Instalacje elektryczne

 

 

W instalacjach elektrycznychznajdujących się w pomieszczeniach zakładów przetwórstwa drewna należy stosować:

   1. złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych,
   2. oddzielny przewód ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i odbiorczych,
   3. urządzenia ochronne różnicowoprądowe lub odpowiednie do rodzaju i przeznaczenia budynku bądź jego części, inne środki ochrony przeciwporażeniowej,
   4. wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych,
   5. zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń,
   6. przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
   7. połączenia wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji budynku,
   8. zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,
   9. przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi, jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2,
   10. urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej

 

II

   1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1.000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.
   2. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.
   3. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.


UWAGA: zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 r., nr 191, poz. 1596) ze zm., wszystkie instalacje użytkowane podczas pracy – w tym również instalacja elektryczna – w ciągu najbliższych 3 lat (tj. do dnia 1 stycznia 2006 r.) powinny spełniać minimalne wymagania bezpieczeństwa określone w normach i obowiązujących przepisach.