Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Czas służby policjantów - zmiana rozporządzenia

 

W dniu 14 czerwca 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu służby policjantów (Dz.U. poz. 1096).

 

Rozporządzenie- wydane na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2023 r. poz. 171, z późno zm.) - zmienia rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. poz. 1574 oraz z 2022 r. poz. 51, 750 i 1743) w zakresie przepisu dotyczącego możliwości ustalenia indywidualnego rozkładu czasu służby policjanta w ramach normy czasu służby, o której mowa wart. 33 ust. 2 ustawy o Policji, do którego dodaje się przepisy określające, że ustalenie indywidualnego rozkładu czasu służby policjanta może również nastąpić na jego wniosek. W przypadku złożenia takiego wniosku przez policjanta jego przełożony właściwy w sprawach osobowych (lub upoważniony przez niego kierownik komórki organizacyjnej) w terminie siedmiu dni od otrzymania wniosku pisemnie informuje policjanta o:

 

  • udzieleniu mu zgody na indywidualny rozkład czasu służby,
  • odmowie udzielenia takiej zgody oraz o przyczynie odmowy,
  • innym możliwym terminie ustalenia zgodnego z wnioskiem indywidualnego rozkładu czasu służby policjanta.

 

Rozporządzenie z dnia 7 czerwca 2023 r. w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającą dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz.Urz. UE L 188 z 12 lipca 2019 r., S. 79).

 

Oprac. Anna Gałązka-Sobocka
specjalistka ds. legislacji
BP7/2023

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj