Obowiązki związane ze szkoleniem i informowaniem pracowników

1.5.  Obowiązki związane ze szkoleniem i informowaniem pracowników

 

L.p.

Treść pytań

tak

nie

Nie dotyczy

1

Czy nowozatrudniony pracownik posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonywania pracy? [1]

 

 

 

2

czy nowoprzyjęty do pracy pracownik przeszedł szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) przed przystąpieniem do pracy? [13]

 

 

 

3

czy zostało na piśmie potwierdzone odbycie szkolenia wstępnego? [13]

 

 

 

4

czy pracodawca odbył szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy? [1]

 

 

 

5

czy szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest powtarzane okresowo? [13]

 

 

 

6

czy pracodawca opracował programy szkoleń wstępnych i okresowych? [13]

 

 

 

7

czy programy te są przechowywane w zakładzie pracy? [13]

 

 

 

8

czy pracodawca wydał instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy?  [1]

 

 

 

9

czy używane w produkcji maszyny i urządzenie wyposażone są w pisemne instrukcje dotyczące ich użytkowania? [2]

 

 

 

10

czy w instrukcji bhp na stanowisku obsługi traków określone zostały sygnały uruchomienia traków i łączności między pracownikami hali traków? [6]

 

 

 

11

czy zostały wydane instrukcje postępowania w przypadku konieczności ręcznego przenoszenia przedmiotów nieporęcznych? [ 10]

 

 

 

12

czy opracowane zostały instrukcje stosowania i składowania materiałów niebezpiecznych? [2]

 

 

 

13

czy pracodawca poinformował pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami? [1]

 

 

 

14

czy pracodawca poinformował o zasadach postępowania w przypadku awarii i w innych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu pracowników  (np. przekroczenia NDS lub NDN)? [1]

 

 

 

15

czy pracodawca poinformował pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (czynniki chemiczne, pyły rakotwórcze, hałas, drgania)? [1]

 

 

 

16

czy pracodawca poinformował o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników? [1]