Wykaz Projektów
Streszczenie

Ocena narażenia wynikającego z emisji substancji chemicznych z biurowych urządzeń drukujących i powielających.

Kierownik projektu: mgr Joanna Kowalska

Streszczenie projektu:

Przedmiotem zadania była ocena narażenia wynikającego z emisji substancji chemicznych z biurowych urządzeń drukujących i powielających na podstawie wyników oznaczania poziomu stężeń związków chemicznych i drobnych cząstek pyłu emitowanych podczas pracy biurowych drukarek i kserokopiarek do przestrzeni stanowiska pomiarowego (komory pomiarowej).
W ramach realizacji pracy skonstruowano komorę pomiarową, dobrano parametry pobierania próbek oraz oznaczenia emitowanych czynników chemicznych. Badaniami laboratoryjnymi objęto siedem urządzeń biurowych: trzy drukarki, trzy kserokopiarki i jedno urządzenie wielofunkcyjne.
Część doświadczalna zadania dotyczyła analizy jakościowej i ilościowej chemicznych zanieczyszczeń powietrza w komorze pomiarowej podczas pracy wytypowanych urządzeń drukujących i powielających.
Na podstawie zebranych wyników i informacji oraz obowiązujących przepisów prawnych opracowano zalecenia profilaktyczne dotyczące ograniczania zagrożeń związanych z emisją szkodliwych czynników chemicznych z urządzeń drukujących i powielających na stanowiskach pracy biurowej oraz materiały szkoleniowe.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Kowalska J., Szewczyńska M., Pośniak M., Emisja substancji chemicznych z biurowych urządzeń drukujących i powielających., Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine, 15, 4; s. 123-128., 2012
  2. Gołofit-Szymczak M., Ławniczek-Wałczyk A., Górny R.L., Bioaerozole w pomieszczeniach pracy - źródła i zagrożenia., Bezpieczeństwo Pracy. nauka i Praktyka, 3, s. 9-11., 2013

 Jednostka: Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013