Uciążliwości

 

Problem: Podnoszenie i przenoszenie ciężarów

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy masa ciężarów podnoszonych i przenoszonych przekracza dopuszczalne wartości?

Wiek (lata)
Masa (kg)
kobiety
praca
powtarzalna
dorywcza
15-16
5
10
17-18
8
20
ponad 18
12
20

Wiek (lata)
Masa (kg)
mężczyźni
praca
powtarzalna
dorywcza
15-16
8
15
17-18
12
25
ponad 18
30
50
Stosowanie urządzeń transportowych eliminujących pracę ręczną (np. wózków, podnośników, transporterów).

Zapoznanie pracowników z normami i technikami dźwigania ciężarów oraz przestrzeganie ich stosowania.

Stosowanie przenoszenia zespołowego przez dwóch lub trzech pracowników.

Opracowanie instrukcji dotyczącej bezpiecznego wykonywania prac załadowczo-wyładowczych.

Czy stan urządzeń transportu szynowego i kołowego jest odpowiedni? Doprowadzenie wózków widłowych, obrotnic, przesuwnic do właściwego stanu technicznego (uzyskanie łatwości przesuwania, obracania itp.).

 

Problem: Wymuszona pozycja ciała przy pracy

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy często występują wymuszone pozycje ciała przy pracy, jak np.:

 • długie stanie bez możliwości siedzenia
 • pochylanie i skręcenie tułowia
 • kucanie, klękanie
 • z rękoma uniesionymi powyżej linii głowy
 • wymuszona pozycja, wynikająca z ograniczonej przestrzeni
  (bardzo małe, niskie pomieszczenia)?
Umożliwianie pracownikom zmiany pozycji podczas pracy.

Dostosowanie struktury przestrzennej stanowiska pracy do wzrostu i zasięgu rąk pracownika.

Stosowanie przerw w pracy.

Stosowanie rotacji pracowników.

Info: 1, 4, 17, 21, 22, 26

 

Problem: Stres psychologiczny w pracy

 

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy występują przyczyny stresu w pracy:

 • praca zmianowa (nocna)
 • praca w godzinach nadliczbowych
 • konflikty między pracownikami
 • narzucone tempo pracy
 • monotonia pracy?
Przestrzeganie norm dziennych i tygodniowych dotyczących czasu pracy.

Rozważenie możliwości zatrudnienia dodatkowych pracowników.

Angażowanie pracowników w ustalanie sposobów i terminów wykonania poszczególnych prac i ustalanie grafików czasu wolnego.

Doskonalenie metod instruktażu, szkoleń oraz instrukcji.

Ustalenie jasnych zasad wynagradzania, premiowania i kar regulaminowych.

Dbanie o poprawne stosunki międzyludzkie.

Ustalenie jasnego podziału obowiązków między pracowników.

Info: 4, 23