Konkurs na film animowany ZRÓWNOWAŻENI – ANIMACJA CZASU

 

 

 

 

Wprowadzenie

Pogoń za karierą, spełnieniem w życiu zawodowym oraz pracoholizm, jako zjawisko psychologiczno-społeczne pojawiły się w drugiej połowie XX wieku i nasilają się do dziś. Pracujemy intensywnie, bo chcemy więcej zarabiać, awansować, ale również rozwijać się i budować kompetencje osobowe. Kiedy pracę stawiamy na pierwszym miejscu, często zaniedbujemy życie osobiste, zapominając, że obie sfery w zrównoważonych granicach odpowiadają za nasze prawidłowe funkcjonowanie w życiu. Trudności w jednej z nich znacząco odbijają się na powodzeniu w drugiej.

 

Umiejętność zachowywania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym jest dziś istotnym czynnikiem podnoszenia jakości życia. Zaburzenie tej równowagi (na rzecz czasu pracy) prowadzi do przemęczenia, kłopotów zdrowotnych i rodzinnych, a także zmniejszenia motywacji i satysfakcji z pracy oraz do wypalenia zawodowego. Gdy praca przeważa nad życiem pojawia się stres i zmęczenie, dekoncentracja, spadek uwagi i efektywności, a pracownik poświęca pracy więcej czasu, aby to nadrobić (negatywne konsekwencje zaburzenia tej równowagi bywają czasem określane jako tzw. efekt „Kopciuszka” [1]). Następstwem są narastające konflikty rodzinne i poczucie winy, zmniejszenie zdolności do wykonywania pracy i obowiązków, spadek efektywności pracownika, jego kreatywności i zaangażowania w pracy. Pojawiają się choroby somatyczne [2]. Badania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego wskazują także na niekorzystny wpływ wydłużonego czasu pracy na zdrowie fizyczne pracowników [3].

 

Zaburzenie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym nie jest jedynym źródłem stresu w pracy. Badania epidemiologiczne i psychologiczne dotyczące środowiska pracy wskazują, że podstawowym źródłem stresu w środowisku pracy są szeroko rozumiane psychospołeczne warunki pracy, takie jak: nadmierne wymagania ilościowe, brak wpływu na przebieg pracy, brak możliwości rozwoju, brak wsparcia ze strony otoczenia społecznego [4], mobbing [5] i inne. Istotnym czynnikiem w doświadczaniu stresu jest też indywidualna nieumiejętność radzenia sobie z nim [6]. Dla poprawy jakości życia niezbędne jest więc podnoszenie poziomu wiedzy na temat sposobów radzenia sobie ze stresem, w tym tych indywidualnych. W literaturze jest podawanych wiele takich metod, m.in.:

 • ćwiczenia fizyczne
 • relaksacja
 • masaż
 • integracja ciała, rozumu i ducha
 • rozładowywanie konfliktów
 • rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi [7].

 

W środowisku pracy celem indywidualnych strategii radzenia sobie ze stresem jest m.in. modyfikacja własnej „optyki” stresu, czyli sposobu spostrzegania potencjalnych źródeł stresu, zmiana własnego stylu życia w kierunku zwiększenia odporności na stres czy przeciwdziałanie wystąpieniu negatywnych skutków zaistniałego już stresu [8].

Skuteczna prewencja stresu w pracy to także wyższy poziom zdolności do pracy (niezależnie od płci pracownika oraz rodzaju wykonywanej pracy [9]), a także przeciwdziałanie większości takich groźnych chorób cywilizacyjnych, jak: choroby układu krążenia, cukrzyca, schorzenia mięśniowo-szkieletowe, a także rozwojowi nowotworów. To także wyższy poziom dobrostanu psychologicznego pracowników [10].

 

Mając na uwadze starania dotyczące poprawy jakości życia Polaków zorganizowaliśmy konkurs na film animowany pt. ZRÓWNOWAŻENI – ANIMACJA CZASU.

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest pozyskanie nowoczesnych narzędzi (w postaci filmów animowanych) do promowania wśród pracowników metod zmniejszenia narażenia na stres oraz zachowywania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

 

Tematyka prac konkursowych

 • metody zmniejszania narażenia na stres wśród pracowników
 • metody zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym

 

Prace konkursowe

Pracą konkursową może być film animowany na temat zmniejszenia narażenia na stres wśród pracowników i metod zachowywania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, powstały po 1 stycznia 2017 r. Zgłoszona praca konkursowa nie może trwać dłużej niż 3 minuty.

Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych.

 

Nagrody w konkursie

W Konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:

 • I NAGRODA – 7 tys. zł
 • II NAGRODA – 5 tys. zł
 • III NAGRODA – 4 tys. zł

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości podczas uroczystości ogłoszenia wyników konkursu, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. w Warszawie.

 

Harmonogram konkursu:

 

22 stycznia 2018 r - ogłoszenie konkursu
27 kwietnia 2018 r. - ostateczny termin przesyłania prac na konkurs
30 kwietnia 2018 r. - ocena zgodności nadesłanych filmów z regulaminem
30 maja 2018 r. - posiedzenie jury
7 czerwca 2018 r. - powiadomienie laureatów o wynikach konkursu
27 czerwca 2018 r. - uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród

 

Jury konkursu:

1/ Ewa Giermanowska

Socjolog, doktor habilitowany, pracownik naukowy i wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje ścieżką specjalizacyjną dotyczącą  zarządzania zasobami ludzkimi na studiach I i II stopnia w ISNS UW. Główne obszary badawcze:  socjologia pracy, społeczne aspekty kształtowania się stosunków pracy, polityka publiczna w obszarze rynku pracy i zatrudnienia, problematyka zatrudnienia młodzieży i osób niepełnosprawnych. Autorka publikacji naukowych oraz ekspertyz i analiz dla rządu, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych dotyczących wymienionych obszarów zainteresowań naukowych.

2/ Agnieszka Ulrich

Absolwentka "Zarządzania" Szkoły Głównej Handlowej, ukończyła także studia podyplomowe "Komunikacja w biznesie" w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. Obecnie w Urzędzie Dozoru Technicznego zajmuje się komunikacją zewnętrzną, odpowiada m.in. za prowadzenie działań w ramach popularyzowania bezpieczeństwa technicznego, których głównym celem jest promowanie zasad bezpiecznej pracy i obsługi urządzeń technicznych oraz propagowanie dobrych praktyk i kształtowanie właściwych postaw w obszarze bezpieczeństwa.

3/ Jolanta Maj

Graficzka – absolwentka, a obecnie doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Pracownik Działu Wydawnictw Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego, autorka projektów graficznych licznych wydawnictw i materiałów informacyjnych i promujących tematykę bezpieczeństwa pracy Instytutu. Członkini jury konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy.

4/ Elżbieta Kiełczykowska

Graficzka – absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wykonywała prace projektowe m.in. dla: Królikarnii, Muzeum Literatury w Warszawie, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Muzeum Narodowego w Warszawie, Fundacji GESSEL dla MNW, Biblioteki Polskiej w Paryżu. Książki jej projektu otrzymywały nagrody w Polsce i za granicą. Współautorka koncepcji graficznej kwartalnika „Twój Kurier Ilustrowany – O!ZNAKI PRACY”. 

5/ Artur Uciński

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Studiów podyplomowych z zakresu BHP organizowanych przez CIOP-PIB. Od 2008 roku pracownik firmy Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o na stanowisku Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania/Manager HEQ/ Lider Zespołu ds. ZSZ (firmy będącej członkiem Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w przy CIOP-PIB). Za wdrożone rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracy zdobył nagrody i wyróżnienia. Jego projekty realizowane są zarówno w Polsce jak i w Europie. Auditor wiodący (zewnętrzny i wewnętrzny) systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

 

Do pobrania:

 

    Regulamin konkursu (.pdf)  oraz  Formularz zgłoszenia (.doc)

 

Kontakt w sprawie konkursu

Agnieszka Szczygielska

Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB

Tel. 0-22 623 36 86, e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl.

 

 

  Konkurs jest organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu pt. „Zrównoważeni”, realizowanego w ramach zadania 1.3 „Upowszechnianie wybranych metod przeciwdziałania narażeniu na stres i zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym” w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Celem projektu jest promowanie metod zmniejszenia narażenia na stres wśród pracowników i metod zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji.

 
Bibliografia
1/Hagg G. 1991. Static Work loads and occupational myalgia - a new explanation model w: P. A. Anderson, D. J. Hobart, and J. V. Danhoff (red.). Electromyographical Kinesiology, s. 141-144. Elsevier Science Publishers, P. V.
2/ z wystąpienia prof. D. Koradeckiej podczas 20. Posiedzenia Rady Ochrony Pracy (X kadencji) w dniu 21 marca 2017 r. – źródło: http://rop.sejm.gov.pl/1_0ld/posiedzenia/pdf/0167808.pdf
3/ Żołnierczyk-Zreda D. 2009. Długi czas pracy a zdrowie fizyczne pracowników. Bezpieczeństwo Pracy-Nauka i Praktyka, 3, s. 6-8.
4/ Widerszal-Bazyl M. 2003. Stres w Pracy a Zdrowie, czyli o próbach weryfikacji modelu Roberta Karaska oraz modelu: wymagania-kontrola-wsparcie. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.
5/ Warszewska-Makuch M. 2013. Przeciwdziałanie przemocy w administracji publicznej. Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy.
6/ Łuczak A., Żołnierczyk-Zreda D. 2002. Praca a stres. Bezpieczeństwo Pracy, 10, s. 2-5
7/ Sygit-Kowalkowska E. 2014. Radzenie sobie ze stresem jako zachowanie zdrowotne człowieka – perspektywa psychologiczna. Hygeia Public Health, 49(2), s. 202-208 za: Claus, K. i Bailey J. 1980. Living with Stress and Promoting Well-Being. St Louis: Mosby.
8/ Żołnierczyk D. 2010. Dlaczego indywidualne, a nie organizacyjne strategie radzenia sobie ze stresem w pracy? Bezpieczeństwo Pracy, 6, s. 8-11.
9/ Bugajska J., Makowiec-Dąbrowska T., Lewandowski Z. 2006. Poziom ogólnej wydolności fizycznej oraz stresu zawodowego a zdolność do pracy u aktywnych zawodowo osób w Polsce. Annales Academiae Medicae Silesiensis, 60, supl. 95, s. 28–31.
10/ Słodkowska J., Bokszczanin A. 2012. Perfekcjonizm i stres a dobrostan psychiczny studentów uczelni wyższych. Testowanie modelu mediacyjnego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica, 16, 3-12.

 
Co nowego

 

Nagrodzone prace w XXVI edycji Konkursu na Plakat Bezpieczeństwa Pracy 2017  pn. "Bezpiecznie od początku"

 

zobacz