Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka - Projekty
Streszczenie

Wpływ programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych na skuteczność zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy

Kierownik projektu: dr Małgorzata Pęciłło-Pacek

Streszczenie projektu:

Projekt był realizowany w trzech etapach. Celem 1. etapu było opracowanie i wdrożenie w wybranych przedsiębiorstwach programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych. Etap 2. zadania obejmował monitorowanie realizacji programu oraz opracowanie metod i narzędzi do badania jego wpływu na skuteczność zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W 3. etapie przeprowadzono ocenę wpływu wdrożenia programu na skuteczność zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Opracowano także:- wytyczne wdrażania programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych w przedsiębiorstwie,- materiały szkoleniowe dla przedsiębiorstw w zakresie modyfikacji zachowań niebezpiecznych w przedsiębiorstwach przeznaczone do wykorzystania na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania BHP organizowanych przez CIOP-PIB.Programy modyfikacji zachowań niebezpiecznych wdrożone w trzech wybranych przedsiębiorstwach obejmowały szkolenia pracowników i nadzoru, obserwowanie i rejestrowanie tych zachowań oraz analizę ich przyczyn, a także diagnozę jakości życia i kultury bezpieczeństwa. Wyniki monitorowania programów modyfikacji zachowań niebezpiecznych wskazują, że we wszystkich przedsiębiorstwach, które je wdrożyły, odnotowano gwałtowny spadek liczby zachowań niebezpiecznych w pierwszym miesiącu od momentu wdrożenia programu oraz stabilizację i stopniowe zmniejszanie się liczby rejestrowanych zachowań ryzykownych w kolejnych miesiącach. Wdrożone programy przyczyniły się ponadto do poprawy poziomu kultury bezpieczeństwa i jakości życia we wszystkich trzech przedsiębiorstwach.Jednostka: Pracownia Zarządzania i Oceny Ryzyka

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010