Pracownia Psychologii Społecznej - Projekty
Streszczenie

"Program psychologicznego wsparcia dla pracowników dotkniętych negatywnymi skutkami stresu w pracy"

Kierownik projektu: dr Dorota Żołnierczyk-Zreda

Streszczenie projektu:

Celem badań było sprawdzenie, czy program wspierania pracowników dotknietych negatywnymi skutkami stresu, podobny do stosowanych w innych państwach europejskich, okaże się także skuteczny w naszych warunkach. Program ten został skierowany do kierowników jako grupy zawodowej, którą cechuje wysoki poziom stresu w pracy. Spośród 187 osób, wybrano 40 kierowników charakteryzujących się jednocześnie wysokim poziomem stresu w pracy oraz odczuwaniem lęku i/lub depresji, atakze mających dolegliwości zdrowotne. Badani zostali losowo przydzieleni do grupy eksperymentalnej i grupy kontrolnej.Analiza wyników badań ujawniła, ze u osób, ktore uczestniczyły w interwencji, znacząco obniżył się poziom lęku w porównaniu do osob z grupy kontrolnej, a takze wzmocniły się zachowania świadczące o lepszym radzeniu sobie ze stresem. Nieco mniejszy, ale także istotny wplyw miała interwencja na spadek poziomudepresji oraz dwóch elementów wypalenia zawodowego: wyczerpania emocjonalnego oraz depersonalizacji. Nie zaobserwowano natomiast istotnego zmniejszenia się dolegliwości somatycznego pod wpływem interwencji oraz podwyższenia się poczucia osiągnięć u osób z grupy eksperymentalnej.Wyniki analiz świadczą o tym, że program okazał się skuteczny w poprawie zdrowia psychicznego uczestniczących w nim kierowców.Jakościowa analiza wyników badania wskazuje na to, że miejsce pracy lub określone zawody są związane z realnym przeciążeniem pracą, niepewnością zatrudnienia oraz zwiększoną rywalizacją, co ma niewątpliwy wpływ na pojawienie się poważnych problemów psychcznych.

Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007