Narzędzia ręczne z napędem elektrycznym

Narzędzia ręczne z napędem elektrycznym stwarzają podobne zagrożenia jak maszyny stacjonarne spełniające tę samą funkcję. Dodatkowo maszyny ręczne z napędem są źródłem własnych zagrożeń. Z powodu szczególnej ruchliwości takich narzędzi, ich ostrza mogą łatwo wejść w kontakt z ciałem operatora, a trudno jest je kompletnie osłonić. Istnieje również możliwość złamania narzędzia w wyniku upadku lub niewłaściwego trzymania.
Typowe urazy powodowane przez te narzędzia to obcięcia i zgniecenia, uszkodzenia oczu przez wióry. Częstym źródłem urazów jest też porażenie prądem elektrycznym.

 

Podczas użytkowania narzędzi ręcznych z napędem należy przestrzegać następujących zasad:

 • Nie używać narzędzi z niesprawnymi przełącznikami lub osprzętem. Usuwać je z kompletów użytkowanych narzędzi i przekazywać do naprawy.
 • Używać tylko oprzyrządowania, narzędzi tnących i głowic roboczych zalecanych przez producenta.
 • Stosować odpowiednią odzież ochronną. Luźna odzież, biżuteria oraz długie włosy mogą powiększać ryzyko wypadku.
 • Zawsze stosować ochronniki oczu lub twarzy, a gdy konieczne ochronniki słuchu i dróg oddechowych.
 • Mocować przedmioty obrabiane. Normalne użytkowanie narzędzi nie wymaga przyłożenia dużych sił.
 • Nigdy nie pozostawiać narzędzi w miejscach, gdzie istnieje możliwość, że pociągnięcie za przewód zasilający może spowodować ich upadek. Przewody najlepiej podwieszać ponad przejściami lub stanowiskami pracy, co uniemożliwi ich uderzenie przez innych pracowników lub przenoszone materiały. Leżące przewody należy zabezpieczać za pomocą drewnianych pokryw lub przejazdów. Nie wolno podwieszać przyłączy na gwoździach, śrubach lub elementach o ostrych krawędziach. Należy sprawdzać, czy kable zasilające nie znajdują się na linii cięcia materiału oraz chronić je przed stycznością z olejem, powierzchniami gorącymi i chemikaliami.
 • Nie trzymać, podnosić lub opuszczać narzędzi za przewód zasilający.
 • Chronić ciało przed kontaktem z narzędziem, pamiętając o tym, że ostrze bezpośrednio po użytkowaniu może być gorące
 • Zawsze odłączać narzędzia od źródła zasilania przed wymianą głowic roboczych i elementów tnących lub oprzyrządowania. Przed powtórnym użyciem narzędzi mocować i regulować osłony.
 • Utrzymywać stanowisko pracy w czystości oraz zapewnić dobre jego oświetlenie.

Wiertarki

Pomimo braku osłon wierteł, możliwe jest pewne zabezpieczenie pracowników poprzez właściwy dobór wierteł do wykonywanych zadań. Nie należy stosować wierteł dłuższych niż to konieczne. Podczas użytkowania wiertarek z napędem elektrycznym należy

 • Sprawdzać mocowanie uchwytu szczególnie w narzędziach o zmiennym kierunku obrotów, tzw. rewersyjnych,
 • Pewnie zaciskać wiertła przy użyciu klucza, który należy wyjmować z gniazda uchwytu przed uruchomieniem wiertarki. Wyrzucony siłą odśrodkową klucz może spowodować poważny uraz,
 • W przypadku zakleszczenia się wiertła podczas pracy należy natychmiast wyłączyć wiertarkę i odłączyć przyłącze zasilające. Dopiero wtedy uwalniać wiertło z materiału.
 • W przypadku prac, gdzie może nastąpić zakleszczenie wiertła nie używać blokady wyłącznika umożliwiającej ciągłą pracę narzędzia.
 • Nigdy nie uwalniać zakleszczonego wiertła poprzez włączanie i wyłączanie wiertarki.
 • Podczas operacji przewiercania materiału przed osiągnięciem wylotu otworu mocno trzymać wiertarkę, zmniejszyć nacisk, pozwalając na powolne wykonanie otworu przelotowego.

Pilarki tarczowe

Muszą posiadać osłony ochraniające górną i dolną krawędź piły, a także klin rozszczepiający. Osłona dolna powinna uchylać się automatycznie podczas użytkowania piły. Należy przeszkolić pracowników we właściwym użytkowaniu osłon. Każdorazowo przed użytkowaniem sprawdzać działanie osłony uchylnej zwracając uwagę na swobodne jej ruchy i całkowite osłanianie ostrza, gdy nie następuje skrawanie materiału. Czas zamykania się osłony powinien być jak najkrótszy.

Należy używać ostrych tarcz. Tępe tarcze powodują zakleszczanie, zatrzymanie silnika lub możliwość odbicia. Powoduje to również straty mocy, skraca okres użytkowania silnika i wyłączników. Ważną sprawą jest właściwy dobór rodzaju tarcz do wykonywanych zadań z uwzględnieniem ich rozmiaru oraz średnicy otworu mocującego. Prędkość obrotowa pilarki powinna być mniejsza od dopuszczalnej prędkości pracy dla stosowanej tarczy.
Przed każdym użytkowaniem należy:

 • sprawdzić stan tarczy tnącej, jej ustawienie i ewentualne uszkodzenia. Sprawdzeniu podlega również poprawne   zamocowanie tarczy na trzpieniu roboczym oraz jej dokręcenie.
 • sprawdzić działanie osłony ruchomej zwracając uwagę na to, czy wraca do położenia początkowego zakrywając w pełni ostrze. W przypadku powolnego ruchu powrotnego osłony lub pozostawania w położeniu uniesionym narzędzie należy poddać naprawie lub regulacji. W żadnym przypadku nie wolno kontynuować pracy.

Zasady bezpiecznego użytkowania

 • mocno uchwycić pilarkę oburącz za przeznaczone do tego uchwyty, po wcześniejszym pewnym zamocowaniu i podparciu przedmiotu obrabianego,
 • rozpoczynać proces cięcia po osiągnięciu przez ostrze pełnych obrotów,
 • uważać na możliwość zakleszczenia ostrza lub wystąpienia odbicia,
 • w przypadku utraty zasilania podczas cięcia elementów należy wyłączyć wyłącznik i poczekać aż piła się zatrzyma,
 • unikać przycinania małych elementów, których nie można umocować lub uniemożliwiają one pewne prowadzenie stopy piły po materiale.
 • nigdy nie przebywać w przestrzeni pod miejscem, gdzie piła pracuje.
 • nigdy nie trzymać przycinanego przedmiotu w ręku lub kłaść na kolanach lub podpierać ciałem.
 • podczas wycinania zabudowanych elementów, np. ścian lub płyt gipsowo kartonowych należy sprawdzać, czy w materiale obrabianym nie przebiegają przewody elektryczne pod napięciem lub rury instalacji wodnej lub hydraulicznej mogące spowodować porażenie prądem elektrycznym. W takim przypadku należy odłączyć je od źródła napięcia lub opróżnić z wody lub płynów hydraulicznych.
 • utrzymywać ostrza w czystości celem zapobiegania zwiększonemu tarciu powodowanemu osadzaniem skrawanego materiału pomiędzy zębami.
 • nie przecinać mokrego drzewa powodującego zwiększone tarcie tarczy i skłonność do zatykania przestrzeni między zębnych.
 • uważać na sęki, wrosty i zmiany struktury materiału mogące powodować zaciśnięcie ostrza.
 • wyłączać narzędzie natychmiast, gdy tarcza się zakleszczy lub zatrzyma silnik.
 • nigdy nie wyjmować piły z przecinanego materiału z wirującą tarczą.
 • nie używać uszkodzonych tarcz (zgiętych, zwichrowanych bądź wyszczerbionych).
 • nie przegrzewać tarcz co prowadzi do ich zwichrowania.
 • tworzenie się osadu między zębami, przyspiesza proces tępienia ostrzy, utrudnia prowadzenie narzędzia i powoduje nagrzewanie się tarcz pił.
 • stosować tarcze o średnicach zapewniających głębokość cięcia większą od grubości przecinanego materiału o 3 do 6 milimetrów.
 • dokładnie prowadzić piłę po zamocowanym materiale oraz zapewniać swobodny ruch materiału odcinanego, aby wyeliminować zaciśnięcie tarczy.

Pilarki o ruchu posuwisto zwrotnym

Podczas ich użytkowania należy przestrzegać kilku ważnych zasad:

 • utrzymywać w czystości przestrzenie międzyzębne dla zapewnienia usuwania skrawanego materiału.
 • przyjmować pozycję pozwalającą na pewny chwyt narzędzia przy przestrzeganiu zasady, że operacja cięcia nie przebiega powyżej ramion operatora.
 • używać ostrych brzeszczotów; praca tępymi brzeszczotami powoduje wydzielanie ciepła zwiększając opory tarcia i mogąc doprowadzić do wypadku.
 • używać możliwie najkrótszych brzeszczotów dla uniknięcia zjawiska wyboczenia i zapewnienia wysokiej jakości cięcia.
 • podczas wykonywania operacji wrzynania w materiał oraz wycinania otworów, stosować specjalne rodzaje ostrzy oraz zachowywać stały kontakt prowadnicy piły z materiałem.
 • sprawdzać, czy w materiale obrabianym nie przebiegają przewody elektryczne pod napięciem lub rury instalacji wodnej mogące spowodować porażenie prądem elektrycznym, jeśli tak, to należy odłączyć je od źródła napięcia lub opróżnić z wody.
 • zawsze wyjmować narzędzie z materiału po zatrzymaniu brzeszczotu, za wyjątkiem procesu przecinania materiału.

Wyrzynarki

Podczas użytkowania wyrzynarek należy przestrzegać następujących zasad:

 • sprawdzać mocowanie brzeszczotów przed podłączeniem narzędzia do gniazda zasilającego,
 • przed włączeniem docisnąć prowadnicę do obrabianego materiału,
 • wykonując nacięcia lub otwory wyłączać wyrzynarkę i wyjmować brzeszczot z materiału dopiero po zatrzymaniu,
 • chwytać i przytrzymywać narzędzia za uchwyty przeznaczone do tego celu,
 • podczas wykonywania operacji wrzynania (wcinania) w materiał oraz wycinania otworów stosować specjalne rodzaje ostrzy oraz zachowywać stały kontakt prowadnicy z materiałem,

 

Szlifierki i polerki

Ponieważ szlifierkipracują z dużą prędkością obrotową, należy unikać urazów wynikających z nieprzewidzianego kontaktu głowicy roboczej z materiałami lub częściami ludzkiego ciała. Operator szlifierki powinien zawsze używać ochronników oczu lub twarzy oraz stosować ochronniki dróg oddechowych i słuchu. Przed przyłączeniem szlifierki do źródła napięcia należy sprawdzić, czy wyłącznik jest w pozycji wyłączonej. Zabronione jest chwytanie i trzymanie przez operatora narzędzi za tarcze lub głowice szlifierskie lub kierowanie ich w stronę personelu, gdy są w ruchu. Podczas pracy szlifierkami należy przestrzegać doboru odpowiednich tarcz szlifierskich. Szczególnie ważne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących średnic stosowanych tarcz i głowic szlifierskich oraz prędkości granicznych, aby zapobiec ich rozerwaniu lub pękaniu. Każdorazowo przed użyciem należy sprawdzać zamocowanie tarcz lub głowic w celu wyeliminowania poważnych urazów ciała. Dokręcanie tarczy lub głowicy roboczej zbyt dużym momentem może spowodować jej uszkodzenie lub doprowadzić do zniszczenia tulei zaciskowej trzpienia napędowego, co grozi wypadkiem. W przypadku upuszczenia szlifierki należy sprawdzić, czy nie nastąpiło pęknięcie tarczy, uszkodzenie tulei zaciskowej lub skrzywienie trzpienia napędowego. Zbyt duży nacisk podczas pracy również może doprowadzić do złamania lub zgięcia tulei zaciskowej, trzpienia lub uszkodzenia tarczy bądź głowicy szlifierskiej. Gdy szlifierka nie pracuje płynnie pod obciążeniem świadczy to o zbyt dużym nacisku (przeciążeniu) narzędzia.

Polerkitaśmowe lub tarczowe mogą powodować urazy i uszkodzenia skóry w przypadku wystąpienia bezpośredniego kontaktu z ludzkim ciałem. Ponieważ nie jest możliwe całkowite osłonięcie głowic roboczych tych narzędzi należy podczas pracy używać ochronników oczu lub twarzy, zapewniać skuteczną wentylację i stosować ochrony dróg oddechowych jak i właściwie dopasowane ubrania robocze oraz rękawice. Należy również zapewniać zabezpieczenie przed możliwością powstania warunków sprzyjających eksplozji. Należy również zapewniać okresowe czyszczenie narzędzi z ich demontażem włącznie.

Podczas szlifowania i polerowania drewna z reguły występuje duże zapylenie stwarzając możliwość wystąpienia pożaru i eksplozji. Przeciwdziałanie tej sytuacji polega na zapewnieniu odpowiedniej wentylacji pomieszczeń lub użytkowaniu narzędzi wyposażonych w możliwość odsysania pyłu do zasobników. Celem zmniejszenia zagrożenia pożarem lub eksplozją należy używać narzędzi elektrycznych w obudowie przeciwwybuchowej.

Zasady bezpiecznego użytkowania szlifierek i polerek

Podczas użytkowania szlifierek i polerek z napędem elektrycznym należy przestrzegać następujących zasad:

 • przed podłączeniem narzędzia do źródła napięcia sprawdzać, czy wyłącznik jest w pozycji zapewniającej wyłączenie narzędzia. Nagłe uruchomienie narzędzia może spowodować utratę nad nim kontroli i doprowadzić do obrażeń ciała.
 • w polerkach taśmowych używać taśm o właściwej długości.
 • nie używać, o ile to możliwe, blokady włącznika umożliwiającej ciągłą pracę narzędzia.
 • nie przeciążać polerki poprzez zbyt duży nacisk, gdyż może to spowodować przegrzanie narzędzia lub wywołać zjawisko odrzutu.
 • unikać kontaktu polerek z płynami lub pracy w warunkach dużej wilgotności.
 • gdy tylko to możliwe - mocować obrabiany materiał za pomocą zacisków lub uchwytów.
 • usuwać z przestrzeni roboczej wszelkie materiały mogące ulec zapaleniu iskrami powstającymi podczas polerowania powierzchni metalowych.

Frezarki

Pracują z dużą prędkością obrotową głowicy skrawającej dochodzącą do ponad 20 000 obrotów na minutę. Jest to prędkość wielokrotnie wyższa niż prędkość wrzecion wiertarek. Dlatego też podczas użytkowania ręcznych frezarek z napędem elektrycznym należy przestrzegać następujących zasad:

 • sprawdzać mocowanie obrabianych elementów oraz freza w uchwycie frezarki
 • stosować osłony przewidziane przez producenta.
 • przed podłączeniem narzędzia do źródła napięcia sprawdzać, czy wyłącznik jest w pozycji zapewniającej wyłączenie narzędzia.
 • przed użyciem pozwolić na osiągnięcie pełnej prędkości obrotowej wrzeciona.
 • podczas pracy pewnie trzymać oburącz narzędzie za uchwyty, aby nie utracić kontroli nad frezarką, bo może to doprowadzić do ciężkiego urazu ciała.
 • podczas pracy z narzędziami z węglików spiekanych zachować szczególną ostrożność podczas rozruchu ze względu na możliwość pękania głowic roboczych.
 • nie usuwać wiórów z przestrzeni roboczej podczas pracy frezarki.
 • nigdy nie przeciążać frezarki stosując umiarkowany nacisk na narzędzie.