Regulamin konkursu

 

 REGULAMIN konkursu fotograficznego pn.:„Bezpieczeństwo pracy w obiektywie”

 

§ 1. Organizatorzy Konkursu

Organizator główny:

 • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,

Współorganizatorzy:

 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – Oddział w Starachowicach – ul. Radomska 53, Starachowice,
 • Celsium Sp. z o.o., ul. 11 listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna,
 • Celsium serwis Sp. z o.o., ul. 11 listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Konkurs fotograficzny pn. „Bezpieczeństwo pracy w obiektywie” dla uczniów szkól ponadpodstawowych, studentów i młodych pracowników wpisuje się w działania prowadzone w ramach europejskiej kampanii pn. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie” organizowanej w latach 2016-2017 przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (Bilbao, Hiszpania). Agencja zatrudnia specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komunikacji społecznej. Na szczeblu krajowym Agencję reprezentuje sieć punktów centralnych – są to zazwyczaj główne instytucje zajmujące się problematyką bezpieczeństwa pracy
w danym kraju. W Polsce funkcję takiego punktu pełni Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Misją Instytutu jest działalność naukowo – badawcza prowadząca do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych użytecznych w kształtowaniu warunków pracy zgodnych z zasadami bezpieczeństwa pracy i ergonomii oraz ustalanie podstaw naukowych do właściwego ukierunkowywania polityki społeczno – ekonomicznej państwa w tym zakresie.

 

§ 2. Cel Konkursu

Popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy. Fotograficzna prezentacja tematyki związanej ze wszystkimi aspektami pracy.

 

§ 3. Okres realizacji: maj – czerwiec 2016 r.

 

§ 4. Uczestnicy konkursu

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci, młodzi pracownicy.

 

§ 5. Zasady uczestnictwa

Na zdjęciach mogą być przedstawione zarówno osoby, jak i miejsca czy zdarzenia, zdjęcia mogą też być wyrazem refleksji na temat bezpiecznej pracy.

Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie pięć fotografii wydrukowanych na papierze matowym (czarno-białych lub kolorowych). Każde zdjęcie należy podpisać na odwrocie imieniem
i nazwiskiem. Format prac konkursowych: 13 x 18 cm. Do prac należy dołączyć:

 1. płytę CD z fotografiami zapisanymi w formacie JPG (rozdzielczość 300 dpi lub wielkość pliku ok. 1 MG).
 2. oświadczenie wraz z danymi osobowymi (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail, nazwa i adres szkoły lub zakładu pracy) - załącznik 1

Prace (w płaskich sztywnych opakowaniach), należy dostarczyć do dnia 23 maja 2016 r na adres: Państwowe Ognisko Plastyczne, ul. Złota 6, 27-200 Starachowice

Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

 

§ 6. Autorskie prawa majątkowe

Uczestnik, jako autor pracy nie może tym utworem naruszać prawa do wizerunku, ani innych praw osób trzecich.

Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim, wyraża zgodę na oznaczanie swojej pracy imieniem
i nazwiskiem oraz na nieodpłatne wykorzystywanie i publikowanie jej przez Organizatora w materiałach promocyjnych, wydawnictwach związanych z Konkursem i jego tematem oraz na stronie internetowej Organizatora, oraz na wykorzystywanie - w związku z Konkursem - jego głosu i wizerunku.

Uczestnik konkursu przystępując do udziału w nim jednocześnie oświadcza, że w chwili przyznania mu nagrody lub wyróżnienia nieodpłatnie przenosi na Organizatora, a Organizator przyjmuje, własność tej pracy oraz nieodpłatnie przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do niej i prawa zależne do jej opracowań na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie pracy dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, na dowolnych nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do pamięci komputera,
 • publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, udostępnianie egzemplarzy pracy oraz nadawanie
  i reemitowanie, także w sieciach komputerowych,
 • wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo jego kopii,
 • zamieszczanie w wydawnictwach drukowanych lub multimedialnych oraz w dowolnych publikacjach,
  w tym w materiałach edukacyjnych,
 • wykorzystanie dla celów upowszechniania tematyki konkursu, dla celów edukacyjnych i reklamowych,
 • korzystanie i zezwalanie na korzystanie z utworów zależnych.

 

§ 7.  Ocena prac i nagrody          

Nadesłane prace ocenia Jury powoływane przez organizatorów. Jury przyznaje 1 nagrodę główną (nagroda rzeczowa i dyplom) i 3 wyróżnienia (upominki i dyplomy).

Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną opublikowane na łamach miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka”.

 

§ 8. Finał konkursu

Rozdanie nagród laureatom  odbędzie  się w dniu 3 czerwca 2016 r. na pikniku w Starachowicach

 

Wszelkich informacji związanych z konkursem udzielają:

 

Harmonogram realizacji

 • nadsyłanie prac – do 23 maja 2016 r.
 • wręczenie nagród i otwarcie wystawy – 3 czerwca 2016 r.