Uciążliwości
 
Problem : Wymuszone pozycje przy pracy

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy często występują wymuszone pozycje przy pracy, jak np.:
  • długie stanie bez możliwości siedzenia
  • pochylanie i skręcanie tułowia
  • kucanie, klękanie z rękoma uniesionymi powyżej linii głowy wynikające z ciasnej przestrzeni (bardzo małe, niskie pomieszczenia)?
Zapewnienie pracownikom możliwości zmiany pozycji przy pracy.
Dobieranie ustawienia wysokości pomostów roboczych stosownie do poziomu, na którym jest wykonywana określona praca.
Zapewnienie łatwego dostępu do wyposażenia na stanowisku pracy.

Problem : Podnoszenie i przenoszenie ciężarów

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy masa podnoszonych i przenoszonych ciężarów przekracza dopuszczalne wartości?

 

Wiek
Masa (kg)
(lata)
kobiety
 
praca powtarzalna
praca dorywcza
15+16
5
10
17+18
8
20
ponad 18
12
20

Wiek
Masa (kg)
(lata)
mężczyźni
 
praca powtarzalna
praca dorywcza
15+16
8
15
17+18
12
25
ponad 18
50
50
Używanie urządzeń transportowych eliminujących pracę ręczną, np. wózków,podnośników czy taczek. Stosowanie do podnoszenia i transportu urządzeń pomocniczych.
Stosowanie przenoszenia zespołowego przez dwóch lub trzech pracowników.
Zapoznanie pracowników z normami i technikami dźwigania ciężarów oraz przestrzeganie ich stosowania.
Zastosowanie rotacji pracowników na stanowiskach pracy związanych z podnoszeniem i przenoszeniem ciężarów.

Problem : Stres

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy występują przyczyny stresu:
  • praca na wysokościach
  • narzucone tempo pracy
  • praca w godzinach nadliczbowych
  • praca zmianowa (nocna)
  • konflikty między pracownikami
  • monotonia pracy
  • nieumiejętność pracy w zespole?
Zbadanie sprawności psychofizycznej pracowników pod kątem pracy na wysokościach.
Przestrzeganie norm dziennych i tygodniowych dotyczących czasu pracy.
Rozważenie możliwości zatrudnienia dodatkowych pracowników.
Angażowanie pracowników w ustalanie terminów wykonania poszczególnych prac i ustalanie grafików czasu wolnego.
Doskonalenie metod instruktażu, szkoleń oraz instrukcji.
Ustalenie jasnych zasad wynagradzania, premiowania i kar regulaminowych.
Dbałość o poprawne stosunki międzyludzkie.
Optymalizacja organizacji pracy.