Czynniki zagrożeń zawodowych
HAŁAS I DRGANIA

HAŁAS  I  DRGANIA  MECHANICZNE 

WYNIKI PRAC BADAWCZYCH

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Pracownia Przetwarzania Dźwięku

Opracowanie naręcznego skanera otoczenia dla osób niewidomych i słabowidzących

Materiały informacyjne:

Materiały informacyjne na temat modelu naręcznego skanera otoczenia dla osób niewidomch i słabowidzących

mgr inż. Grzegorz Szczepański

2022 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Pracownia Drgań Mechanicznych

Ocena narażenia na drgania mechaniczne pracowników wykorzystujących pojazdy terenowe typu ATV oraz zalecenia do profilaktyki

Materiały informacyjne:

Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy związanych z użytkowaniem pojazdów terenowych typu ATV

dr inż Piotr Kowalski, dr inż. Jacek Zając, inż. Adrian Alikowski

2021 r.

 

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Pracownia Przetwarzania Dźwięku

Techniki obrazowania akustycznego w zwalczaniu zagrożeń akustycznych

Materiały informacyjne:

Techniki obrazowania akustycznego - materiały informacyjne

dr inż.Leszek Morzyński, mgr inż. Grzegorz Szczepański

2021 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Pracownia Zwalczania Hałasu

Opracowanie wytycznych do sprawdzania oraz nauki prawidłowego umieszczania wkładek przeciwhałasowych w zewnętrznym przewodzie słuchowym

Materiały szkoleniowe:

Sprawdzanie oraz nauka prawidłowego umieszczania wkładek przeciwhałasowych w zewnętrznym przewodzie słuchowym

dr inż. Emil Kozłowski, dr inż. Rafał Młyński

2021 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Pracownia Drgań Mechanicznych

Opracowanie wymagań do prawidłowego doboru rękawic antywibracyjnych

Materiały informacyjne:

Wymagania do prawidłowego doboru rękawic antywibracyjnych do narzędzi ręcznych

dr inż. Piotr Kowalski, dr inż. Jacek Zając

2021 r.

 

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Pracownia Zwalczania Hałasu

Wytyczne dostosowania środowiska pracy w zakresie hałasu, oświetlenia i mikroklimatu na stanowiskach pracy w salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych oraz laboratoriach diagnostyki medycznej

Celem zadania było opracowanie wytycznych odnośnie dostosowania warunków pracy w zakresie parametrów akustycznych, oświetlenia oraz mikroklimatu w salach operacyjnych, gabinetach zabiegowych oraz laboratoriach diagnostyki medycznej do charakteru wykonywanych prac w tych pomieszczeniach. W ramach realizacji zadania opracowano materiały tekstowe zawierające wyniki badań:

 

Wyniki ankiety na temat wpływu warunków akustycznych, oświetlenia oraz mikroklimatu na realizowane czynności pracy

dr inż. Bożena Smagowska

2019 r.

 

Wyniki badań i oceny hałasu, oświetlenia i mikroklimatu na wybranych stanowiskach pracy

dr inż. Bożena Smagowska

2019 r.

  

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Pracownia Zwalczania Hałasu

Ocena funkcjonalności ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem stosowanych w obecności hałasu impulsowego wytwarzanego przez różne źródła

Wynikiem realizacji projektu są materiały informacyjne dotyczące użytkowania w warunkach występowania hałasu impulsowego ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem, uwzględniające aspekty ochrony słuchu oraz percepcji sygnałów ostrzegawczych pojazdów i komend słownych. Materiały te są również przewodnikiem dla osób zajmujących się doborem ochronników słuchu, pozwalającym przeprowadzić tę czynność w sposób odpowiadający potrzebom osoby, której słuch ma być zabezpieczany. Materiały zawierają między innymi informacje jak wykorzystać dane liczbowe charakteryzujące ochronniki słuchu do przeprowadzenia niezbędnych obliczeń tak, aby uzyskać właściwą ochronę słuchu. Zwrócono przy tym m.in. uwagę na dwie odmienne, możliwe w praktyce sytuacje tj. występowanie hałasu impulsowego składającego się z samodzielnie występujących impulsów akustycznych oraz hałasu impulsowego wytwarzanego na tle hałasu ustalonego (powstaje tzw. hałas mieszany).

 

Użytkowanie ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem w warunkach występowania hałasu impulsowego - Materiały informacyjne

dr inż. Rafał Młyński, dr inż. Emil Kozłowski

2019 r.

 

Materiały szkoleniowe

dr inż. Rafał Młyński, dr inż. Emil Kozłowski

2019 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Opracowanie znormalizowanej metody pomiaru hałasu ultradźwiękowego do oceny narażenia zawodowego oraz zaleceń profilaktyki

Celem głównym zadania było opracowanie narzędzi  (obejmujących wstępny projekt Polskiej Normy  dotyczącej metod pomiaru hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy oraz zalecenia dotyczące ograniczenia na hałas ultradźwiękowy) wspierających działania zapobiegające narażeniu na hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy, w szczególności na stanowiskach pracy z technologicznymi urządzeniami ultradźwiękowymi. Opracowane zalecenia „Hałas ultradźwiękowy – pomiary, ocena i zalecenia profilaktyki” zamieszczono poniżej.

 

Hałas ultradźwiękowy – pomiary, ocena i zalecenia profilaktyki                                                        

dr hab. inż. Dariusz Pleban, prof. CIOP-PIB
2019 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Inteligentna sieć sensorowa do monitorowania środowiska pracy i ostrzegania pracowników o zagrożeniach za pomocą urządzeń nasobnych

Celem zadania było opracowanie inteligentnej sieci sensorowej do monitorowania środowiska pracy i ostrzegania pracowników o występujących zagrożeniach wibroakustycznych za pomocą urządzeń nasobnych. Przykładowa sieć sensorowa została zrealizowana do monitorowania zagrożeń wibroakustycznych jednak przyjęto, że opracowana sieć będzie rozwiązaniem uniwersalnym, mogącym służyć do monitorowania różnego rodzaju zagrożeń, po uprzednim opracowaniu odpowiednich układów sensorowych.

 

Materiały informacyjne na temat sieci sensorowej do monitorowania środowiska pracy i ostrzegania pracowników o zagrożeniach za pomocą urządzeń nasobnych

dr inż. Leszek Morzyński, mgr inż. Grzegorz Szczepański, inż. Adam Swidziński, CIOP-PIB
2019 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 

Pracownia Zwalczania Hałasu

System ostrzegania osób stosujących ochronniki słuchu przed zbliżającymi się pojazdami

Celem zadania było opracowanie systemu ostrzegania osób stosujących ochronniki słuchu przed zbliżającymi się pojazdami, którego głównymi elementami są układy nadajników radiowych przeznaczone do szybkiego montażu na pojazdach i urządzenia nasobne przeznaczone do noszenia przez osoby, zawierające odbiorniki radiowe wraz z układami alarmowania o bliskiej obecności pojazdu.

 

 

Materiały informacyjne w formie ulotki, prezentujące system ostrzegania osób stosujących ochronniki słuchu przed zbliżającymi się pojazdami

dr inż. Rafał Młyński, dr inż. Emil Kozłowski, dr inż. Leszek Morzyński, inż. Adam Swidziński, CIOP-PIB
2019 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 

Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Mobilne stanowisko do pomiarów i wizualizacji pola akustycznego

Celem zadania było opracowanie mobilnego stanowiska do wizualizacji emisji dźwięku maszyn i urządzeń oraz przegród akustycznych. Stanowisko oparte zostało o system Scan & Paint 3D firmy Microflown Technologies. Badania wykonywane są za pomocą sondy anemometrycznej umożliwiającej bezpośredni pomiar prędkości akustycznej oraz poziomu ciśnienia akustycznego. W ramach zadania opracowano procedurę wykonywania pomiarów w polu bliskim oraz przeprowadzono badania weryfikacyjne zrealizowane w warunkach laboratoryjnych oraz warunkach rzeczywistych. Mobilne stanowisko może zostać wykorzystane do wsparcia przedsiębiorstw w zakresie wykonywania pomiarów emisji hałasu oraz sporządzania raportów w formie wizualizacji.

 

 

Materiały informacyjne dotyczące mobilnego stanowiska do wizualizacji pola akustycznego źródeł hałasu z wykorzystaniem bezpośredniego pomiaru prędkości akustycznej
mgr inż. Grzegorz szczepański, CIOP-PIB
2019 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 
Pracownia Zwalczania Hałasu

Uciążliwość hałasu tonalnego ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań

Hałas tonalny można zdefiniować jako taki, w którego widmie występują tonalne składowe częstotliwościowe. W środowisku pracy dźwięki tonalne mogą emitować urządzenia biurowe –komputery, drukarki, sprzęt telekomunikacyjny oraz elementy wyposażenia technicznego budynku (wentylacja, klimatyzacja). Na rynku krajowym, urządzenia te występują powszechnie na kilkuset tysiącach stanowisk pracy: w pomieszczeniach administracyjnych, biurach projektowych, czy w pracy związanej z opracowywaniem danych itp. Hałas tonalny może również występować na stanowiskach pracy w obiektach znajdujących się w pobliżu elektrowni wiatrowych. W materiałach informacyjnych przedstawiono wyniki badań prowadzonych w CIOP-PIB dotyczących wpływu hałasu tonalnego m.in. na wydajność pracy oraz utrzymywanie koncentracji i uwagi. Przedstawiono również propozycje oceny hałasu tonalnego w środowisku pracy.

 

 

Materiały informacyjne dot. uciążliwości hałasu tonalnego ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań

dr  inż. Jan Radosz,  CIOP-PIB

2019 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 
Pracowania Drgań Mechanicznych

Badania oraz opracowanie metody kształtowania akustycznego środowiska pracy w wielkoprzestrzennych pomieszczeniach do pracy umysłowej.

 

 .rar 

 

Baza danych zawierająca wyniki badań właściwości akustycznych wielkoprzestrzennych pomieszczeń do pracy umysłowej
mgr  inż. Małgorzata Rejman,  CIOP-PIB
2018 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 
Pracownia Zwalczania Hałasu

Badanie emisji energii akustycznej, przemysłowych, kierunkowych, technologicznych źródeł hałasu ultradźwiękowego o dużej mocy akustycznej oraz badania skuteczności akustycznej obudów dźwiękoizolacyjnych dla tych źródeł.

Streszczenie.  W pracy opisano metodę pomiarowo-obliczeniową określania skuteczności ochrony akustycznej obudów dźwiękoizolacyjnych źródeł w zakresie częstotliwości 20 – 40 kHz. Wielkościami określającymi skuteczność obudów są: izolacyjność akustyczna mocowa oraz izolacyjność akustyczna ciśnieniowa. Wyznacza się je z pomiarów poziomu mocy akustycznej i poziomu ciśnienia akustycznego emisji źródła wzorcowego: bez obudowy i w obudowie. Właściwości obudów określa się w zakresie częstotliwości 20-40 kHz (dotychczas określa się je w zakresie częstotliwości do 10 kHz). Metoda umożliwi ocenę akustyczną obudów i elementów obudów, co umożliwi odpowiednie ich zastosowanie w urządzeniach emitujących hałas ultradźwiękowy.

 

 

Metoda pomiarowo-obliczeniowa skuteczności ochrony akustycznej obudów dźwiękoizolacyjnych źródeł w zakresie częstotliwości 20 – 40 kHz
dr  inż. Witold Mikulski,  CIOP-PIB
2018 r.


Publikacja opracowana na podstawie wyników IV etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2017-2019 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Zrealizowano w ramach 2 etapu (2018) Zadania 3.G.02. Badanie emisji energii akustycznej, przemysłowych, kierunkowych, technologicznych źródeł hałasu ultradźwiękowego o dużej mocy akustycznej oraz badania skuteczności akustycznej obudów dźwiękoizolacyjnych dla tych źródeł.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 
Pracownia Zwalczania Hałasu

Identyfikacja źródeł emisji hałasu, w tym hałasu wysokoczęstotliwościowego, analiza zagrożenia hałasem na przykładzie zakładów produkcji opakowań oraz określenie zaleceń profilaktyki.

Celem zadania jest identyfikacja źródeł emitujących hałas, w tym hałas wysokoczęstotliwościowy i przeprowadzenie analizy zagrożenia hałasem na stanowiskach pracy w zakładach produkujących opakowania oraz opracowanie technicznej i organizacyjnej profilaktyki zagrożenia hałasem uwzględniając specyfikę technologii w tych zakładach.

W ramach zadania przeprowadzono obiektywną i subiektywną ocenę narażenia na hałas, na stanowiskach pracy w zakładach produkcji opakowań o zróżnicowanej technologii, opracowano bazę danych zawierającą wyniki badań oraz materiały informacyjne zawierające zalecenia techniczne i organizacyjne do profilaktyki zagrożenia hałasem. Pomiary wielkości charakteryzujących hałas przeprowadzono na 90 wybranych stanowiskach pracy w zakładach produkcji opakowań tekturowych, z tworzyw sztucznych, metalu, szkła i drewna. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 204 pracowników produkcyjnych zatrudnionych w zakładach opakowań o zróżnicowanej technologii. Wyniki badań ankietowych poddano analizie statystycznej.

Wyniki pomiarów i oceny hałasu na stanowiskach pracy w zakładach produkcji opakowań zamieszczono w opracowanej w bazie danych składającej się z arkuszy programu Excel. Wyniki badań obiektywnych zawierają wartości wielkości charakteryzujące hałas infradźwiękowy, słyszalny i ultradźwiękowy uzyskane na podstawie przeprowadzonych pomiarów na stanowiska pracy. Arkusz pod nazwą rodzaj_opakowań (np. drewniane_opakowania) zawiera uzyskane z pomiarów lub wyznaczone następujące wyniki wielkości charakteryzujących hałas:

  • poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy, LEX,8h, lub poziom ekspozycji na hałas odniesiony do przeciętnego tygodniowego, określonego w kodeksie pracy, wymiaru czasu , LEX,w (wyjątkowo w przypadku hałasu oddziałującego na organizm człowieka w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu,
  • maksymalny poziom dźwięku A, LAmax,
  • szczytowy poziom dźwięku C, LCpeak

Wyniki badań subiektywnych są umieszczone w arkuszu pod nazwą wyniki ankiety i zawierają wybrane wyniki badań określone na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych i opracowania statystycznego.

 

 

Hałas w zakładach produkcji opakowań - baza danych
dr  inż. Bożena Smagowska,  CIOP-PIB
2018 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 
Pracownia Zwalczania Hałasu

Baza danych o tłumieniu hałasu przez indywidualne ochrony słuchu w zakresie częstotliwości słyszalnych powyżej 8 kHz

Celem zadania było zebranie danych umożliwiających prawidłowe stosowanie indywidualnych ochron słuchu, na stanowiskach pracy, na których występuje hałas w zakresie częstotliwości słyszalnych powyżej 8 kHz (dla częstotliwości środkowych z zakresu od 10 kHz do 16 kHz), nie ujętych w standardowo podawanych danych w informacji dla użytkownika (instrukcji użytkowania ochronnika słuchu). Na podstawie uzyskanych wyników opracowano bazę danych zawierająca wartości tłumieniu dźwięku ochronników słuchu w zakresie częstotliwości słyszalnych powyżej 8 kHz, a także materiały w których zamieszczono informacje dot. stosowania indywidualnych ochron słuchu w przypadku hałasu w zakresie częstotliwości słyszalnych powyżej 8 kHz z uwzględnieniem zakresu do 8 kHz.

 

 

Stosowanie indywidualnych ochron słuchu w przypadku hałasu o częstotliwościach słyszalnych powyżej 8 kHz
dr  inż. Rafał Młyński, dr inż. Emil Kozłowski,  CIOP-PIB
2016 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 

Pracownia Zwalczania Hałasu

Badanie oraz opracowanie metody kształtowania akustycznego środowiska pracy w wielkoprzestrzennych pomieszczeniach do pracy umysłowej (I Etap II.N.01)

 

 

Parametry charakteryzujące środowisko akustyczne w wielkoprzestrzennych pomieszczeniach do pracy umysłowej
dr  inż. Witold Mikulski, CIOP-PIB
2017r.
Opracowanie zawiera parametry charakteryzujące środowisko akustyczne w pomieszczeniach do pracy umysłowej w szczególności pomieszczenia biurowe open space oraz literaturę

Metody pomiarów i kryteria oceny parametrów charakteryzujących środowisko akustyczne w wielkoprzestrzennych pomieszczeniach do pracy umysłowej
dr  inż. Witold Mikulski, CIOP-PIB
2017r.
Opracowanie zawiera metody pomiarów i kryteria oceny parametrów charakteryzujących środowisko akustyczne w wielkoprzestrzennych pomieszczeniach do pracy umysłowej w szczególności pomieszczenia biurowe open space oraz literaturę.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 
Pracownia Zwalczania Hałasu

Badanie emisji energii akustycznej, przemysłowych, kierunkowych, technologicznych źródeł hałasu ultradźwiękowego o dużej mocy akustycznej oraz badania skuteczności akustycznej obudów dźwiękoizolacyjnych dla tych źródeł (I Etap  3.G.02).

 

 

Metody pomiarowo-obliczeniowe wyznaczania poziomu mocy akustycznej, poziomu ciśnienia akustycznego emisji oraz charakterystyki kierunkowej emisji energii akustycznej kierunkowych źródeł energii akustycznej w zakresie częstotliwości 20 – 40 kHz
dr  inż. Witold Mikulski, CIOP-PIB
2017r.
Specjalne podziękowania dla pana Jerzego Kozłowskiego za pomoc w wykonaniu badań, które zostały wykorzystane w niniejszym tekście
Opracowanie zawiera mody pomiarowo-obliczeniowe wyznaczania emisji hałasu ultradźwiękowego źródeł oraz literaturę.

Wyniki badań poziomu mocy akustycznej, poziomu ciśnienia akustycznego emisji oraz charakterystyki kierunkowej emisji energii akustycznej wybranych przemysłowych technologicznych źródeł hałasu ultradźwiękowego
dr  inż. Witold Mikulski, CIOP-PIB
2017r.
Specjalne podziękowania dla pana Jerzego Kozłowskiego za pomoc w wykonaniu badań, które zostały wykorzystane w niniejszym tekście.
Opracowanie zawiera wyniki badań poziomu mocy akustycznej, poziomu ciśnienia akustycznego emisji oraz charakterystyki kierunkowej emisji energii akustycznej wybranych przemysłowych technologicznych źródeł hałasu ultradźwiękowego oraz literaturę.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 
Pracownia Drgań Mechanicznych

Ocena ekspozycji na niskoczęstotliwościowe drgania mechaniczne o działaniu ogólnym w odniesieniu do wybranych funkcji fizjologicznych organizmu pracownika

W ramach realizacji projektu zostały przeprowadzone badania wybranych funkcji fizjologicznych i psychomotorycznych 20 pracowników poddanych ekspozycji na niskoczęstotliwościowe drgania o działaniu ogólnym. Testy wykonywano na stanowisku badawczym zbudowanym na bazie elektrodynamicznego wzbudnika drgań firmy IMV typu J240. Badano wpływ ekspozycji na poziome i pionowe niskoczęstotliwościowe drgania mechaniczne o działaniu ogólnym na:
• napięcie mięśni wybranych obszarów ciała,
• parametry centralnego układu krążenia,
• sprawność psychomotoryczną i funkcje poznawcze.
Na podstawie uzyskanych wyników, stwierdzono m.in., że u badanych osób narażonych zawodowo na drgania w wieku 50+ wpływ ekspozycji na drgania na napięcie mięśniowe jest mniejszy niż u pozostałych osób. Nie zaobserwowano istotnych zmiany wartości skurczowego i rozkurczowego tętniczego ciśnienia krwi wywołanych ekspozycją na drgania. Większe wartości częstości skurczów serca we wszystkich przeprowadzonych testach wystąpiły w grupie osób narażonych zawodowo na drgania. Podczas testów psychotechnicznych, u wszystkich badanych osób nie wystąpiły znaczące zmiany wartości czasów reakcji rejestrowanych: przed, w trakcie i po ekspozycji na drgania.
Zależności zaobserwowane w badaniach dostarczyły informacji dotyczących możliwości wystąpienia związków między ekspozycją na drgania ogólne, a funkcjami fizjologicznymi i psychomotorycznymi u pracowników w wieku 50+.

 

 

 

Wyniki badań pilotażowych wybranych funkcji fizjologicznych i psychomotorycznych pracownika poddanego ekspozycji na niskoczęstotliwościowe drgania o działaniu ogólnym
dr  inż.  Piotr Kowalski,  CIOP-PIB
2016 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Pracownia Hałasu

Ocena zrozumiałości mowy i zdolności słyszenia kierunkowego u pracowników w wieku powyżej 50 lat

Celem projektu była ocena możliwości percepcji mowy oraz postrzegania kierunku nadejścia dźwiękowego sygnału bezpieczeństwa przez pracowników w wieku powyżej 50 lat, względem percepcji tych samych sygnałów przez osoby młode.

 

 

Materiały informacyjne dotyczące zrozumiałości mowy oraz kierunkowości słuchu u osób w wieku powyżej 50 lat.

dr inż. Rafał Młyński, dr. iż. Emil Kozłowski

2016 r.

 

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Badanie uciążliwości i narażenia na hałas, w tym na hałas niskoczęstotliwościowy, emitowany przez turbiny i elektrownie wiatrowe

Rozwojowi energetyki wiatrowej w Polsce towarzyszy zarówno wzrost liczby osób zatrudnionych na stanowiskach pracy na rzecz energetyki wiatrowej, w tym osób zatrudnionych do obsługi i prac serwisowych turbin wiatrowych (600 osób wg ostatnich danych PSEW), jak również wzrost liczby osób, których stanowiska pracy są zlokalizowane w pobliżu farm wiatrowych. Wraz z rozwojem energetyki wiatrowej na całym świecie, w tym również w Polsce pojawiło się wiele pytań i wątpliwości dotyczących oddziaływania farm wiatrowych między innymi na ludzi. W związku z tym w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym opracowano metodykę badań oraz zrealizowano badania dotyczące uciążliwości i narażenia na hałas i hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy personelu obsługującego farmy wiatrowe oraz na stanowiskach pracy zlokalizowanych w pobliżu farm/turbin wiatrowych (tj. w odległości do 3 km).  Opracowana metodyka badań obejmuje badania ankietowe i badania środowiskowe, czyli bezpośrednie pomiary hałasu na stanowiskach pracy. Wg opracowanej metody badań hałasu na stanowiskach obsługi turbin wiatrowych i innych stanowiskach pracy zlokalizowanych w pobliżu turbin wielkościami mierzonymi i wyznaczanymi są:  poziomy ciśnienia akustycznego skorygowane charakterystykami częstotliwościowymi: A, C, G, LIN i poziomy ciśnienia akustycznego w tercjowych pasmach częstotliwości;

  • poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego wymiaru czasu pracy lub tygodniowego czasu pracy,
  • szczytowy poziom dźwięku C,
  • maksymalny poziom dźwięku A.

Pomiary przeprowadza się w zakresie częstotliwości od 1 Hz do 20 000 Hz stosując metodyki określone w normach PN-N-01307, PN-Z-01338 i PN-EN ISO 9612 oraz strategie opisane w ostatnim z tych dokumentów.

Uzyskane wyniki w ramach badań środowiskowych hałasu, jak również w ramach badań ankietowych stanowiły podstawę do opracowania wymagań i zaleceń dotyczących ograniczenia narażenia na hałas turbin wiatrowych.

 

 

Wymagania i zalecenia dotyczące ograniczenia narażenia na hałas turbin wiatrowych
dr inż. Danuta Augustyńska-Jakubowska, dr hab. inż. Dariusz Pleban, prof. nadzw. CIOP-PIB,  CIOP-PIB
2016 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 
Pracownia Zwalczania Hałasu

Badania łącznego oddziaływania hałasu infradźwiękowego oraz drgań mechanicznych na zdolności psychofizyczne kierowców pojazdów

Celem zadania było określenie wpływu łącznego oddziaływania hałasu infradźwiękowego i drgań mechanicznych na kierowców pojazdów oraz określenie wartości dopuszczalnych tych czynników w przypadku ich łącznego oddziaływania ze względu na możliwość realizacji podstawowych zadań pracownika. W ramach realizacji zadania opracowano stanowisko badawcze do oceny łącznego oddziaływania hałasu infradźwiękowego i drgań mechanicznych. Opracowano również metodę badawczą do oceny sprawności psychofizycznej w różnych warunkach narażenia na czynniki fizyczne. Do tego celu wyselekcjonowano i zastosowano 6 testów, oceniających sprawność psychofizyczną w zakresie psychomotoryki i procesów poznawczych (ocena czasu reakcji, uwagi i koncentracji oraz antycypacji czasowo ruchowej) w odniesieniu do cech uznanych za istotne dla bezpiecznego prowadzenia pojazdów.

 

 

Hałas infradźwiękowy i drgania mechaniczne. Narażenie na stanowiskach pracy kierowców pojazdów
dr  inż. Jan Radosz, CIOP-PIB
2016r.

 

Materiały szkoleniowe nt. zagrożenia hałasem infradźwiękowym oraz drganiami mechanicznymi na stanowiskach pracy kierowców autobusów i samochodów ciężarowych

dr  inż. Jan Radosz, CIOP-PIB
2016r.

 

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 

Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Mobilny tester do samodzielnego sprawdzania skuteczności ochronnej wkładek przeciwhałasowych

Celem zadania jest opracowanie modelu testera do samodzielnego sprawdzania skuteczności ochronnej wkładek przeciwhałasowych przez użytkownika.

 

 

 

Tester tłumienia wkładek przeciwhałasowych - materiały informacyjne

dr  inż. Tomasz Krukowicz,  CIOP-PIB
2016 r.

 

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 

Pracownia Zwalczania Hałasu

Określenie kryteriów uciążliwości hałasu ultradźwiękowego w zakresie częstotliwości 20 - 40 kHz.

Celem zadania było ustalenie wpływu hałasu w zakresie częstotliwości 20 - 40 kHz na człowieka.

 

 

 

Badania i propozycja kryterium uciążliwości hałasu w zakresie częstotliwości 20-40 kHz ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań

dr  inż.  Bożena Smagowska,  CIOP-PIB
2016r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 

Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

System zdalnego monitoringu parametrów wibroakustycznych środowiska pracy z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej do jego zasilania

Celem zadania było opracowanie systemu zdalnego monitoringu parametrów wibroakustycznych środowiska pracy, w którym w szczególności wykorzystywane byłyby autonomiczne układy pomiarowe zasilane z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). W skład systemu wchodzą układy hałasu i drgań mechanicznych oraz centrala systemu połączone ze sobą siecią bezprzewodowej transmisji danych. Układy pomiarowe, zasilane z wykorzystaniem OZE i działające w sposób autonomiczny monitorują w sposób ciągły parametry wibroakustyczne środowiska pracy a otrzymane dane przesyłają do centrali systemu. Centrala systemu gromadzi i przetwarza dane o zagrożeniach wibroakustycznych umożliwiając ich wizualizację na odpowiednich wykresach i w tabelach, co pozwala na wykrywanie potencjalnych zagrożeń dla pracowników.

 

 

 

System zdalnego monitoringu parametrów wibroakustycznych środowiska pracy z zwykorzystaniem źrodeł energii odnawialnej do jego zasilania - materiały informacyjne
dr  inż.  Leszek Morzyński,  CIOP-PIB
2016r.


 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 

Pracownia Zwalczania Hałasu

Baza danych o tłumieniu hałasu przez indywidualne ochrony słuchu w zakresie częstotliwości słyszalnych powyżej 8 kHz

Celem zadania była ocena tłumienia hałasu przez ochronniki słuchu w zakresie częstotliwości słyszalnych, powyżej standardowo rozpatrywanej częstotliwości 8 kHz, dla pasm tercjowych o częstotliwościach środkowych 10 - 16 kHz. Jednym z wyników zadaia jest baza danych o tłumieniu hałasu przez indywidualne ochrony słuchu w zakresie częstotliwości słyszalnych powyżej 8 kHz.  Zawiera ona dane tłumienia dźwięku (wartości średnie wraz z wartościami odchylenia standardowego) 27 nauszników i 29 wkładek przeciwhałasowych dla pasm o częstotliwościach środkowych 10, 12,5 i 16 kHz. Dane zamieszczone w bazie umożliwiają dobór ochronników słuchu w przypadku hałasu w zakresie częstotliwości słyszalnych powyżej 8 kHz (10, 12,5 i 16 kHz).

 

.zip

Baza danych o tłumieniu hałasu w zakresie częstotliwości słyszalnych powyżej 8 kHz przez nauszniki przeciwhałasowe oraz przez wkładki przeciwhałasowe

W celu uruchomienia bazy należy rozpakować pobrany plik zip.

dr inż. Rafał Młyński CIOP-PIB
2016r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 
Pracownia Zwalczania Hałasu

Badania łącznego oddziaływania hałasu infradźwiękowego oraz drgań mechanicznych na zdolności psychofizyczne kierowców pojazdów

Celem zadania jest zbadanie wpływu łącznego oddziaływania hałasu infradźwiękowego i drgań mechanicznych na kierowców pojazdów oraz określenie wartości dopuszczalnych tych czynników w przypadku ich łącznego oddziaływania ze względu na możliwość realizacji podstawowych funkcji pracy.

W ramach II etapu zadania 1.Z.06 opracowano bazę danych w środowisku MS ACCESS z wynikami badań łącznego oddziaływania hałasu  infradźwiękowego i drgań mechanicznych w grupie kierowców pojazdów.  Baza danych umożliwia przeglądanie wyników badań oraz raportowanie wybranych zestawień wyników badań (w postaci tabelarycznej i graficznej). W bazie danych przedstawiono wyniki testów, oceniających sprawność psychofizyczną w zakresie psychomotoryki i procesów poznawczych (ocena czasu reakcji prostej i złożonej, uwagi i koncentracji oraz antycypacji czasowo ruchowej) dla czterech wariantów narażenia na czynniki fizyczne (bez narażenia, narażenie na hałas infradźwiękowy, narażenie na drgania mechaniczne oraz narażenie na hałas infradźwiękowy i drgania mechaniczne łącznie).

 

.accdb

Baza danych z wynikami badań łącznego oddziaływania hałasu infradźwiękowego i drgań mechanicznych w grupie kierowców

mgr inż. Jan Radosz CIOP-PIB
2015 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 

Pracownia Zwalczania Hałasu

Badanie skuteczności ochrony słuchu przy jednoczesnym stosowaniu ochronników słuchu i innych środków ochrony indywidualnej

Celem zadania było określenie wpływu jednoczesnego stosowania innych środków ochrony indywidualnej na tłumienie hałasu nauszników przeciwhałasowych. Na podstawie przeprowadzonych w zadaniu badań powstała baza danych zawierającą wartości tłumienia hałasu nauszników przeciwhałasowych stosowanych jednocześnie z środkami ochrony oczy, twarzy, głowy oraz sprzętu ochrony układu oddechowego.

 

.zip

Baza danych tłumienia nauszników przeciwhałasowych stosowanych jednocześnie z innymi środkami ochrony indywidualnej

W celu uruchomienia bazy należy rozpakować pobrany plik zip.

dr inż. Emil Kozłowski CIOP-PIB
2015 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 
Pracownia Zwalczania Hałasu

Badania propagacji dźwięku i metod kształtowania warunków akustycznych w pomieszczeniach do pracy wymagającej koncentracji uwagi.

Celem projektu było opracowanie wytycznych technicznych umożliwiających modyfikację pomieszczeń do prac wymagających koncentracji uwagi pod względem zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych.

 

Parametry i metody ich pomiaru charakteryzujące propagację dźwięku i warunki akustyczne w pomieszczeniach do pracy wymagającej koncentracji uwagi (materiał informacyjny)

Autorzy: dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak (wimik@ciop.pl)

2015 r.

Streszczenie: Materiał zawiera parametry i metody ich pomiaru charakteryzujące propagację dźwięku i warunki akustyczne w pomieszczeniach do pracy wymagającej koncentracji uwagi. Scharakteryzowano w nim pomieszczenia pracy, dla których określono dalej wymagania akustyczne ze względu na konieczność zapewnienia koncentracji uwagi. Określono parametry charakteryzujące pomieszczenia pracy. Podano metody pomiaru parametrów charakteryzujące pomieszczenia pracy (czasu pogłosu, chłonności akustycznej pomieszczenia, wskaźnika transmisji mowy STI, odległości rozproszenia i odległości prywatności, spadku poziomu dźwięku A mowy na podwojenie odległości oraz poziomu dźwięku A mowy w odległości 4 m od mówiącego, tła akustycznego, izolacyjności akustycznej oraz innych). Podano również bibliografię.
Rok wydania 2015. Opracowano w ramach projektów: II.B.04 i II.P,13
Wymagania akustyczne jakie powinno spełniać środowisko pracy dotyczące hałasu pod względem możliwości wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi (materiał informacyjny)
Autorzy: dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak (wimik@ciop.pl)
2015 r.

Streszczenie: Materiał zawiera wymagania akustyczne jakie powinno spełniać środowisko pracy dotyczące hałasu pod względem możliwości wykonywania prac wymagających koncentracji uwagi. Zawiera on: najwyższe dopuszczalne natężenia NDN hałasu na stanowiskach pracy ze względu na ochronę słuchu na stanowiskach pracy, dopuszczalne wartości hałasu w zakresie słyszalnym na stanowiskach pracy ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań, dopuszczalne wartości hałasu infradźwiękowego na stanowiskach pracy ze względu na uciążliwość oraz ze względu na prace koncepcyjne wymagające szczególnej koncentracji uwagi, maksymalne wartości czasu pogłosu w pomieszczeniach pracy, minimalne wartości chłonności akustycznej pomieszczeń pracy, minimalną zrozumiałość mowy w pomieszczeniach pracy, maksymalne wartości odległości rozproszenia i odległości prywatności w pomieszczeniach pracy, minimalną wartość spadku poziomu dźwięku A mowy na podwojenie odległości oraz maksymalną wartość poziomu dźwięku A mowy w odległości 4 m od mówiącego w pomieszczeniach pracy, Maksymalne wartości poziomu dźwięku A tła akustycznego w pomieszczeniach pracy, minimalne wartości izolacyjności akustycznej przegród w pomieszczeniach pracy oraz bibliografię. Projekt: II.B.04 II.P.13 Badania propagacji dźwięku i metod kształtowania warunków akustycznych w pomieszczeniach do pracy wymagającej koncentracji uwagi. Jednostka opracowująca: CIOP-PIB, Rok wydania 2015

Wytyczne techniczne modyfikacji akustycznej pomieszczeń, w których na stanowiskach pracy konieczne jest zapewnienie warunków akustycznych do pracy wymagającej koncentracji uwagi oraz wytyczne organizacyjne ograniczenia hałasu oddziaływującego na pracowników. (materiał informacyjny)
Autorzy: dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak (wimik@ciop.pl)

2015 r.

Streszczenie: Materiał zawiera wytyczne techniczne modyfikacji akustycznej pomieszczeń, w których na stanowiskach pracy konieczne jest zapewnienie warunków akustycznych do pracy wymagającej koncentracji uwagi oraz wytyczne organizacyjne ograniczenia hałasu oddziaływującego na pracowników. Składają się one z wytycznych technicznych i organizacyjnych modyfikacji akustycznej pomieszczeń i ich wyposażenia, wytycznych ograniczenia uciążliwości hałasu przez zastosowanie sygnałów maskujących w pomieszczeniach open space, wytycznych organizacyjnych dotyczących prowadzenia rozmów telefonicznych wpływających na zmniejszenie hałasu lub uciążliwości hałasu, metod obliczania chłonności akustycznej pomieszczenia, wytycznych uwzględnienia w metodach projektowania pomieszczeń ich właściwości akustycznych za pomocą programów do symulacji akustycznej wnętrz oraz bibliografii. Projekt: II.B.04 II.P.13 Badania propagacji dźwięku i metod kształtowania warunków akustycznych w pomieszczeniach do pracy wymagającej koncentracji uwagi
Jednostka opracowująca: CIOP-PIB, Rok wydania 2015.

 

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 
Pracownia Zwalczania Hałasu

Metody i kryteria oceny zagrożenia hałasem pracowników zatrudnionych przy wydobyciu gazu łupkowego.

Celem zadania jest określenie zagrożenia hałasem oraz określenie profilaktyki technicznej i organizacyjnej ograniczenia hałasu pracowników na stanowiskach pracy przy wydobyciu gazu łupkowego.

Celem pierwszego etapu pracy jest określenie metodyki badań i kryteriów oceny hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na stanowiskach pracy przy wydobyciu gazu łupkowego. Wykonanie badań pilotażowych hałasu na stanowiskach pracy przy wydobyciu gazu łupkowego.

 

 

 

Metodyka badań hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na stanowiskach pracy przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego
dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak, CIOP-PIB
2015 r.

 

Materiał zawiera metodykę badań hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na stanowiskach pracy przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego. W metodyce uwzględniono nietypowy czas narażenia pracowników na hałas oraz zastosowano miarodajną do tego czasu metodę oceny hałasu. W metodzie pomiarów uwzględniono konieczność pomiarów w strefach zagrożonych wybuchem (wg ATEX).

 

 

Kryteria oceny hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na wybranych typach stanowisk pracy przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego
dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak, CIOP-PIB
2015 r.

 

Materiał zawiera kryteria oceny hałasu w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym na wybranych typach stanowisk pracy przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego. Kryteria te odnoszą się do jednorodnych pod względem wymagań akustycznych stanowisk pracy. Określono te jednorodne grupy dla rozpatrywanych na wiertniach stanowisk pracy.

Baza danych zawierająca wyniki pomiarów hałasu i oceny narażenia na hałas w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego
dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak, CIOP-PIB
2015 r.

 

Materiał zawiera opis bazy danych zawierającej wyniki pomiarów hałasu i oceny narażenia na hałas w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego. Dane zawierają mapy hałasu dla różnych częstotliwości (z zakresu hałasu słyszalnego i infradźwiękowego) służące do identyfikacji źródeł hałasu oraz obszarów o zwiększonej imisji hałasu oraz dane charakteryzujące zagrożenie hałasem na stanowiskach pracy

.accdb

"Baza danych zawierająca wyniki pomiarów hałasu i oceny narażenia na hałas w zakresie słyszalnym, infradźwiękowym i ultradźwiękowym przy wydobyciu gazu łupkowego"

dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak, CIOP-PIB
2015 r.

Zalecenia dotyczące profilaktyki technicznej i organizacyjnej ograniczenia hałasu na stanowiskach pracy przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego
dr inż. Witold Mikulski, mgr inż. Izabela Warmiak, CIOP-PIB
2015 r.

 

Materiał zawiera zalecenia do stosowania dotyczące metod technicznych ograniczenia hałasu oraz metod organizacyjnych ograniczenia wpływu hałasu na pracowników na stanowiskach pracy przy poszukiwaniu i wydobyciu gazu łupkowego. W zaleceniach podano przykładowe wyniki pomiarów

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 

Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Propozycja dopuszczalnych wartości hałasu ze względu na możliwość realizacji podstawowych zadań przez kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Celem zadania było zbadanie wpływu hałasu powodowanego przez dźwiękowe sygnalizatory uprzywilejowania na możliwości psychofizycznych kierowców pojazdów uprzywilejowanych.

 

 

 

Profilaktyka w zakresie ograniczania narażenia na hałas w pojazdach uprzywilejowanych - materiały informacyjne
dr  inż.  Leszek Morzyński,  CIOP-PIB
2015 r.

.zip

Baza danych z wynikami pomiarów hałasu emitowanego przez dźwiękowe sygnalizatory uprzywilejowania
dr inż. Paweł Górski, dr  inż.  Leszek Morzyński,  CIOP-PIB
2014 r.


 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 

Pracownia Zwalczania Hałasu

Opracowanie metod pomiaru współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów oraz izolacyjności akustycznej przegród w zakresie częstotliwości powyżej 5 kHz.

Celem głównym projektu było opracowanie metod badawczych umożliwiających określanie parametrów charakteryzujących właściwości dźwiękochłonne materiałów i izolacyjność akustyczną przegród w zakresie częstotliwości powyżej 5 kHz.

Uzyskane wyniki badań izolacyjności akustycznej ciśnieniowej przegród zostały opracowane w formie kart katalogowych. Każda z kart katalogowych zawiera syntetyczny opis przegrody, fotografię przegrody oraz wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej ciśnieniowej przegrody w pasmach 1/3-oktawowych. Wyniki te podane są zarówno w formie stabelaryzowanej jak i graficznej.

 

 

 

Katalog dotyczący izolacyjności akustycznej wybranych przegród w zakresie częstotliwości powyżej 5 kHz
dr hab. inż. Dariusz Pleban, prof. nadzw. CIOP-PIB
2013 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 
Pracownia Zwalczania Hałasu

Ocena narażenia na hałas operatorów nietechnologicznych źródeł ultradźwiękowych i opracowanie zasad profilaktyki.

Celem projektu były badania i ocena narażenia na hałas ultradźwiękowy na wybranych stanowiskach pracy nietechnologicznych źródeł hałasu ultradźwiękowego. Są to stanowiska pracy operatorów maszyn i urządzeń, na których w wyniku procesu technologicznego w widmie emitowanego hałasu występują jako składnik uboczny składowe o wysokich częstotliwościach słyszalnych i niskich ultradźwiękowych od 10 kHz do ok. 40 kHz.

 

 

 

Zagrożenie hałasem emitowanym przez nietechnologiczne źródła ultradźwiękowe w środowisku pracy -  Mareriały szkoleniowe
mgr inż. Bożena Smagowska, CIOP-PIB
2013 r.

 

 

Wytyczne do ograniczania zagrożenia hałasem emitowanym przez nietechnologiczne źródła ultradźwiękowe
mgr inż. Bożena Smagowska, CIOP-PIB
2013 r.

XLS

Baza danych o nietechnologicznych źródłach hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy
mgr inż. Bożena Smagowska, CIOP-PIB
2013 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 
Pracownia Zwalczania Hałasu

Badania parametrów akustycznych charakteryzujących pomieszczenia przeznaczone do komunikacji słownej w aspekcie poprawy warunków pracy na stanowiskach pracy.

Projekt II.B.04, realizowany w II etapie programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w latach 2011-2013 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Materiały informacyjne i szkoleniowe (2013) dotyczące problematyki poprawy warunków pracy nauczyciela w szkole opracowane w ramach projetu:

 

Propozycje wymagań stawianych pomieszczeniom w szkołach pod względem uzyskania odpowiedniej zrozumiałości mowy i zapewnienia zmniejszenia nadmiernego wysiłku głosowego
dr inż. Witold Mikulski, inż. Izabela Jakubowska, CIOP-PIB
2013 r.

 

Wytyczne poprawy właściwości akustycznych pomieszczeń szkolnych pod względem uzyskania odpowiedniej zrozumiałości mowy i zmniejszenia wysiłku głosowego nauczycieli
dr inż. Witold Mikulski, inż. Izabela Jakubowska, CIOP-PIB
2013 r.

 Program edukacyjny i materiały szkoleniowe w zakresie:

KSZTAŁTOWANIA WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH
dr inż. Witold Mikulski, inż. Izabela Jakubowska, CIOP-PIB
2013 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych 
Pracownia Zwalczania Hałasu

Ocena właściwości dźwiękochłonnych materiałów przeznaczonych do stosowania w ochronach zbiorowych przed hałasem ultradźwiękowym.

Celem zadania była ocena właściwości akustycznych materiałów pod względem wykorzystania ich w ochronach zbiorowych przed hałasem ultradźwiękowym. Wielkością służącą do oceny właściwości akustycznych materiałów jest współczynnik pochłaniania dźwięku. Współczynnik ten, w zakresie częstotliwości 10 kHz – 40 kHz, dla wybranych materiałów wyznaczono na podstawie czasu pogłosu określonego za pomocą opracowanej procedury pomiarowej i zbudowanego w tym celu stanowiska badawczego. W celu zweryfikowania opracowanego stanowiska i metody wyznaczania współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów w zakresie częstotliwości 10 kHz – 40 kHz przeprowadzono badania porównawcze dla wybranego materiału (pianka poliuretanowa). Wyniki badań porównawczych na opracowanym stanowisku badawczym, w pomieszczeniu pogłosowym oraz w laboratorium Instytutu Techniki Budowlanej potwierdziły zasadność zastosowania opracowanej metody badawczej.W wyniku realizacji zadania powstała baza danych zawierająca informację o współczynniku pochłaniania dźwięku w zakresie częstotliwości 500 do 40 kHz wybranych materiałów.

 

XLS

Baza danych o współczynniku pochłaniania dźwięku w zakresie częstotliwości 500 Hz do 40 kHz dla wybranych materiałów
mgr inż. Bożena Smagowska, CIOP-PIB
2013 r.

   

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych

Pracownia Zwalczania Hałasu

Badanie wpływu różnic w zespolonej charakterystyce tłumienia ochronników słuchu na skuteczność ochrony przed hałasem

Celem pracy było poznanie szczegółowego przebiegu charakterystyk amplitudowych i fazowych ochronników słuchu, w funkcji częstotliwości, celem wykrycia lokalnych maksimów i minimów tłumienia odpowiadających rezonansom, które nie są możliwe do wykrycia przy standardowych pomiarach ochronników słuchu operujących uśrednionymi poziomami skutecznymi w pasmach 1/3-oktawowych, przy ośmiu częstotliwościach środkowych położonych w odstępach co oktawę w skali częstotliwości.

 

 

Kryteria oceny nauszników przeciwhałasowych w odniesieniu do hałasu impulsowego i tonalnego
dr hab. inż.  Jan Żera,  CIOP-PIB
2010 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Ochrony Słuchu

Ocena skuteczności ochronników słuchu w warunkach rzeczywistego hałasu impulsowego
Celem niniejszego zadania badawczego była ocena skuteczności ochronników słuchu w ograniczaniu wpływu na narząd słuchu hałasu impulsowego jaki spotykany jest w warunkach rzeczywistych. Przeprowadzono pomiary skuteczności tłumienia nauszników i wkładek przeciwhałasowych w warunkach hałasu impulsowego występującego przy strzałach z broni palnej oraz w odniesieniu do źródeł hałasu impulsowego obecnych w przemyśle.

Zalecenia dotyczące ochrony przed hałasem impulsowym z użyciem nauszników i wkładek przeciwhałasowych oraz przy stosowaniu podwójnego zabezpieczenia


Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Ochrony Słuchu

Opracowanie metodyki doboru ochronników słuchu dla pracowników zagrożonych hałasem impulsowym
Hałas impulsowy w przemyśle bardzo często występuje jednocześnie z hałasem ustalonym. W odpowiedzi na te sytuacje w ramach zadania przeprowadzono pomiary właściwości hałasu występującego na zewnątrz czasz nauszników przeciwhałasowych a także pomiary pod czaszami na szeregu stanowisk pracy w przemyśle, a następnie opracowano metodykę doboru ochronników słuchu dla pracowników zagrożonych hałasem impulsowym. Sformułowano również zalecenia dotyczące doboru ochronników słuchu ze względu na występowanie hałasu impulsowego i ustalonego.

Zalecenia dotyczące doboru ochronników słuchu ze względu na występowanie hałasu impulsowego i ustalonego


Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Ochrony Słuchu

Opracowanie metod oceny narażenia na hałas muzyków zawodowych i zasad jego ograniczania
W ramach zadania przeprowadzono badania hałasu występującego na stanowiskach pracy muzyków wykonujących muzykę klasyczną, rockową i jazzową, przeprowadzono ocenę  narażenia tych muzyków na hałas i przeprowadzono badania możliwości stosowania wkładek przeciwhałasowych przez muzyków.

 

 

 

Materiały informacyjne dotyczące ograniczenia narażenia na hałas muzyków zawodowych
mgr inż. Emil Kozłowski, CIOP-PIB
2010 r.

 

 

Zalecenia i wytyczne przy narażeniu muzyków na hałas
mgr inż. Emil Kozłowski, CIOP-PIB
2010 r.

  

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Badania nad zastosowaniem sieci neuronowych w systemach aktywnej redukcji hałasu z uwzględnieniem zjawisk o charakterze nieliniowym
Celem projektu było zbadanie możliwości zastosowania sieci neuronowych o różnej strukturze i parametrach w systemach aktywnej redukcji hałasu przy uwzględnieniu zjawisk o charakterze nieliniowym.
Sterowanie źródłem wtórnym w systemach aktywnej redukcji hałasu jest najczęściej realizowane przy użyciu liniowych, adaptacyjnych filtrów cyfrowych. Skuteczność redukcji hałasu przy wykorzystaniu takiego układu sterowania dużej mierze zależy od charakterystyki drogi propagacji (ścieżki pierwotnej) fal pochodzących od źródła hałasu. Jeśli w ścieżce tej występują zjawiska nieliniowe, skuteczność działania systemu aktywnej redukcji hałasu znacząco się obniża. Konieczne jest zatem zastosowanie układu sterującego zdolnego do odwzorowania nieliniowych właściwości ścieżki pierwotnej. Układ taki może zostać zrealizowany przy użyciu sieci neuronowych.

 

 

Zastosowanie sieci neuronowych w systemach aktywnej redukcji hałasu z uwzględnieniem zjawisk o charakterze nieliniowym - materiały informacyjne
mgr inż. Tomasz Krukowicz, dr inż. Leszek Morzyński CIOP-PIB
2010 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Opracowanie algorytmów genetycznych do minimalizacji ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na hałas w przedsiębiorstwach produkcyjnych
Celem projektu było opracowanie algorytmów genetycznych do minimalizacji ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na hałas w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
W ramach zrealizowanych prac zaproponowano metodę minimalizacji ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas w środowisku pracy z wykorzystaniem algorytmów genetycznych, która opiera się na modelach akustycznego środowiska pracy. Opracowano oprogramowanie badań symulacyjnych, w którym zaimplementowano funkcje algorytmu genetycznego. Struktura oprogramowania umożliwia łączenie modeli akustycznego środowiska pracy z algorytmem genetycznym. Opracowano również procedurę prowadzenia badań symulacyjnych. Procedura ta została zweryfikowana na przykładzie minimalizacji ekspozycji na hałas za pomocą metody organizacyjnej.

 

 

Algorytmy genetyczne do minimalizacji ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na hałas - materiały informacyjne
dr inż. Leszek Morzyński CIOP-PIB
2010 r.

 

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Opracowanie modelu aktywnego ustroju dźwiękochłonno-izolacyjnego o zmiennych tłumieniu i izolacyjności
Jednym z istotnych problemów związanych z zastosowaniem metod aktywnych do redukcji hałasu jest dobór i odpowiednia lokalizacja elementów wykonawczych pełniących rolę źródeł kompensujących. Zastosowanie źródeł kompensujących wykorzystujących materiały inteligentne może znacząco przyczynić się do szerszego zastosowania materiałów inteligentnych w systemach redukcji dźwięku, a przez to umożliwi konstruowanie systemów aktywnej redukcji dźwięku do zastosowań w nowych obszarach.
Celem pracy było opracowanie adaptacyjnego ustroju dźwiękochłonno-izolacyjnego o zmiennym tłumieniu lub zmiennej izolacyjności.

Materiały informacyjne dotyczące wyników pracy


Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Aktywnych Metod Redukcji Hałasu

Modelowanie parametrów akustycznych pomieszczeń pracy pod kątem zapewnienia zrozumiałości mowy i percepcji sygnałów akustycznych dla osób niedosłyszących i niewidomy
Celem projektu było określenie wymagań odnośnie akustyki pomieszczeń pracy w aspekcie zapewnienia zrozumiałości mowy i percepcji sygnałów akustycznych dla osób niedosłyszących i niedowidzących oraz opracowanie zaleceń, które pozwoliłyby na spełnienie tych wymagań.
Materiały informacyjne dotyczące wyników projektu


W wyniku przeprowadzonych badań i analiz opracowano wymagania dotyczące adaptacji akustycznych pod kątem zapewnienia zrozumiałości mowy i percepcji sygnałów akustycznych dla osób niedosłyszących i niewidomych w postaci zaleceń i wytycznych.

Zalecenia dotyczące adaptacji akustycznych i ich zastosowania w pomieszczeniach pracy pod kątem spełnienia wymagań w zakresie zapewnienia zrozumiałości mowy i percepcji sygnałów akustycznych dla osób niedosłyszących i niewidomych


Wytyczne dla projektantów pomieszczeń pracy i adaptacji akustycznych w zakresie poprawy zrozumiałości mowy i percepcji sygnałów dla osób niedosłyszących i niewidomych


Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Hałasu

Ocena właściwości akustycznych ochronników słuchu dla przemysłowych hałasów impulsowych

Celem niniejszego zadania badawczego jest podjęcie próby określenia, które parametry ochronników słuchu - istniejące w dostępnych danych katalogowych albo wyznaczone jako parametry nowe - mogą reprezentować własności ochronnika słuchu przy ochronie przed hałasem impulsowym. Ważność tego problemu wynika z faktu, że liczne obserwacje lat wcześniejszych wskazują na to, że hałasy impulsowe lub hałasy impulsowe występujące na tle hałasu ciągłego są szczególnie niebezpiecznym źródłem ubytków słuchu u pracowników. Problem znalezienia sposobu na właściwy dobór ochronników słuchu pod kątem ochrony przed hałasem impulsowym nie został w pełni rozwiązany i szereg ośrodków badawczych interesuje się tym zagadnieniem.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Hałasu

Skuteczność zabezpieczeń przed hałasem infradźwiękowym w warunkach przemysłowych

Przedmiotem pracy jest zbadanie własności elementów zabezpieczeń akustycznych takich jak: ściany kabin i obudów, elementy akustycznych ekranów przemysłowych, w celu poprawy ich skuteczności w zakresie ochrony przed hałasem infradźwiękowym oraz opracowanie metod pomiaru i oceny hałasu infradźwiękowego w środowisku pracy.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Hałasu

Badania właściwości ochronnych i użytkowych nauszników przeciwhałasowych w funkcji czasu i sposobu eksploatacji

Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu na właściwości ochronne wybranych wzorów niezależnych nauszników przeciwhałasowych następujących czynników: - Czasu i sposobu użytkowania, - Czasu oddziaływania naturalnych czynników klimatycznych (temperatura powietrza, opady deszczu i śniegu, oddziaływanie promieni słonecznych, itp.), - Czasu składowania w prawidłowych warunkach, zgodnych z zaleceniami producenta. Przedmiotem badań są cztery wzory niezależnych nauszników przeciwhałasowych - dwa krajowe i dwa zagraniczne o porównywalnych właściwościach ochronnych. Czas trwania badań przewidziano na trzy lata. Badania prowadzone są w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych - na wytypowanych stanowiskach pracy w czterech zakładach przemysłowych.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Hałasu

Komputerowe metody doboru ochronników słuchu po wielkości charakteryzujących hałas na stanowiskach pracy

Celem projektu jest opracowanie nowoczesnego programu komputerowego doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas na stanowisku pracy, zgodnego z wymaganiami aktualnych norm krajowych (zharmonizowanych z normami europejskimi) i europejskich. Program doboru ochronników słuchu umożliwia obliczanie poziomu dźwięku A pod ochronnikiem słuchu trzema różnymi metodami. W zależności od rodzaju danych wejściowych, którymi użytkownik programu dysponuje, tzn. danych pomiarowych hałasu na stanowisku pracy oraz danych katalogowych ochronnika słuchu (tłumienia dźwięku, parametrów ochronnych H, M, L, SNR), dokonywany jest wybór metody doboru ochronników słuchu do wielkości charakteryzujących hałas.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Hałasu

Opracowanie nowych rozwiązań ochronników słuchu

Celem zadania badawczego było opracowanie modeli nauszników przeciwhałasowych z regulowanym tłumieniem spełniających wymagania Dyrektywy Europejskiej 89/686/EWG dotyczącej Środków Ochrony Indywidualnej oraz projektu normy europejskiej pr EN 352-4 "Hearing protectors - Safety requirements and testing - Part 4: Level-dependent ear-muffs" określającej wymagania bezpieczeństwa i metody badań nauszników przeciwhałasowych z regulowanym tłumieniem. W ramach niniejszego projektu przeanalizowano wymagania ogólne dotyczące ochronników słuchu zawarte w Dyrektywie Europejskiej 89/686/EWG, oraz wymagania szczegółowe zawarte w projekcie normy prEN 352-4. Dokonano analizy właściwości akustycznych oraz działania układów akustycznych wybranych, nowoczesnych, istniejących na rynku nauszników z regulowanym tłumieniem. Wyniki analizy stanowiły podstawę opracowania układu elektronicznego i konstrukcji modelu nausznika z regulowanym tłumieniem. W kolejnych etapach pracy zaprojektowano i wykonano trzy wersje układu elektronicznego z automatyczną regulacją wzmocnienia. Opracowany układ elektroniczny wmontowano w czasze tłumiące klasycznych niezależnych nauszników przeciwhałasowych FASER N1. Prototyp opracowanego nausznika przeciwhałasowego z regulowanym tłumieniem został zaprezentowany na 49 Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowych Technologii "BRUSSELS EUREKA 2000" w Brukseli, na których został nagrodzony Srebrnym Medalem oraz prestiżowym medalem Międzynarodowej Fundacji na Rzecz Nauki "Eureka International".

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Drgań Mechanicznych

Dobór materiałów tłumiących i rękawic ochronnych do ograniczania drgań oddziałujących na pracowników w celu profilaktyki choroby wibracyjnej

Celem podjętego zadania jest opracowanie zasad doboru materiałów tłumiących i rękawic ochronnych do prac w warunkach użytkowania różnych narzędzi ręcznych oraz opracowanie przewodnika dla producentów i użytkowników narzędzi zawierającego wypracowane zasady doboru, a także konkretne informacje, jaki środek lub środki ochrony należy zastosować do określonych, wybranych typów narzędzi czy urządzeń.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Drgań Mechanicznych

Opracowanie wskaźników charakteryzujących transmisję drgań w układzie narzędzie ręczne - ręka operatora.

Celem pracy jest opracowanie wskaźnika charakteryzującego jedną wartością liczbową transmisję drgań w układzie ręka operatora - narzędzie ręczne. Poszczególne elementy składowe tego wskaźnika zależne są od konkretnych parametrów związanych z pracą ręcznym narzędziem.

Zakład Zagrożeń Wibroakustycznych
Pracownia Drgań Mechanicznych

Właściwości wibroakustyczne materiałów stosowanych w ochronie człowieka.

Celem pracy jest określenie właściwości wibroakustycznych materiałów decydujących o ich przydatności do zastosowania w środkach ochrony człowieka przed oddziaływaniem drgań ogólnych i miejscowych. Wybór istotnych parametrów pozwoli na opracowanie kryteriów oceny materiału oraz ich dobór do konstrukcji różnych środków ochrony takich jak: siedziska, podesty antywibracyjne, dywaniki pod stopy, otuliny narzędzi ręcznych, rękawice antywibracyjne.