Fizjologia i higiena pracy
FIZJOLOGIA I HIGIENA PRACY


FIZJOLOGIA I HIGIENA PRACY

 

WYNIKI PRAC BADAWCZYCH

 

ZADANIA W ZAKRESIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH I PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIĘ FIZJOLOGII I HIGIENY PRACY W LATACH 2020-2022

 

 

Symbol

 

Tytuł / Kierownik zadania/projektu

 

2.SP.25

Opracowanie wirtualnego asystenta pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną / mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

 

Aplikacja mobilna "Wirtualny asystent"

Materiały informacyjne: "Praca i zatrudnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną" 

Materiały informacyjne: "Wirtualny asystent" 

2.SP.26

Określenie potencjału osób niepełnosprawnych oraz możliwości wykorzystania go w przedsiębiorstwie / dr Katarzyna Hildt-Ciupińska

 

Materiały informacyjne: "Możliwości wykorzystania potencjału osób z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwie" 

Ulotka informacyjna: Aplikacja mobilna PONTI - "Potencjał osób niepełnosprawnych to inwestycja"

Aplikacja mobilna

II.PB.14

Ocena przydatności łączonych metod badawczych we wczesnej diagnostyce postaci naczyniowo-nerwowej zespołu wibracyjnego wśród osób zatrudnionych w narażeniu na wibrację miejscową / dr med. Elżbieta Łastowiecka-Moras

 

Broszura: "Postać naczyniowo-nerwowa zespołu wibracyjnego. Objawy, diagnostyka, profilaktyka" 

Materiały informacyjne na temat produktów opracowanych w ramach realizacji projektu II.PB.14 

Aplikacja mobilna

 

 

ZADANIA W ZAKRESIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH I PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIĘ FIZJOLOGII I HIGIENY PRACY W LATACH 2017-2019

 

 

Symbol

 

Tytuł / Kierownik zadania/projektu

 

2.G.08

Ocena wartości kosztu fizjologicznego oraz tempa metabolizmu w celu określenia warunków zmniejszających obciążenie cieplne i fizyczne pracowników starszych / mgr Marzena Malińska

 

Ulotka: "Pracownik starszy a obciążenie cieplne." 

2.G.10

Ocena obciążenia pracą kobiet 55+ zatrudnionych w sektorze handlu detalicznego na stanowiskach pracy fizycznej / dr med. Elżbieta Łastowiecka-Moras

Materiały informacyjne: "ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z PRACĄ  KOBIET 55+ NA STANOWISKACH PRACY FIZYCZNEJ W HANDLU"

2.G.13

Kompleksowy program interwencji profilaktycznej  ukierunkowanej na zapobieganie dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego pracowników biurowych / mgr Marzena Malińska

4.G.07

Wspieranie procesu uczenia się osób starszych, jako determinanta ich aktywności zawodowej / mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

Materiały informacyjne 1 e-poradnik

Materiały informacyjne 2. Lista Kontrolna dla Pracodawców

Materiały informacyjne 3. Lista Kontrolna dla Pracowników

 I.N.03

Badanie neurofizjologicznych wskaźników sprawności poznawczej pracowników zmianowych na przykładzie służb ochrony porządku publicznego oraz w służbach ratowniczych / mgr Barbara Łukomska

Materiały szkoleniowedla kadry kierowniczej i służb BHP

Materiały szkoleniowe dla pracowników zmianowych

Poradnik dla pracowników, kadry kierowniczej i służb BHP

 I.N.07

Czynniki warunkujące zachowania zdrowotne oraz ich wpływ na zdolność do pracy mężczyzn / dr Katarzyna Hildt-Ciupińska

Materiały informacyjne - mini-poradnik dla mężczyzn

I.N.14 

Opracowanie narzędzia do oceny e-kompetencji osób z niepełnosprawnością narządu wzroku niezbędnych do podjęcia pracy / mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

 

Test Kompetencji Cyfrowych dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

 

 

ZADANIA W ZAKRESIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH I PROJEKTY BADAWCZE ZREALIZOWANE PRZEZ PRACOWNIĘ FIZJOLOGII I HIGIENY PRACY W LATACH 2014-2016

 

Symbol

 

Tytuł / Kierownik zadania/projektu

 

2.Z.23

Badanie zdolności do pracy młodych pracowników w aspekcie wymagań pracy i stylu życia na przykładzie budownictwa / mgr Marzena Malińska

Zalecenia: ""PRAKTYCZNE ZALECENIA DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W BUDOWNICTWIE" (materiały informacyjne)"

2.Z.27

Uwarunkowania reintegracji zawodowej po nabyciu niepełnosprawności ruchowej / mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

Materiały informacyjne: "Program reintegracji zawodowej osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej"

Materiały informacyjne: "Co pomaga w powrocie na rynek pracy po nabyciu niepełnosprawności?  (materiały informacyjne)"

2.Z.28

Uwarunkowania efektywnego radzenia sobie w pracy pełnosprawnych i niepełnosprawnych młodych matek / mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

Materiały informacyjne: "Program z zakresu zachowania równowagi praca – życie pozazawodowe (materiały informacyjne)"

Materiały informacyjne: "Uwarunkowania efektywnego radzenia sobie w pracy pełnosprawnych i niepełnosprawnych młodych matek (posiadających dzieci w wieku do lat 6)  (materiały informacyjne)"

Dobre praktyki: "Przykłady dobrych praktyk w zakresie organizacji pracy dla młodych matek, w tym matek niepełnosprawnych"

I.P.01

Ocena wpływu zawodowych i pozazawodowych czynników na zdolność do pracy osób z chorobami przewlekłymi / dr med. Joanna Bugajska

I.P.10

Obciążenie statyczne kończyn dolnych związane z pozycją podczas pracy a występowanie przewlekłej niewydolności żylnej w zależności od wieku / dr med. Elżbieta Łastowiecka-Moras

Materiały informacyjne: "Profilaktyka przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych wśród osób wykonujących pracę w pozycji siedzącej i stojącej"

I.P.13

Styl życia oraz psychofizyczne warunki pracy jako determinanty zdolności do pracy / mgr Marzena Malińska

Materiały informacyjne: "ZALECENIA DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PRACOWNIKÓW STARSZYCH"

I.P.15

Ocena skuteczności działań podejmowanych w zakresie godzenia obowiązków w pracy i poza pracą w cyklu aktywności zawodowej pracownika / dr Katarzyna Hildt-Ciupińska

Materiały informacyjne: "Równowaga praca-życie"

 

INNE PROJEKTY

 

Zakład Ergonomii
Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy 

"Równowaga między życiem prywatnym a zawodowym w kontekście nowych form zatrudnienia", 

Okres realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2020

Zadanie z zakresu zdrowia publicznego nr 1.6.

Prowadzenie działań na rzecz ochrony zdrowia psychicznego w miejscu pracy, w tym przeciwdziałanie narażeniu na stres, zapobieganie mobbingowi i promowanie zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym

Cel zadania:

Analiza związku pomiędzy czasem pracy i formami zatrudnienia a równowagą między życiem prywatnym i zawodowym warunkującą jakość życia pracowników, z uwzględnieniem roli psychospołecznych i fizycznych czynników środowiska pracy.

 

 

Elastyczni i zrównoważeni pracownicy. Równowaga praca-życie w kontekście elastycznych form zatrudnienia
dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

2018 r.

Aktywni czy wyczerpani? Jak równoważą pracę i życie pracownicy zatrudnieni w nietypowych formach?

dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak
2019 r.

 

RÓWNOWAGA PRACA – ŻYCIE PRYWATNE WŚRÓD OSÓB ZATRUDNIONYCH W NIETYPOWYCH FORMACH. PODSUMOWANIE WYNIKÓW PROJEKTU.
dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak
2020 r.

ZROWNOWAZENI. Jak zachować równowagę pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Zalecenia dla osób zatrudnionych w nietypowych formach
dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak
2020 r.

 

 

Zakład Ergonomii
Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

"Ocena działań podejmowanych w zakresie godzenia obowiązków w pracy i poza pracą w cyklu aktywności zawodowej pracownika”, okres realizacji 2014-2016

 

Celem głównym projektu była ocena działań podejmowanych w zakresie godzenia obowiązków w pracy i poza pracą w cyklu aktywności zawodowej pracownika.
Wbrew oczekiwaniom działania organizacyjne ułatwiające godzenie pracy i życia oferowane w firmach nie okazały się tak istotne dla równowagi praca-życie jak się spodziewano. Bardziej istotne okazały się działania indywidualne, takie jak dbałość o zdrowie warunkująca stan zdrowia i zdolność do pracy; inne ważne dla zachowania równowagi czynniki, to: wykształcenie, rodzaj pracy oraz satysfakcja z pracy i życia.  Pracodawcy dostrzegają problem godzenia pracy i życia, nie widzą jednak tego problemu w przedsiębiorstwach, którymi kierują. W związku z tym niezbędne jest ciągłe zwiększanie ich świadomości na ten temat, poprzez m.in. szkolenia i poradnictwo w tym zakresie. Potrzeby pracowników w zakresie godzenia pracy i życia dotyczą przede wszystkim: organizacji czasu pracy (w tym m.in.: przestrzeganie godzin pracy, elastyczny czas pracy); oprócz tego wskazali na: wsparcie pracodawcy, pewność pracy, odpowiednie wynagrodzenie, dobrą atmosferę pracy.  W związku z powyższym celowe wydaje się podejmowanie działań mających na celu przede wszystkim promocję zdrowia, odpowiednią organizację pracy (ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy) oraz dbałość o odpowiednie środowisko psychospołeczne w miejscu pracy.

Równowaga praca-życie (materiały informacyjne)
Autor: dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, CIOP-PIB
2016 r.

 

 

Zakład Ergonomii
Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

"Obciążenie statyczne kończyn dolnych związane z pozycją podczas pracy a występowanie przewlekłej niewydolności żylnej w zależności od wieku”, okres realizacji 2014-2016

 

Długotrwała praca w pozycji siedzącej i stojącej jest jednym z ważniejszych czynników ryzyka przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych (PNŻ). Choroba nie jest uleczalna, ale można zwolnić lub nawet zatrzymać jej rozwój. Dlatego tak ważna wydaje się wcześnie podjęta profilaktyka choroby zarówno w życiu codziennym, jak i w miejscu pracy.

 

Profilaktyka przewlekłej niewydolności żylnej kończyn dolnych wśród osób wykonujących pracę w pozycji siedzącej i stojącej
Autor: dr n. med. Elżbieta Łastowiecka-Moras, CIOP-PIB
2016 r.

 

Zakład Ergonomii
Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

"Uwarunkowania efektywnego radzenia sobie w pracy pełnosprawnych i niepełnosprawnych młodych matek”, okres realizacji 2014-2016

 

Celem głównym zadania jest określenie determinantów aktywności zawodowej młodych pełnosprawnych i niepełnosprawnych matek. Grupę badaną stanowiły pracujące kobiety posiadające co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 6 (N=500, w tym: 250 pełnosprawnych i 250 niepełnosprawnych). W grupie matek niepełnosprawnych były osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu, wzroku, słuchu oraz niepełnosprawnością wynikającą z chorób układowych. Analizy statystyczne wykazały, że na wskaźnik „efektywność w pracy w podobnym stopniu mają wpływ takie czynniki jak m.in. poziom wykształcenia, wsparcie w opiece nad dzieckiem, czas trwania niepełnosprawności (w przypadku kobiet niepełnosprawnych) czy też satysfakcja z pracy.

 

Program z zakresu zachowania równowagi praca – życie pozazawodowe (materiały informacyjne)
Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, dr Katarzyna Hild-Ciupińska, CIOP-PIB
2016 r.
Uwarunkowania efektywnego radzenia sobie w pracy pełnosprawnych i niepełnosprawnych młodych matek (posiadających dzieci w wieku do lat 6)  (materiały informacyjne)
Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, dr Katarzyna Hild-Ciupińska, CIOP-PIB
2016 r.

 

 

Zakład Ergonomii
Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

"Uwarunkowania reintegracji zawodowej po nabyciu niepełnosprawności ruchowej”, okres realizacji 2014-2016

 

Celem zadania było opracowanie programu reintegracji zawodowej osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej. Dwa główne czynniki według osób pracujących to możliwość przekwalifikowania się oraz przystosowanie miejsca pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Z kolei według osób niepracujących oprócz tego pomogłoby również wsparcie ze strony pracodawców, możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy, możliwość wykonywania części zadań w domu czy też możliwość pracy w indywidualnym czasie pracy. Z kolei analiza regresji logistycznej wyników badań kwestionariuszowych wykazała, że dobra ocena obecnej zdolności do pracy jest czynnikiem prawie dwukrotnie zwiększającym szansę na powrót na rynek pracy po nabyciu niepełnosprawności ruchowej.

 

Program reintegracji zawodowej osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej
Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, CIOP-PIB
2016 r.
Co pomaga w powrocie na rynek pracy po nabyciu niepełnosprawności?  (materiały informacyjne)
Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, CIOP-PIB
2016 r.

 

Zakład Ergonomii
Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

"Badanie zdolności do pracy młodych pracowników w aspekcie wymagań pracy i stylu życia na przykładzie budownictwa”, okres realizacji 2014-2016

 

Celem zadania była ocena wpływu stylu życia oraz psychofizycznych warunków pracy na zdolność do pracy pracowników młodych na przykładzie branży budowlanej.
W ramach realizacji zadania przeprowadzono analizę wypadków w sektorze budowlanym
w 2011 r., opracowano zintegrowany kwestionariusz ankiety, przeprowadzono badania kwe-stionariuszowe i laboratoryjne wśród pracowników zatrudnionych w budownictwie, a także opracowano materiały i broszurę informacyjną przeznaczoną dla tej grupy zawodowej.
Budownictwo jest działem gospodarki, który  niezmiennie od lat charakteryzuje się dużą wypadkowością oraz wysokim poziomem zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Jest również szczególnym miejscem do podejmowania działań w zakresie poprawy warunków i organizacji pracy oraz kreowania prozdrowotnych zachowań. W materiałach informacyjnych zawarto szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, na które narażeni są pracownicy zatrudnieni w budownictwie, wypadków przy pracy i ich przyczyn, a także praktycznych zaleceń dotyczących podstawowych zasad zdrowego stylu życia (m.in. zdrowej i zbilansowanej diety, kontroli masy ciała, podejmowania aktywności fizycznej oraz unikania używek).

 

"PRAKTYCZNE ZALECENIA DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W BUDOWNICTWIE" (materiały informacyjne)
Autor: mgr Marzena Malińska, CIOP-PIB
2017 r.

 

 

Zakład Ergonomii
Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

"Styl życia oraz psychofizyczne warunki pracy jako determinanty zdolności do pracy”, okres realizacji 2014-2016

 

Głównym celem projektu badawczego była ocena wpływu stylu życia oraz psychofizycznych wymagań pracy na zdolność do pracy pracowników starszych.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono badania kwestionariuszowe oraz interwencję w zakresie prozdrowotnych zachowań w miejscu pracy wśród pracowników powyżej 50 roku życia, a także opracowano broszurę informacyjną i poradnik zawierające zalecenia nt. zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem promocji aktywności fizycznej w miejscu pracy.

 

"ZALECENIA DOTYCZĄCE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA PRACOWNIKÓW STARSZYCH" (materiały informacyjne)
Autor: mgr Marzena Malińska, CIOP-PIB
2016 r.

 

 

Wpływ warunków mikroklimatu na bezpieczeństwo ratowników górniczych podczas akcji ratowniczych w trudnych warunkach mikroklimatu w podziemnych zakładach górniczych
W ramach tego tematu realizowanego wspólnie z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego w Bytomiu opracowane zostaną fizjologiczne kryteria bezpiecznego czasu pracy ratowników w trudnych warunkach obciążenia wysiłkiem fizycznym i mikroklimatem.


Ocena obciążenia strażaków na podstawie wskaźników fizjologicznych podczas czynności ratowniczo-gaśniczych
W ramach tego tematu badawczego, realizowanego w ramach PBZ pt. :"Ocena zagrożeń zdrowotnych i opracowanie wytycznych dla profilaktyki zdrowia PSP" (projekt koordynowany przez IMP w Łodzi), określone zostanie rzeczywiste obciążenie strażaków podczas wykonywania typowych akcji ratowniczo-gaśniczych w terenie oraz obciążenie organizmu podczas wysiłku fizycznego, wykonywanego w typowych ubraniach ochronnych, w warunkach mikroklimatu gorącego (symulacja w komorze mikroklimatycznej).


Opracowanie kart charakterystyki zagrożeń i oceny ryzyka w wybranych zawodach dla potrzeb ukierunkowania doboru do zawodu oraz profilaktyki zagrożeń
W ramach tego tematu opracowane zostaną karty charakterystyki zagrożeń dla wybranych zawodów. Zostaną w nich zawarte informacje dotyczące: 
- nazwy i synonimów zawodu, 
- definicji lub opisu czynności typowych dla danego zawodu, 
- maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych podczas wykonywania danego zawodu, 
- charakterystyki czynników zagrożenia typowych dla danego zawodu 
 w tym czynników fizycznych wraz z czynnikami mechanicznymi, czynników 
 chemicznych i pyłowych oraz czynników biologicznych, 
- sposobów ograniczania lub eliminowania czynników zagrożeń w środowisku pracy. 

Podczas realizacji tego tematu wykorzystane zostaną informacje dostępne w istniejących, komputerowych bazach danych oraz ekspercka wiedza specjalistów bhp oraz personelu służb medycyny pracy.


Analiza porównawcza kosztu fizjologicznego osób niepełnosprawnych podczas typowych czynności zawodowych i pozazawodowych
Celem projektu badawczego jest analiza kosztu fizjologicznego osób niepełnosprawnych podczas wykonywania typowych czynności zawodowych i pozazawodowych. W ramach realizacji projektu poza badaniami laboratoryjnymi, w celu określenia wydolności fizycznej osób niepełnosprawnych, przeprowadzane będą badania w warunkach rzeczywistych to znaczy na stanowisku pracy i w miejscu zamieszkania badanych osób. 
Wyniki przeprowadzonej analizy będą mogły być wykorzystane przez pracodawców przy określaniu dopuszczalnego obciążenia wysiłkiem fizycznym w pracy zawodowej oraz jako jeden z czynników pomocniczych przy kwalifikacji do pracy zawodowej i aktywności pozazawodowej osób niepełnosprawnych.


Opracowanie zasad oceny postępu rehabilitacji medycznej i zawodowej na bazie procedur badawczych do oceny możliwości psychofizycznych wybranej grupy osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu


Wybór metod oceny możliwości psychofizycznych osób z dysfunkcją narządu ruchu i opracowanie zasad ich wykorzystania do projektowania i modernizacji stanowisk pracy
Specyfika zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych wymaga oceny możliwości psychofizycznych osób podejmujących naukę zawodu lub pracę oraz przygotowanie odpowiedniego stanowiska i środowiska pracy spełniającego różnorodne, zależne od typu i stopnia niepełnosprawności, wymagania. 
Założenia te stały się podstawą do opracowania metod diagnostycznych pozwalających, w sposób obiektywny i ujednolicony, ocenić możliwości osób niepełnosprawnych, mogących podjąć pracę zawodową. Nadano im kształt procedur badawczych z trzech dziedzin - fizjologii, psychologii i biomechaniki. Opracowanie to zdobyło uznanie i zostało nagrodzone (II miejsce) w konkursie im. prof. Wiktora Degi na najlepsze rozwiązanie dla osób niepełnosprawnych, organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Proponowana metoda jest obecnie wykorzystywana w celu oceny postępu rehabilitacji medycznej i zawodowej oraz jest podstawą do przygotowywanych wytycznych o projektowaniu, modernizacji czy przystosowaniu stanowisk pracy do wymagań osób niepełnosprawnych i ich możliwości psychofizycznych.