Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy - Projekty
Streszczenie

Opracowanie narzędzia wspomagającego pracodawców w ustaleniu zgodności działania z wymaganiami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach produkcji mebli i wyrobów z drewna

Kierownik projektu: dr Barbara Krzyśków

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było opracowanie list kontrolnych dla pracodawców mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze produkcji mebli i wyrobów z drewna, ułatwiających im ustalenie zgodności istniejącego u nich stanu bhp z wymaganiami przepisów.  Do osiągnięcia tego celu w 1. etapie zadania dokonano przeglądu i klasyfikacji przepisów. Zgodnie z przyjętymi kryteriami przepisy zostały podzielone na przepisy prewencji bezpośredniej i pośredniej, w zależności od oceny ich  wpływu na stan bezpieczeństwa i higieny pracy oraz możliwości i drogi egzekwowania ich realizacji przez pracowników.

Biorąc pod uwagę przyjętą klasyfikację, wyróżniono moduły tematyczne obejmujące wymagania dotyczące konkretnych zagadnień z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do modułów tych zaliczono:

  1. Obowiązki prewencji bezpośredniej dotyczące:

1.1. Obiektów budowlanych i pomieszczeń

1.2. Organizowania i wyposażenia stanowisk pracy

1.3. Procesów pracy

1.4. Badań profilaktycznych

1.5. Szkolenia i informowania

1.6. Dostarczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

1.7. Wydawania profilaktycznych posiłków i napojów.

  1. Obowiązki prewencji pośredniej dotyczące:

2.1. Obowiązki edukacyjne

2.2. Obowiązki organizacyjne

2.2.1.   Powoływanie koordynatora ds. bhp

2.2.2.   Wyznaczanie pracowników do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

2.2.3.   Powoływanie służby bezpieczeństwa i higieny pracy

2.2.4.   Konsultacje

2.2.5.   Powoływanie zespołów powypadkowych

 

Dla każdego z wyróżnionych modułów przygotowano syntetyczne opisy obowiązujących wymagań i listy pytań kontrolnych ułatwiających sprawdzenie ich realizacji.

Do każdego z pytań wskazano akty prawne, w których zawarte są przepisy definiujące określone wymagania.

Opracowane listy pytań zostały pilotażowo wykorzystane do sprawdzenia zgodności stanu funkcjonowania w obszarze bhp w 10 przedsiębiorstwach przemysłu produkcji mebli i wyrobów z drewna. Na podstawie sprawozdań ich zastosowania przeprowadzono weryfikację opracowanych list pytań kontrolnych, dokonując ich modyfikacji i uzupełnień.

Opracowano i umieszczono na stronach internetowych CIOP-PIB listy kontrolne wspomagające mikro i małe przedsiębiorstwa w ustaleniu spójności działań pracodawcy z wymaganiami prawa oraz przeprowadzono szkolenie pilotażowe dla specjalistów ds. bhp obsługujących mikro i małe przedsiębiorstwa produkcji mebli i wyrobów z drewna.

 Wyniki zadania przedstawiono w 1 publikacji do czasopisma o zasięgu krajowym.Jednostka: Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy

Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2016