Obowiązki związane z dostarczaniem środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

1.6. Obowiązki związane z dostarczaniem środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

 

     W przypadku, gdy procesy pracy wiążą się z narażeniem pracownika na działanie niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników i brak jest innych skutecznych środków technicznych i organizacyjnych ograniczających to narażenia pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikom środki ochrony indywidualnej. Obowiązki dotyczące wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej wynikają z Kodeksu pracy [1], rozporządzenia w sprawie przepisów ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy, jak też z przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych [7], rozporządzenia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników i procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy [8], rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne [11]. Środki ochrony indywidualnej pracodawca dostarcza pracownikom nieodpłatnie. Pracodawca informuje pracowników o zagrożeniach, przed którymi będą ich one chroniły oraz o sposobie posługiwania się przydzielonymi środkami. Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej określone zostały w załączniku 2 do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy [2]. Dostarczone pracownikom środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności.

    Pracownikom, którzy wykonują parce przy obsłudze maszyn i innych urządzeń technicznych, jak też przy których ich własna odzież może ulec zniszczeni lub zabrudzeniu oraz ze względu na wymagania technologiczne lub bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca ma obowiązek dostarczyć odzież i obuwie robocze. W pracach przy obróbce drewna i przy produkcji mebli, ze względu na możliwość zniszczenia ubrań lub zagrożenia występujące w procesie pracy praktycznie nie ma możliwości ustalenia, że pracownik, za jego zgodą będzie używał własnego ubrania.

 

   Pracodawca ustala, jakie środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze i na jakich stanowiskach będzie używane. Ustala również czasokres używania odzieży i obuwia roboczego. U pracodawcy, u którego został opracowany regulamin pracy (zatrudniającego nie mniej niż 20 pracowników) wyposażenie pracownika w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej powinny być określone w regulaminie pracy.  Pracodawca zapewnia, aby środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe przez cały okres ich stosowania. Na pracodawcy ciąży również obowiązek prania, konserwowania, naprawy, odpylania i odkażania środków ochrony indywidualnej i odzieży oraz obuwia roboczego. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej może powierzyć jej pranie, za odpowiednią opłatą pracownikowi. Nie dotyczy to odzieży, która w procesie produkcji może ulec skażeniu środkami chemicznymi.