IV – Hałas (1998)

 

Hałas to dźwięki o dowolnym charakterze akustycznym, niepożądane w danych warunkach i przez daną osobę.Dopuszczalny poziom dźwięku ze względu na ochronę słuchu na wszystkich stanowiskach pracy przy ośmiogodzinnym narażeniu wynosi 85 dB. Pamiętać jednak trzeba, że nawet hałas o stosunkowo niewielkim natężeniu (75-85dB), działający nieprzerwanie przez dłuższy okres czasu (kilka a nawet kilkanaście lat), może być przyczyną trwałego uszkodzenia słuchu oraz  rozwinięcia się w organizmie chorób o podłożu nerwicowym.
Hałas jest w Polsce najczęściej występującym czynnikiem szkodliwym w środowisku pracy. Powoduje około 30% wszystkich chorób zawodowych w kraju. Jego działanie na organizm ludzki może być nie tylko szkodliwe, ale też uciążliwe tj. mające wpływ np. na jakość i wydajność pracy.

Źródła hałasu:

 • mechaniczne (drgania mechaniczne elementów maszyn i urządzeń),
 • aerodynamiczne i hydrodynamiczne (przepływ gazów i cieczy np. w rurociągach, wentylatorach itp.),
 • elektryczne ( zmienne pola elektromagnetyczne np. w silnikach elektrycznych, transformatorach itp)

Metody zapobieganie szkodliwym i uciążliwym skutkom hałasu:

 1. Eliminacja hałasu lub ograniczenie u źródła jego powstania  przez:
  • wybór właściwych technologii
  • robotyzację, automatyzację procesów produkcyjnych
  • wymianę maszyn i urządzeń powodujących nadmierny hałas na maszyny i urządzenia spełniające wymogi norm
  • utrzymanie maszyn i urządzeń w wymaganym stanie technicznym ( wymiana uszkodzonych części itp.).
 2. Ograniczenie rozprzestrzeniania się hałasu przez stosowanie:
  • ekranowania akustycznego stanowiska pracy (kabiny i ekrany dźwiękochłonno-izolacyjne),
  • obudów źródeł hałasu ( obudowy dźwiękochłonno-izolacyjne maszyn),
  • ścianek i przegród dźwiękoizolacyjnych,
  • materiałów i układów dźwiękochłonnych w celu zwiększenia  chłonności akustycznej pomieszczeń.
 3. Zmniejszanie czasu ekspozycji na hałas przez:
  • posunięcia organizacyjne mające na celu ograniczenie przebywania pracowników w hałasie,
  • wydzielenie stref zagrożonych hałasem i ograniczenie dostępu do nich.
 4. Stosowanie ochronników słuchu.
  Stanowią one najprostszy sposób ochrony przed hałasem pracowników w przypadku gdy nie ma możliwości zastosowania działań technicznych i organizacyjnych lub gdy działania te nie przynoszą dostatecznych rezultatów. Pamiętać jednak trzeba. że ich stosowanie może być odczuwane jako dyskomfort i uciążliwość. Niekiedy np. w przypadku stosowania wkładek przeciwhałasowych mogą wystąpić zmiany chorobowe np. stany zapalne ucha środkowego. Dlatego ochronniki słuchu powinny być traktowane jako doraźne zabezpieczenie pracowników i wymagają odpowiedniego doboru i prawidłowego używania oraz  konserwacji.
 5. Profilaktyka medyczna
  Pracownik przystępując do pracy na stanowisku pracy, gdzie występuje hałas, musi przechodzić badania dla wczesnego uchwycenia występujących pod wpływem hałasu zaburzeń i zmian.

Hałas jest czynnikiem związanym z rozwojem cywilizacji technicznej i towarzyszy nam zarówno w środowisku pracy jak i życia. Należy go bezwzględnie eliminować lub ograniczać, jeżeli chcemy poprawić jakość naszego życia.

 

    Lauraci edycji konkursu:

 • Marzenna Beata Musiał - I nagroda
 • Tim Bastian - II nagroda
 • Aneta Sedlakova – III nagroda
 • Jan Bokiewicz - wyróżnienie
 • Anh-Van Nguyen - wyróżnienie
 • Jan Nuckowski - wyróżnienie
 • Rafał Pankowski - wyróżnienie
 • Jarosław Zduniewski - wyróżnienie

 

 NAGRODZONE PRACE:

I nagroda – Marzenna Beata Musiał,

II nagroda – Tim Bastian,

III nagroda – Aneta Sedlakova,

Wyróżnienia:

Jan Bokiewicz Anh-Van Nguyen
Rafał Pankowski Jarosław Zduniewski
Jan Nuckowski

 

Oferta plakatów edycji Hałas

 

Uwaga!
Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.