O Ośrodku
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Zadaniem Instytutu jest m.in. zapewnianie użytkownikom dostępu do aktualnej, wiarygodnej informacji krajowej i zagranicznej oraz upowszechnianie i wymiana informacji dotyczących problematyki bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy.

Zadanie to jest realizowane m.in. za pośrednictwem Biblioteki. Biblioteka od początku istnienia Instytutu gromadzi i udostępnia zbiory piśmiennictwa krajowego i zagranicznego obejmujące pozycje literatury naukowej i popularnonaukowej z dziedziny nauk humanistycznych, technicznych i społecznych, związane z problematyką bezpieczeństwa pracy, a także wydawnictwa o charakterze uniwersalnym.

Zbiory biblioteczne obejmują wydawnictwa zwarte (książki, materiały informacyjne), prace naukowo-badawcze, czasopisma polskie i zagraniczne. Użytkownikami Biblioteki są: pracownicy naukowi i dydaktyczni, studenci publicznych i prywatnych uczelni oraz wyższych szkół zawodowych z całego kraju, uczniowie, pracownicy i pracodawcy z małych i średnich przedsiębiorstw, pracownicy służby bhp. W ramach działań związanych z rozwojem dostępu do elektronicznych źródeł informacji Biblioteka udostępnia bazy zagranicznych czasopism elektronicznych.

Biblioteka Instytutu była jedną z pierwszych bibliotek krajowych wdrażających system ALEPH. Jest członkiem Polskiej Grupy Użytkowników Systemu PolALEPH oraz członkiem International Group of Ex Libris Users (IGeLU).
 

Zakres działalności Ośrodka Informacji Naukowej i Dokumnetacji obejmuje:

 
  • gromadzenie oraz upowszechnianie informacji w zakresie bezpieczeństwa pracy, ergonomii i ochrony zdrowia pracowników
  • opracowywanie i budowa systemu informacji naukowo-technicznej z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii z wykorzystaniem komputerowego systemu bibliotecznego - Aleph
  • popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń zawodowych i zasad bezpiecznej pracy, opracowywanie materiałów informacyjnych z zakresu bezpieczeństwa pracy i ergonomii przy wykorzystaniu dostępnych źródeł krajowych i zagranicznych
  • dokumentacja wyników badań naukowych z zakresu bezpieczeństwa pracy
  • rozbudowa bazy dokumentów cyfrowych
  • przegląd i analiza występowania publikacji w bazach bibliograficznych

Kierownik Ośrodka
Informacji Naukowej i Dokumentacji
dr Witold Sygocki
e-mail: wisyg@ciop.pl

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kierownik Ośrodka
dr Witold Sygocki
wisyg[at]ciop.pl
Pracownie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Sekcja Dokumentacji i Informacji
BIBLIOTEKA
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Przywróć