Inne

 

Materiały informacyjne przygotowane na podstawie wyników uzyskanych w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, 2014 - 2016, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, oraz w zakresie służb państwowych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

 

Oprogramowanie komputerowe do przygotowania modelu pomieszczeń i obserwacji procesu ewakuacji z wykorzystaniem technik rzeczywistości wirtualnej

Autor: dr hab. inż. Andrzej Grabowski , prof. CIOP-PIB

 

Zadanie nr  2.Z.16 Badania i modelowanie procesów ewakuacji ludzi z budynków przy pomocy opisu matematycznego i narzędzi rzeczywistości wirtualnej

 

.zip

Ulotka informacyjna nt.: wykonanego funkcjonalnego modelu platformy ruchowej z zastosowaniem różnych metod wyświetlania obrazu: techniki projekcyjnej oraz HMD – Head Mounted Display

 Autor: mgr inż. Jarosław Jankowski

Materiały informacyjne dotyczące przygotowania stanowiska szkoleniowego wykorzystującego opracowany funkcjonalny model platformy dla osób prowadzących szkolenia

Autor: mgr inż. Jarosław Jankowski

 

Zadanie nr  4.Z.06 Platforma do symulatorów pojazdów lądowych wykorzystujących techniki rzeczywistości wirtualnej zwiększająca poziom realizmu sterowania pojazdem

 

 

System wspomagania rehabilitacji kończyn górnych z wykorzystaniem techniki rzeczywistości wirtualnej i urządzenia typu egzoszkielet (materiały informacyjne)
mgr. inż. Paweł Budziszewski
2016 r.

Mechatroniczny System Wspomagania Rehabilitacji (MSWR). Ulotka

 

Projekt nr: I.P.12  Mechatroniczny system wspomagania rehabilitacji ruchowej segmentów układu mięśniowo-szkieletowego kończyny górnej w obrębie palców oraz nadgarstka

 

 

Materiały informacyjne nt. korzyści wynikających z zastosowania technik rzeczywistości wirtualnej do szkolenia pracowników

dr hab. inż. Andrzej Grabowski , prof. CIOP-PIB

Wytyczne dotyczące wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do szkoleń pracowników starszych

dr hab. inż. Andrzej Grabowski , prof. CIOP-PIB

 

Projekt nr: I.P.23  Wykorzystanie technik rzeczywistości wirtualnej do wspomagania aktywizacji zawodowej osób starszych

 

 

Wytyczne stosowania metod symulowania wrażenia dotyku w aspekcie opracowywania aplikacji szkoleniowych umożliwiających użytkowanie wirtualnych maszyn
Autor: mgr inż. Dariusz Kalwasiński
2016 r.

Symulowanie odczucia wrażenia dotyku w technice VR
Autor: mgr inż. Dariusz Kalwasiński
2016 r.

 

Projekt nr: IV.P.03  Symulowanie wrażenia dotyku związanego z interakcją z elementami sterowniczymi i manipulowanymi  przedmiotami w środowisku rzeczywistości wirtualnej dla potrzeb szkoleń w zakresie bezpiecznego użytkowania  maszyn produkcyjnych do obróbki metalu