Obowiązki związane z profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami

1.4.  Obowiązki związane z profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami*

 

L.p.

Treść pytań

tak

nie

Nie dotyczy

1

Czy pracodawca przyjmujący do pracy pracownika ustalił konieczność przeprowadzenia badań wstępnych? [1]

 

 

 

2

czy przed przyjęciem do pracy pracownik, który nie ma aktualnych badań dotyczących stanowiska, na którym ma wykonywać pracę został skierowany na wstępne badania lekarskie? [1]

 

 

 

3

czy pracodawca w skierowaniu wskazał prawidłowo czynniki na jakie będzie podczas wykonywania pracy narażony pracownik lub rodzaje prac jakie będzie wykonywał oraz wyniki badań i pomiarów? [12]

 

 

 

4

czy pracodawca w skierowaniu wskazał prawidłowo czynniki, na jakie będzie podczas wykonywania pracy narażony pracownik lub rodzaje prac jakie będzie wykonywał oraz wyniki badań i pomiarów? [12]

 

 

 

5

czy pracodawca zawarł z lekarzem medycyny pracy umowę o sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami? [12]

 

 

 

6

czy pracownik przenoszony na stanowisko, na którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe został skierowany na wstępne badania lekarskie? [12]

 

 

 

7

czy pracownicy są kierowania na okresowe badania lekarskie, w okresach wskazanych przez lekarza lub w przepisach? [12]

 

 

 

8

czy pracownicy, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni przed przystąpieniem do pracy kierowani na kontrolne badania lekarskie? [1]

 

 

 

9

czy badania lekarskie przeprowadzane w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami są przeprowadzane w godzinach pracy i na koszt pracodawcy? [1]

 

 

 

10

czy w przypadku skierowania na badania do innej miejscowości pracownik otrzymuje zwrot kosztów przejazdu na zasadach dotyczących rozliczania podróży służbowych? [1]

 

 

 

11

czy pracownik narażony w trakcie pracy na pyły drewna twardego jest objęty profilaktyczną opieką zdrowotną także po ustaniu narażenia, a w przypadku, gdy złoży on taki wniosek, również po rozwiązaniu stosunku pracy? [1]

 

 

 

12

czy w przypadku orzeczenia lekarskiego pracodawca przesunął pracownika z podejrzeniem chrobry zawodowej do pracy nie związanej z narażeniem na czynniki powodujące chorobę, na okres wskazany w orzeczeniu? [1]

 

 

 

13

czy pracodawca, w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia, w związku z koniecznością przesunięcia do innej pracy w związku z podejrzeniem choroby zawodowej wypłaca pracownikowi dodatek wyrównawczy? [1]

 

 

 

14

czy w zakładzie pracy zostały zorganizowane punkty pierwszej pomocy? [1,2]

 

 

 

15

czy w zakładzie pracy są odpowiednio wyposażone, łatwo dostępne i odpowiednio oznakowane apteczki? [2]

 

 

 

16

czy zostali wyznaczeni pracownicy do obsługi punktów i apteczek? [2]

 

 

 

17

Czy przy apteczkach jest wykaz osób upoważnionych do udzielania pierwszej pomocy i czy zawiera dane osób wraz z numerem telefonu? [2]

 

 

 

18

czy wyznaczone osoby są przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy? [2]

 

 

 

19

Czy w zakładzie pracy, w tym przy apteczce pierwszej pomocy dostępny jest czytelny wykaz numerów alarmowych oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy? [2]