Konkurs fotograficzny


Szkolny konkurs fotograficzny
pn.: „Ryzykowne zachowania w miejscu pracy”
dla uczniów klas górniczych szkół zawodowychŚciągnij plakat konkursu (50x70 cm)

REGULAMIN KONKURSU

Konkurs jest organizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Ryzyko zawodowe w górnictwie”. Kampania kierowana jest do pracodawców, pracowników, związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy, instytucji zajmujących się bhp, specjalistów i praktyków w tej dziedzinie, firm szkoleniowych, szkół i uczelni górniczych oraz instytucji i organizacji funkcjonujących w sferze nadzoru i kontroli  w górnictwie. Jej celem jest pomoc pracodawcom i pracownikom przedsiębiorstw górniczych w zrozumieniu potrzeb i zbudowaniu bezpieczniejszego, zdrowszego i bardziej produktywnego środowiska pracy poprzez zmianę podejścia do oceny ryzyka zawodowego w miejscu pracy. Ponadto przekonanie jej adresatów, że systematyczna analiza i ocena tego ryzyka pozwoli wyeliminować zagrożenia powodujące uszkodzenia ciała czy uszczerbki na zdrowiu.

I. Cel konkursu
Uzyskanie oryginalnych zdjęć dokumentujących problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, popularyzacja problematyki bezpiecznych zachowań, skierowanie uwagi uczestników konkursu na potencjalne zagrożenia występujące w otoczeniu

II. Organizatorzy konkursu:
1. Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
2. Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach
3. Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach

III. Zadania organizatorów konkursu
1. Opracowanie regulaminu Konkursu.
2. Organizacja poszczególnych etapów Konkursu (eliminacje i finał).
3. Powołanie składu jury konkursowego.
4. Zapewnienie dyplomów i nagród.
5. Sporządzenie protokołów z przebiegu poszczególnych etapów Konkursu.
6. Ogłoszenie wyników Konkursu i zorganizowane wręczenia nagród.
7. Promowanie idei Konkursu.
8. Ocena przedsięwzięcia.

IV. Uczestnicy konkursu:
Młodzież - uczniowie szkół zawodowych

V. Zasady przeprowadzenia Konkursu
1. Konkurs składa się z dwóch części: eliminacji i finału.
2. Eliminacje odbywają się w szkołach, które zgłosiły się do udziału w Konkursie,
a finał w siedzibie Katowickiego Holdingu Węglowego w Katowicach (adres: ul. Damrota 16, 40-022 Katowice
3. W każdej ze szkół dokonywany jest wybór 5 najlepszych prac
4. Wybrane prace przesyłane są do siedziby KHW S.A.
5. Do finału Konkursu przechodzi po 5 najlepszych prac z każdej ze szkół.
6. W części finałowej Konkursu wybrane zdjęcia są oceniane przez ekspertów w dziedzinach fotografii, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Trzy najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach prasy i na stronie internetowej kampanii „Ryzyko zawodowe w górnictwie”.

VI. Wymagania techniczne:
Każdy uczestnik konkursu może nadesłać maksymalnie pięć zdjęć. Konkursowe prace powinny mieć postać czarno-białej lub barwnej odbitki na papierze fotograficznym formatu minimalnie 13 x 18 cm, maksymalnie formatu A4.

Do prac należy dołączyć:
1. płytę CD z fotografiami zapisanymi w formacie JPG (rozdzielczość min. 300 dpi)
2. dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym,
numer telefonu, e-mail
3. oświadczenie zgodnie z załącznikiem 1

VII. Terminy
1. Zgłaszanie się szkół do udziału w konkursie - do dnia 22 czerwca 2009 r.
2. Część eliminacyjna konkursu -  do dnia 25 września 2009 r.
3. Przesłanie wyników eliminacji do Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i ustalenie grupy finalistów -  do dnia 16 października 2009 r.
4. Finał konkursu – w dniu 28 października 2009 r.
5. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród  i dyplomów – podczas uroczystości Barbórka 2009 r.

VIII. Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę rzeczową,
a pozostali finaliści – upominki i dyplomy uczestnictwa.