Stanowiska pracy
EKSPOZYCJA NA POLE E-M W ELEKTROWNIACH WIATROWYCH

 

BIBLIOGRAFIA

 

[1]    Gryz K., Karpowicz J. Narażenie na pola elektromagnetyczne przy instalacjach energetycznych odnawialnych źródeł energii (OZE). „Bezpieczeństwo pracy. Środowisko. Zarządzanie" Red. D. Hadryś, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 2015, t. 3, s. 85-94

[2]    Mapa odnawialnych źródeł energii. Urząd Regulacji Energetyki http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa. html

[3]    Leśniewski Ł. Globalne i polskie tendencje w sektorze energetyki wiatrowej. Raport Energetyka wiatrowa w Polsce 2015. TPA Horwath, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, BSJP 2015

[4]    Skolimowski M. Wpływ energetyki wiatrowej na polski rynek pracy. Raport Energetyka wiatrowa w Polsce 2015. TPA Horwath, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, BSJP 2015

[5]    IARC Nonionizing radiation, Part 1: Static and extremely low-frequency (ELF) electric and magnetic fields. IARC Monographs 80, IARC Press: Lyon 2002

[6]    Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Dz.U. 2016, poz. 952

[7]    Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne. DzU 2016, poz. 950

[8]    Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Dz.U. 2003, Nr 192 poz. 1883

[9]    Zradziński P, Gryz K., Leszko W., Karpowicz J. Bezpieczeństwo użytkowników aktywnych implantów medycznych przebywających w polach elektromagnetycznych infrastruktury elektroenergetycznej [w:] Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i niejonizującym. Nowe uregulowania prawne, źródła, problemy pomiarowe. Red. Zmyślony M., Nowosielska E.M. WAT, Warszawa 2015

[10]    Gryz K., Karpowicz J. Pole elektryczne i magnetyczne sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia [w:] Środowiskowe narażenia zawodowe przy obsłudze sieci elektroenergetycznych wysokiego napięcia w Polsce. Red. J. Karpowicz, J. Bugajska. Warszawa, CIOP-PIB 2013

[11]    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom. Dz.U. Nr 114, poz. 545, 1996 i zm. Dz.U. Nr 127, poz. 1092, 2002

[12]    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac. Dz.U. Nr 200, poz. 2047, 2004

 

Publikacja opracowana na podstawie wyników III etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" finansowanego w latach 2014-2016 w zakresie zadań służb państwowych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.