Stanowiska pracy
ŁĄCZNOŚĆ MOBILNA A ZAGROŻENIA POLAMI E-M

 

Książki - łączność mobilna, zagrożenia elektromagnetyczne

 

Narażenie pracowników służb ratunkowych i mundurowych na pola elektromagnetyczne radiotelefonów.
- P. Zradziński, W. Leszko, J. Karpowicz, K. Gryz

 

Poradnik przeznaczony jest dla pracodawców, pracowników i specjalistów BHP jednostek organizacyjnych służb ratunkowych i mundurowych: pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej, straży granicznej, oraz organów administracji państwowej i instytucji biorących udział w prowadzeniu systemowych działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem poradnika jest przedstawienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z polami elektromagnetycznymi wytwarzanymi przez urządzenia łączności bezprzewodowej użytkowane w jednostkach służb ratunkowych i mundurowych oraz:

•   zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia pracowników wynikającymi z oddziaływania pola elektromagnetycznego na ludzi i środowisko pracy

•  wymaganiami przepisów krajowych i zaleceń międzynarodowych dotyczących ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi

•  działaniami profilaktycznymi służącymi ograniczaniu narażenia na pola elektromagnetyczne i zapobieganiu związanym z ich oddziaływaniem zagrożeniom.

 

 

Nakład wyczerpany.

Pozycja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 36
ISBN: 978-83-7373-136-3
Rok wydania: 2013


Radiofalowe promieniowanie elektromagnetyczne (RF-RMF) w miejscach ogólnodostępnych – zagrożenia
- Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz

W poradniku przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z narażeniem na radiofalowe promieniowanie elektromagnetyczne (RF-EMF) emitowane przez urządzenia łączności bezprzewodowej, a także propozycję metody badania tego narażenia z wykorzystaniem nowych narzędzi pomiarowych, jakimi są ekspozymetry. Scharakteryzowano źródła RF-EMF występujące w środowisku, parametry techniczne ekspozymetrów RF-EMF, czynniki wpływające na wynik pomiaru ekspozymetrami RF-EMF, projekt metody badania narażenia na RF-EMF z wykorzystaniem ekspozymetrów, wybrane wyniki oceny poziomu narażenia pracowników.
Poradnik jest przeznaczony dla pracodawców, pracowników i specjalistów BHP, w których obszarze aktywności zawodowej występują zagrożenia elektromagnetyczne związane z RF-EMF w środowisku ogólnodostępnym, organów administracji państwowej i instytucji biorących udział w organizacji i prowadzeniu systemowych działań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, laboratoriów badawczych prowadzących pomiary czynników środowiska pracy.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: A5
Liczba stron: 46
ISBN: 978-83-7373-175-2
Rok wydania: 2013


Pola elektromagnetyczne w pomieszczeniach biurowych i nieprzemysłowych
- J. Karpowicz, K. Gryz

W monografii scharakteryzowano pola elektromagnetyczne, ich oddziaływanie na ludzi oraz zasady badania i oceny poziomu ekspozycji pracowników i ludności. Omówiono aktualne wymagania krajowe i europejskie odnośnie do kryteriów oceny ekspozycji pracowników obsługujących źródła pól elektromagnetycznych. Scharakteryzowano warunki ekspozycji pra- cowników w pomieszczeniach biurowych na podstawie reprezentatywnych wyników badań oraz najnowszych doniesień literaturowych. Zaprezento- wano również warunki ekspozycji przy obsłudze nieprzemysłowych urządzeń elektrycznych, takich jak: narzędzia elektryczne i urządzenia powszechnego użytku, systemy łączności i sterowania bezprzewodowego krótkiego zasięgu, systemy przeciwkradzieżowe i kontroli dostępu. Zaprezentowano zalecenia profilaktyczne kształtowania parametrów pól elektro- magnetycznych w pomieszczeniach biurowych i nieprzemysłowych oraz ograniczania poziomu ekspozycji przebywających tam ludzi. Szczególną uwagę zwrócono na urządzenia biurowe emitujące pola elektromagnetyczne w obrębie stanowiska pracy oraz instalację elektryczną budynku i urządzenia znajdujące się poza stanowiskiem pracy.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 120
ISBN: 978-83-7373-032-8
Rok wydania: 2007