Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 


BEZPIECZEŃSTWO PRACY - NAUKA I PRAKTYKA

NR 7 (538) LIPIEC 2016
 • Nowelizacja prawa pracy określającego zasady ochrony pracowników przed zagrożeniami elektromagnetycznymi i dostosowanie środków ochronnych do nowych wymagań
  Jolanta Karpowicz, Marek Zmyślony, Jarosław Kieliszek, Paweł Bieńkowski, s. 8-9
 • Ekspozycja na pole elektromagnetyczne w elektrowniach wiatrowych
  Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz, s. 10-13
 • Pyłowe atmosfery wybuchowe – parametry charakteryzujące wybuchowość pyłów
  Wojciech Domański, s. 14-17
 • Narażenie na nanocząstki w środowisku pracy w procesach ceramicznych wykorzystujących technologię laserową
  A. S. Fonseca, M. Viana, X. Querol, N. Moreno, I. De Francisco, C. Estepa, G.F. De La Fuente, s. 18-21
 • Zastosowanie techniki skanowania 3D do pomiaru stóp (2). Ocena dopasowania obuwia ochronnego
  Rafał Hrynyk, Iwona Frydrych, Agnieszka Cichocka, s. 22-24
 • Nowelizacja prawa pracy określającego zasady ochrony pracowników przed zagrożeniami elektromagnetycznymi i dostosowanie środków ochronnych do nowych wymagań
  Jolanta Karpowicz, Marek Zmyślony, Jarosław Kieliszek, Paweł Bieńkowski

  Nowelizacja prawa pracy w zakresie ochrony przed zagrożeniami elektromagnetycznymi, wynikającymi z oddziaływania pola elektromagnetycznego (pola-EM) na organizm człowieka i obiekty techniczne) związana jest z harmonizacją przepisów krajowych z dyrektywą 2013/35/UE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczących narażenia pracowników na zagrożenia spowodowane czynnikami fizycznymi (polami elektromagnetycznymi, Dz.Urz. UE L 179, str. 1-19).  Ekspozycja na pole elektromagnetyczne w elektrowniach wiatrowych
  Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz

  Odnawialne źródła energii, m.in. elektrownie wiatrowe, odgrywają coraz większą rolę w systemie energetycznym. W Polsce eksploatowanych jest obecnie ponad 1000 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy ok. 4,6 GW, które rocznie produkują ok. 4,5% krajowej energii elektrycznej (tj. niemal 8 TWh w 2015 r.). W artykule scharakteryzowano źródła pola elektromagnetycznego w elektrowniach wiatrowych (generatory prądowe, przetworniki elektroenergetyczne, okablowanie, transformatory) i parametry wytwarzanego przez nie pola elektromagnetycznego (magnetostatycznego i elektromagnetycznego małej częstotliwości o dominującej składowej 50 Hz lub 150 Hz).

  Zaprezentowano wyniki wykonanych w elektrowniach wiatrowych badań pola elektromagnetycznego, obejmujących pomiary rozkładu przestrzennego oraz indywidualny monitoring narażenia pracowników. Wykazano, że narażenie pracowników jest w granicach wymagań prawa pracy (natężenie pola elektrycznego E < 500 V/m; natężenie pola magnetycznego H < 200 A/m, zasięgi stref ochronnych pola elektromagnetycznego nieprzekraczające jednego metra od jego źródeł, a narażenie pracowników podczas dnia pracy jedynie krótkotrwałe). Zidentyfikowano lokalne występowanie zagrożeń elektromagnetycznych istotnych dla pracowników szczególnie chronionych (kobiet w ciąży, pracowników młodocianych i użytkowników implantów medycznych), które powinny być uwzględnione w programie stosowania środków ochronnych.  Pyłowe atmosfery wybuchowe – parametry charakteryzujące wybuchowość pyłów
  Wojciech Domański

    Wyeliminowanie lub ograniczenie zagrożenia wynikającego z występowania w miejscach pracy pyłowych atmosfer wybuchowych wymaga poznania własności palnych i wybuchowych pyłów materiałów palnych. W artykule przedstawiono i scharakteryzowano parametry chrakteryzujące właściwości wybuchowe pyłów palnych materiałów. Parametry charakteryzujące wybuchowość pyłów są zdefiniowane, a metody ich badań oraz zasady budowy i wymagania techniczne dla aparatów do badań są znormalizowane.

  W CIOP-PIB opracowano metody badań maksymalnego ciśnienia wybuchu, maksymalnej szybkości narastania ciśnienia wybuchu, współczynnika wybuchowości pyłu, dolnej granicy wybuchowości oraz minimalnej energii zapłonu. Opracowane metody spełniają wymagania techniczne i metodyczne nakreślone w normach PN-EN 14034 i PN-EN 13821.  Narażenie na nanocząstki w środowisku pracy w procesach ceramicznych wykorzystujących technologię laserową
  A. S. Fonseca, M. Viana, X. Querol, N. Moreno, I. De Francisco, C. Estepa, G.F. De La Fuente

  W artykule przedstawiono wyniki oryginalnych badań dotyczących narażenia pracowników przemysłu ceramicznego na ultradrobne i nano- cząstki, które powstają w trakcie wykorzystywania lasera do spiekania oraz w wyniku ablacji laserowej. Wyniki przeprowadzonych badań porównano z wartościami referencyjnymi, zalecanymi w stosunku do ww. cząstek, a także skomentowano poziom narażenia pracowników, który został uwidoczniony eksperymentalnie.  Zastosowanie techniki skanowania 3D do pomiaru stóp (2). Ocena dopasowania obuwia ochronnego
  Rafał Hrynyk, Iwona Frydrych, Agnieszka Cichocka

  Przy projektowaniu obuwia ochronnego ważnym zagadnieniem jest stopień jego dopasowania do stopy użytkownika, a co za tym idzie sposób stopniowania rozmiarów obuwia. W artykule przedstawiono metodologię projektowania obuwia ochronnego dopasowanego do określonych typoszeregów użytkowników lub obuwia spersonalizowanego, czyli przeznaczonego dla indywidualnego klienta. Wykorzystano do tego celu skaner ręczny 3D.   Streszczenia roczników
  2021 - 1999
  Wybierz rocznikWybierz numer