Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
KONSERWACJA ZABYTKÓW
Pracownia konserwacji malarstwa II
Konserwator-renowator malarstwa
Przykład - nr 3

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Pracownia zatrudniająca 5 konserwatorów-renowatorów malarstwa. 

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Nanoszenie werniksu w sprayu na lico obrazu, a następnie impregnacja płótna innego malowidła (30 min), prace biurowe (5,5 h). Praca 6 godzin dziennie.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Benzyna do lakierów, toluen

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2012

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Benzyna do lakierów

300

900

495

654,4

32,78

Toluen

100

200

3112,6

2075

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko duże

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Zamknięte okno, brak wentylacji mechanicznej. Pracownik wykonywał czynności bez stosowania ochron indywidualnych.  

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

Pobrano jedną próbkę powietrza do oceny zgodności warunków pracy z NDSCh.


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.