Opis pracowni
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Filtracji i Wentylacji - Informacja o Pracowni

  Profil działalności pracowni:


 

Pracownia prowadzi prace dotyczące:
oznaczania masowych i liczbowych stężeń aerozoli, w tym nanoobiektów oraz ich aglomeratów i agregatów występujących w środowisku pracy (NOAA), oceny narażenia zawodowego na aerozole, zapobiegania skutkom narażenia zawodowego na aerozole, określania parametrów jakości powietrza w pomieszczeniach pracy, oceny efektywności działania systemów ogólnej i miejscowej wentylacji powietrza w budynkach.


Aktualnie w Pracowni są prowadzone prace badawcze ukierunkowane na:

-    ocenę narażenia zawodowego na cząstki aerozoli drobnych, w tym NOAA występujących w pomieszczeniach pracy,

-    rozwój metod wentylacji i oczyszczania powietrza z wykorzystaniem elementów dynamicznej hermetyzacji źródeł emisji nano i submikronowych cząstek do powietrza,

-    określanie parametrów użytkowych materiałów filtracyjnych i filtrów powietrza stosowanych w środkach ochrony zbiorowej przed aerozolami.

Udział w projektach krajowych:

-    opracowanie stanowisk i metodyki badania parametrów wysokoskutecznych filtrów powietrza stosowanych w instalacjach HVAC budynków, materiałów włókninowych podczas filtracji nanoaerozoli oraz filtracji spalin z jednostek wysokoprężnych,

-    opracowanie bazy danych do oceny narażenia na NOAA występujące w środowisku pracy,

-    opracowanie metod badania emisji NOAA z materiałów użytkowych pokrytych warstwami funkcjonalnymi oraz metod detekcji NOAA z wykorzystaniem czujników jonizacyjnych,

-    opracowanie systemu monitorowania zagrożeń pyłowych i akustycznych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, opartego na bezprzewodowym przesyłaniu danych i przenośnych stacjach pomiarowych w środowisku pracy.

Udział w projektach europejskich:

-    Novel Concepts, Methods, and Technologies for the Production of Portable, Easy-to-Use Devices for the Measurement and Analysis of Airborne Engineered Nanoparticles in Workplace Air (NANODEVICE). Seven Framework Programme.

-    Exposure measurements and risk assessment of manufactured materials-nanoparticles (Nanodustiness project). PEROSH. INRS.

-    Nano Exposure and Contextual Information Database (NECID) project. PEROSH. IFA.

-    OECD WNT Project 1.8 “Testing Guideline on determination of the dustiness of Manufactured Nanomaterials”. INERIS, NRCWE. Gov4Nano.

Pracownia uczestniczy w pracach grup roboczych komitetów technicznych:

-    PKN nr 280 ds. jakości powietrza, nr 314 ds. nanotechnologii, nr 317 ds. wentylacji i klimatyzacji,

-    CEN nr CEN/TC 264 Air quality/WG 42 Ambient air - Air quality sensors, nr CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents/WG3 Particulate matter i CEN/TC 352 Nanotechnologies/WG1 Measurement, characterization and performance evaluation, nr CEN/TC 195 Air filters for general air cleaning/WG 1 Particulate air filters for general ventilation


Pracownia uczestniczy w opracowywaniu propozycji dotyczących aktów prawnych, programów edukacyjnych, materiałów szkoleniowych oraz informacyjnych.

Kierownik Pracowni
dr inż. Tomasz Jankowski
tel. 623 32 68, fax: 623 36 93
e-mail: tojan@ciop.pl


 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Filtracji i Wentylacji - Oferta

 • "Badania prowadzone zgodnie z procedurami badawczymi

   

  • Filtrów powietrza stosowanych w instalacjach wentylacji i klimatyzacji budynków
   -  Parametry użytkowe określone testem ISO Coarse, ISO PM10, ISO PM2,5 i ISO PM1 (PN EN ISO 16890, procedura badawcza nr NCF-25)

  • Materiałów filtracyjnych 
   - Określenie frakcyjnej skuteczności filtracji wobec cząstek z zakresu 20-500 nm zgodnie z PN-EN ISO 21083-1 (Procedura badawcza nr NCF-35). Badanie daje możliwość oceny w jakim stopniu materiał filtracyjny zatrzymuje cząstki o wielkości koronawirusa typu SARS-CoV-2 (czyli z zakresu 20-200 nm)
  • Instalacji wentylacji miejscowej stosowanych w laboratoriach (np. dygestoria laboratoryjne), przedsiębiorstwach (np. ssawki, okapy) i biurach (np. oczyszczacze powietrza) 
   -  Parametry oceny bezpieczeństwa i skuteczności działania wyciągów na zgodność z wymaganiami norm PN-EN 14175, procedura badawcza nr NCF-31 oraz PN-EN 1093, procedura badawcza nr NCF-29).
  • Powietrza w środowisku pracy:
   - Pobieranie próbek powietrza w środowisku pracy do oznaczania frakcji wdychalnej i frakcji respirabilnej aerozolu (PN-Z-04008-7:2002, PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004.
   - Oznaczanie frakcji wdychalnej. Metoda filtracyjno-wagowa (PN-Z-04030-05:1991).
   - Oznaczanie frakcji respirabilnej. Metoda filtracyjno-wagowa (PN-Z-04030-06:1991)
 • Badania prowadzone zgodnie z procedurą pomiarową:
  • Anemometrów:
   - Wzorcowanie termoanemometrów w tunelu aerodynamicznym (procedura pomiarowa PWS/NC5-1) .
 • Inne usługi w zakresie działalności Pracowni:
  • Badania parametrów fizycznych cząstek aerozoli z zastosowaniem:
   -  spektrometru aerozoli o szerokim zakresie wymiarowym mini WRAS (Grimm) do określania stężenia frakcji PM10, PM2,5 i PM1 oraz 41 frakcji wymiarowych od 10 nm do 35 µm,
   -  systemu analizy wymiarowej cząstek SMPS (TSI) do określenia stężenia liczbowego, masowego i powierzchniowego oraz rozkładu wymiarowego dla 64 frakcji wymiarowych cząstek w zakresie od 2nm do 700nm,
   -  kondensacyjnego licznika cząstek drobnych P-TRAK (TSI) do oznaczania stężenia liczbowego cząstek od 20nm do 1000nm,
   -  analizatora cząstek AERO-TRAK (TSI) do pomiaru powierzchni cząstek o wymiarach od 10nm do 1000nm,
   -  fotometru DUST-TRAK (TSI) do określania stężeń masowych cząstek od 100nm do 10000nm,
   -  licznika optycznego GRIMM Dust Monitor do pomiaru stężenia liczbowego oraz rozkładu wymiarowego dla 15 frakcji wymiarowych cząstek w zakresie od 300nm do 20000nm,
   -  licznika optycznego OPS (TSI) do pomiaru stężenia liczbowego oraz rozkładu wymiarowego w zakresie od 0,3 µm do 10 µm,
   -  spektrometru APS (TSI) do pomiaru średnicy aerodynamicznej cząstek w zakresie od 500nm do 20000nm,
   -  generatora nanocząstek GFG 1000 ( PALAS),
   -  stanowiska do określania skuteczności filtracji cząstek stałych spalin z jednostek wysokoprężnych na włókninach filtracyjnych (w odniesieniu do spalin ochłodzonych),
   -  elektrycznego impaktora niskociśnieniowego ELPI+ DEKATI) w metodzie małego bębna obrotowego i metodą wstrząsania Vortex Shaker do określania pylistości nanomateriałów zgodnie z normami PN-EN 15051,
   -  zminiaturyzowanego dyfuzyjnego klasyfikatora wielkości cząstek DISCMini w zakresie od 10 do 300 nm.

  • Badanie efektywności działania systemów wentylacji i klimatyzacji z zastosowaniem ww. aparatury i przyrządów pomiarowych i pomocniczych:
   -  analizatora gazów znacznikowych MIRAN do oznaczania stężeń znaczników gazowych podczas badania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w pomieszczeniu i określania miejsc, w których może dochodzić do kumulowania się stężeń substancji szkodliwych,
   -  zestawu do generowania dymu Dragër i wytwornicy dymu Antari stosowanych w procesie mapowania stanu powietrza w pomieszczeniu, pod kątem śledzenia i oceny rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń,
   -  miernika Q-TRAK - do badania parametrów powietrza, w tym stężenia dwutlenku węgla, pod kątem jakości powietrza w pomieszczeniach,
   -  anemometrów firmy TESTO i TSI do określania prędkości powietrza w pomieszczeniu oraz na elementach końcowych instalacji wentylacji i klimatyzacji,
   -  zestawów pomiarowych VIVO do badania parametrów powietrza, w tym prędkości powietrza już od 0,05 m/s,
   -  miernika ACCUBALANCE do określania strumieni objętości powietrza doprowadzanych i odprowadzanych przez systemy wentylacji z pomieszczeń

  • Szkolenia w zakresie „Zagrożenie pyłami w środowisku pracy”(pomiar, ocena).
  • Ocena ryzyka zawodowego związanego z występowaniem pyłów w środowisku pracy.
 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Aerozoli, Filtracji i Wentylacji
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Tomasz Jankowski 22 623-32-68 tojan[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Adrian Okołowicz 22 623-32-67 adoko@ciop.pl
   mgr inż. Piotr Sobiech 22 623-32-66 pisob[at]ciop.pl