Ośrodek Promocji - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Upowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii wśród pracowników i pracodawców, z wykorzystaniem wybranych przedsięwzięć promocyjnych

Kierownik projektu: mgr Aneta Kleczkowska

Streszczenie projektu:

Celem przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu było podnoszenie wiedzy i świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a przez to poprawa warunków pracy w Polsce.

Działania upowszechniające problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia obejmowały uczestnictwo Instytutu w 9 krajowych i zagranicznych targach i wystawach poświęconych problematyce bezpieczeństwa (a także w 3 giełdach wynalazków i 2 przedsięwzięciach plenerowych o charakterze pikniku edukacyjnego), zorganizowanie 4 konferencji, 7 seminariów oraz 5 innych przedsięwzięć o tematyce bezpieczeństwa, a także opracowanie 12 rodzajów ulotek, 6 rodzajów broszur i 3 rodzajów dedykowanych materiałów konferencyjno-seminaryjnych. Przeprowadzono także aktualizację merytoryczną 36 ulotek informacyjnych. Działania upowszechniające łącznie objęły zasięgiem ok. 21 tysięcy osób, z czego ok. 800 osób, które wzięły udział w zorganizowanych konferencjach i seminariach otrzymało w sposób bezpośredni wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy. Adresatami realizowanych przedsięwzięć byli pracownicy służby bhp, społeczni inspektorzy pracy, przedstawiciele MŚP, pracownicy o zawodach wysokiego ryzyka, a także odbiorcy masowi, jak np. uczestnicy pikników.Jednostka: Ośrodek Promocji

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013