Pracownia Ochron Oczu i Twarzy - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Badania nad poprawą właściwości fotochemicznych "inteligentnych" filtrów optycznych w ochronach oczu

Kierownik projektu: mgr inż. Adam Pościk

Streszczenie projektu:

Celem zadania było rozpoznanie możliwości wykorzystania organicznych barwników fotochromowych oraz przeprowadzenie modyfikacji układów zawierających te barwniki w rozpuszczalnikach do stosowania w aktywnych filtrach optycznych, charakteryzujących się bardzo szybkimi czasami reakcji.Dokonano syntezy wybranych barwników fotochromowych o strukturze beznopiropiranów i naftylospiropiranu oraz przeprowadzono badania spektrofotometryczne otrzymanych barwników. Na podstawie otrzymanych wyników opracowano założenia do konstrukcji aktywnych filtrów spawalniczych oraz dokumentację konstrukcyjną modelowych rozwiązań fotochromowych filtrów spawalniczych; wykonano modelowe rozwiązania fotochromowych filtrów spawalniczych, różniących się szerokością pasma transmisji filtrów interferencyjnych, grubością modułu aktywnego oraz rodzajem zastosowanego rozpuszczalnika; przeprowadzono badania wykonanych modeli filtrów.W celu weryfikacji parametrów ochronnych otrzymanych filrów przeprowadzono badania laboratoryjne dotyczące m.in: odporności na promieniowania nadfioletowe, wyznaczania współczynników przepuszczania światła w stanie jasnym oraz czasu zaciemnienia. Ponieważ wyznaczenie współczynników przepuszczania światła w stanie ciemnym było niemożliwe w warunkach laboratoryjnych, przeprowadzono eksperymenty polegajace na wyznaczeniu tego parametru na stanowisku pracy w warunkach ekspozycji na promieniowanie łuku spawalniczego.

Jednostka: Pracownia Ochron Oczu i Twarzy

Okres realizacji: 01.01.2003 – 30.11.2004