Europejski Konkurs Dobrych Praktyk

Europejski Konkurs DObrych PraktykKrajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy zaprasza do zgłaszania nominacji do siódmego Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk w dziedzinie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

W 2006 roku konkurs jest kierowany do firm lub organizacji, w tym szkół, uczelni i organizatorów szkoleń, które wyróżniły się wprowadzeniem innowacyjnych rozwiązań zapewniających młodym ludziom bezpieczne rozpoczęcie życia zawodowego, a także działały na rzecz podnoszenia świadomości istnienia ryzyka zawodowego i zapobiegania mu.


Europejski Tydzień

Europejski Tydzień jest organizowany przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy we współpracy z państwami członkowskimi i prezydencją Unii Europejskiej. Europejski Konkurs Dobrych Praktyk stanowi jedno z głównych działań związanych z Tygodniem. Celem konkursu jest prezentacja przykładów dobrych praktyk, zastosowanych w szkołach, na uczelniach i w zakładach pracy, podnoszących wiedzę na temat ryzyka zawodowego, na jakie jest narażony młody pracownik w miejscu pracy.

Na czym polega konkurs?

Konkurs ma na celu wskazanie europejskim pracodawcom i pracownikom oraz studentom, uczniom i rodzicom, korzyści płynących ze stosowania dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Przyznanie nagród laureatom będzie stanowić dowód uznania ich roli w poprawie warunków pracy w Europie. Ponadto:

 • przedstawiciele wybranych przedsiębiorstw/organizacji zostaną zaproszeni do Bilbao na uroczyste zamknięcie Europejskiego Tygodnia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2006 i ceremonię przyznania nagród.
 • przykłady dobrych praktyk zostaną przedstawione w publikacji, która będzie rozprowadzona w dużym nakładzie na terenie całej Europy oraz będzie umieszczona na stronie internetowej Agencji.

Jakie rodzaje dobrych praktyk można zgłaszać?

Przykłady dobrych praktyk to wdrożone rozwiązania mające na celu promocję skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy i ochronę zdrowia młodych ludzi w miejscu pracy, a także rozwiązania zapobiegawcze, ograniczające częstotliwość występowania wypadków i uszczerbków na zdrowiu wśród młodych pracowników.

Wszystkie nominacje powinny obejmować dobre praktyki w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy, w szczególności efektywne wykorzystanie oceny ryzyka i wdrożenie wynikających z niej wniosków, jak również powinny dotyczyć zapobiegania ryzyku zagrażającemu młodym ludziom.

Przykłady dobrych praktyk powinny w szczególności dotyczyć następujących zagadnień:

Efektywne działania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem pracy, takie jak:

 • skuteczna ocena ryzyka zawodowego i program dalszych działań, obejmujących kompleksowe podejście do problemu zatrudniania młodzieży
 • inicjatywy, w których wzięto pod uwagę brak dojrzałości fizycznej i psychicznej cechującej wielu młodych ludzi
 • programy i inicjatywy zapewniające młodym ludziom przygotowanie do życia zawodowego w kontekście bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia
 • eliminowanie lub ograniczanie ryzyka zawodowego przez promocję odpowiedniej jakości pracy dla młodych ludzi – bezpiecznych i zdrowych miejsc pracy, praktyk i stażów
 • promowanie edukacji dzieci i młodzieży w zakresie tematyki dotyczącej ryzyka zawodowego, w ramach współpracy przedsiębiorstw ze szkołami i uczelniami
 • wspieranie współpracy i wymiany informacji pomiędzy zainteresowanymi stronami

Szkolenia i nadzór jako element zintegrowanego podejścia, na przykład:

 • organizowanie skutecznych programów szkoleń i edukacji w miejscu pracy, mających na celu podnoszenie świadomości ryzyka w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, na jakie narażeni są młodzi pracownicy
 • zapewnienie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie kursów przygotowujących do zawodu i rozwijających umiejętności zawodowe
 • zapewnienie wsparcia instruktora, opiekuna lub innego zorganizowanego nadzoru
 • efektywna wymiana informacji o zagrożeniach, ryzyku i stosowanych rozwiązaniach z zastosowaniem instrukcji, szkoleń i działań specjalistów bhp

Co powinny przedstawiać przykłady? - wejdż na stronę

Przykłady dobrej praktyki nie powinny dotyczyć realizacji celów komercyjnych (dotyczy to szczególnie wyrobów, narzędzi i usług, które mogą być sprzedawane). W przykładach dotyczących pojedynczych osób, takich jak szkolenia, powinien być przedstawiony szerszy kontekst zarządzania bezpieczeństwem pracy i ocena ryzyka zawodowego. Z przykładami dobrej praktyki nagrodzonymi w poprzednich latach można zapoznać się na stronie Agencji:
 http://agency.osha.eu.int/publications/reports/103/en/Accidentprevention.pdf.

Kto może wziąć udział?

 • przedsiębiorstwa indywidualne (których wnioski są szczególnie mile widziane), w których podjęto odpowiednie działania
 • szkoły, uczelnie, władze oświatowe, organizatorzy szkoleń i instytucje wspierające uzyskiwanie doświadczenia zawodowego przez młodych ludzi
 • organizacje pracodawców, stowarzyszenia handlowe, związki zawodowe, organizacje pozarządowe i organizacje pracujące z młodzieżą
 • regionalne lub lokalne ośrodki zajmujące się zapobieganiem zagrożeniom zdrowia i bezpieczeństwa w pracy i inne organizacje współpracujące

Jak wziąć udział?

Szczegółowe informacje można uzyskać u krajowego partnera Agencji odpowiedzialnego za organizację Europejskiego Tygodnia.

Termin zgłaszania wniosków konkursowych upływa 1 sierpnia 2006 r.

Dla najlepszych przykładów dobrych praktyk, które wybierze Jury konkursu, przewidziano następujące nagrody:
Nagroda 1 stopnia – 3000 zł
Nagroda 2 stopnia – 2000 zł
Nagroda 3 stopnia – 1000 zł

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone podczas uroczystego zakończenia Europejskiego Tygodnia 2006, które będzie miało miejsce w październiku 2006 r.

Dodatkowe informacje:
Krajowy Punkt Centralny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel. (0-22) 623 36 77, fax: (0-22) 623 36 93
e-mail: focalpoint@ciop.pl, www.mlodzipracownicy.pl