Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych - Projekty
Streszczenie

Ocena zagrożenia dla pracowników z implantami w warunkach zawodowej ekspozycji na pola elektromagnetyczne od źródeł wprowadzanych do środowiska pracy przez nowoczesne technologie

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Andrzej Krawczyk

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania przeprowadzono analizę stanowisk pracy w aspekcie emisji pola elektromagnetycznego oraz doniesień z literatury, wskazujacych na zagrożenie stymulatorów. Wykonano także badania z wykorzstaniem sprzętu elektromedycznego jako generatora pola elektromagnetycznego mogącego stymulować stanowiska pracy.Badania własne przeprowadzono przez symulacje komputerowe oraz metodą in vitro. Model matematyczny został oparty na równaniach Maxwella opisujących rozkład pola elektromagnetycznego w przestrzeni dielektrycznej stratnej. Model komputerowy został oparty na metodzie różnic skończonych w przestrzeni czasu.Wyniki symulacji komputerowej wskazują, że natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego od urządzeń pracujących z częstotliwością radiową może przekraczać wartości wynikające z przepisów IEC.Na podstawie wyników badań in vitro wykonanych z urządzeniami do fizykoterapii wykazano istotne zakłócenia sygnału kardiostymulatora dla wartości natężenia pola elektrycznego 200 V/m - jest to wartość limitująca strefę niebezpieczną. Opracowano dla osób, użytkowników implantów kardiologicznych, jak i lekarzy fizykoterapeutów poradnik zawierający praktyczne zalecenia dla użytkowników implantów kardiologicznych.

Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007