Obowiązki prewencji bezpośredniej

1.  Obowiązki prewencji bezpośredniej

1.1. Obowiązki pracodawcy związane z wymaganiami dotyczącymi obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy

 

1.1.1.Wymagania dotyczące obiektów budowlanych

 

L.p.

Treść pytania

tak

nie

Nie dotyczy

1

Czy zostały przeprowadzone okresowe sprawdzenia i kontrole dotyczące stanu budynków i ich wyposażenia? [3]

 

 

 

2

czy jest prowadzona książka obiektu budowlanego, oraz czy są tam zamieszczone wszystkie badania i ekspertyzy dotyczące stanu budynków i ich wyposażenia*?

 

 

 

3

czy drogi i dojścia do zakładu są odpowiedniej szerokości i nośności i zostały dostosowane do rodzaju, ciężaru i częstości transportu oraz liczby użytkowników? [2]

 

 

 

4

czy w przypadku konieczności manewrowania na terenie zakładu pracy wydzielone zostały odpowiednie place manewrowe? [2]

 

 

 

5

czy drogi dojazdowe i dojścia są odpowiedni oznakowane? [2]

 

 

 

6

czy na drogach dojazdowych występują progi lub stopnie? Jeżeli tak to czy zostały zniwelowane przez zrobienie pochylni lub odpowiednio oznakowane? [2]

 

 

 

7

czy otwory i zagłębienia są odpowiednio przykryte? [2]

 

 

 

8

czy miejsca niebezpieczne są odpowiednio oznakowane lub wyłączone z ruchu? [2]

 

 

 

9

czy drogi dojazdowe nie są zastawione? [2]

 

 

 

10

czy zakład posiada urządzenia zapobiegające skażeniu lub zapyleniu powietrza, gruntu lub wód ? [2]

 

 

 

11

czy w zakładzie pracy jest odpowiednia ilość wody przeznaczonej do utrzymania czystości pomieszczeń i terenu zakładu (1,5 l na dobę na m2 powierzchni      wymagających mycia)? [2]

 

 

 

 

* Wzór książki oraz sposób jej prowadzenia określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134)

 

1.1.2. Wymagania dla pomieszczeń pracy

 

L.p.

Treść pytania

tak

nie

Nie dotyczy

1

Czy praca w pomieszczeniu i rozstawienie maszyn i innych urządzeń gwarantuje pracownikowi je obsługującemu 2 m 2 wolnej powierzchni? [2]

 

 

 

2

czy wysokość pomieszczeń jest zgodna z wymaganiami uwzględniającymi rodzaj produkcji, a szczególnie możliwość narażenia pracownika na czynniki szkodliwe? [2]

 

 

 

3

czy w pomieszczeniu pracy pracownik ma zagwarantowane 13 m3 wolnej objętości. [2]

 

 

 

4

czy drzwi są odpowiedniej wielkości uwzględniającej liczbę przechodzących przez nie pracowników oraz rodzaj przewożonego ładunku? [2]

 

 

 

5

czy drzwi są odpowiednio zabezpieczone przed wypadnięciem z prowadnic lub opadnięcie, oraz jeżeli są przezroczyste, to czy są zabezpieczone przed rozbiciem?  [2]

 

 

 

6

czy drzwi między pomieszczeniami umożliwiają pracownikiem wyjście z pomieszczenia pracy w każdej chwili, bez klucza? [2]

 

 

 

7

czy okna umieszczone  na wysokości na której są narażone na rozbicie są odpowiednio ochronione siatką od strony, w której znajdują się pracownicy? [2]

 

 

 

 

1.1.3. Oświetlenie pomieszczeń pracy

 

L.p.

Treść pytań

tak

nie

Nie dotyczy

1

Czy stosunek okien do podłogi w pomieszczeniach pracy wynosi 1:8 ? [4]

 

 

 

2

zy oświetlenie sztuczne zostało tak zainstalowane aby nie narażało pracownika na dodatkowe zagrożenia (olśnienie, oświetlenie za niskie lub za wysokie, zły rodzaj oświetlenia) ?

[2]

 

 

 

3

czy oświetlenie stanowisk pracy jest zgodne z normami? [2]

 

 

 

4

czy został przewidziana częstość mycia szyb podlegających zapyleniu? [2]

 

 

 

5

czy zapewniony jest łatwy dostęp do ich mycia? [2]

 

 

 

6

czy okna i świetliki mają zapewnione ochrony przeciw nadmiernemu promieniowaniu słońca? [2]

 

 

 

7

czy okna i świetliki mają urządzenia umożliwiające ich otwieranie z poziomu podłogi i czy jest możliwość ustawienia ich części w pożądanym położeniu? [2]

 

 

 

 

1.1.4.Temperatura i wentylacja w pomieszczeniach pracy  

 

L.p.

Treść pytań

tak

nie

Nie dotyczy

1

Czy w pomieszczeniu pracy zapewniona jest odpowiednia temperatura (18oC dla lekkiej pracy fizycznej lub pracy biurowej i 14oC dla pozostałej pracy)?  [2]

 

 

 

2

czy w pomieszczeniach pracy zapewniona jest odpowiednia wymiana powietrza zapewniająca nieprzekroczenie ndn/nds? [15]

 

 

 

3

czy powietrze wprowadzane do pomieszczeń pracy za pomocą wentylacji mechanicznej jest oczyszczone z pyłów i substancji szkodliwych dla zdrowia? [2]

 

 

 

4

czy urządzenia wydzielające pyły są zhermetyzowane lub zastosowane są miejscowe wyciągi? [2]

 

 

 

5

czy zastosowana wentylacja nie gromadzi ładunków elektryczności?  [2]

 

 

 

6

czy w przypadku stosowania wentylacji mechanicznej zapewniona jest jej  stała konserwacja? [2]

 

 

 

7

czy temperatura nawiewanego powietrza nie przekracza 450C i nie jest skierowana na pracownika? [2]

 

 

 

8

czy przy stosowaniu wentylacji mechanicznej ograniczone zostały poziom i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań powodowanych przez urządzenie? [2]

 

 

 

 

1.1.5. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne

 

L.p.

Treść pytań

tak

nie

Nie dotyczy

1

Czy zostały zapewnione pomieszczenia higieniczno-sanitarne uwzględniające liczbę zatrudnionych pracowników oraz rodzaj technologii, pracy i jej warunki? [2]

 

 

 

2

czy pomieszczenia są ogrzewane, oświetlone i zapewniona w nich jest prawidłowa wymiana powietrza? [2]

 

 

 

3

czy zostały zapewnione przez pracodawcę szatnie? [2]

 

 

 

4

czy szatnie znajdują się w osobnych pomieszczeniach? [2]

 

 

 

5

czy jeżeli szatnia znajduje się w suterenie lub piwnicy zapewniona jest odpowiednia izolacja zapobiegająca zwilgoceniu i wyznaczone zostały drogi ewakuacyjne? [2]

 

 

 

6

czy biorąc pod uwagę warunki pracy szatnie dla pracowników zostały dostosowane do istniejących zagrożeń (np. przy zapyleniach pracodawca powinien zastosować szatnie przepustowe)? [2]

 

 

 

7

czy w szatni została zapewniona odpowiednia wymiana powietrza (czterokrotna, dwukrotna, jeżeli są okna)? [2]

 

 

 

8

czy pracownicy mają zapewnioną odpowiednią liczbę umywalek? (na każdych 10 pracowników, a przy pracach brudzących i w kontakcie z czynnikami szkodliwymi na 5 powinna przypadać 1 umywalka – nie mniej niż jedna) ? [2]

 

 

 

9

czy jeżeli warunki pracy powodują zabrudzenie lub zapylenie zostały zapewnione kabiny natryskowe? [2]

 

 

 

10

czy do natrysków i umywalek doprowadzona jest ciepła i zimna woda? [2]

 

 

 

11

czy zapewniona została odpowiednia liczba ustępów (na każdych 30 pracowników 1 miska i jeden pisuar – nie mniej niż 1 przy mniejszej liczbie; dla kobiet 1 na 20 nie mniej niż jedna)? [2]

 

 

 

12

czy ustępy usytuowane są w odpowiedniej odległości od stanowisk pracy  (75m, na zewnątrz 125 m) [2]

 

 

 

13

czy pracownicy mają zapewnioną i prawidłowo wyposażoną  (umywalki, ręczniki, urządzenia do podgrzewania posiłku własnego, zlewozmywak) jadalnię [2]