Prąd elektryczny

 

Problem : Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przez:

- instalację elektryczną
- (przewody)
- osprzęt (gniazda, wtyczki)
- tablice (rozdzielnice)
- skrzynki rozdzielcze
- elektrycznemaszyny i urządzenia zasilane energią elektryczną (stacjonarne i przenośne)

 


Pytania / obserwacje
Działania poprawiające stan bhp
Czy są prowadzone okresowe kontrole skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji przewodów? Okresowe (jeden raz w roku, zgodnie z ustawą Prawo budowlane) kontrole skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i stanu izolacji przewodów; usuwanie ewentualnych niezgodności.
Czy przeglądy i naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych wykonują osoby uprawnione? Wykonywanie przeglądów, napraw i podłączeń tylko przez elektryka posiadającego świadectwo kwalifikacji, z uprawnieniami odpowiednimi do stosowanych urządzeń i napięcia zasilania.

Wykonywanie napraw i konserwacji urządzeń elektrycznych po wyłączeniu zasilania.
Czy są użytkowane urządzenia elektryczne i instalacje: niewłaściwie dobrane do warunków pracy (m.in. bezpieczniki, wyłączniki)

  • z uszkodzoną lub naprawianą izolacją (tzw. gołe przewody)
  • z prowizorycznie podłączanymi odbiornikami
  • z niesprawnymi gniazdami i wtyczkami
  • z otwartymi lub nie zabezpieczonymi przed otwarciem przez osoby niepowołane obudowami wyposażenia elektrycznego
  • z otwartymi pokrywami elektrycznych skrzynek zaciskowych
  • z oprawami oświetleniowymi ze zdjętymi bądź niekompletnymi lub uszkodzonymi kloszami?
Stosowanie zgodnie z przeznaczeniem osprzętu i przewodów elektrycznych oznaczonych znakiem bezpieczeństwa i posiadających aktualny certyfikat uprawniający do oznaczania takim znakiem.

Zapobieganie uszkodzeniom mechanicznym przewodów elektrycznych (podwieszanie, prowadzenie pod osłoną, np. korytka, rury itp.).

Podłączanie urządzeń energetycznych i prowadzenie przewodów na stałe (unikanie prowizorycznych podłączeń i instalacji), Zamknięcie wyposażenia elektrycznego w obudowach o wystarczającej wytrzymałości mechanicznej i stopniu ochrony IP odpowiednim do warunków użytkowania, (dotyczy to także opraw oświetleniowych)

Uniemożliwienie, środkami technicznymi i organizacyjnymi, otwierania szaf pod napięciem i skrzynek zaciskowych przez osoby nieupoważnione. Stosowanie przenośnych urządzeń elektrycznych (lamp) zasilanych napięciem bezpiecznym (24 V)* z transformatorami bezpieczeństwa wykonanymi w II klasie ochronności

Nie używanie urządzeń, gdy są zawilgocone, bądź gdy przewody zasilające leżą w wodzie.

Opisywanie i oznakowanie instalacji elektrycznych
Czy na tablicach rozdzielczych, skrzynkach zaciskowych maszyn i obudowach sterowniczych są znaki ostrzegawcze i informacyjne, schematy ? (kombinacja barw żółtej i zielonej zarezerwowana dla przewodu ochronnego i połączeń wyrównawczych, barwa niebieska - dla przewodu neutralnego).


Wyposażenie maszyn i urządzeń w wyraźnie oznaczony i łatwo dostępny główny wyłącznik zasilania.


Umieszczenie schematu w rozdzielnicy
Czy instalacja elektryczna jest wyposażona w ochronne wyłączniki różnicowoprądowe? Stosowanie nadmiarowo - prądowych wyłączników instalacyjnych (w starych instalacjach bezpieczników topikowych) i różnicowoprądowych o parametrach zgodnych z projektem instalacji.

Wymiana (a nie naprawianie) wkładek topikowych bezpieczników, w których uległ stopieniu element topikowy
Czy w instalacji elektrycznej są stosowane transformatory separacyjne ? Transformatory separacyjne wykonane w II klasie ochronności i o przekładni 1:1 należy stosować dla spełnienia ochrony przeciwporażeniowej w warunkach szczególnego zagrożenia
Czy instalacja i przyłączone do niej maszyny objęte są systemem połączeń wyrównawczych? Stosowanie połączeń wyrównawczych między instalacjami i elementami metalowymi wyposażenia pomieszczeń pracy.
Czy wystepują strefy zagrożenia wybuchem? Oznaczenie stref zagrożonych wybuchem.
Czy instalacja eksploatowana w strefach zagrożonych wybuchem jest wykonana w wersji przeciwwybuchowej? Zastosowanie instalacji i urządzeń tylko w wykonaniu wymaganym w protokole klasyfikujacym daną strefe jako strefe zagrożenia wybuchem.