Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
1/2022
 • Ocena narażenia zawodowego na frakcję respirabilną krzemionki krystalicznej powstającą w trakcie pracy
 • Ocena procesów zarządzania bhp – aspekty teoretyczne
2/2022
 • Uprzęże w indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości
 • Rodzaj zatrudnienia a dobrostan psychiczny i zaangażowanie pracowników
 • Diagnostyka postaci naczyniowo-nerwowej zespołu wibracyjnego – przegląd metod badawczych
 3/2022
 • Biofilm jako zagrożenie w zakładach produkcji i przetwarzania żywności
 • Cyberprzemoc w miejscu pracy – na podstawie przeglądu najnowszej literatury
 • Wpływ nawiewu bocznego wspomagającego na skuteczność usuwania zanieczyszczeń powietrza ze stanowiska spawalniczego
 4/2022
 
 • Ergonomiczne strategie interwencyjne na stanowiskach pracy biurowej
 • Kompleksowa ocena psychospołecznych warunków pracy kierowców autobusów miejskich i dalekobieżnych

    

 5/2022
 
 • Wpływ warunków akustycznych na subiektywnie odczuwane obciążenie i zmęczenie pracowników biurowych
 • Warunki środowiska pracy w krajach UE w świetle badań Eurostatu
 • Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy geodety. Studium przypadku na przykładzie wybranych przedsiębiorstw
 6/2022
 
 • Obiektywne parametry oceny jakości akustycznej pomieszczeń edukacyjnych
 • Ultradźwiękowa technika haptyczna – działanie, zastosowania, zagrożenia
 • Baza wiedzy o środkach ochrony indywidualnej: struktura, weryfikacja i perspektywy rozwoju
7/2022
 
 • Metody zabezpieczania przed wybuchem mieszaniny pyłowo-powietrznej w procesie przetwórstwa zbóż
 • Prawne wymogi kontroli szkodliwych czynników biologicznych w świetle zmian legislacyjnych w latach 2000-2020
 • Pomiary hałasu wytwarzanego przez źródła znajdujące się blisko ucha – na przykładzie zestawów słuchawkowych
8/2022
 
 • Zastosowanie technik VR do wspomagania szkolenia operatorów przenośnych pilarek łańcuchowych
 • Określanie objętości przestrzeni powietrznych pod odzieżą z wykorzystaniem techniki skanowania 3D – studium przypadku

        

              

9/2022
 
 • Nowe formy pracy – ich charakterystyka oraz związki z dobrostanem osób pracujących
 • Ograniczanie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego osób wykonujących inspekcje ręcznych gaśnic pożarowych
 • Badania wpływu zaawansowanej technologicznie odzieży ochronnej na stan psychofizyczny człowieka
 10/2022
 • Czynniki wpływające na warunki środowiska pracy w przedsiębiorstwach wdrażających technologie Przemysłu 4.0
 • Przywództwo jako podstawowy proces w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Nowe technologie i e-kompetencje w ocenie osób z niepełnosprawnością narządu wzroku

            

              

11/2022
 
 • Jak zorganizować szkolenie odpowiadające potrzebom starszych pracowników – najważniejsze wnioski z badań ankietowych
 • Narzędzia do oceny funkcjonalnej zdolności do wykonywania wybranych czynności pracy
 • Możliwości zastosowania symulacji MES do badania drgań struktur antywibracyjnych 3D
12/2022
 • Możliwości fizyczne starszych pracowników w kontekście zachowania zdolności do pracy
 • Ocena jakości akustycznej pomieszczeń biurowych typu open space z uwzględnieniem normy ISO 22955:2021

               

              

 

Streszczenia roczników
2024 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer