Pożar

Pożar (wspólne dla różnych robót i czynności) Informacje ogólne.

 

Problem : Zagrożenie pożarem

Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp

Czy są używane substancje i materiały łatwo palne, jak: rozpuszczalniki (np. benzyna, nafta) oraz drewno i pilśń?
Zapewnienie hermetycznych opakowań substancji łatwo palnych, właściwe ich składowanie w oznakowanych opakowaniach, nienarażanie na uszkodzenia mechaniczne oraz usuwanie niepotrzebnych materiałów łatwo palnych.
Czy występują źródła otwartego ognia, np.: palniki przy spawaniu, piece przy podgrzewaniu mas bitumicznych lub palenie tytoniu w miejscach niedozwolonych? Prowadzenie prac spawalniczych wyłącznie przez uprawnione i przeszkolone osoby. Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami.
Czy jest dostępny sprawny sprzęt przeciwpożarowy? Zapewnienie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy oraz w innych miejscach potencjalnego zagrożenia pożarem, np. przy prowadzeniu prac spawalniczych.
Czy są prowadzone szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej? Szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Czy w miejscu prowadzenia prac z użyciem otwartego ognia np. spawalniczych, są wytyczone i oznakowane drogi ewakuacyjne? Zapewnienie wolnych dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych oraz dostępów do bram i wejść, oznakowanie dróg ewakuacyjnych
Kto zapewnia ochronę przeciwpożarową budynku, obiektu, placu budowy
lub terenu i w jakim zakresie ?
Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu obowiązany jest w szczególności:

  • Przestrzegać przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych
  • Wyposażyć obiekt, budynek, plac budowy lub teren w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz środki gaśnicze
  • Zapewnić osobom przebywającym bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji
  • Przygotować plan obiektu do prowadzenia akcji ratowniczej
  • Ustalić w instrukcji sposoby postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego zagrożenia
Kiedy można rozpocząć eksploatację nowej lub przebudowanej budowli, obiektu, terenu, placu budowy, maszyn, urządzeń lub instalacji ? Gdy zostały spełnione

  • Wymagania ochrony przeciwpożarowej na etapie projektu wykonawczego i następnie po realizacji
  • Wymagania dotyczące sprzętu, urządzeń pożarniczych i ratowniczych oraz środki gaśnicze zapewniające skuteczną ochronę przeciwpożarową
Jak kwalifikuje się budynek, jego części lub pomieszczenia ?

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719)