Konkurs na film animowany ZRÓWNOWAŻENI – ANIMACJA CZASU

 

    Regulamin konkursu (.pdf)

 

  Laureaci konkursu:

I nagroda - Katarzyna Jędrzejek za film pt. ”Na osi”

 

II nagroda - Joanna Jóźwicka za film pt. „Robot SAM”

 

III nagroda - Paulina Kozieł za film pt. „Krystian”

 

III nagroda - Katarzyna Nowakowska za film pt. „Zaraz pracam”Przejdź do strony z nagrodzonymi filmami

 

  Uroczystość ogłoszenia wyników konkursu:

Uroczyste zakończenie konkurs odbyło się 26 czerwca 2018 r. w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie.

 

 

  Posiedzenie jury konkursu:

Posiedzenie jury konkursu odbyło się 30 maja 2018 r. w Warszawie (Kino za Rogiem – Jack’s Cinema). Przyjęto ocenę dwuetapową. W pierwszym etapie każdy z członków, indywidualnie ocenił każdy z filmów pod kątem przyjętych wcześniej kryteriów. W drugim etapie wspólnie dyskutowano nad ocenami poszczególnych filmów. Ostatecznie przyznano I, II i dwie III nagrody.

 

 

  Jury konkursu:

1/ Ewa Giermanowska - socjolog, doktor habilitowany, pracownik naukowy i wykładowca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje ścieżką specjalizacyjną dotyczącą  zarządzania zasobami ludzkimi na studiach I i II stopnia w ISNS UW. Główne obszary badawcze:  socjologia pracy, społeczne aspekty kształtowania się stosunków pracy, polityka publiczna w obszarze rynku pracy i zatrudnienia, problematyka zatrudnienia młodzieży i osób niepełnosprawnych. Autorka publikacji naukowych oraz ekspertyz i analiz dla rządu, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych dotyczących wymienionych obszarów zainteresowań naukowych.

2/ Agnieszka Ulrich - absolwentka "Zarządzania" Szkoły Głównej Handlowej, ukończyła także studia podyplomowe "Komunikacja w biznesie" w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie. Obecnie w Urzędzie Dozoru Technicznego zajmuje się komunikacją zewnętrzną, odpowiada m.in. za prowadzenie działań w ramach popularyzowania bezpieczeństwa technicznego, których głównym celem jest promowanie zasad bezpiecznej pracy i obsługi urządzeń technicznych oraz propagowanie dobrych praktyk i kształtowanie właściwych postaw w obszarze bezpieczeństwa.

3/ Jolanta Maj – graficzka, absolwentka, a obecnie doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Pracownik Działu Wydawnictw Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu Badawczego, autorka projektów graficznych licznych wydawnictw i materiałów informacyjnych i promujących tematykę bezpieczeństwa pracy Instytutu. Członkini jury konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy.

4/ Elżbieta Kiełczykowska – graficzka, absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wykonywała prace projektowe m.in. dla: Królikarnii, Muzeum Literatury w Warszawie, Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Muzeum Narodowego w Warszawie, Fundacji GESSEL dla MNW, Biblioteki Polskiej w Paryżu. Książki jej projektu otrzymywały nagrody w Polsce i za granicą. Współautorka koncepcji graficznej kwartalnika „Twój Kurier Ilustrowany – O!ZNAKI PRACY”. 

5/ Artur Uciński - absolwent Politechniki Warszawskiej oraz Studiów podyplomowych z zakresu BHP organizowanych przez CIOP-PIB. Od 2008 roku pracownik firmy Bilfinger Industrial Services Polska Sp. z o.o na stanowisku Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania/Manager HEQ/ Lider Zespołu ds. ZSZ (firmy będącej członkiem Forum Liderów Bezpiecznej Pracy w przy CIOP-PIB). Za wdrożone rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracy zdobył nagrody i wyróżnienia. Jego projekty realizowane są zarówno w Polsce jak i w Europie. Auditor wiodący (zewnętrzny i wewnętrzny) systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.

  Cel i tematyka konkursu

Celem konkursu było pozyskanie nowoczesnych narzędzi (w postaci filmów animowanych) do promowania wśród pracowników metod zmniejszenia narażenia na stres oraz zachowywania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

Pogoń za karierą, spełnieniem w życiu zawodowym oraz pracoholizm, jako zjawisko psychologiczno-społeczne pojawiły się w drugiej połowie XX wieku i nasilają się do dziś. Pracujemy intensywnie, bo chcemy więcej zarabiać, awansować, ale również rozwijać się i budować kompetencje osobowe. Kiedy pracę stawiamy na pierwszym miejscu, często zaniedbujemy życie osobiste, zapominając, że obie sfery w zrównoważonych granicach odpowiadają za nasze prawidłowe funkcjonowanie w życiu. Trudności w jednej z nich znacząco odbijają się na powodzeniu w drugiej.

Umiejętność zachowywania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym jest dziś istotnym czynnikiem podnoszenia jakości życia. Zaburzenie tej równowagi (na rzecz czasu pracy) prowadzi do przemęczenia, kłopotów zdrowotnych i rodzinnych, a także zmniejszenia motywacji i satysfakcji z pracy oraz do wypalenia zawodowego. Gdy praca przeważa nad życiem pojawia się stres i zmęczenie, dekoncentracja, spadek uwagi i efektywności, a pracownik poświęca pracy więcej czasu, aby to nadrobić (negatywne konsekwencje zaburzenia tej równowagi bywają czasem określane jako tzw. efekt „Kopciuszka”). Następstwem są narastające konflikty rodzinne i poczucie winy, zmniejszenie zdolności do wykonywania pracy i obowiązków, spadek efektywności pracownika, jego kreatywności i zaangażowania w pracy. Pojawiają się choroby somatyczne. Badania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego wskazują także na niekorzystny wpływ wydłużonego czasu pracy na zdrowie fizyczne pracowników.

Zaburzenie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym nie jest jedynym źródłem stresu w pracy. Badania epidemiologiczne i psychologiczne dotyczące środowiska pracy wskazują, że podstawowym źródłem stresu w środowisku pracy są szeroko rozumiane psychospołeczne warunki pracy, takie jak: nadmierne wymagania ilościowe, brak wpływu na przebieg pracy, brak możliwości rozwoju, brak wsparcia ze strony otoczenia społecznego, mobbing i inne. Istotnym czynnikiem w doświadczaniu stresu jest też indywidualna nieumiejętność radzenia sobie z nim. Dla poprawy jakości życia niezbędne jest więc podnoszenie poziomu wiedzy na temat sposobów radzenia sobie ze stresem, w tym tych indywidualnych. W literaturze jest podawanych wiele takich metod, m.in.:

  • ćwiczenia fizyczne
  • relaksacja
  • masaż
  • integracja ciała, rozumu i ducha
  • rozładowywanie konfliktów
  • rozwijanie umiejętności komunikowania się z innymi.

W środowisku pracy celem indywidualnych strategii radzenia sobie ze stresem jest m.in. modyfikacja własnej „optyki” stresu, czyli sposobu spostrzegania potencjalnych źródeł stresu, zmiana własnego stylu życia w kierunku zwiększenia odporności na stres czy przeciwdziałanie wystąpieniu negatywnych skutków zaistniałego już stresu.

Skuteczna prewencja stresu w pracy to także wyższy poziom zdolności do pracy (niezależnie od płci pracownika oraz rodzaju wykonywanej pracy), a także przeciwdziałanie większości takich groźnych chorób cywilizacyjnych, jak: choroby układu krążenia, cukrzyca, schorzenia mięśniowo-szkieletowe, a także rozwojowi nowotworów. To także wyższy poziom dobrostanu psychologicznego pracowników. 

Więcej na temat równowagi praca-życie

 

  Kontakt w sprawie konkursu

Agnieszka Szczygielska

Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB

Tel. 0-22 623 36 86, e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl.


Konkurs został zorganizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach w ramach zadania 1.3 „Upowszechnianie wybranych metod przeciwdziałania narażeniu na stres i zachowania równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym” dofinansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia (2016-2020). Celem projektu jest promowanie metod zmniejszenia narażenia na stres wśród pracowników i metod zachowania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji.

Więcej informacji o projekcie