stref niebezpiecznych.

Niedemontowanie osłon i innych urządzeń ochronnych.

Nieotwieranie osłon podczas ruchu maszyny.
Czy usytuowanie oraz działanie pozostałych urządzeń ochronnych i zabezpieczających (fotokomórki, zawory, bezpieczniki) jest właściwe?
Sprawdzenie i zapewnienie właściwego funkcjonowania pozostałych urządzeń ochronnych i zabezpieczających.
Czy funkcjonowanie, lokalizacja i oznakowanie elementów sterowniczych i informacyjnych jest właściwe?
Sprawdzenie i zapewnienie właściwego funkcjonowania elementów sterowniczych (zwłaszcza wyłączników: start i stop, wyłącznika awaryjnego, wyłączników krańcowych) i elementów informacyjnych: pewnie zamocowanych, łatwo dostępnych i odpowiednio oznakowanych.
Czy na stanowisku pracy jest dostępna pełna informacja o użytkowaniu maszyny (instrukcja obsługi, bhp, znaki i napisy na maszynie)?
Zapewnienie właściwej informacji o użytkowaniu dla operatora: instrukcja obsługi, bhp, znaki i napisy na maszynie.
Czy mogą występować zagrożenia podczas czyszczenia, smarowania i konserwacji maszyn i narzędzi?
Zachowanie szczególnej ostrożności podczas czyszczenia, konserwacji i napraw (po wyłączeniu zasilania).
Czy są wykonywane okresowe przeglądy techniczne i przewidziane wymiany części bądź naprawy (wg instrukcji obsługi lub dokumentacji techniczno-ruchowej DTR)?
Wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw zgodnie z instrukcją obsługi lub DTR.
Czy operatorzy maszyn stosują właściwe środki ochrony indywidualnej oraz odpowiednie ubranie i obuwie robocze?
Stosowanie właściwie dobranych środków ochrony indywidualnej oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadających ważny certyfikat upoważniający do takiego oznaczania.
Stosowanie odpowiedniego ubrania i obuwia roboczego.

Info: 1, 3, 12, 16, 36-38, 40-47, 50-53, 56, 58-61