Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Celiński M., Przybysz J., Borucka M., Mizera K., Gajek A.: Metody zabezpieczania przed wybuchem mieszaniny pyłowo-powietrznej w procesie przetwórstwa zbóż, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2022, 7(610), s. 8-11
 • Sałasińska K., Leszczyńska M., Celiński M., Kozikowski P., Kowiorski K., Lipińska L.: Burning behaviour of rigid polyurethane foams with histidine and modified graphene oxide, Materials, 2022, 14(5), s. 1184
 • Mizera K., Sałasińska K., Ryszkowska J., Kurańska M., Kozera R.: Effect of the addition of biobased polyols on the thermal stability and flame retardancy of polyurethane and poly(urea)urethane elastomers, Materials, 2021, 14(7), s. 1805
 • Okrasa M., Leszczyńska M., Sałasińska K., Szczepkowski L., Kozikowski P., Majchrzycka K., Ryszkowska J.: Viscoelastic polyurethane foams for use in seals of respiratory protective devices, Materials, 2021, 14(7), s. 1600
 • Okrasa M., Leszczyńska M., Sałasińska K., Szczepkowski L., Kozikowski P., Nowak A., Szulc J., Adamus-Włodarczyk A., Gloc M., Majchrzycka K., Ryszkowska J.: Viscoelastic polyurethane foams with reduced flammability and cytotoxicity, Materials, 2021, 15(1), s. 151
 • Sałasińska K., Barczewski M., Aniśko J., Hejna A., Celiński M.: Comparative study of the reinforcement type effect on the thermomechanical properties and burning of epoxy-based composites, Journal of Composites Science, 2021, 5(3), s. 89
 • Sałasińska K., Mizera K., Celiński M., Kozikowski P., Mirowski J., Gajek A.: Thermal properties and fire behavior of a flexible poly(vinyl chloride) modified with complex of 3-aminotriazole with zinc phosphate, Fire Safety Journal, 2021, 122, s. 103326
 • Barczewski M., Kurańska M., Sałasińska K., Michałowski S., Prociak A., Uram K., Lewandowski K.: Rigid polyurethane foams modified with thermoset polyester-glass fiber composite waste, Polymer Testing, 2020, 81, s. 106190
 • Bazan P., Sałasińska K., Kuciel S.: Flame retardant polypropylene reinforced with natural additives, Industrial Crop, and Products, 2020, 164, s. 113356
 • Celiński M., Borucka M., Gloc M., Gajek A., Sałasińska K.: Determination, of explosion, characteristics,, fire behavior, and thermal degradation products, of aspartame, Fire Safety Journal, 2020, 117, s. 103208
 • Kurańska M., Hynek Beneš H., Sałasińska K., Prociak A., Malewska E., Polaczek K.: Development and characterization of “Green Open-Cell Polyurethane Foams” with reduced flammability, Materials, 2020, 13(23), s. 5459
 • Matykiewicz D., Sałasińska K., Barczewski M.: The effect of poly(vinyl chloride) powder addition on the thermomechanical properties of epoxy composites reinforced with basalt fiber, Materials, 2020, 15, 13(16), s. 3611
 • Mazur K., Singh R., Friedrich R. P., Genç H., Unterweger H., Sałasińska K., Bogucki R., Kuciel S., Cicha I.: The effect of antibacterial particle incorporation, on the mechanical properties, biodegrability and biocompability of PLA and PHBV composites, Macromolecular Materials and Engineering, 2020, 305, 9, s. 2000244
 • Mysiukiewicz O., Sałasińska K., Barczewski M., Szulc J.: The influence of oil content within lignocellulosic filler on thermal degradation kinetics and flammability of polylactide composites modified with linseed cake, Polymer Composites, 2020, 41(11), s. 4503-4513
 • Sałasińska K., Celiński M., Barczewski M., Leszczyński M.K., Borucka M., Kozikowski P.: Fire behavior of flame retarded, unsaturated polyester resin with high nitorgen content additives, Polymer Testing, 2020, 84, s. 106379
 • Sałasińska K., Celiński M., Mizera K., Kozikowski P., Leszczyński M.K., Gajek A.: Synergistic effect between histidine phosphate complex and hazelnut shell for flammability reduction of low-smoke emission epoxy resin, Polymer Degradation and Stability, 2020, 181, s. 109292
 • Sałasińska K., Mizera K., Celiński M., Kozikowski P., Borucka M., Gajek A.: Thermal properties and fire behavior, of polyethylene with a mixture of copper phosphate and melamine phosphate as, a novel flame, retardant, Fire Safety Journal, 2020, 115, s. 103137
 • Szołyga M., Dutkiewicz M., Nowicki M., Sałasińska K., Celiński M., Marciniec B.: Phosphorus-containing silsesquioxane derivatives as additive or reactive components of epoxy resins, Materials, 2020, 13(23), s. 5373
 • Wrześniewska-Tosik K., Ryszkowska J., Mik T., Wesołowska E., Kowalewski T., Pałczyńska M., Sałasińska K., Walisiak D., Czajka A.: Composites of semi-rigid polyurethane foams with keratin fibers derived from poultry feathers and flame retardant additives, Polymers, 2020, 12(12), s. 2943
 • Borucka M.: Evaluation of different carbon materials in adsorption and solid-phase microextraction of 2,4,6-trichlorophenol from water, Desalination and Water Treatment, 2019, 157, s. 129-137
 • Borucka M., Celiński M.: Thermal degradation and combustion behaviour of antifugal pesticides: triadimenol and tebuconazole, Chemical Engineering Transactions, 2019, 77, s. 139-144
 • Borucka M., Celiński M., Sałasińska K., Gajek A.: Identification of volatile and semi-volatile organic compounds emitted during thermal degradation and combustion of triadimenol, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, 2019 online, 139, s. 1493–1506(2020)
 • Celiński M., Borucka M., Sałasińska K., Gajek A.: Charakterystyka parametrów wybuchowych i palnych wybranych poeksploatacyjnych naturalnych sorbentów substancji ropopochodnych, Przemysł Chemiczny, 2019, Vol. 98, 3, s. 472-477
 • Celiński M., Gajek A., Gloc M: Właściwości pożarowe i wybuchowe surowców roślinnych stosowanych w produkcji mieszanek paszowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 3(570), s. 11-14
 • Gajek A.: Process safety education – learning at the level of the establishment and at the human level, Chemical Engineering Transactions, 2019, 77, s. 841-846
 • Sałasińska K., Barczewski M., Borucka M., Górny R.L., Kozikowski P., Celiński M., Gajek A.: Thermal stability, fire and smoke behaviour of epoxy composites modified with plant waste fillers, Polymers, 2019, vol. 11, 8, s. 1234
 • Barczewski M., Sałasińska K., Kloziński A., Skórczewska K., Szulc J., Piasecki A.: Application of the basalt powder as a filler for polypropylene composites with improved thermo-mechanical stability and reduced flammability, Polymer Engineering and Science, 2018, online
 • Borucka M.: Emisja substancji organicznych podczas spalania wybranych środków ochrony roślin z grupy fungicydów, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 3, s. 98-403
 • Celiński M., Borucka M., Sałasińska K., Gajek A.: Charakterystyka parametrów wybuchowych i palnych wybranych poeksploatacyjnych syntetycznych sorbentów substancji ropopochodnych, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 3, s. 404-409
 • Gajek A.: Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym w Polsce, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 11: 1000-1004 , s. 1000-1004
 • Gajek A.: Nadtlenki organiczne. Substancje stwarzające zagrożenie poważną awarią przemysłową. Cz. 1, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 2, s. 282-287
 • Kulawik-Pióro A., Kurpiewska J., Kułaszka A.: Rheological and sensory properties of hydrophilic skin protection gels based on polyacrylates, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, 24, 1, s. 129-134
 • Kuśmierek K., Borucka M., Lipińska L., Jagiełło J., Świątkowski A.: Adsorpcja 4-chlorofenolu na nanomateriałach węglowych i ich zastosowanie w mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 11, s. 1878-1883
 • Sałasińska K., Barczewski M., Górny R.L., Kloziński A.: Evaluation of highly filled epoxy composites modified with walnut shell waste filler, Polymer Bulletin, 2018, 75(6), s. 2511-2528
 • Sałasińska K., Borucka M., Celiński M., Gajek A., Zatorski W., Mizera K., Leszczyńska M., Ryszkowska J.: Thermal stability, fire behavior, and fumes emission of polyethylene nanocomposites with halogen-free fire retardants, Advances in Polymer Technology, 2018, 37, s. 2394-2410
 • Sałasińska K., Borucka M., Celiński M., Gajek A., Zatorski W., Mizera K., Leszczyńska M., Ryszkowska J.: Thermal stability, fire behavior, and fumes emission of polyethylene nanocomposites with halogen-free fire retardants, Advances in Polymer Technology, 2017
 • Domański W.: Pyłowe atmosfery wybuchowe – parametry charakteryzujące wybuchowość pyłów, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 7, s. 14-17
 • Gajek A.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym – nowe przepisy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. s. 22-25
 • Kurpiewska J.: Zagrożenia dla skóry rąk pracowników przemysłu meblowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 4(86), s. 5-11
 • Gajek A., Gałkowska O., Zatorski W.: Poważne awarie przemysłowe, w przemyśle nawozowym – na przykładzie awarii w Tuluzie, Chemik – Nauka Technika Rynek, 2014, 68, 3 , s. 235-240
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Stosowanie preparatów barierowych w profilaktyce dermatoz rąk, online 2014, http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.2014.022, Medycyna Pracy, 2014, 65(2)
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Środki ochrony skóry zabezpieczające przed wodą oraz wodnymi roztworami detergentów, kwasów i zasad , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 151-160
 • Domański W.: Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 1, s. 10-14
 • Domański W. : Bezpieczeństwo pracy przy magazynowaniu chemikaliów , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 4 (499) , s. 19-21
 • Domański W., Leppert T., Polasik R.: Badania wpływu właściwości cieczy chłodząco-smarujących na cechy geometryczne warstwy wierzchniej, Mechanik, 2013, 8-9, s. 193-200
 • Domański W., Leppert T., Polasik R.: Badania wpływu właściwości cieczy chłodząco-smarujących na siły skrawania podczas toczenia, Mechanik, 2013, 8-9, s. 555-562
 • Gajek A.: Dyrektywa Seveso III. Zmiany procedur i elementów systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 5 , s. 602-605
 • Gajek A., Benczek K., Gałkowska O., Kurpiewska J.: Ocena możliwości powstawania niebezpiecznych substancji w wyniku utraty kontroli nad procesem, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 6, s. 870-876
 • Gajek A., Gałkowska O., Benczek K., Kurpiewska J.: Zagrożenie cyjanowodorem i cyjankami w trakcie poważnej awarii przemysłowej, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 11 , s. 2039-2043
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Środki ochrony skóry zabezpieczające przed substancjami organicznymi, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 171-184
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Padlewska K. : Skuteczność środków ochrony skóry stosowanych przez kosmetyczki – badania ankietowe i dermatologiczne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 2 (497) , s. 13-16
 • Domański W., Makles Z.: Zagrożenia substancjami chemicznymi podczas prac z klejami rozpuszczalnikowymi, Medycyna Pracy, 2012, 63, 1, s. 31-38
 • Gajek A., Michalik J.S., Sakrajda S., Rybacki W. : Ocena zarządzania bezpieczeństwem w zakładach niesevesowskich w kontekście przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 16-19
 • Michalik J.S., Gajek A. : Zarządzanie bezpieczeństwem w zakładach niesevesowskich w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - niezbędne procedury zarządzania (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 5 (488) , s. 16-19
 • Broszkiewicz R., Gajek A. : Wybrane zagadnienia prawne przewozu towarów niebezpiecznych przez obszary wielkomiejskie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 24-25
 • Domański W., Makles Z.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi na niektórych stanowiskach pracy przemysłu obuwniczego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 1 (472), s. 18-21
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.,: CZYNNIKI SZKODLIWE - Jak chronić skórę dłoni, Przyjaciel przy pracy, 2011, 2, s. 20-23
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J. : Występowanie zawodowych chorób skóry w Unii Europejskiej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 24-26
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K., Padlewska K. : A Survey of Work-Related Skin Diseases in Different Occupations in Poland, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 2, s. 207–214
 • Michalik J.S., Gajek A., Janik P., Zając S., Koniuch A., Obolewicz A., Porowski R. : Propozycje poprawy zarządzania bezpieczeństwem w cyklu transportowym przewozów drogowych towarów niebezpiecznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5 (476) , s. 24-27
 • Michalik J.S., Gajek A. Słomka L.: Poważne awarie w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów (1) - prognozy skutków, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 3 (474), s. 15-18
 • Michalik J.S., Gajek A., Słomka L. : Poważne awarie w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów (2) - ocena skutków , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 6-8
 • Michalik J.S., Gajek A., Słomka L., Janik P. : Zagrożenia poważnymi awariami w Polsce jako ważna przesłanka do programowania działań ratownictwa medycznego, [W]: Bezpieczeństwo w środowisku pracy. Postępy medycyny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy. Wyd.: Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań, 2011, s. 469-485
 • Makles Z., Domański W.: Zagrożenia chemiczne i biologiczne - sortowanie odpadów komunalnych (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 3 (462), s. 22-25
 • Domański W.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi podczas eksploatacji cieczy chłodząco-smarujących sporządzanych na bazie olejów mineralnych, (W: Międzynarodowe Forum "Oleje i smary dla przemysłu 2010" 6-7 październik 2010, Wieliczka), 2010
 • Domański W., Makles Z.: Palenie wyrobów tytoniowych - czynne i bierne zagrożenia chemiczne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471), s. 11-15
 • Domański W., Piotrowski T.: Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki dotyczące atmosfer wybuchowych w miejscu pracy. Założenia do projektu wzoru „dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem” Zagrożenia wybuchowe pyłów w obiektach produkcyjnych i magazynowych, (W: Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa), Rosnówek k/Poznania, 1-2 grudnia, 2010
 • Gajek A., Michalik J.S.: Prekursory oraz uprzywilejowane reakcje niekontrolowane mogące spowodować poważne awarie przemysłowe o największym ryzyku powstawania toksycznych PCDDs oraz PCDFs, Przemysł Chemiczny, 2010, 89, 5, s. 747-752
 • Gajek A., Michalik J.S.: Obliczeniowa metoda prognozowania i ocena możliwości powstawania PCDDs oraz PCDFs podczas pożarowego scenariusza poważnych awarii przemysłowych, Przemysł Chemiczny , 2010, 89, 5, s. 742-746
 • Gajek A., Michalik J.S., Janik P., Dziwulski D., Zając S., Adamczyk A., Sakrajda S., Rybacki W.: Zakłady niesevesowskie: struktura branżowa, występujące niebezpieczne substancje chemiczne oraz stan zarządzania ryzykiem poważnych awarii przemysłowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 4 (463), s. 14-18
 • Gajek A., Michalik J.S., Rutkowska H., Janik P., Dziwulski D., Zając S.: Zasady kwalifikacji zakładów niesevesowskich zagrażających poważną awarią przemysłową stosowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska i Państwową Straż Pożarną, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 3 (462), s. 12-16
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Chronić skórę rąk, Elastomery, 2010, 6(85), s. 23-28
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Środki ochrony skóry - definicje, rodzaje, zastosowanie, ocena ryzyka zawodowego i obowiązujące w Polsce regulacje prawne (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 6 (445), s. 23 -25
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Środki ochrony skóry - wymagania, dobór, znakowanie, aplikacja i program ochrony skóry (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7/8 (466-467), s. 32-34
 • Makles Z., Domański W.: Palenie wyrobów tytoniowych - czynne i bierne zagrożenia chemiczne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471), s. 11-15
 • Makles Z., Szewczyńska M.: Zasoby piśmiennicze jako źródło zagrożeń chemicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467), s. 38-42
 • Michalik J.S.: Zagrożenia poważnymi awariami w zakładach stacjonarnych oraz w transporcie niebezpiecznych substancji chemicznych jako możliwe przyczyny sytuacji kryzysowych, (W: Ochrona infrastruktury krytycznej, rozdz. Zagrożenia elementów kluczowych infrastruktury państwa – wybrane aspekty w kontekście zarządzania kryzysowego. s. 125-141 ), (Pod red.: A. Tyburska, Wyższa Szkoła Policji), Szczytno, 2010
 • Michalik J.S.: Major Industrial Accidents (Chapter 22), (W: Handbook of Occupational Safety and Health. , CRC Press, Taylor & Francis Group), (Pod red.: Ed. D. Koradecka), 2010
 • Pośniak M., Dobrzyńska E., Domański W.: Niebezpieczne substancje chemiczne w przemyśle tekstylno-odzieżowym - ocena ryzyka zawodowego, (W: Sympozjum pt.: „Chemiczne szkodliwości zawodowe środowiskowe”, Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych), Łódź, 7-8 grudnia, 2010
 • Pułkowski M., Domański W.: Bezpieczeństwo transportu drogowego paliw płynnych w cysternach - podstawowe obowiązki uczestników przewozu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 9(468), s. 9-13
 • Zatorski W., Zapór L., Jankowska E.,: Wybrane zagadnienia toksyczności nanocząstek wykorzystywanych w produkcji nanokompozytów polimerowych , (W: wykład plenarny, XIV Seminarium, "KOMPOZYTY 2011 - Teoria i praktyka", marzec 2010), 2010
 • Zatorski W., Zapór L., Jankowska E. J: Wybrane zagadnienia toksyczności nanocząstek wykorzystywanych w produkcji nanokompozytów polimerowych, Kompozyty 10, 2010, 1, s. 3-10
 • Domański W.: Zagrożenia N-nitrozoaminami na stanowiskach wulkanizacji ciągłej, Kauczuki Naturalne i Syntetyczne. Dodatek nr 6 do Tworzywa Sztuczne i Chemia nr 5, 2009, 6, s. 9-11
 • Brzozowski Z.K., Staszczak S., Kozioł P., Zatorski W. and Bogdał D.: DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF NOVEL FIRE SAFE EPOXY RESINS, CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY, Vol.3, 2009, 4
 • Domański W., Makles Z.: Gazy techniczne w pracy laboratoryjnej, (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Praktyczny poradnik dla pracowników laboratoriów: medycznego, chemicznego i mikrobielogicznego), Verlag Dashöfer, 2009
 • Domański W., Makles Z.: Gospodarka odpadami chemicznymi w laboratoriach. , (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Praktyczny poradnik dla pracowników laboratoriów: medycznego, chemicznego i mikrobielogicznego), Verlag Dashöfer, Warszawa, 2009
 • Domański W. Makles Z.: Substancje pożarowo - i wybuchowo niebezpieczne w laboratoriach, (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Praktyczny poradnik dla pracowników laboratoriów: medycznego, chemicznego i mikrobiologicznego), Verlag Dashöfer, Warszawa, 2009
 • Domański W., Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. IV, Przyjaciel przy Pracy, 2009, 2, s. 27-29
 • Domański W., Makles Zb.: Zagrożenia chemiczne w przemyśle obuwniczym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4, s. 19-22
 • Domański W., Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. III, Przyjaciel przy Pracy, 2009, 1, s. 20-21
 • Jankowska E., Zatorski W.: Emission of Nanosize Particles in the Process of Nanoclay Blending, The Third International Conference on Quantum, Nano and Micro Technologies, ICQNM 2009, February 1-7 Cancun, Mexico., Brak, Cancun, Mexico, 2009
 • Jankowska E., Zatorski W.: Nanoparticles emitted in the process of NanofilR5 blending, (W: (W: European Aerosol Conference 2009, Abstract T011A09)), Karlsruhe, 2009
 • Jankowska E., Zatorski W.: Emission of Nanosize Particles in the Process of Nanoclay Blending, (W: The Third International Conference on Quantum, Nano and Micro Technologies, ICQNM), February 1-7 Cancun, Mexico, 2009
 • Michalik J.S. , Borysiewicz M.J.: Poważne awarie i zagrożenia terrorystyczne instalacji chemicznych (1) - metody oceny podatności na zagrożenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448), s. 2-5
 • Michalik J.S. , Borysiewicz M.J.: Poważne awarie i zagrożenia terrorystyczne instalacji chemicznych (2) - zintegrowany system zarządzania ryzykiem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 2 (449), s. 10-13
 • Michalik J.S. , Gajek A.: Aktualne prace badawczo-rozwojowe o strategicznym znaczeniu dla przeciwdziałania zagrożeniom poważnymi awariami oraz atmosferami wybuchowymi, (W: Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie. ), (Pod red.: Red. naukowa: T. Białas, M. Grzybowski, J. Tomaszewski ), Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, 2009
 • Michalik J.S., Gajek A., Grzegorczyk K., Gredecki S., Piękniewski M., Słomka L., Janik P., Dziwulski D., Zając S.: Przyczyny zagrożeń w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 10 (457), s. 14-17
 • Michalik J.S., Gajek A., Grzegorczyk K., Gredecki S., Piękniewski M., Słomka L., Janik P., Dziwulski D., Zając S.: Zagrożenia poważnymi awariami w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456), s. 6-9
 • Benczek K.: Zagrożenia chemiczne przy stosowaniu farb proszkowych -ograniczyć emisje szkodliwych substancji Lakiernictwo Przemysłowe, 1/51/2008; 70-72, Lakiernictwo Przemysłowe, 2008, 1/51, s. 70-72
 • Benczek K.: Poprawa bezpieczeństwa w laboratoriach chemicznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2008
 • Benczek K.: Zagrożenia chemiczne przy stosowaniu farb proszkowych – ograniczyć emisje szkodliwych substancji Lakiernictwo Przemysłowe, 1/51/2008; 70-72, Lakiernictwo Przemysłowe, 2008, 1/51, s. 70-72
 • Borysiewicz M.J., Michalik J.S.: Metody przeciwdziałania terrorystycznym zagrożeniom poważnymi awariami instalacji chemicznych, (W: Konferencja naukowa -Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania XXI wieku- Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie), (Pod red.: Marek Lisiecki. Wyd.: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej), Kazimierz Dolny, 27 – 28 marca, 2008
 • Brzozowski Z., Zatorski W.: Możliwości zastosowania izocyjanianów i poliuretanów jako zamienników żywic formaldehydowych, (W: INNOWACYJNOŚĆ PODSTAWĄ ROZWOJU TWORZYW POLIURETANOWYCH), Ciechocinek, 20-22 listopad, 2008
 • Domański W.: Butyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 55, s. 5-11
 • Domański W.: Metyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 1(55), s. 41-48
 • Domański W.: Trimetyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 1(55), s. 65-72
 • Domański W.: Klasyfikacja, oznakowanie i opakowanie substancji i mieszanin według rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady, środkiem do bezpiecznego magazynowania towarów niebezpiecznych. , (W: Seminarium "Bezpieczne magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów", Szkoła), 2008
 • Domański W.: Zagrożenia atmosfery w przemyśle gumowym, Tworzywa Sztuczne i Chemia. 4(41). Dodatek: Kauczuki Naturalne i Syntetyczne., 2008, 5, s. 12-15
 • Domański W, Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. I, Przyjaciel przy Pracy, 2008, 11, s. 16-17
 • Domański W, Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. II, Przyjaciel przy Pracy, 2008, 12, s. 20-21
 • Gajek A., Michalik J.S.: Ocena zagrożeń zdarzeniami o znamionach poważnych awarii przez zakłady niesevesowskie , Chemia Przemysłowa, BMP, 2008, 5 (395), s. 40-45
 • Gajek A., Michalik J.S.: Metoda oceny ryzyka powstawania polichlorowanych dioksyn i furanów w warunkach poważnej awarii, (W: [W:] Administracja Bezpieczeństwa Chemicznego. Analiza zagrożeń, ratownictwo chemiczne, ekologiczne i medyczne.), Poznań, 2008
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J: Hydrożele jako składniki hydrofilowych środków ochrony skóry, Chemik, 2008, 2, s. 78-80
 • Makles Z., Domański W.: Odory w środowisku pracy rolnika-hodowcy. Źródła, zagrożenia, usuwanie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2, s. 10-13
 • Makles Zb., Domański W: Ślady pestycydów -niebezpieczne dla człowieka i środowiska, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 1, s. 5-9
 • Makles Zb., Domański W.: Gospodarka odpadami chemicznymi w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8, s. 42-45
 • Michalik J.S.: Zarządzanie bezpieczeństwem w aspekcie przeciwdziałania poważnym awariom (cz.2) - zagadnienia badawcze, Magazyn Ex, 2008, 9, s. 19-27
 • Michalik J.S.: Wdrażanie postanowień rozporządzenia REACH, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 6 (441), s. 10-13
 • Michalik J.S. , Borysiewicz M.J. : Zagrożenia terrorystyczne. Metody i narzędzia ochrony instalacji chemicznych, Chemia Przemysłowa , 2008, 2(377), s. 42-46
 • Michalik J.S. , Gajek A. : Zagrożenie zdarzeniami o znamionach poważnych awarii w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 3 (438), s. 8-12
 • Pośniak M., Makles Z. : Stosowanie gazów technicznych w butlach - wybrane zagadnienia bezpieczeństwa , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 3 (438) , s. 22-25
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K.: Fizyko-chemiczne aspekty palności poliuretanów, (W: INNOWACYJNOŚĆ PODSTAWĄ ROZWOJU TWORZYW POLIURETANOWYCH), Ciechocinek, 20-22 listopad, 2008
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K., Kolbrecki A.: New developments in chemical modification of fire-safe rigid polyurethane foams, Polymer Degradation and Stability, 2008, 93, s. 2071-2076
 • Borysiewicz M.J. , Michalik J.S. : Cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433), s. 8-11
 • Brzozowski Z.K., Hadam Ł., Zatorski W., Staszczak S., Rupiński S., Bogdan D.: Fireproof, solid state epoxy resins, Polimery, 2007, 1,52, s. 29-33
 • Domański W.: Czynniki rakotwórcze w środowisku pracy, Przemysł Chemiczny, 2007, 86(7), s. 579-582
 • Domański W.: Metody oceny i zapobiegania ryzyku wystąpienia pożaru i wybuchu, materiały szkoleniowe, Ryzyko zawodowe związane z występowaniem czynników chemicznych i biologicznych w środowisku pracy CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Domański W., Makles Z.: Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy pracach zagrożonych atmosferą wybuchową, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 6, s. 7-11
 • Gajek A., Michalik J.S.: Możliwości prognozowania ilości polichlorowanych dioksyn i furanów powstających w trakcie poważnych awarii, Chemia Przemysłowa, BMP, 5 , 2007, 361, s. 29-31
 • Jankowska E., Zatorski W., Pośniak M.: Emission of nanoparticles in the process of developing new polymers, EuroNaOSH, Finland, 2007
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J: Kremy i maści ochronne w profilaktyce kontaktowych chorób skóry, 2007
 • Makhniashvili I., Makles Z. : Zagrożenia w podziemnych parkingach samochodowych - toksyczne, pożarowe i wybuchowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 11 (434) , s. 10-13
 • Michalik J.S.: Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych jako istotny czynnik poprawy bezpieczeństwa cywilnego w Polsce, (W: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa-Wyzwania Bezpieczeństwa Cywilnego XXI wieku -inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki- Warszawa, 31 maja -1 czerwca 2007 r), Warszawa, 2007
 • Michalik J.S.: Legislation and research questions concerning the safety management in the context of major accident control, (W: [W:] Functional Safety Management in Critical Systems (Chapter 1)), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2007
 • Michalik J.S.: Zagrożenia poważnymi awariami w Polsce - stan aktualny, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 5 (428), s. 14-18
 • Michalik J.S. : Zarządzanie bezpieczeństwem w aspekcie przeciwdziałania poważnym awariom (cz.1) - zagadnienia prawne, Magazyn Ex, 2007, 4(8), s. 41-48
 • Michalik J.S. : Zagrożenia poważnymi awariami w Polsce - stan aktualny , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 5 (428) , s. 14-18
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K., Kaczorek K.: New developments in chemical modification of fire safe rigid polyurethanes foams, (W: The 7th International Conference Advanced Polymers Via Macromolecular Engineering, APME 2007), Miami, December 15-20, 2007
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K., Kaczorek K.: New development in chemical modification of fire safe rigid PU foams, 11th European Meeting on Fire Retardant Polymers UK 3-6 July 2007, FRPM 07., Bolton, Manchester, 2007
 • Brzozowski Z.K., Zatorski W.: Ogniobezpieczne poliuretany (referat plenarny na zaproszenie), (W: Konferencja: Nowe kierunki rozwoju poliuretanów), Rydzyna, 2006
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.M: Skin protection measures - prevention in occupational dermatitis, http://www.cdc.gov/niosh/topics/skin/OEESC2/AbPost072Kurpiewska.html (dokument elektroniczny), 2006
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.M., Łopacka B.: Środki ochrony skóry, Przegląd Dermatologiczny, 2006, 2, s. 259-263
 • Michalik J.S.: REACH - nowe zasady postępowania w odniesieniu do niebezpiecznych substancji chemicznych, Chemia Przemysłowa, BMP, 2 , 2006, 310, s. 29-31
 • Michalik J.S.: Zmiany krajowych przepisów dotyczących niektórych elementów i procedur przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 9 (420), s. 16-19
 • Michalik J.S.: Zmiany krajowych przepisów dotyczących kryteriów kwalifikacyjnych dla zakładów stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 10 (421), s. 9-11
 • Michalik J.S.: REACH - projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczania i ograniczania chemikaliów - przyczyny i przesłanki, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 5 (416), s. 12-15
 • Michalik J.S.: REACH - projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczania i ograniczania chemikaliów -główne postanowienia i procedury oraz oczekiwane skutki, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6 (417), s. 16-19
 • Surgiewicz J., Domański W.: Narażenie na związki metali w przemysłowych procesach galwanicznych, Medycyna Pracy, 2006, 57 (2), s. 123- 132
 • Brzozowski Z.K., Zatorski W.: New achievements in the chemical modification of fire-safe rigid polyurethane foams, (W: International Conference: Innovative materials and technologies for surface transport "INMAT 2005". Gdańsk, 7-8.11.2005, s. 201-206), Gdańsk, 2005
 • Domański W.: Materiały szkoleniowe "Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas transportu drogowego pojazdami - Transport materiałów niebezpiecznych", CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Domański W.: Zagrożenia chemiczne w przemyśle gumowym. ISBN 978-83-7373-015-1, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Domański W., Makles Z.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi przy wylewaniu posadzek z betonu i tworzyw sztucznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3(404), s. 20-23
 • Domański W., Surgiewicz J.: Profilaktyka techniczna i organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w galwanizerniach. Zalecenia. ISBN 83-7373-067-2., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Michalik J., Domański W., Gajek A., Łużny E., Grobelki A., Lewandowski A., Kawa W.: Program zapobiegania awariom oraz system zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zagrożonych zagrażających poważną awarią przemysłową. Wytyczne., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Michalik J.S.: Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym, Chemia Przemysłowa, BMP, 3 , 2005, 285, s. 39-42
 • Michalik J.S. : Ochrona przed wybuchami w środowisku pracy. Implementacja przepisów dyrektyw ATEX do polskiego prawodawstwa, Promotor, 2005, 7-8, s. 34-38
 • Zatorski W.: World and Polish polyurethane markets. Part 1, Reporter Chemiczny, 2005, 5, s. 17-19
 • Zatorski W.: World and Polish polyurethane markets. Part 2 , Reporter Chemiczny, 2005, 6, s. 12-13
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K.: Production of PUR and PUR-PIR foams with red phosphorus as a flame retardant, POLIMERY, 2005, 9, s. 50
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K.: New achievements in the chemical modification of rigid polyurethane foams, (W: 6th International Symposium on Advanced Polymers Via Macromolecu Lar Engineering. Istambuł, 15-19.08. 2005), Istanbul, Turkey, 2005
 • Benczek K.: Czynniki chemiczne w środowisku pracy, (W: Seminarium BHP PTPiREE), Szklarska Poręba, 24-27 maj, 2004
 • Benczek K., Gliński M.: Wentylacja miejscowa wywiewna przy ręcznych zmechanizowanych narzędziach, (W: XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie), Zakopane-Kościelisko, 2-4 czerwca, 2004
 • Domański W.: Zagrożenia chemiczne na stanowiskach pracy podczas produkcji i przetwarzania mieszanek gumowych, Elastomery, 2004, 8 (3), s. 25-32
 • Domański W.: Dianowe żywice epoksydowe- zagrożenia czynnikami chemicznymi, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 9(398), s. 16-20
 • Domański W., Kozieł E.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi podczas produkcji wyrobów gumowych, Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2004, 5 (18), s. 6
 • Gajek A., Michalik J.S.: Uwzględnianie niebezpiecznych substancji chemicznych powstających w trakcie awarii w procedurach przeciwdziałania poważnym awariom. Cz.1, Chemia Przemysłowa, 2004, 5 (264), s. 34-35
 • Kozieł E., Domański W., Pośniak M.: Occupational Exposure to Sulfur and Nitrogen Organic Compounds in Polish Rubber industry, (W: The Premier Conference and Exposition for Occupational and Environmental Healthand Safety Professionals Georgia World Congress Center), Atlanta, 8-13 maj, 2004
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.: Środki ochrony skory. Zastosowanie, wymagania, certyfikacja, Przemysł Chemiczny, 2004, 83/11, s. 1-2
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.: Środki ochrony skóry. Zastosowanie, wymagania,certyfikacja., Przemysł Chemiczny, 2004, nr 83(11), s. 538-539
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.M.: Środki ochrony skóry. Zastosowanie, wymagania,certyfikacja, Przemysł Chemiczny, 2004, 83(11), s. 538-539
 • Michalik J.S.: Uzupełnienia i zmiany Dyrektywy Seveso II, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 9 (398), s. 8-11
 • Michalik J.S.: Das polnische System zur Verhinderung von Störfällen - Umsetzung der Vorschriften der Seveso-II-Richtlinien. Teil 1 , Notfallvorsorge/Bevolkerungsschutz, 2004, 2, s. 12-14
 • Michalik J.S.: Wprowadzenie, (W: W monografii - Dyrektywa Seveso II), CIOP-PIB, Warszawa, 2004
 • Michalik J.S.: Das polnische System zur Verhinderung von Störfällen - Umsetzung der Vorschriften der Seveso-II-Richtlinien. Teil 2, Notfallvorsorge/Bevolkerungsschutz, 2004, 3, s. 6-9
 • Michalik J.S., Domański W.: Zawartość i cele programu zapobiegania awariom i systemu bezpieczeństwa w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 2(391), s. 22-25
 • Zatorski W.: New dewelopment in chemical modifications of rigid polyurethane foames, (W: (W: 40 Miedzynarodowe Symopozjum Polimerów IUPAC WORLD POLYMER CONGRESS 2004) 4-9 lipiec 2004), Paryż, Francja, 2004
 • Zatorski W.: Stan przemysłu polskich tworzyw sztucznych przed akcesja do Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, (W: I Międzynarodowy Salon Tworzyw Sztucznych i Chemii - PROCHEMIA 2004), Brak, Warszawa, 25-27.02, 2004
 • Zatorski W.: Stan przemysłu polskich tworzyw sztucznych przed akcesja do Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, (W: (W: I Międzynarodowy Salon Tworzyw Sztucznych i Chemii - PROCHEMIA 2004)), Warszawa, 25-27.02, 2004
 • Zatorski W.: Chemical modifications of rigid polyurethane foames, (W: European Aerozol Conference), Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • Zatorski W.: New dewelopment in chemical modifications of rigid polyurethane foames, (W: 40 Miedzynarodowe Symopozjum Polimerów IUPAC WORLD POLYMER CONGRESS 2004), Brak, Paryż, Francja, 4-9 lipiec 2004, 2004
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K.: Synthesis of PUR-PIR foams with bromine and red phosphorus flame retardants, (W: III Polish-Ukrainian Conference nt.Polymers of Special Applications, Politechnika Radomska), Radom 15-18 czerwca, 2004
 • Domański W.: Narażenie na pary rozpuszczalników podczas procesów uszlachetniania skór craft, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 1(378), s. 27
 • Domański W.: Zagrożenia nitrozoaminami na stanowiskach pracy w przemyśle gumowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 4(381), s. 20-22
 • Domański W.: Selection of Capillary Columns for Separation of N-Nitrosamines in Mixtures by Gas Chromatography, Chemia Analityczna, 2003, 48, s. s. 203-209
 • Michalik J.S.: Kształtowanie postaw i zachowań pracowników w celu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 6(383), s. 8
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - nowe regulacje prawne (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 9 (386) , s. 2-5
 • Michalik J.S.: Ocena zagrożeń awariami chemicznymi w Polsce, Rynek Chemiczny, 2003, 9, s. 26-28
 • Michalik J.S.: Szczególne aspekty przeciwdziałania poważnym awariom w siłach zbrojnych - wątpliwości, Myśl Wojskowa, 2003, 6, s. 86-96
 • Rupiński S., Brzozowski Z.K., Skwara K., Zatorski W.: Modyfikaty skrobi o dużej lepkości, PRZEMYSŁ CHEMICZNY, 2003, 8, s. 9-2
 • Zatorski, Brzozowski Z.K., Łebek K., Rupiński S.: Synthesis of PUR and PUR-PIR foams with bromine flame retardant, Polish Journal of Chemical Technology, 2003, 9
 • Benczek K., Gliński M.: Emisja zanieczyszczeń do środowiska powietrznego pomieszczeń i sposoby jej ograniczania, (W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe), (Pod red.: E. Kowala), Uniwersytet Zielonogórski Instytut Podstaw Techniki. Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra, 2002
 • Benczek K., Gliński M.: Emisja zanieczyszczeń do środowiska powietrznego pomieszczeń i sposoby jej ograniczania, (W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe), (Pod red.: E. Kowala), Uniwersytet Zielonogórski Instytut Podstaw Techniki. Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra, 2002
 • Brzozowski Z.K., Kijeńska D., Zatorski W.: New achievements in fire-safe polyurethane foams, Designed Monomers & Polymers, 2002, 2-3, s. 183-193
 • Domański W.: N-Nitrozodietyloamina i N-nitrozodimetylo-amina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, 4/34, s. 115
 • Domański W.: Sampling and Determination of Volatile N-Nitrosamines in Workplace Air, Chemia Analityczna, 2002, 6(47)
 • Kurpiewska J., Benczek K. : Metody oceny skuteczności preparatów chroniących przed promieniowaniem ultrafioletowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 12(377), s. 21-24
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.: Ochrona skóry rąk, Inspektor Pracy, 2002, 7-8, s. 13-16
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - przepisy szczegółowe, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 9(374), s. 22-25
 • Michalik J.S.: Reagowanie na poważne awarie przemysłowe i zapobieganie im, Ochrona Przeciwpożarowa, 2002, 1(366)
 • Michalik J.S.: Prognozowanie zagrożeń chemicznych i radiologicznych, (W: Konferencja "Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie powiatu - przygotowanie powiatu na wypadek sytuacji kryzysowych"), 2002
 • Michalik J.S.: Obiekty zagrażające poważną awarią przemysłową. Nowe kryteria kwalifikacyjne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 2 (367), s. 16-19
 • Michalik J.S. , Domański W. : Program zapobiegania awariom i system zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej, CIOP, Warszawa, 2002
 • Bartkowiak G., Jędrzejewska M., Liwkowicz J., Majchrzycka K., Owczarek G., Robakowski K., Zrobek Z.: Środki ochrony indywidualnej. Wyd. 3 poprawione., (W: (W: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, t. 16)), CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • Benczek K., Kurpiewska J., Wojtuński J.: Stanowisko do badania aparatów do pomiarów zanieczyszczeń chemicznych powietrza, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2001, 2
 • Brzozowski Z., Kijeńska D., Zatorski W.: Badanie palności tworzyw sztucznych, Plastics Review - Panorama Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych, 2001, nr 10
 • Brzozowski Z., Kijeńska D., Zatorski W.: Palność polimerów, Plastics Review - Panorama Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych, 2001, 8
 • Brzozowski Z.K., Kijeńska D., Zatorski W.: Palność polimerów cz.2 Sposoby zmniejszania palności tworzyw sztucznych, Plastics Reviev, 2001, 9
 • Domański W.: Zagrożenia chemiczne w garbarniach, CIOP, Warszawa, 2001
 • Domański W.: Substancje rakotwórcze w przemyśle gumowym, Elastomery, 2001, 1
 • Domański W., Makles Z: Zagrożenia czynnikami chemicznymi przy wylewaniu posadzek z betonu i tworzyw sztucznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 20-23
 • Kijeńska D., Zatorski W.: Królowa izolacji, Plastics Review - Panorama Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych, 2001, 5
 • Liwkowicz J., Benczek K., Kurpiewska J.: Ochrona skóry rąk przed substancjami szkodliwymi, Przegląd Lekarski, 2001, supl. 5
 • Liwkowicz J., Benczek K., Kurpiewska J.: Wodoodporne kremy ochronne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8, s. 28-30
 • Michalik J.S.: Systemowe przeciwdziałanie poważnym awariom chemicznym, Rynek Chemiczny, 2001, 12, s. 20-23
 • Michalik J.S.: Narzędzia wspomagające wykonywanie zadań i procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Wyniki Programu Wieloletniego (1998-2001)., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 10 (363), s. 2
 • Michalik J.S.: Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi. Nowe przepisy polskie., (W: "Zarządzanie ryzykiem w przemyśle chemicznym i procesowym"), (Pod red.: Politechnika Łódzka), Łódź, 23 - 24 października, 2001
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11(364), s. 14-18
 • Michalik J.S.: Procedury przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - regulacje Unii Europejskiej i nowe przepisy krajowe, (W: I Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Główne procedury zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków"), 2001
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 12(365) , s. 18-21
 • Michalik J.S., Kijeńska D. T., Gajek A.: Wykonywanie procedury zgłoszenia zakładów o zwiększonym oraz o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej., CIOP, Warszawa, 2001
 • Michalik J.S., Kijeńska D.T.: Zasady i podstawy identyfikacji obiektów zagrażających poważną przemysłową awarią chemiczną, I Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Główne procedury zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków", 2001, s. 35-58
 • Zatorski W., Brzozowski Z.: Tworzywa spienione, Plastics Review, 2001, 2(24), s. 69-73
 • Michalik J.S.: Wykonywanie przepisów Dyrektywy Seveso oraz zagrożenia poważnymi awariami w państwach UE, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 10(351), s. 13-16
 • Michalik J.S.: Ocena zagrożeń poważnymi awariami chemicznymi w Polsce w świetle kryteriów kwalifikacyjnych Dyrektywy Seveso II, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 7-8 (348-349), s. 14-19
 • Michalik J.S.: Zagrożenia wielkimi i lokalnymi awariami przemysłowymi w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 6(347), s. 12-16
 • Michalik J.S., Kijeńska D. T.: Identyfikacja obiektów zagrażających poważną awarią przemysłową - Substancje niebezpieczne i zasady postępowania - Wytyczne, CIOP, Warszawa, 2000
 • Padlewska K., Perkowska A., Kurpiewska J., Liwkowicz J. : Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. CIOP-PIB, 2000
 • Michalik J.S.: Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska - przepisy projektowane (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1999, 12 (341), s. 12-16