Czynniki zagrożeń zawodowych
CZYNNIKI MECHANICZNE

 

ARTYKUŁY - BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGI MASZYN

 

 

Przenośne pilarki łańcuchowe – nowe wytyczne ergonomiczne w normach zharmonizowanych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2015 str. 24-27

dr inż. Andrzej Dąbrowski Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono nowe wytyczne zawarte w normach norm zharmonizowanych, dotyczące stosowania ergonomicznych rozwiązań w przenośnych pilarkach łańcuchowych. Prawidłowość wprowadzania tych rozwiązań jest sprawdzana przy zastosowaniu prostych metod badawczych i wyposażenia. Dlatego metody te mogą być stosowane zarówno przez producentów, importerów, pracodawców i służby bhp, jak i poszczególnych użytkowników kupujących pilarki w sklepie dla swoich potrzeb. Wskazano na efekty nowych rozwiązań, np. bezpieczne i komfortowe trzymanie maszyn za uchwyty (przedni i tylny), zachowanie możliwości swobodnego operowania elementami sterowniczymi oraz uniemożliwienie niezamierzonego uruchomienia maszyny lub zainicjowania niebezpiecznego ruchu piły łańcuchowej.Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – zapobieganie (2)
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7/2014 str. 12-15

dr hab. inż. Marek Dźwiarek, prof. nadzw. CIOP-PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy

 

W 1. części artykułu (BP nr 6/2014) przedstawiono wyniki badań i analiz zjawiska obchodzenia  stosowania urządzeń ochronnych do maszyn i osłon oraz jego wpływu na liczbę i ciężkość wypadków, które miały miejsce przy obsłudze maszyn. W tej części proponujemy prostą  metodę, pozwalającą, z jednej strony przewidzieć, gdzie może nastąpić próba obejścia urządzeń ochronnych, a z drugiej, jak temu zapobiec. Metoda bazuje na ocenie podatności urządzeń ochronnych na obejście i wykonywana jest z zastosowaniem prostego kwestionariusza. Pokazano również 5 kroków postępowania, mającego na celu zapobieganie przypadkom obchodzenia urządzeń ochronnych. Postępowanie to uwzględnia zarówno aspekty techniczne (ocena podatności, stosowanie zapobiegawczych rozwiązań technicznych), jak i organizacyjne (polityka zakładowa, szkolenia, analizy zaistniałych przypadków).

 

 Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – skala zjawiska (1)
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2014 str. 20-23

dr hab. inż. Marek Dźwiarek, prof. nadzw. CIOP-PIB Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Stosowanie urządzeń ochronnych i osłon do maszyn to konieczność, wynikająca zarówno z przepisów prawa, jak i kryterium moralnego, ponieważ ma zapewnić ochronę ich operatorów przed zagrożeniami. Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon polega na takiej ingerencji w ich konstrukcję, która powoduje, że przestają one skutecznie chronić pracowników. Prowadzone w CIOP-PIB badania wykazały, że praktycznie w każdym zakładzie produkcyjnym zdarzają się przypadki obchodzenia urządzeń ochronnych. W tej części artykułu przedstawiono wyniki analiz wypadków spowodowanych obchodzeniem systemów ochronnych do maszyn oraz ocenę skali tego zjawiska, dokonaną na podstawie wizyt studyjnych oraz badań ankietowych.

 Analizy wypadków wykazały, że ponad 20% wypadków przy obsłudze maszyn wynikało z obchodzenia systemów ochronnych. Były to zazwyczaj wypadki ciężkie i śmiertelne. Natomiast wizyty studyjne i badania ankietowe potwierdziły powszechność zjawiska obchodzenia systemów ochronnych. W następnej części artykułu przedstawiona zostanie propozycja metody postępowania mającego na celu zapobieganie temu zjawisku.Wypadek ciężki przy obsłudze pilarki tarczowej do drewna – studium przypadku
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2014 str. 19-21

dr inż. Mariusz Dąbrowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W niniejszym artykule poruszono problem niewłaściwego szkolenia pracowników zajmujących się obróbką drewna, zwłaszcza tych, którzy operują maszynami wykorzystywanymi w tej pracy. Opisany został mechanizm, jak niewłaściwe przeszkolenie pracowników oraz brak odpowiedniego wyposażenia lub złe przygotowanie stanowiska pracy może obniżyć bezpieczeństwo pracy i doprowadzić do groźnego wypadku. Poruszone zagadnienia omówiono na przykładzie wypadku ciężkiego przy obsłudze pilarki tarczowej do drewna.Statystyczna analiza wypadków przy pracy wśród ślusarzy i w zawodach pokrewnych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2013 str. 18-21

mgr Szymon Ordysiński Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Statystyczna analiza danych dotyczących wypadków przy pracy umożliwia odpowiednie ukierunkowanie i sformułowanie działań prewencyjnych, poprzez rozpoznanie najbardziej zagrożonych rodzajów prac oraz przebiegu najczęściej występujących wypadków przy pracy. W artykule przedstawiono wyniki analiz przebiegu najczęściej występujących wypadków przy pracy w grupie zawodowej ślusarzy, która charakteryzuje się najwyższą wypadkowością, oraz zawodów pokrewnych.Wybrane problemy bezpieczeństwa pracy przy zrobotyzowanym ukosowaniu blach
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 6/2012 str. 30-33

Mgr Inż. Zbigniew Pilat Przemysłowy Instytut Automatyki I Pomiarów Piap

W procesie produkcji konstrukcji spawanych z blach grubych, ukosowanie krawędzi elementów przeznaczonych do łączenia jest jedną z podstawowych operacji technologicznych. Jakość jej wykonania w istotny sposób wpływa na jakość spoin, a co za tym idzie na tak ważne parametry wyrobu finalnego, jak wytrzymałość i trwałość. Tradycyjnie ukosowanie jest wykonywane ręcznie przy pomocy cięcia termicznego. Zautomatyzowanie tej operacji przy użyciu robota przemysłowego pozwala uzyskać rozliczne korzyści w zakresie wydajności, jakości oraz warunków pracy. W szczególności odsunięcie operatora stanowiska zrobotyzowanego od procesu cięcia termicznego praktycznie likwiduje większość zagrożeń w odniesieniu do jego zdrowia i bezpieczeństwa. W artykule omówiono warunki pracy podczas ukosowania ręcznego oraz przedstawiono dwa typy zrobotyzowanych stanowisk ukosowania wykorzystujących cięcie tlenowe i plazmowe. Zwrócono uwagę na wybrane problemy bezpieczeństwa pracy występujące w tych instalacjach.Unormowania podstawowych pojęć z zakresu analizy bezpieczeństwa maszyn
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2012 str. 19-21

Dr Hab. Inż. Włodzimierz Rosochacki Wydział Techniki Morskiej I Transportu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny W Szczecinie Dr Sławomir Pijanowski Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem, Warszawa, Międzynarodowey Komitet Projektowy Iso/Pc262

W artykule przedstawiono charakterystykę wybranych pojęć stosowanych w analizach bezpieczeństwa maszyn na tle przedmiotowych norm oraz innych publikacji z tego obszaru. Analizie poddano znaczenie takich pojęć jak: szkoda oraz zagrożenie. Wskazano na istniejącą niejednoznaczność niektórych terminów stosowanych w ocenie ryzyka maszyn. Zgłoszono postulat podjęcia niezbędnych prac zmierzających do sprecyzowania definicji pojęć obejmujących problematykę oceny bezpieczeństwa maszyn i przyjęcia wspólnej podstawowej terminologii.Zapewnianie zgodności maszyn z nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2010 str. 8-13

Mgr Inż. Józef Gierasimiuk Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono wskazania, m.in. dla producentów maszyn, dotyczące zapewniania zgodności podejmowanych przez nich działań z przepisami nowej dyrektywy maszynowej i ich właściwego dokumentowania. Informacje te są adresowane również do importerów, dystrybutorów oraz użytkowników maszyn, którzy powinni wiedzieć, jakie dokumenty i informacje (na maszynie i w dokumentach towarzyszących) świadczą o tym, że spełnia ona obowiązujące przepisy.


Przenośne pilarki łańcuchowe - ochrona operatora przed kontaktem z ruchomym narzędziem
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2009 str. 16-19

Dr Inż. Andrzej Dąbrowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule omówiono urządzenia stosowane w spalinowych i elektrycznych przenośnych pilarkach łańcuchowych służące do ochrony operatorów przed kontaktem z ruchomym narzędziem. Zwrócono szczególną uwagę na urządzenia zatrzymujące ruch piły łańcuchowej lub uniemożliwiające przypadkowe powodowanie jej ruchu: uruchamiające w różny sposób hamulec piły (zwłaszcza podczas odbicia pilarek), zatrzymujące maszynę oraz umożliwiające tylko świadome zatrzymanie lub zainicjowanie ruchu piły łańcuchowej.Rozwiązania konstrukcyjne przenośnych pilarek łańcuchowych zwiększających bezpieczeństwo ich obsługi
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2004 str. 11-14

Mgr. Inż. Andrzej Dąbrowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono cechy konstrukcyjne elementów przenośnych pilarek łańcuchowych zmniejszających ryzyko bezpośredniego kontaktu operatora maszyny z ruchomą piłą łańcuchową i umożliwiających, w sposób planowy i dogodny dla użytkowników, poprawę technicznych parametrów tej maszyny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa jej użytkowania.


Wymagania zasadnicze oraz tryb i procedury oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2004 str. 7-13

Mgr. Inż. Józef Gierasimiuk Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Do obrotu na wspólnym rynku UE można wprowadzać tylko te - nowe i używane - maszyny i elementy bezpieczeństwa, które spełniają postanowienia dyrektywy 98/37/WE oraz innych odnoszących się do niej dyrektyw. W artykule omówiono wymagania zasadnicze, tryb i procedury oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa zawarte w rozporządzeniu wdrażającym do prawa polskiego postanowienia tej dyrektywy.


Badania i ocena zgodności maszyn do obróbki i ścinki drewna w Polsce i w Unii Europejskiej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2004 str. 7-11

Mgr. Inż. Mariusz Dąbrowski, Mgr. Inż. Andrzej Dąbrowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule porównano systemy oceny zgodności maszyn do obróbki i ścinki drewna w Polsce i w UE. Przedstawiono procedury oceny zgodności oraz wymagania wobec producentów oraz jednostek zajmujących się oceną zgodności, wg dyrektywy 98/37/WE. Wymieniono również obowiązujące przepisy prawne oraz normy zharmonizowane dotyczące maszyn do obróbki i ścinki drewna.


Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami. Wyniki analizy wypadku (2)
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2003 str. 16-17

Mgr. Inż. Antoni Saulewicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W pierwszej części artykułu omówiono rodzaje urządzeń blokujących oraz wymagania dotyczące doboru urządzeń blokujących sprzężonych z osłonami, niezależnie od rodzaju energii zasilającej te urządzenia. W drugiej części artykułu przedstawiono wynik analizy wypadku przy pracy, którego jedną z głównych przyczyn był niewłaściwy dobór urządzeń blokujących sprzężonych z osłonami.


Urządzenia blokujące sprzężone z osłonami. Kryteria i sposób doboru (1)
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2003 str. 23-25

Mgr. Inż. Antoni Saulewicz Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W artykule (cz. I) omówiono rodzaje urządzeń blokujących oraz wymagania dotyczące doboru urządzeń blokujących sprzężonych z osłonami, niezależnie od rodzaju energii zasilającej te urządzenia. W drugiej części artykułu zostaną przedstawione wyniki analizy wypadku przy pracy, którego jedną z głównych przyczyn był niewłaściwy dobór urządzeń blokujących sprzężonych z osłonami.Strugarki - ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2003 str. 28-30

Mgr. Inż. Dariusz Kalwasiński Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Strugarki do obróbki drewna należą do maszyn szczególnie niebezpiecznych. Zagrożenia spowodowane są głównie przez pracujące ze znaczną prędkością narzędzia. W artykule scharakteryzowano źródła zagrożeń, przedstawiono wymagania bezpieczeństwa dotyczące konstrukcji strugarek, wynikające z Polskiej Normy PN-EN859, omówiono sposoby bezpiecznej obsługi i prowadzenia materiału obrabianego, wskazano narzędzia pomocnicze, wpływające na poprawę bezpieczeństwa.


Dyrektywy dotyczące użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2003 str. 8-9

Mgr. Inż. Stanisław Kowalewski, Mgr. Inż. Mariusz Dąbrowski Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy

W artykule przedstawiono europejską koncepcję zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych w pracy. Porównano minimalne wymagania bezpieczeństwa dotyczące użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych, określone przez dyrektywy społeczne 89/655/EWG, 95/63/WE i 2001/45/WE, z obowiązującymi w Polsce. Przedstawiono proces wdrażania dyrektyw i jego konsekwencje dla pracodawców w Polsce.


Elementy systemów sterowania maszyn związane z bezpieczeństwem
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2002 str. 28-31

Mgr. Inż. Tomasz Strawiński Centralny Instytut Ochrony Pracy

Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem (ESSZB), jako często obecnie stosowany środek bezpieczeństwa w maszynach, powinien zapewniać odpowiedni poziom redukcji ryzyka. Instalacja ESSZB musi spełniać określone wymagania obejmujące identyfikację zagrożenia i wyznaczenie funkcji bezpieczeństwa, dobór kategorii odporności na defekty, dobór odpowiedniego wyposażenia ochronnego, przeprowadzenia i udokumentowania procesu projektowego, a następnie jego walidacji. W pracy przedstawiono również wymagania związane z eksploatacją ESSZB.


Dostosowanie maszyn i innych urządzeń technicznych użytkowanych w miejscach pracy do zgodności z dyrektywami
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2002 str. 30-32

Mgr. Inż. Mariusz Dąbrowski, Mgr. Inż. Józef Gierasimiuk Centralny Instytut Ochrony PracyRozwiązania ograniczające hałas uderzeniowy prasy mechanicznej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2002 str. 21-24

Dr Inż. Jan Sikora, Mgr. Inż. Krzysztof Kosała Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Mechaniki I Wibroakustyki - Kraków

"W artykule przedstawiono opracowane, zaprojektowane i wdrożone do prasy doświadczalnej zabezpieczenie przeciwhałasowe zmniejszające emisję hałasu uderzeniowego prasy mechanicznej z ręczną lub półautomatyczną obsługą. Zaprezentowane rozwiązania ograniczają z dobrym skutkiem hałas uderzeniowy, zarówno podczas procesu wykrawania jak i tłoczenia, nie utrudniając przy tym obsługi prasy. Po dokonaniu niewielkich modyfikacji, mogą być adaptowane do innego typu pras z ręczną obsługą."


Ograniczanie ryzyka przy użytkowaniu pras. Środki ochronne nieodgradzające. Funkcjonalne środki bezpieczeństwa
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2001 str. 4-8-29

Mgr. Inż. Stanisław Kowalewski Centralny Instytut Ochrony Pracy

Artykuł wieńczy cykl poświęcony ryzyku obsługi pras. W numerach 11/98, 3 i 4/00 BP przedstawiono poszczególne elementy procesu oceny ryzyka obsługi pras, tzn. zdefiniowano stanowiska pracy i sposoby obsługi pras, rozpoznano zagrożenia, oszacowano i oceniono ryzyko realizacji rozpoznanych zagrożeń. W tym artykule przedstawiono metody ograniczania ryzyka, ktore są zgodne z europejską koncepcją kształtowania bezpieczeństwa maszyn opartej na tzw. triadzie redukcji ryzyka do poziomu akceptowalnego.


Ograniczanie ryzyka przy użytkowaniu pras.Środki ochronne odgradzające i dystansujące
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2001 str. 2-5

Mgr. Inż. Stanisław Kowalewski Centralny Instytut Ochrony Pracy

Artykuł wieńczy cykl poświęcony ryzyku obsługi pras. W numerach 11/98, 3 i 4/00 BP przedstawiono poszczególne elementy procesu oceny ryzyka obsługi pras, tzn. zdefiniowano stanowiska pracy i sposoby obsługi pras, rozpoznano zagrożenia, oszacowano i oceniono ryzyko realizacji rozpoznanych zagrożeń. W tym artykule przedstawiono metody ograniczania ryzyka, ktore są zgodne z europejską koncepcją kształtowania bezpieczeństwa maszyn opartej na tzw. triadzie redukcji ryzyka do poziomu akceptowalnego.


Techniczne metody ograniczania zagrożenia odrzutem podczas frezowania drewna
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 3/2001 str. 18-20

Mgr Inż. Mariusz Dąbrowski Centralny Instytut Ochrony Pracy

Podczas mechanicznej obróbki drewna przy użyciu pilarek tarczowych, strugarek oraz frezarek dolnowrzecionowych występuje bardzo niebezpieczne, mało dotychczas poznane, zjawisko odrzutu materiału obrabianego. Odrzut jest niekontrolowanym, gwałtownym ruchem obrabianego przedmiotu lub jego fragmentu w kierunku przeciwnym do kierunku działania sił skrawających. Najczęściej odrzut jest jednocześnie skierowany przeciwnie do kierunku posuwu, powodując bezpośrednie zagrożenie - głównie dla operatora. Następstwem uderzenia człowieka przez odrzucony z dużą prędkością przedmiotem jest często jego trwałe kalectwo lub śmierć. Z tego względu m.in. obrabiarki do drewna zaliczono do maszyn niebezpiecznych, a w zał. I, p.2.3 Dyrektywy 98/37/EC stwierdzono, że jeżeli maszyna może być użytkowana w warunkach, w których może występować zagrożenie spowodowane odrzucaniem kawałków drewna, to powinna być ona zaprojektowana, wykonana lub wyposażona tak, aby takie odrzuty były wyeliminowane lub, jeżeli to niemożliwe, aby te odrzuty nie stwarzały zagrożenia dla operatora i(lub) innych osób. Dotychczas nie udało się wyeliminować zjawiska odrzutu, chociaż były podejmowane takie próby, np. we francuskim INRS opracowano i przebadano model piły tarczowej, przy użyciu której nie występuje zjawisko odrzutu. Okazało się jednak, że ze względów technologicznych piła ta nie może być zastosowana, gdyż jakość powierzchni przeciętego nią materiału jest nie do przyjęcia. Prowadzone obecnie prace nad zmniejszaniem zagrożenia odrzutem skupiają się głównie na technicznych metodach ograniczania ryzyka przez: - doskonalenie urządzeń ochrony zbiorowej; - zmiany w konstrukcji narzędzi skrawających; - stosowanie parametrów technologicznych, przy których zagrożenie jest mniejsze


Przyczyny wypadków powodowanych przez przenośne pilarki łańcuchowe
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2001 str. 10-13

Mgr. Inż. Andrzej Dąbrowski Centralny Instytut Ochrony Pracy

Wypadki powodowane przez przenośne pilarki z piłą łańcuchową do drewna (pilarki łańcuchowe) są przede wszystkim wynikiem bezpośredniego kontaktu operatora z piłą łańcuchową. Według danych krajowych i zagranicznych ok.30% urazów występujących przy pracach leśnych powodowanych jest przez pilarki łańcuchowe do drewna, z czego ok.20% powstaje na skutek odbicia pilarki. O skali problemu mogą świadczyć statystyki podawane w USA, wg których w ostatnich latach rejestruje się ok. 40 000 wypadków rocznie przy pracy pilarkami łańcuchowymi. (...)


Pomiary czasu zadziałania bezdotykowych urządzeń ochronnych dla potrzeb ich certyfikacji
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2000 str. 10-13

Dr Inż. Marek Dźwiarek Centralny Instytut Ochrony Pracy

Podstawą oceny zgodności są wyniki badań maszyny. Zazwyczaj badania obejmują różne parametry i właściwości badanego urządzenia. W wielu przypadkach zakres badań jest dokładnie określony w normach typu C. Często jednak wykonywane są one bezpośrednio na podstawie wymagań dyrektywy. Badania takie są skomplikowane i wymagają specjalistycznej aparatury i specjalnych metod badawczych. W UE działa wiele Jednostek Notyfikowanych przeprowadzających takie badania. Są one także wykonywane w laboratoriach badawczych w innych krajach. W przypadku badań zgodności istotne znaczenie ma ich dokładność, powtarzalność i odtwarzalność. Wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych sprecyzowane są w normie PN-EN 45001 oraz w przewodniku ISO/IEC 25. Metody badawcze opracowane zgodnie z wymaganiami tych dokumentów umożliwią porównywalność wyników uzyskanych w różnych laboratoriach. Opracowanie metod badania parametrów maszyn i urządzeń ochronnych jest odrębnym zadaniem badawczym. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy od wielu lat prowadzone są prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe, mające na celu stworzenie metod badań i stanowisk badawczych, zapewniających niezbędną dokładność, powtarzalność i odtwarzalność wyników badań tak, aby ich wyniki umożliwiały one obiektywną ocenę właściwości badanych urządzeń. Szczególne wysiłki skierowano na badanie maszyn i urządzeń ochronnych wymienionych w Załączniku IV do Dyrektywy Maszynowej. W procesie badań bezdotykowych urządzeń ochronnych istotne znaczenie ma określenie czasu zadziałania. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy opracowana została specjalna metoda podwójnego wniknięcia do pomiaru czasu zadziałania ESPD, którą zaprezentowno w niniejszym artykule.


Wymagania bezpieczeństwa dla wybranych urządzeń ochronnych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2000 str. 1-5

Dr Inż. Marek Dźwiarek Mgr Inż. Tomasz Strawiński Centralny Instytut Ochrony Pracy

Postęp naukowo-techniczny dotyczy m.in. urządzeń ochronnych. Pojawiają się nowe rozwiązania, a następnie opracowania odpowiednich wymagań formalnych związanych z ich budową, działaniem i trybem dopuszczenia do stosowania. Wymagania te mają na celu osiągnięcie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w przypadku poprawnego zastosowania konkretnych urządzeń ochronnych. Obecnie coraz częściej jako środki ochrony stosowane są elektroczułe urządzenia ochronne, takie jak bezdotykowe urządzenia ochronne czy urządzenia oburęcznego sterowania. Na przykładzie tych urządzeń przedstawiono obowiązujące w Polsce wymagania dotyczące bezpieczeństwa.


Ocena i ograniczanie ryzyka obsługi pras
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2000 str. 8-11

Mgr Inż. Stanisław Kowalewski Centralny Instytut Ochrony Pracy

Współczesna strategia systemowego kształtowania bezpiecznych warunków pracy przy obsłudze maszyn powinna być oparta na racjonalizacji ryzyka zawodowego. Dwa poprzednie artykuły poświęcono analizie ryzyka towarzyszącego obsłudze pras. Zidentyfikowano zagrożenia oraz przedstawiono metody szacowania ryzyka. Zaprezentowano „graf ryzyka" opracowany w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy dla maszyn do obróbki plastycznej, który umożliwił oszacowanie klas ryzyka dla głównych stref obsługi prasy mimośrodowej. Przedstawiono więc proces analizy ryzyka, który dostarczył danych do jego obiektywnej oceny (ewaluacji), pozwalającej odpowiedzieć na zasadnicze pytanie: czy osiągnięto poziom ryzyka tolerowalne-go? Zasadnicze dlatego, bowiem odpowiedź na nie decyduje w istocie o świadomym podjęciu lub zaniechaniu zadania produkcyjnego. Jeśli odpowiedź jest pozytywna, to taki stan rzeczy można zaakceptować i je wykonać. Jeśli zaś ocena jest negatywna, pozostaje albo rezygnacja z wykonania zadania, albo podjęcie działań naprawczych, zmniejszających ryzyko do poziomu tolerowalnego. Niniejszy artykuł wieńczy problematykę procesu oceniania ryzyka - kluczowego z punktu widzenia zarządzania bezpieczeństwem. Tylko wspomniano w nim, bardziej dla zilustrowania problemu oceny, o sposobach ograniczania poszczególnych elementów ryzyka poprzez zastosowanie środków ochronnych na co dzień używanych w tłocznictwie. Kolejny, ostatni już artykuł tej serii będzie w całości poświęcony metodom redukcji ryzyka obsługi pras. (...)