Obowiązki prewencji pośredniej

2.  Obowiązki prewencji pośredniej

 

2.1. Obowiązki edukacyjne (związane z koniecznością oceny środowiska pracy i prewencji)

 

L.p.

Treść pytań

tak

nie

Nie dotyczy

1

Czy w zakładzie pracy została przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego [1]?

 

 

 

2

czy zostało ustalone występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy? [2]

 

 

 

3

czy przeprowadzone zostało rozpoznanie emisji tych czynników i warunki pracy mające wpływ na poziom ich stężeń i natężeń? [2]

 

 

 

4

czy w przeprowadzonym rozpoznaniu pracodawca uwzględnił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego rozpoznania (maszyny, urządzenia, stosowane procesy technologiczne, rodzaj i właściwości czynnika, stosowane środki ochrony zbiorowej, organizację pracy i sposób jej wykonywania, rzeczywisty czas narażenia) ? [2]

 

 

 

5

czy pracodawca przeprowadził badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności? [16]

 

 

 

6

czy pracodawca prowadzi rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia ? [16]

 

 

 

7

czy pracodawca prowadzi rejestr czynników szkodliwych oraz kartę badań i pomiarów, w której wpisywane są na bieżąco wyniki badań i pomiarów? [16]

 

 

 

8

czy, w przypadku narażenia pracowników na hałas lub drgania pracodawca przy ocenie ryzyka zawodowego uwzględnił wszystkie elementy niezbędne do tej oceny określone w przepisach? [11]

 

 

 

9

czy w przypadku konieczności stosowania transportu ręcznego pracodawca oceniając ryzyko zawodowe uwzględnił elementy wymienione w przepisach? [10]

 

 

 

10

czy oceniając ryzyko zawodowe związane z narażeniem na działanie czynników chemicznych uwzględnione zostały elementy wymienione w przepisach ? [7]

 

 

 

11

czy w przypadku występowania kilku czynników chemicznych uwzględniono w ocenie ryzyka zawodowego ryzyko stwarzane przez te czynniki łącznie? [7]

 

 

 

12

czy ocena ryzyka zawodowego jest powtarzana w przypadku zmian w składzie czynnika, procesie technologicznym lub postępie wiedzy medycznej? [2]

 

 

 

13

czy w przypadku oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem czynnika biologicznego zostały uwzględnione elementy określone w przepisach? [9]