Profilaktyka

INNE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA PRACY - profilaktyka

 

Problem : Używanie przeterminowanych lub uszkodzonych środków ochrony indywidualnej

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy są używane wycofane lub uszkodzone środki ochrony indywidualnej, np.: pęknięte hełmy ochronne, przedziurawione rękawice czy zniszczone obuwie? Dobranie odpowiednich środków ochrony indywidualnej i zapewnienie wystarczającej ich ilości.
Wymiana wadliwych, zniszczonych i wycofanych środków ochrony indywidualnej.
Regularne czyszczenie, sprawdzanie i konserwowanie środków ochrony indywidualnej.

Problem : Brak zainteresowania bezpieczeństwem i higieną pracy

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy pracownicy mają trudności w dostosowaniu się dowymagań bhp:
  • demontują środki ochrony zbiorowej
  • zwyczajowo nie używają środków ochrony indywidualnej, np. hełmów ochronnych
  • nieodpowiedzialnie zachowują się w sytuacji zagrożeń?
Zachęcanie pracowników do odpowiedzialności i rozwijanie u nich świadomości zagadnień bezpieczeństwa pracy, np. nagrodami.
Bezwzględne egzekwowanie, przez nadzór budowy, używania wymaganych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Problem : Nieznajomość przepisów bhp

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy pracownicy mają wymagane kwalifikacje i znajomość:
  • przepisów i zasad bhp
  • obsługi użytkowanych urządzeń?
Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp: wstępnych i okresowych oraz szkoleń zawodowych i specjalistycznych.

Udostępnianie pracownikom aktualnych instrukcji bhp i obsługi urządzeń.
Czy pracownicy wiedzą o niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynnikach występujących na ich stanowiskach pracy oraz związanym z nimi ryzyku zawodowym? Informowanie pracowników na bieżąco o czynnikach zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz związanym z nimi ryzyku zawodowym.

Omawianie przyczyn i okoliczności wypadków oraz środków

Problem :Profilaktyka medyczna

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy są przeprowadzone wstępne i okresowe badania lekarskie pracowników? Kierowanie kandydatów do pracy na wstępne badania lekarskie.

Problem :Absencja, choroby zawodowe

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy obserwuje się zmiany (zmniejszenie) absencji chorobowej? Poddawanie pracowników profilaktycznym, okresowym badaniom lekarskim w terminach ustalonych przez uprawnionego lekarza-specjalistę medycyny pracy. Udział lekarza w kontroli warunków pracy zapobiegających wypadkom.