Sekcja Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych - Projekty
Streszczenie

Nadzór metrologiczny nad wyposażeniem pomiarowym stosowanym do badań związanych z kształtowaniem warunków pracy

Kierownik projektu: mgr inż. Grażyna Szlagowska

Streszczenie projektu:

Celem zadania było zapewnienie nadzoru metrologicznego nad wyposażeniem pomiarowym stosowanym do badań związanych z kształtowaniem warunków pracy. Zadanie realizowano zgodnie z wymaganiami określonymi w normie PN-EN ISO/IEC 17025 oraz w systemach zarządzania obowiązujących w laboratoriach badawczych i wzorcujących CIOP-PIB. Cel ten osiągnięto poprzez:- przeprowadzenie kontroli metrologicznej wyposażenia pomiarowego i badawczego laboratoriów Instytutu,- adoptowanie procedur/instrukcji pomiarowych dotyczących wzorcowania, sprawdzania wyposażenia pomiarowego i badawczego do wymagań norm europejskich i międzynarodowych,- opracowanie metod i instrukcji wzorcowania, sprawdzania wyposażenia pomiarowego i badawczego zgodnie z wymaganiami norm europejskich i międzynarodowych,- zaprojektowanie i wykonanie stanowisk do wzorcowania, sprawdzania wybranego wyposażenia pomiarowego i badawczego. Kontynuowano także prace nad ujednoliceniem metod wyznaczania niepewności pomiarów wykonywanych w Sekcji Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych zgodnie z wymaganiami Europejskiej Współpracy w dziedzinie Akredytacji, zawartymi w dokumencie EA-4/02 Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu.

Jednostka: Sekcja Wzorcowania Urządzeń Pomiarowych

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007