Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka - Treść rocznika 1999

FIZJOLOGIA I HIGIENA PRACY

Eksperci ustalają kryteria pracy w szczególnych warunkach pracy o szczególnym charakterze - nr 2, s. 24-25
Czynniki wpływające na toksyczność substancji chemicznych - Halina Puchalska - nr 4, s. 12-14
Beryl i jego związki - występowanie, zastosowanie i ocena narażenia - Maria Madej - nr 5, s. 26-28
Ocena higieniczna zapylenia w środowisku pracy rolnika - Anna Mołocznik - nr 6, s. 29-31
Zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach przemysłu poligraficznego - Ineza Kwiatkowska, Barbara Stankiewicz - nr 7-8, s. 10-14
Zagrożenia przy produkcji bezfreonowych pianek poliuretanowych - Danuta Kijeńska, Beata Błajet - nr 10, s.11-12
Konsultacje - Szkodliwe działanie azotu - nr 10, s. 30
Jak spłacić "dług czasowy" - Krzysztof Kwarecki, Krystyna Zużewicz - nr 12, s. 26-27
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Badania sprzętu ochrony układu oddechowego - ograniczenie pola widzenia - Tatiana Kopczyńska - nr 1, s. 8-11
Projektowanie wizjerów w sprzęcie ochrony układu oddechowego - Tatiana Kopczyńska, Grzegorz Owczarek - nr 3, s. 9-12
Własności elektrostatyczne odzieżowych materiałów powlekanych - Kazimierz Ruszkowski, Sylwia Krzemińska - nr 4, s. 15-19
Wykaz certyfikatów uprawniających do oznaczania środków ochrony indywidualnej znakiem bezpieczeństwa wydanych przez Ośrodek Certyfikacji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (nr 1-7) - nr 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12 (wkładka)
Penetracja - wpływ formowania półmasek filtrujących i wilgotności - Krzysztof Makowski - nr 6, s. 7-10
Okulary do pracy z komputerem (przekład z angielskiego) - nr 6, s. 13-14
Materiały filtracyjne z dwuskładnikowych włóknin pneumotermicznych - Agnieszka Brochocka - nr 7-8, s. 21-24
Konsultacje - Okulary do pracy z monitorami ekranowymi - nr 7-8, s. 30-31
Nowe normy PN-EN - Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości - Krzysztof Baszczyński, Mariusz Karlikowski, Zygmunt Zrobek - nr 10, s. 2-5
Urządzenia kotwiczące w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości - Krzysztof Baszczyński, Mariusz Karlikowski, Zygmunt Zrobek - nr 12, s. 6-11
ORGANIZACJA, EKONOMIA, PRAWO, SZKOLENIE

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy - ważną formą promocji bezpieczeństwa i ochrony pracy - Wacław Wasiak - nr 1, s. 2-3
Bezpieczeństwo i ochrona pracy w małych firmach - Marta Derlicka - nr 1, s. 15-18
Konkurs Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej - nr 1, s. 22-24
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe - nr 1, s. 25-28
Koszty wypadków przy pracy w przedsiębiorstwach - Jan Rzepecki - nr 2, s. 2-4
Przyczyny katastrofy w cukrowni Głogów - stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy - Bernard Tryc - nr 2, s. 11
Dobór osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych - Anna Łuczak - nr 2, s. 12-17
Doroczne nagrody Państwowej Inspekcji Pracy - nr 2, s. 26-27
Czeski program - Bezpieczne przedsiębiorstwo - nr 4, s. 29-30
Współpraca Centralnego Instytutu Ochrony Pracy z Państwowym Instytutem Życia Zawodowego (NIWL), Solna, Szwecja - Bogusław Kędzia - nr 5, s. 11-12
Polskie prawo pracy a standardy europejskie - Ludwik Florek - nr 6, s. 2-6
Centralny Instytut Ochrony Pracy z wizytą w Gdańskiej Stoczni Remontowej - nr 6,s. 24-25
Uregulowania prawne dotyczące wypadków przy pracy - Wiesław Zarychta - nr 7-8, s. 2-5
Dla kogo "Złoty Laur" - nr 7-8, s. 16
Poznajemy prawo pracy - Dziś o urlopach wypoczynkowych - Ewa Zduńska - nr 7-8,s. 28
Składka ubezpieczeniowa jako ekonomiczny stymulator poprawy warunków pracy - Jan Rzepecki - nr 9, s. 5-8
Program SMIP - promocja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w polskich przedsiębiorstwach - nr 9, s. 14-16
Poznajemy prawo pracy - Jeszcze o urlopach wypoczynkowych - Ewa Zduńska - nr 9, s. 28
Dostosowanie polskiego prawa z zakresu higieny pracy do prawa obowiązującego w Unii Europejskiej - Jolanta Skowroń - nr 9, s. 30-31
Poznajemy prawo pracy - Niektóre uprawnienia i obowiązki pracodawców i pracowników - Ewa Zduńska - nr 10, s. 22
Międzynarodowe i Polskie Krajowe Centrum CIS - Barbara Szczepanowska - nr 11,s. 6-9
Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy - 1999 - nr 11, s. 14-16
Targi SAWO´99 - Bydgoszcz - nr 11, s. 21-24
Nagrody im. Haliny Krahelskiej - nr 11, s. 25-27
Konsultacje - Prawo do urlopu wypoczynkowego - nr 11, s. 27
Poznajemy prawo pracy - Niektóre uprawnienia i obowiązki pracodawców i pracowników - Ewa Zduńska - nr 11, s. 31; nr 12, s. 28
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie - II Krajowa Konferencja - nr 12, s. 17-18
Targi Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej "Behape" - nr 12, s. 19
CHEMIA PRZEMYSŁOWA

Przeciwdziałanie zagrożeniom awariami przemysłowymi w Wielkiej Brytanii - Jerzy S. Michalik - nr 3, s. 13-15
Europejskie warsztaty na temat awarii chemicznych - Leszek Pietrzak, Przemysław Pajewski - nr 3, s. 26-27
Zasady ustalania wartości najwyższego stężenia pułapowego (NDSP) dla substancji chemicznych - Jolanta Skowroń - nr 3, s. 28-29
Przeciwdziałanie zagrożeniom awariami przemysłowymi w Republice Federalnej Niemiec - Jerzy S. Michalik - nr 4, s. 22-25
Przeciwdziałanie zagrożeniom awariami przemysłowymi i transportowymi w Szwajcarii - Jerzy S. Michalik - nr 5, s. 13-16
Przeciwdziałanie zagrożeniom awariami przemysłowymi w USA (1) - Jerzy S. Michalik - nr 6, s. 19-22
Pożar i wybuch w bazie paliw - nr 6, s. 23
Weryfikacja wartości dopuszczalnych stężeń dla manganu i jego związków nieorganicznych (w przeliczeniu na Mn) - Jolanta Skowroń - nr 6, s. 27-28
Przeciwdziałanie zagrożeniom awariami przemysłowymi w USA (2). Ochrona ludności i środowiska - Jerzy S. Michalik - nr 7-8, s. 17-20
Zagrożenia stwarzane przez substancje samoreaktywne - Bolesław Hancyk - nr 7-8, s. 25-26
Pożar w wytwórni świec parafinowych - nr 7-8, s. 26-27
Przeciwdziałanie poważnym awariom chemicznym w Polsce - obecny stan przepisów (1) - Jerzy S. Michalik - nr 9, s. 9-13
Ogólnopolski konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy - chemia - nr 9, s. 16-17
Przeciwdziałanie poważnym awariom chemicznym w Polsce - obecny stan przepisów (2)
- Jerzy S. Michalik - nr 10, s. 16-20
Katastrofa w cukrowni Głogów - relacja naocznego świadka - Leszek Wochna - nr 10,s. 24-25
Nowe regulacje ustawowe w sprawach przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska - Jerzy S. Michalik - nr 11, s. 9-13
Ocena działania toksycznego substancji chemicznych metodami alternatywnymi - in vitro - Lidia Zapór, Jolanta Skowroń, Małgorzata Gołofit-Szymczak - nr 11, s. 17-20
Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska - przepisy projektowane (1) - nr 12, s. 12-16
Wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla pestycydów - XXXI posiedzenie Międzynarodowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy - Jolanta Skowroń - nr 12, s. 20-21
HAŁAS I WIBRACJE

Zintegrowane obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne - Zbigniew Engel, Jan Sikora, Jadwiga Turkiewicz - nr 3, s. 2-8
Wkładki przeciwhałasowe - nr 4, s. 25
Wystawa plakatów HAŁAS - nr 4, s. 20-21
Kabiny dla operatorów maszyn - skuteczna ochrona przed hałasem - Anna Kaczmarska, Danuta Augustyńska - nr 5, s. 6-10
Źródła hałasu uderzeniowego w prasach - Zbigniew Engel, Jan Sikora, Jadwiga Turkiewicz - nr 9, s. 2-5
Nauszniki przeciwhałasowe FASER N1 i HASER H1 - Zbigniew Pusłowski - nr 10,s. 13-14
Rękawice antywibracyjne - ocena skuteczności i zasady doboru do stanowisk pracy - Jolanta Koton, Janusz Szopa - nr 11, s. 2-5
Metody redukcji hałasu transformatorów energetycznych - Grzegorz Makarewicz, Leszek Morzyński, Grzegorz Matuszewski, Wiktor Zawieska - nr 12, s. 2-6
Rękawice ochronne antywibracyjne ORPEL-AV-1. Złoty medal - EUREKA '99 Bruksela - nr 12, s. 11
ERGONOMIA

Projektowanie czynności na stanowiskach pracy metodą ErgoMES - Joanna Kamińska, Danuta Roman-Liu, Tomasz Tokarski - nr 1, s. 4-7
Ręczne podnoszenie i przenoszenie ładunków - Tomasz Tokarski, Joanna Kamińska, Adam Witek - nr 2, s. 5-8
Kontrola ruchu lotniczego - gra o bezpieczeństwo - Andrzej Najmiec - nr 3, s. 16-18
Alternatywna pozycja siedząca - Maria Dziedzic - nr 5, s. 2-6
Ergonomia środków ochrony indywidualnej - Anna Marszałek - nr 5, s. 23-25
Polskie Towarzystwo Ergonomiczne - Halina Ćwirko - nr 7-8, s. 14-15
Czynnik ludzki w bezpieczeństwie pracy - Rytm życia, rytm pracy - Krzysztof Kwarecki, Krystyna Zużewicz - nr 7-8, s. 29
Czynnik ludzki w bezpieczeństwie pracy - Cena strachu - Krzysztof Kwarecki, Krystyna Zużewicz - nr 9, s. 23-25
Czynnik ludzki w bezpieczeństwie pracy - Wszystkie barwy świata... - Krzysztof Kwarecki, Krystyna Zużewicz - nr 10, s. 28-29
Czynnik ludzki w bezpieczeństwie pracy - Leszek, Mieszek i ...orzeszek - Krzysztof Kwarecki, Krystyna Zużewicz - nr 11, s. 28-29
KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA

Badania wytrzymałości obudów urządzeń elektrycznych na uderzenia mechaniczne - Andrzej Dąbrowski - nr 1, s. 19-21
Obudowy urządzeń elektrycznych - funkcje ochronne i badania - Andrzej Dąbrowski - nr 2, s. 18-23
Konsultacje - Elektroerozyjna obróbka metali - nr 4, s. 30
Komputerowe monitorowanie szczelności obudowy składowisk odpadów - przekład Stanisław Stępniak - nr 10, s. 21-23
Konsultacje - Certyfikacja maszyn - nr 12, s. 29
ELEKTRYCZNOŚĆ, OŚWIETLENIE, PROMIENIOWANIE

Zdolność widzenia a oświetlenie - Agnieszka Wolska - nr 1, s. 11-14
Promieniowanie jonizujące wokół nas - Grzegorz Jezierski - nr 3, s. 20-24
Zjawisko olśnienia przykrego - ograniczanie i sprawdzanie - Agnieszka Wolska - nr 4, s. 2-7
Promieniowanie jonizujące wokół nas (2) - Grzegorz Jezierski - nr 4, s. 8-12
Nowelizacja najwyższych dopuszczalnych natężeń pól elektromagnetycznych w środowisku pracy - Danuta Koradecka - nr 4, s. 26
Konsultacje - Oświetlenie miejsc pracy z monitorami ekranowymi - nr 5, s. 30
Oprawy do oświetlania wnętrz (1) - Andrzej Pawlak - nr 6, s. 11-12
Konsultacje - Oświetlenie stanowisk pracy - nr 6, s. 31
Oprawy do oświetlania wnętrz (2) - Andrzej Pawlak - nr 7-8, s. 6-9
Optymalne wykorzystanie światła dziennego w oświetlaniu wnętrz - Jan Grzonkowski - nr 9, s. 18-20
Oświetlenie na placach budowy - Władysław Dybczyński, Andrzej Pawlak, Agnieszka Wolska - nr 10, s. 6-10
ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA, WENTYLACJA,
KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE


Obsługa drukarek laserowych - nr 1, s. 29
Konsultacje - Działanie na organizm pyłu drewna twardego - nr 2, s. 28
Działanie metoksypropanolu - nr 3, s. 17-20
Toksyczne właściwości pyłów metali - tantalu, hafnu i itru - Marek Dobecki, Małgorzata Kupczewska - nr 5, s. 17-20
Konsultacje - Spaliny silników Diesla są szkodliwe - nr 9, s. 27

 

 

Streszczenia roczników
2023 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer