Konkursy - Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy - Aktywni 50+ (2012)

XXI - "Aktywni 50+"

Regulamin konkursu i oświadczenie

Patronat:
Minister Pracy i Polityki SpołecznejGłówny Inspektor PracyOrganizatorzy:
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, a także Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

Sponsor XXI edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Uroczyste otwarcie pokonkursowej wystawy plakatów połączone z wręczeniem nagród laureatom (30.10.2012 r.) - więcej informacji ...

Wyniki konkursu

 

W dniu 5 czerwca 2012 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się posiedzenie jury dwudziestej pierwszej edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Aktywni 50+”.

Jury konkursu w głosowaniu jawnym przyznało trzy nagrody główne (dwie pierwsze (nie przyznało nagrody drugiej) i trzecią oraz  pięć równorzędnych wyróżnień:

Dwie I nagrody
-  Adrian Adam Ambrożewicz,
-  Aleksander Bąk

        
I nagroda                                      I nagroda

III nagroda:
- Kamil Banach i Agnieszka Popek-Banach

 III nagroda

Pięć równorzędnych wyróżnień:  
1. Joanna Frydrychowicz, Krzysztof Skrzypczyk
2. Mariusz Grabowski
3. Agnieszka Placek
4. Patrycja Podkościelny
5. Eugeniusz Skorwider

    
Joanna Frydrychowicz,                       Mariusz Grabowski
Krzysztof Skrzypczyk

    
Mariusz Grabowski                             Mariusz Grabowski

    
Agnieszka Placek                                Patrycja Podkościelny


Eugeniusz Skorwider  

Lista autorów, których prace zostały wybrane do zaprezentowania (wraz z nagrodzonymi i wyróżnionymi) na wystawie pokonkursowej i w katalogu:

1. Ambrożewicz Adrian Adam
2. Banach Kamil
3. Bączkowska Izolda
4. Bąk Aleksander
5. Błaszczyk Marcin
6. Czajka Magdalena
7. Dobrzyniecki Jerzy
8. Frydrychowicz Joanna
9. Grabowski Mariusz
10. Haremza Jakub
11. Kaczmarek Izabela
12. Kirklewski Ksawery
13. Klimczak Sylwia
14. Łopalewski Piotr
15. Mizdrak Karol
16. Mytnik Maciej
17. Placek Agnieszka
18. Podkościelny Patrycja
19. Popek – Banach Agnieszka
20. Rybak Justyna
21. Samselski Adrian
22. Skorwider Eugeniusz
23. Skrzypczyk Krzysztof
24. Stryjewski Krzysztof
25. Szurek Paweł
26. Szymankiewicz Szymon
27. Wątkowska Dorota
28. Żukowska – Żyśko Anna

Aktywni 50+

Społeczeństwo Europy starzeje się - wzrasta przeciętna długość życia, a jednocześnie spada liczba urodzin. Dotyczy to również Polski. Osoby po pięćdziesiątym roku życia (50+), będące w pełni zdolności do pracy, stanowią  ponad 1/5 społeczeństwa (ok. 8 mln). Jednocześnie osoby te stanowią aż 22% ogółu osób bezrobotnych. Dlatego potrzebne jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na częste zjawisko umniejszania znaczenia i przydatności aktywności zawodowej osób po pięćdziesiątce.

Pracownicy 50+  mają wiele do zaoferowania firmom, w których pracują. Pomimo, że wraz z wiekiem pojawiają się pewne ograniczenia w wykonywaniu obowiązków, nie dyskredytują one pracowników dojrzałych. Pracodawcy powinni bowiem wówczas tak dostosowywać warunki pracy, aby były one jak najmniej dla nich obciążające.

Dzięki temu pracownicy 50+ będą mogli służyć pomocą pracownikom młodszym, przekazywać im nie tylko wiedzę, ale i swoje doświadczenia, tworzyć wydajne zespoły oparte na tzw. mentoringu*, studzić niewłaściwe emocje i ograniczać impulsywne działania. Osoby te łatwiej nawiązują i utrzymują kontakty nie tylko ze współpracownikami, ale i partnerami biznesowymi firmy. Często stanowią o jej wiarygodności, stabilności i społecznej odpowiedzialności. Mają wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, są bardziej cierpliwi i lojalni wobec firmy, łatwiej radzą sobie ze stresem.

Aktywne wchodzenie tych ludzi w dojrzały wiek produkcyjny i korzystanie z możliwości wynikających z dłuższego życia  w zdrowiu, zarówno w miejscu pracy, jak i w domu daje szereg bezsprzecznych korzyści dla uczestników rynku pracy.

Dlatego wyniki tej edycji konkursu są skierowana do:

  • pracodawców – żeby ich zachęcić do zatrudniania pracowników 50+, do uznawania ich wartości zarówno dla kondycji, jak i wizerunku firmy,
  • osób wchodzących w dojrzały wiek pracowniczy (50+) –  żeby ich zachęcić do zachowań mających na celu utrzymanie jak najdłużej dobrej sprawności fizycznej, zdrowych nawyków żywieniowych oraz do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, a także otwarcia na inne zawody, podnoszenia własnej samooceny i poczucia wartości,
  • osób młodych – żeby ich zachęcić do otwierania się na ludzi starszych, zwiększenia akceptacji i docenienia roli mentoringu, do kształtowania kariery zawodowej, w sposób umożliwiający im przekwalifikowywanie się w wieku 50+.

Kreowanie w firmach odpowiedniej polityki związanej z zarządzaniem wiekiem i angażowanie pracowników w działalność firmy skutkuje jej większą elastycznością i szybszym reagowaniem na szybko zmieniające się warunki rynkowe, co ma bezpośredni wpływ na rozwój gospodarki.

Słowa kluczowe:
kompetencje, mentoring, doradztwo, innowacje, przystosowanie stanowisk pracy, bezpieczne warunki pracy, zmiana zawodu, przydatność do pracy, promocja zdrowia, wypoczynek, sport, dezaktywacja zawodowa, wykluczenie społeczne, bezrobocie.

*mentoring - partnerska relacja pomiędzy osobą doświadczoną, a młodym, niedoświadczonym pracownikiem  zorientowana na rozwijanie potencjału tego ostatniego

 Cel konkursu – Uzyskanie oryginalnych projektów plakatów, które będą promowały problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi starszych wiekiem w środowisku pracy

Uczestnicy – W konkursie mogą wziąć udział artyści plastycy, absolwenci i studenci uczelni i wydziałów plastycznych w kraju  i za granicą

Dane techniczne – Format plakatu B2 – 70x50 cm w układzie pionowym. Plakat powinien posiadać sztywne podłoże. Z tyłu plakatu, w prawym górnym rogu należy umieścić w trwały sposób godło identyfikacyjne, składające się z sześciu różnych cyfr. Do każdego plakatu należy dołączyć trwale,  np. nakleić z tyłu plakatu, oznakowaną tym samym godłem kopertę zawierającą pisemne oświadczenie (w załączeniu, opublikowane również na stronie internetowej www.ciop.pl) oraz płytę CD lub DVD oznakowaną godłem (jeżeli plakat jest utrwalony także w wersji elektronicznej)

Termin – Plakaty z dopiskiem „Konkurs na plakat” należy doręczyć Organizatorowi pocztą, kurierem lub osobiście w terminie do 4 czerwca 2012 r.

Adres – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

Wystawy – Organizator przewiduje zorganizowanie wystaw pokonkursowych i wydanie katalogu, w którym znajdzie się nie więcej niż 50 plakatów wybranych przez Komisję konkursową (w tym plakaty nagrodzone i wyróżnione). Przewidywany termin otwarcia pierwszej wystawy pokonkursowej połączonego z wręczeniem nagród laureatom – 30 października 2012 r.

Nagrody
Komisja konkursowa powołana przez organizatora przyznaje trzy nagrody i pięć wyróżnień
I nagroda – 5 000 zł
II nagroda – 3 000 zł
III nagroda – 2 000 zł
Wyróżnienie – 1 000 zł

Komisja Konkursowa ma prawo innego podziału nagród. Plakaty nagrodzone i wyróżnione pozostają własnością Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i mogą być wykorzystane na wszystkich polach eksploatacji, natomiast pozostałe zakwalifikowane do wystawy i katalogu pozostają własnością CIOP jedynie w zakresie wykorzystania do wystaw i wydruku katalogu. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem wszystkich warunków regulaminu konkursu.

Zwrot prac – Plakaty wybrane na wystawy pokonkursowe, z wyłączeniem nagrodzonych i wyróżnionych, mogą być odbierane przez autorów w ciągu 3 miesięcy od wygaśnięcia udzielonej Organizatorowi licencji, o której mowa w pkt VI. 5. Regulaminu konkursu. Po upływie tego okresu nieodebrane plakaty zostaną zniszczone.

Sekretariat organizacyjny Konkursu – Sekretariat Organizacyjny Konkursu prowadzi Ośrodek Promocji Organizatora. Informacji dotyczących konkursu udziela kurator konkursu - mgr Marta Derlicka (Tel. 22/623 36 86, fax 22/623  32 64, e-mail: mader@ciop.pl)