Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Filtracji i Wentylacji - Informacja o Pracowni

  Profil działalności pracowni:


 

Pracownia prowadzi prace dotyczące:
oznaczania masowych i liczbowych stężeń aerozoli, w tym nanoobiektów oraz ich aglomeratów i agregatów występujących w środowisku pracy (NOAA), oceny narażenia zawodowego na aerozole, zapobiegania skutkom narażenia zawodowego na aerozole, określania parametrów jakości powietrza w pomieszczeniach pracy, oceny efektywności działania systemów ogólnej i miejscowej wentylacji powietrza w budynkach.


Aktualnie w Pracowni są prowadzone prace badawcze ukierunkowane na:

-    ocenę narażenia zawodowego na cząstki aerozoli drobnych, w tym NOAA występujących w pomieszczeniach pracy,

-    rozwój metod wentylacji i oczyszczania powietrza z wykorzystaniem elementów dynamicznej hermetyzacji źródeł emisji nano i submikronowych cząstek do powietrza,

-    określanie parametrów użytkowych materiałów filtracyjnych i filtrów powietrza stosowanych w środkach ochrony zbiorowej przed aerozolami.

Udział w projektach krajowych:

-    opracowanie stanowisk i metodyki badania parametrów wysokoskutecznych filtrów powietrza stosowanych w instalacjach HVAC budynków, materiałów włókninowych podczas filtracji nanoaerozoli oraz filtracji spalin z jednostek wysokoprężnych,

-    opracowanie bazy danych do oceny narażenia na NOAA występujące w środowisku pracy,

-    opracowanie metod badania emisji NOAA z materiałów użytkowych pokrytych warstwami funkcjonalnymi oraz metod detekcji NOAA z wykorzystaniem czujników jonizacyjnych,

-    opracowanie systemu monitorowania zagrożeń pyłowych i akustycznych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, opartego na bezprzewodowym przesyłaniu danych i przenośnych stacjach pomiarowych w środowisku pracy.

Udział w projektach europejskich:

-    Novel Concepts, Methods, and Technologies for the Production of Portable, Easy-to-Use Devices for the Measurement and Analysis of Airborne Engineered Nanoparticles in Workplace Air (NANODEVICE). Seven Framework Programme.

-    Exposure measurements and risk assessment of manufactured materials-nanoparticles (Nanodustiness project). PEROSH. INRS.

-    Nano Exposure and Contextual Information Database (NECID) project. PEROSH. IFA.

-    OECD WNT Project 1.8 “Testing Guideline on determination of the dustiness of Manufactured Nanomaterials”. INERIS, NRCWE. Gov4Nano.

Pracownia uczestniczy w pracach grup roboczych komitetów technicznych:

-    PKN nr 280 ds. jakości powietrza, nr 314 ds. nanotechnologii, nr 317 ds. wentylacji i klimatyzacji,

-    CEN nr CEN/TC 264 Air quality/WG 42 Ambient air - Air quality sensors, nr CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents/WG3 Particulate matter i CEN/TC 352 Nanotechnologies/WG1 Measurement, characterization and performance evaluation, nr CEN/TC 195 Air filters for general air cleaning/WG 1 Particulate air filters for general ventilation


Pracownia uczestniczy w opracowywaniu propozycji dotyczących aktów prawnych, programów edukacyjnych, materiałów szkoleniowych oraz informacyjnych.

Kierownik Pracowni
dr inż. Tomasz Jankowski
tel. 623 32 68, fax: 623 36 93
e-mail: tojan@ciop.pl


 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Kozikowski P., Sobiech P., Oberbek P., Jakubiak S.: Impaktor kaskadowy jako metoda poboru nanoobiektów do analizy mikroskopowej , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2021, 2(108), s. 155-167
 • Oberbek P., Jakubiak S.: Metody grawimetryczne i optyczne w pomiarach stężenia aerozoli , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2021, 2(593), s. 15-19
 • Kamiński M., Gac J., Sobiech P., Kozikowski P., Jakubiak S.: Filtration of aerosols containing graphite nanoparticles or their mixture with water droplets on single and multi-layer fibrous filters, Separation and Purification Technology, 2020, 237, 116378
 • Pośniak M., Zapór L., Oberbek P., Miranowicz-Dzierżawska K., Skowroń J., Jankowski T.: Emerging chemical risks in the working environment, (Pod red.: Pośniak M.), CRC Press / Taylor & Francis Group, 2020
 • Chlanda A., Oberbek P., Heljak M., Kijeńska-Gawrońska , Bolek T., Gloc M., John Ł., Janeta M., Woźniak M.J.: Fabrication, multi-scale characterization and in-vitro evaluation of porous hybrid bioactive glass polymer-coated scaffolds for bone tissue engineering, Materials Science and Engineering C – Materials for Biological Application, 2019, 94, s. 516-523.
 • Jakubiak S.: ISO 21083 − nowa norma międzynarodowa do określania skuteczności filtracji nanocząstek, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2019, 2(100), s. 7–11
 • Jankowski T. : Narażenia zawodowe na dymy spawalnicze i wentylacja na stanowiskach spawalniczych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 10-14
 • Kamiński M., Gac J., Sobiech P., Kozikowski P., Jakubiak Sz.: Filtration of aerosols containing graphite nanoparticles or their mixture with water droplets on single and multi-layer fibrous filters., Separation and Purification Technology , 2019, vol. 237:116378
 • Oberbek P.: Bezpieczeństwo stosowania, przetwarzania i produkowania nanomateriałów, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 3(570), s. 8-10
 • Oberbek P., Kozikowski P., Czarnecka K., Sobiech P., Jakubiak S., Jankowski T.: Inhalation exposure to various nanoparticles in work environment - contextual information and results of measurements., Journal of Nanoparticle Research , 2019, Vol. 21: 222
 • Woźniak M.J., Chlanda A., Oberbek P., Heljak M., Czarnecka K., Janeta M., John Ł.: Binary bioactive glass composite scaffolds for bone tissue engineering – structure and mechanical properties in micro and nano scale. A preliminary study, Micron, 2019, 119, s. 64-71
 • Gac J. M., Jackiewicz-Zagórska A., Werner Ł., Jakubiak S. : Numerical modeling of solid deposits reorganization during consecutive solid-liquid aerosol filtration: influence on the dynamics of filtration efficiency, Journal of Aerosol Science, 2018, 119, s. 13-21
 • Jakubiak Sz.: Filtracja aerozoli nanocząstek za pomocą materiałów włókninowych – mechanizmy zatrzymywania i wyniki doświadczalne, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2018, 1(95) , s. 5-12
 • Jankowski T., Jakubiak S.: Parametry użytkowe filtrów powietrza w ogólnej wentylacji i klimatyzacji – nowe wymagania norm i wyniki badań własnych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2018, 6(561), s. 16-21
 • Oberbek P.: NECID – baza zawierająca dane o narażeniu na nanoobiekty oraz informacje kontekstowe, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2018, 2(96), s. 25-34
 • Oberbek P., Bolek T., Chlanda A., Hirano S., Kuśnieruk S., Rogowska-Tylman J., Nechyporenko G., Zinchenko V., Świeszkowski W., Puzyn T.: Characterization and influence of hydroxyapatite nanopowders on living cells, Beilstein Journal of Nanotechnology, 2018, 9, s. 3079-3094
 • Sobiech, P. Jakubiak, S. Oberbek, P. Kozikowski, P. Jankowski T.: Wpływ struktury i porowatości wybranych materiałów filtracyjnych stosowanych w analizie grawimetrycznej na skuteczność zatrzymywania nanocząstek., Rocznik Ochrona Środowiska , 2018, 20, 2, s. 1402-1417
 • Sobiech P.: Filtry koalescencyjne stosowane w filtracji aerozoli cieczy, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 6(549), s. 26-27
 • Jankowska E.: Zasady zarządzania ryzykiem zawodowym związanym z narażeniem na nanoobiekty, ich aglomeraty i agregaty (NOAA), Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 2(84), s. 17-36
 • Kaczorowska B.: Metody generowania nanoobiektów o stabilnych stężeniach – przegląd piśmiennictwa, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 3(85), s. 5-14
 • Sobiech P.: Badanie pylistości nanomateriałów metodą bębna obrotowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 1(83), s. 7-15
 • Jankowska J.: Harmonizacja strategii pomiarowych do oceny narażenia na: nanoobiekty, ich aglomeraty i agregaty (NOAA), Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 4(81), s. 7-21
 • Jankowski T.: Badania ruchu powietrza, i rozkładu stężenia nanocząstek podczas obróbki nanomateriałów, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2014, 53, 4 , s. 253-254
 • Brouwer D.H., Duuren-Struuman B., Berges M., Bard D., Jankowska E., Moehlmann C., Pelzer J., Mark D.: Workplace air measurements and likelihood of exposure to manufactured nano-objects, agglomerates, and aggregates, Journal of Nanoparticle Research, 2013
 • Jankowska E.: Wpływ wentylacji na usuwanie cząstek pyłu ze strefy oddychania spawacza, Instal, 2013, 4, s. 25-28
 • Jankowska E., Łukaszewska J.: Potencjalne narażenie na nanocząstki srebra podczas rozpylania preparatu do czyszczenia klimatyzacji, Medycyna Pracy, 2013, 64(1), s. 57-67
 • Jankowska E., Sobiech P.: Metody badania pylistości nanomateriałów, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 1(75), s. 7-20
 • Jankowski T.: Charakterystyki dynamiczne procesu penetracji cząstek pyłu i mgły olejowej w układzie włókninowy, 2013, 4, s. 321-322
 • Jankowski T.: Wpływ zmian w przepływie powietrza na wydajność dygestoriów chemicznych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2013, 4, s. 323-324
 • Łukaszewska J., Jankowska E. : Potencjalne narażenie na nanocząstki ditlenku krzemu podczas rozpylania preparatu do zabezpieczania lakieru samochodowego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 11 (406) , s. 16-19
 • Jankowski T.: Dynamic changes in the filtration efficiency of cooling oil filter media, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2012, 20, 1(90), s. 105-112
 • Jankowska E.: Nanoobiekty w środowisku pracy, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2011, 4(70), s. 7-20
 • Jankowska E. : Badanie narażenia spawaczy na cząstki zawarte w dymach spawalniczych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 7-9
 • Jankowska E., Pośniak M. : Stężenie i rozkład wymiarowy cząstek spalin silników Diesla w powietrzu w garażu , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 23-27
 • BergesM., Mohlmann C., Welter J., Bard D., Mark D., Brouwer D., Stuurman B., Nieboer-op de Weegh M., Jankowska E.: Exposure estimation from aerosol measurements in nanotechnology industries, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental), Brak, Health, Helsinki, 2009
 • Brouwer D., Stuurman B., Welter J., Moehlmann C., Berges M., Bard D., Wake D., Jankowska E., Mark D.: The NANOSH database for results of workplace air monitoring studies to manufactured nanomaterials (MNM): A preliminary tool to estimate the potential for inhalation exposure?, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental Health), Brak, Helsinki, Finland, 2009
 • Jankowska E.: Cząstki drobne w dymach spawalniczych, (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy"), Brak, Łódź, 2009
 • Jankowska E., Zatorski W.: Emission of nanosize particles in the process of nanoclay blending, (W: Proceedings of IEEE 2009, DOI 10.1109/ICQNM.2009.33, pp. 147-151), Brak, Cancun, Mexico, 2009
 • Jankowska E., Bard D., Zatorski W.: Emission of nanosize particles in the process of burning foams with nanoclay, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental Health), Brak, Helsinki, Finland, 2009
 • Jankowska E., Kałużka J.: Struktury filtracyjno - sorpcyjne do oczyszczania powietrza z aerozoli wysokotemperaturowych., (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy"), Brak, Łódź, 2009
 • Jankowska E., Pośniak M.: Number and mass concentrations and surface area of particles in Diesel exhaust fumes, (W: European Aerosol Conference 2009, Abstract T083A22.), Brak, Karlsruhe, 2009
 • Jankowska E., Zatorski W.: Concentration of nanosize particles when determining ZnO and TiO2 parameters, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental Health), Brak, Helsinki, Finland, 2009
 • Jankowski T.: Znaczniki gazowe w ocenie emisji zanieczyszczeń przenoszonych powietrzem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 2(449), s. 14-16
 • Jankowski T.: Effect of air flow distribution on dust emission and efficiency of local exhaust ventilation during wood grinding, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2009), Brak, Karlsruhe, Niemcy, 2009
 • Jankowski T.: Effect of air flow distribution on dust emission and efficiency of local exhaust ventilation during wood grinding, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2009), Brak, Karlsruhe, Niemcy, 2009
 • Jankowski T.: Sulfur hexafluoride as a tracer gas for evaluation of the emission of airborne pollutants by machining operations, (W: Materiały International Congress of Young Chemists, 7th YoungChem 2009), Brak, Warszawa, 2009
 • Jankowski T.: Heksafluorek siarki jako znacznik gazowy w badaniach emisji zanieczyszczeń powietrza., (W: Materiały 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego nt. "Chemia dla Społeczeństwa"), Brak, Łódź, 2009
 • Jankowski T.: Badania emisji zanieczyszczeń pyłowych w procesach obróbki skrawaniem z użyciem metody znaczników gazowych, (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy"), Brak, Łódź, 2009
 • Jankowski T.: Filtracja aerozoli cieczy emitowanych podczas obróbki mechanicznej z użyciem chłodziw olejowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 7-8(454-455), s. 29-33
 • Jankowski T.: Evaluation of the emissions of airborne pollutants from machines using trace gas technique, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2009), Brak, Karlsruhe, Niemcy, 2009
 • Jankowski T., Gądor W.: Filtration of oil mists in multilayer filter fabrics composed from PES and PP fibres, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2009), Brak, Karlsruhe, Niemcy, 2009
 • Jankowski T., Gądor W.: Application DEHS and DOP aerosol for studies of filtration process of oil mists., (W: Materiały International Congress of Young Chemists, 7th YoungChem 2009), Brak, Warszawa, 2009
 • Jankowski T., Gądor W.: Zastosowanie aerozolu DEHS do badania procesu filtracji aerozoli cieczy., (W: Materiały 52 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego nt. "Chemia dla Społeczeństwa"), Brak, Łódź, 2009
 • Jankowski T., Gądor W.: Filtracja aerozoli cieczy w procesach obróbki z użyciem chłodziw olejowych, (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy"), Brak, Łódź, 2009
 • Kałużka J., Jankowska E.: Oczyszczanie powietrza z cząstek o nanowymiarach przez włókniny polipropylenowe formowane techniką pneumotermiczną, Przegląd Włókienniczy. Włókno - Odzież - Skóra, 2009, 6-7, s. 65-68
 • Mark D., Bard D., Wake D., Berges M., Mohlmann C., Welter J., Brouwer D., Stuurman B., Nieboer-op de Weegh M., Jankowska E.: Outcome of EU project NANOSH to assess potential worker exposure to engineered nanoparticles, (W: Proceesing of 4th International Conference on Nanotechnology - Occupational and Environmental Health), Brak, Helsinki, Finland, 2009
 • Pośniak M., Jankowska E., Kowalska J.: Subiektywna ocena jakości powietrza w pomieszczeniach budynków szkół, (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy"), Brak, Łódź, 2009
 • Pośniak M., Jankowska E., Szewczyńska M.: Size distribution of hazardous chemical compounds in diesel exhaust particles, (W: European Aerosol Conference 2009, Abstract T083A23.), Brak, Karlsruhe, 2009
 • Sobiech P., Jankowska E.: Metodyka badania wpływu ładunków elektrostatycznych na skuteczność filtracji cząstek spalin diesla., (W: Materiały Seminarium Polskiego Towarzystwa Higienistów Przemysłowych nt. "Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy"), Brak, Łódź, 2009
 • Jankowska E.: Influence of air humidity and air temperature on fine particles concentration, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Jankowska E., Pośniak M.: Contamination of office room air by fine particles of cigarette smoke, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Jankowski T.: The influence of flow conditions on the filtration process of liquid aerosols, (W: W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Jankowski T.: Filtration of liquid aerosols in fibrous filters composed of melt blown nonwovens, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Jankowski T.: Evaluation of the quality of multilayer fibrous filters used for liquid aerosol filtration, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Jankowski T.: Investigation of capture aerosol efficiency of an exhaust system using tracer method, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Kałużka J., Pośniak M., Jankowska E., Pęczkowska E., Kowalska J.: Nonwoven composites for adsorption of chemicals, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2008), Brak, Saloniki, Grecja, 2008
 • Gryz K., Karpowicz J., Jankowska E.: Metoda badania i oceny zagrożeń elektromagnetycznych w pomieszczeniach biurowych., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 2(425), s. 11-15
 • Jankowska E.: Filtry powietrza - metody badania i zasady klasyfikacji., INSTAL. Teoria i praktyka w instalacjach, 2007, 3, s. 49-52
 • Jankowska E., Kałużka J.: Filtration of fine particles by melt-blown nonwovens, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2007), Brak, Salzburg, Austria, 2007
 • Jankowska E., Pośniak M., Walicka E..: Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach biurowych dymem papierosowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10(433), s. 15-17
 • Jankowska E., Pośniak M., Walicka E., Makhniashvili I.: Size distribution, concentration and chemical components of fine particles of diesel fumes, (W: Proceedings of 3nd International Symposium on Nanotechnology and Occupational Health), Brak, Taipei, Taiwan, 2007
 • Jankowska E., Walicka E.: Influence of source of heating and air movement on the particles and air parameters., (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2007), Brak, Salzburg, Austria, 2007
 • Jankowska E., Walicka E.: Change in the concentration and size distribution of fine particles close to a source of heat, (W: Proceedings of 3nd International Symposium on Nanotechnology and Occupational Health), Brak, Taipei, Taiwan, 2007
 • Jankowska E., Zatorski W., Pośniak M.: Emission of nanoparticles in the proces of developing new polymers, (W: Proceedings of EuroNanOSH Conference - Nanotechnologies: A Critical Area in Occupational Safety and Health), Brak, Helsinki, Finland, 2007
 • Jankowski T.: Badania wpływu porowatości materiałów filtracyjnych na proces filtracji aerozoli cieczy., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 6(429), s. 20-30
 • Jankowski T.: Wpływ parametrów strukturalnych na opory przepływu powietrza przez warstwowe układy włóknin wytworzonych metodą spun-lace, Przegląd Włókienniczy. Włókno - Odzież - Skóra, 2007, 3, s. 35-38
 • Jankowski T.: Filtration of liquid aerosol particles in multilayer fibrous filters- theoretical and experimental results., (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2007), Brak, Salzburg, Austria, 2007
 • Jankowski T.: The influence of process conditions on the efficiency of non-steady filtration of aerosols, (W: Proceedings of European Aerosol Conference 2007), Brak, Salzburg, Austria, 2007
 • Jankowski T., Jankowska E.: Investigation of air pollutants dispersion at workstands, Sigurnost, 2007, 49(1), s. 1-7
 • Benczek K., Gliński M.: Wentylacja miejscowa wywiewna przy ręcznych zmechanizowanych narzędziach, (W: XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie), Zakopane-Kościelisko, 2-4 czerwca, 2004
 • Gliński M.: Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 6). Spawanie łukowe i technologie pokrewne - przykłady zastosowań, Rynek Instalacyjny, 2004, 4, s. 75-81
 • Gliński M.: Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 7). Ruchome stanowiska pracy, Rynek Instalacyjny, 2004, 5
 • Gliński M.: Miejscowa wentylacja wywiewna (cz. 4). Przykłady ograniczenia emisji pyłów, Rynek Instalacyjnynr, 2004, 1/2, s. 69-76
 • Jankowska E.: Detrmination of filtration efficieny with OPC and CPC countres, Journal of Aerosol Science, 2004, VII, s. 975
 • Jankowska E.: Detrmination of filtration efficieny with OPC and CPC countres, (W: European Aerozol Conference), Brak, Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • Jankowska E., Kondej D., Jankowski T., Gliński M.: Fine particles suspended In orfice air, Journal of Aerosol Science, 2004, VII, s. 913
 • Jankowska E., Kondej D., Jankowski T., Gliński M.: Fine particles suspended In orfice air, (W: European Aerozol Conference), Brak, Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • Jankowska E., Pośniak M.: Jakość środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Ergonomia pracy biurowej PAN, 2004, s. 123
 • Jankowski T., Jankowska E.: Investigation of aerosol emission using tracer gas method, Journal of Aerosol Science, 2004, VII, s. 1145
 • Kondej D., Jankowska E.: Pyły na stanowiskach pracy w pomieszczeniach produkcyjnych i biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 10(339), s. 16
 • Kondej D., Jankowska E.: Dust particles at industrial and office workplaces, Journal of Aerosol Science, 2004, VII, s. 1123
 • Kondej D., Jankowska E.: Dust particles at industrial and office workplaces, (W: European Aerozol Conference), Brak, Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • Pośniak M., Makhniashvili I., Kozieł E., Jankowska E.: Zanieczyszczenia chemiczne w środowisku pracy biurowej - ocena narażenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 6(395), s. 21
 • Gliński M.: Skuteczność urządzeń wentylacji miejscowej wywiewnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 6 (383), s. 25-28
 • Jankowska E., Jankowski T., Kondej D.: Badanie obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w pomieszczeniu pracy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 1(378), s. 17
 • Jankowska E., Kondej D.: Mass and number dust concentrations at industrial and office workplaces, Journal of Aerosol Science. Abstracts of the European Aerosol Conference, 2003, I, s. 393-394
 • Jankowska E., Kondej D., Jankowski T.: Particle size distribution and aerosol concentration at office workplaces, Journal of Aerosol Science. Abstracts of the European Aerosol Conference, 2003, I, s. 391-392
 • Jankowska E., Kondej D., Pośniak M.: Subiektywna ocena jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Medycyna Pracy, 2003, 54(5), s. 437-444
 • Jankowska E., Pośniak M.: Problemy jakości środowiska pracy w pomieszczeniach biurowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 2(379), s. 5
 • Benczek K., Gliński M.: Emisja zanieczyszczeń do środowiska powietrznego pomieszczeń i sposoby jej ograniczania, (W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe), (Pod red.: E. Kowala), Uniwersytet Zielonogórski Instytut Podstaw Techniki. Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra, 2002
 • Gliński M.: Edukacja w zakresie zapewnienia dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach, (W: Materiały Konferencyjne), PW, Warszawa, 2002
 • Gliński M.: Ograniczanie pylenia podczas szlifowania żeliwa, Medycyna Pracy, 2002, 1(53), s. 89
 • Gliński M.: Metody określania skuteczności wentylacji ogólnej i miejscowej, (W: Materiały z XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo - Technicznej "Wentylacja, klimatyzacja i energetyka cieplna w budownictwie ogólnym"), Brak, Zakopane-Krościenko, 2002
 • Gliński M.: Dust Emission and Efficiency of Local Exhaust Ventilation During Cast Iron Grinding, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2002, 1(8), s. 97-105
 • Gliński M.: Zapobieganie niewłaściwym parametrom mikroklimatu - rozwiązania techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 12(377)
 • Jankowska E.: Środki ochrony zbiorowej przed zapyleniem - filtry powietrza, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 3(368), s. 10-13
 • Jankowska E., Jankowski T.: Investigation of air flow distribution in working room, SIGURNOST, 2002, 44, s. 1-13
 • D. Brouwer, Duuren-Stuurman B., Berges M., Jankowska E., Bard D., Mark D.: From workplace air measurement results toward estimates of exposure? Development of strategy to assess exposure to manufactured nano-objects, J Nanopart Res, 2001, 8, s. 1867-1881
 • Gliński M.: Ograniczanie emisji zanieczyszczeń w pomieszczeniach pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Jankowska E.: Badanie filtrów powietrza metodą zliczania cząstek, (W: Materiały VIII Sympozjum: Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy), Brak, Łódź, 2001
 • Jankowska E.: Metody badania wysoko skutecznych metariałów filtracyjnych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 1, s. 11-14
 • Jankowska E., Jankowski T.: Znaczniki gazowe w technice wentylacyjnej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 9(362), s. 15-19
 • Jankowska E., Jankowski T.: Kompleksowa metoda badania obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w pomieszczeniach pracy, CIOP, Warszawa, 2001
 • Jankowska E., Jankowski T., Kondej D.: Badanie obszarów wentylowanych i nie wentylowanych w wybranych pomieszczeniach pracy, (W: Materiały VIII Sympozjum: Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy), Brak, Łódź, 2001
 • Jankowski T., Jankowska E.: Investigation of aerosol emission using tracer gas method, (W: European Aerozol Conference), Brak, Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2001
 • Lisowski A., Jankowska E., Thorpe A., Brown R.C.: Performance of textile fibre filter material measured with monodisperse and standard aerosols, Powder Technology, 2001, 118, s. 149-159
 • Jankowska E., Reponem T., Willeke K., Grinshpun S. A., Choi K. J.: Collection of fungal spores on air filters and spore reentrainment from filters into air, Journal of Aerosol Science, 2000, 8(31), s. 969-978
 • Lisowski A., Jankowska E., Thorpe A., Brown R. C.: Penetration of monodisperse and polydisperse aerosols throught textile fibre filters, Journal of Aerosol Science, 2000, 31, s. 206-207
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Filtracji i Wentylacji - Oferta

 • "Badania prowadzone zgodnie z procedurami badawczymi

   

  • Filtrów powietrza stosowanych w instalacjach wentylacji i klimatyzacji budynków
   -  Parametry użytkowe określone testem ISO Coarse, ISO PM10, ISO PM2,5 i ISO PM1 (PN EN ISO 16890, procedura badawcza nr NCF-25)

  • Materiałów filtracyjnych 
   - Określenie frakcyjnej skuteczności filtracji wobec cząstek z zakresu 20-500 nm zgodnie z PN-EN ISO 21083-1 (Procedura badawcza nr NCF-35). Badanie daje możliwość oceny w jakim stopniu materiał filtracyjny zatrzymuje cząstki o wielkości koronawirusa typu SARS-CoV-2 (czyli z zakresu 20-200 nm)
  • Instalacji wentylacji miejscowej stosowanych w laboratoriach (np. dygestoria laboratoryjne), przedsiębiorstwach (np. ssawki, okapy) i biurach (np. oczyszczacze powietrza) 
   -  Parametry oceny bezpieczeństwa i skuteczności działania wyciągów na zgodność z wymaganiami norm PN-EN 14175, procedura badawcza nr NCF-31 oraz PN-EN 1093, procedura badawcza nr NCF-29).
  • Powietrza w środowisku pracy:
   - Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy do oznaczania frakcji wdychalnej i frakcji respirabilnej aerozolu (PN-Z-04008-7:2002, PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004.
   - Oznaczanie frakcji wdychalnej. Metoda filtracyjno-wagowa (PN-Z-04030-05:1991).
   - Oznaczanie frakcji respirabilnej. Metoda filtracyjno-wagowa (PN-Z-04030-06:1991)
 • Badania prowadzone zgodnie z procedurą pomiarową:
  • Anemometrów:
   - Wzorcowanie termoanemometrów w tunelu aerodynamicznym (procedura pomiarowa PWS/NC5-1) .
 • Inne usługi w zakresie działalności Pracowni:
  • Badania parametrów fizycznych cząstek aerozoli z zastosowaniem:
   -  spektrometru aerozoli o szerokim zakresie wymiarowym mini WRAS (Grimm) do określania stężenia frakcji PM10, PM2,5 i PM1 oraz 41 frakcji wymiarowych od 10 nm do 35 µm,
   -  systemu analizy wymiarowej cząstek SMPS (TSI) do określenia stężenia liczbowego, masowego i powierzchniowego oraz rozkładu wymiarowego dla 64 frakcji wymiarowych cząstek w zakresie od 2nm do 700nm,
   -  kondensacyjnego licznika cząstek drobnych P-TRAK (TSI) do oznaczania stężenia liczbowego cząstek od 20nm do 1000nm,
   -  analizatora cząstek AERO-TRAK (TSI) do pomiaru powierzchni cząstek o wymiarach od 10nm do 1000nm,
   -  fotometru DUST-TRAK (TSI) do określania stężeń masowych cząstek od 100nm do 10000nm,
   -  licznika optycznego GRIMM Dust Monitor do pomiaru stężenia liczbowego oraz rozkładu wymiarowego dla 15 frakcji wymiarowych cząstek w zakresie od 300nm do 20000nm,
   -  licznika optycznego OPS (TSI) do pomiaru stężenia liczbowego oraz rozkładu wymiarowego w zakresie od 0,3 µm do 10 µm,
   -  spektrometru APS (TSI) do pomiaru średnicy aerodynamicznej cząstek w zakresie od 500nm do 20000nm,
   -  generatora nanocząstek GFG 1000 ( PALAS),
   -  stanowiska do określania skuteczności filtracji cząstek stałych spalin z jednostek wysokoprężnych na włókninach filtracyjnych (w odniesieniu do spalin ochłodzonych),
   -  elektrycznego impaktora niskociśnieniowego ELPI+ DEKATI) w metodzie małego bębna obrotowego i metodą wstrząsania Vortex Shaker do określania pylistości nanomateriałów zgodnie z normami PN-EN 15051,
   -  zminiaturyzowanego dyfuzyjnego klasyfikatora wielkości cząstek DISCMini w zakresie od 10 do 300 nm.

  • Badanie efektywności działania systemów wentylacji i klimatyzacji z zastosowaniem ww. aparatury i przyrządów pomiarowych i pomocniczych:
   -  analizatora gazów znacznikowych MIRAN do oznaczania stężeń znaczników gazowych podczas badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w pomieszczeniu i określania miejsc, w których może dochodzić do kumulowania się stężeń substancji szkodliwych,
   -  zestawu do generowania dymu Dragër i wytwornicy dymu Antari stosowanych w procesie mapowania stanu powietrza w pomieszczeniu, pod kątem śledzenia i oceny rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
   -  miernika Q-TRAK - do badania parametrów powietrza, w tym stężenia dwutlenku węgla, pod kątem jakości powietrza w pomieszczeniach,
   -  anemometrów firmy TESTO i TSI do określania prędkości powietrza w pomieszczeniu oraz na elementach końcowych instalacji wentylacji i klimatyzacji,
   -  zestawów pomiarowych VIVO do badania parametrów powietrza, w tym prędkości powietrza już od 0,05 m/s,
   -  miernika ACCUBALANCE do określania strumieni objętości powietrza doprowadzanych i odprowadzanych przez systemy wentylacji z pomieszczeń

  • Szkolenia w zakresie „Zagrożenie pyłami w środowisku pracy”(pomiar, ocena).
  • Ocena ryzyka zawodowego związanego z występowaniem pyłów w środowisku pracy.
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj