Belka nawigacyjna
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Fizjologia i higiena pracy
FIZJOLOGIA I HIGIENA PRACY


Fizjologia i higiena pracy  - Tematy badawcze - streszczenia 


FIZJOLOGIA I HIGIENA PRACY

 

TEMATY BADAWCZE - streszczenia,  WYNIKI PRAC BADAWCZYCH

 

 

Zakład Ergonomii
Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

"Obciążenie statyczne kończyn dolnych związane z pozycją podczas pracy a występowanie przewlekłej niewydolności żylnej w zależności od wieku”, okres realizacji 2014-2016

 

Długotrwała praca w pozycji siedzącej i stojącej jest jednym z ważniejszych czynników ryzyka przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych (PNŻ). Choroba nie jest uleczalna, ale można zwolnić lub nawet zatrzymać jej rozwój. Dlatego tak ważna wydaje się wcześnie podjęta profilaktyka choroby zarówno w życiu codziennym, jak i w miejscu pracy.

 

Profilaktyka przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych wśród osób wykonujących pracę w pozycji siedzącej i stojącej
Autor: dr n. med. Elżbieta Łastowiecka-Moras
2016 r.

 

Wpływ warunków mikroklimatu na bezpieczeństwo ratowników górniczych podczas akcji ratowniczych w trudnych warunkach mikroklimatu w podziemnych zakładach górniczych
W ramach tego tematu realizowanego wspólnie z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego w Bytomiu opracowane zostaną fizjologiczne kryteria bezpiecznego czasu pracy ratowników w trudnych warunkach obciążenia wysiłkiem fizycznym i mikroklimatem.


Ocena obciążenia strażaków na podstawie wskaźników fizjologicznych podczas czynności ratowniczo-gaśniczych
W ramach tego tematu badawczego, realizowanego w ramach PBZ pt. :"Ocena zagrożeń zdrowotnych i opracowanie wytycznych dla profilaktyki zdrowia PSP" (projekt koordynowany przez IMP w Łodzi), określone zostanie rzeczywiste obciążenie strażaków podczas wykonywania typowych akcji ratowniczo-gaśniczych w terenie oraz obciążenie organizmu podczas wysiłku fizycznego, wykonywanego w typowych ubraniach ochronnych, w warunkach mikroklimatu gorącego (symulacja w komorze mikroklimatycznej).


Opracowanie kart charakterystyki zagrożeń i oceny ryzyka w wybranych zawodach dla potrzeb ukierunkowania doboru do zawodu oraz profilaktyki zagrożeń
W ramach tego tematu opracowane zostaną karty charakterystyki zagrożeń dla wybranych zawodów. Zostaną w nich zawarte informacje dotyczące: 
- nazwy i synonimów zawodu, 
- definicji lub opisu czynności typowych dla danego zawodu, 
- maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych podczas wykonywania danego zawodu, 
- charakterystyki czynników zagrożenia typowych dla danego zawodu 
 w tym czynników fizycznych wraz z czynnikami mechanicznymi, czynników 
 chemicznych i pyłowych oraz czynników biologicznych, 
- sposobów ograniczania lub eliminowania czynników zagrożeń w środowisku pracy. 

Podczas realizacji tego tematu wykorzystane zostaną informacje dostępne w istniejących, komputerowych bazach danych oraz ekspercka wiedza specjalistów bhp oraz personelu służb medycyny pracy.


Analiza porównawcza kosztu fizjologicznego osób niepełnosprawnych podczas typowych czynności zawodowych i pozazawodowych
Celem projektu badawczego jest analiza kosztu fizjologicznego osób niepełnosprawnych podczas wykonywania typowych czynności zawodowych i pozazawodowych. W ramach realizacji projektu poza badaniami laboratoryjnymi, w celu określenia wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych, przeprowadzane będą badania w warunkach rzeczywistych to znaczy na stanowisku pracy i w miejscu zamieszkania badanych osób. 
Wyniki przeprowadzonej analizy będą mogły być wykorzystane przez pracodawców przy określaniu dopuszczalnego obciążenia wysiłkiem fizycznym w pracy zawodowej oraz jako jeden z czynników pomocniczych przy kwalifikacji do pracy zawodowej i aktywności pozazawodowej osób niepełnosprawnych.


Opracowanie zasad oceny postępu rehabilitacji medycznej i zawodowej na bazie procedur badawczych do oceny możliwości psychofizycznych wybranej grupy osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu


Wybór metod oceny możliwości psychofizycznych osób z dysfunkcją narządu ruchu i opracowanie zasad ich wykorzystania do projektowania i modernizacji stanowisk pracy
Specyfika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wymaga oceny możliwości psychofizycznych osób podejmujących naukę zawodu lub pracę oraz przygotowanie odpowiedniego stanowiska i środowiska pracy spełniającego różnorodne, zależne od typu i stopnia niepełnosprawności, wymagania. 
Założenia te stały się podstawą do opracowania metod diagnostycznych pozwalających, w sposób obiektywny i ujednolicony, ocenić możliwości osób niepełnosprawnych, mogących podjąć pracę zawodową. Nadano im kształt procedur badawczych z trzech dziedzin - fizjologii, psychologii i biomechaniki. Opracowanie to zdobyło uznanie i zostało nagrodzone (II miejsce) w konkursie im. prof. Wiktora Degi na najlepsze rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych, organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Proponowana metoda jest obecnie wykorzystywana w celu oceny postępu rehabilitacji medycznej i zawodowej oraz jest podstawą do przygotowywanych wytycznych o projektowaniu, modernizacji czy przystosowaniu stanowisk pracy do wymagań osób niepełnosprawnych i ich możliwości psychofizycznych.

 
 
Wydawnictwa CIOP-PIB

Instytut oferuje liczne książki - monografie, podręczniki, serie wydawnicze dużych publikacji tematycznych oraz inne opracowania z dziedzin związanych z problematyką bhp, a ponadto broszury, poradniki i listy kontrolne

więcej