Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych - Projekty
Streszczenie

Ocena zawodowych zagrożeń elektromagnetycznych przy obsłudze elektrycznych urządzeń spawalniczych

Kierownik projektu: dr inż. Jolanta Karpowicz

Streszczenie projektu:

Celem zadania była kompleksowa analiza zagrożeń elektromagnetycznych i ocena ekspozycji pracowników przy obsłudze różnego rodzaju urządzeń spawalniczych, która wymaga metod umożliwiających identyfikację i pomiary pól o złożonym widmie częstotliwości oraz rejestrowanie dynamiki zmian poziomu pól w czasie, przy różnych parametrach spawania.Zbadano ekspozycję pracowników na pola przy obsłudze wybranych urządzeń spawalniczych, z uwzględnieniem jej zależności od rozwiązań technologicznych w poszczególnych procesach spawalniczych. Systematyczne badania objęły identyfikację zagrożeń elektromagnetycznych, pomiary punktowe rozkładu pól w obszarze przebywania pracowników, rejestracje zmienności poziomu pól w czasie, monitoring, analizę widma częstotliwości i symulacje numeryczne.W trakcie realizacji zadania wykonano systematyczne badania pól elektromagnetycznych na wybranych stanowiskach pracy oraz symulacje numeryczne z użyciem opracowanych modeli typowych warunków ekspozycji spawaczy. Na tej podstawie wykonano analizę porównawczą zagrożeń elektromagnetycznych występujących przy różnego typu urządzeniach i procesach spawalniczych oraz określono wymagania metrologiczne dla aparatury do badania pól o charakterystyce widma częstotliwości i dynamice, jakie powstają przy procesie spawania.Dokonano przeglądu i scharakteryzowano stosowane w przemyśle technologie spawania z elektrodami topliwymi oraz urządzenia spawalnicze pod kątem wytwarzanych przez nie pól oraz związanych z nimi zagrożeń dla pracowników.Opracowano materiały szkoleniowe nt. zagrożeń oraz metod i zakresu badań warunków ekspozycji spawaczy oraz wytycznych badań i oceny warunków ekspozycji pracowników na pola elektromagnetyczne przy różnego rodzaju urządzeniach spawalniczych, niezbędnych do miarodajnej identyfikacji zagrożeń i oceny poziomu narażenia zawodowego na pola elektromagnetyczne spawaczy.

Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007