Zakład Techniki Bezpieczeństwa

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Bociąg A., Dąbrowski M: Proponowane metody optymalizacji organizacji bezpiecznej pracy w procesach montażowych w przemyśle lotniczym, Przegląd Techniczny, 2020, 1, s. 14-15 oraz 18-19
 • Dąbrowski A.: Analysis and Laboratory Testing of Technical Injury Prevention Measures for Portable Combustion Chainsaws, Forests, 2020, 11(3), s. 276
 • Dąbrowski A.: Wybrane uwarunkowania doboru i stosowania środków ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości w budownictwie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 11(578), s. 16-20
 • Dąbrowski M.: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia podczas łączenia elementów statków powietrznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 4(571), s. 18-21
 • Dąbrowski M., Górski J: Mobile Shields for Standard Woodworking Machinery as an Element of a Protection and Accident Prevention System – The Idea and Testing, Bioresources, 2019, 14(2), s. 3459-3470
 • Dąbrowski M., Górski J.: Influence of cutting conditions on kickback speed in milling wood materials, Wood Research , 2019, 64(2), s. 349-360
 • Dąbrowski M., Górski J.: Influence of the milling tool setup on occupational safety in furniture making, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2019, Vol. 25, 2, s. 278-286
 • Filipek D. : Modelowanie obiektów oraz wirtualnego środowiska na potrzeby wizualizacji zagrożeń mechanicznych podczas użytkowania maszyn do rozbioru mięsa: przecinarek tarczowej I taśmowej oraz skórowaczki, Przegląd Mechaniczny, 2019, 9, s. 23 – 24
 • Filipek D. : Wybrane elementy koncepcji opracowania wizualizacji zagrożeń mechanicznych oraz analizy sytuacji wypadkowych podczas użytkowania maszyn do rozbioru mięsa: przecinarek tarczowych i taśmowych oraz skórowaczek, Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2019, 2, s. 58 – 60
 • Pawlak A.: Oświetlenie pomieszczeń biurowych z komputerami, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 10-12
 • Wolska A., Sawicki D., Wisełka M.: Możliwości wykorzystania środowiska wirtualnego SEMI-CAVE w laboratorium CIOP-PIB, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 8(575), s. 6-9
 • Dąbrowski A: Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania drabin podczas ich intensywnej eksploatacji – nowe wymagania normatywne., (W: Bezpieczny montaż rusztowań.), (Pod red.: Szafranko E., Pawłowicz J.A. ), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Budownictwa, 2018
 • Dąbrowski A.: Upadki z wysokości na placu budowy wynikające z nieprawidłowego stosowania środków ochrony zbiorowej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2018, 12(579), s. 22-25
 • Obolewicz J., Dąbrowski A.: An application of the Pareto method in surveys to diagnose managers’ and workers’ perception of occupational safety and health on selected Polish construction sites, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, Vol. 24, 3, s. 406-421
 • Smagowska B., Pleban D., Sobolewski A., Pawlak A.: Warunki pracy w wybranych pomieszczeniach szpitala – wyniki badań pilotażowych hałasu, oświetlenia i mikroklimatu , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2018, 12(579), s. 17-21
 • Milanowicz M., Kędzior K.: Active numerical model of human body for reconstruction of falls from height, Forensic Science International, 2017, 270, s. 223-231
 • Budziszewski P., Grabowski A., Milanowicz M., Jankowski J.: Workstations for people with disabilities: an example of a virtual reality approach, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 3, s. 367-373
 • Dąbrowski A.: Aktualne wytyczne norm zharmonizowanych dotyczące technicznych środków ochrony przed urazami powodowanymi przez pilarki łańcuchowe, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 3, s. 22-25
 • Dąbrowski M.: Badanie zagrożeń występujących przy obróbce drewna z zastosowaniem kamery szybkiej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 6, s. 21-25
 • Dąbrowski M., Dąbrowski A.: Urządzenia do pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej – stosowane technologie i zagrożenia dla użytkowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 2, s. 23-27
 • Dźwiarek M., Latała A.: Analysis of occupational accidents: prevention through the use of additional technical safety measures for machinery, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 2, s. 186-192
 • Milanowicz M., Kędzior K.: Multibody model of the human upper extremity for fracture simulation, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 3, s. 320-326
 • Budziszewski P.: Autonomiczny system awaryjnego hamowania – działanie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 5(524), s. 22-24
 • Dąbrowski A.: Kickback risk of portable chainsaws while cutting wood of different properties: laboratory tests and deductions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 4, s. 512-523
 • Dąbrowski A.: Przenośne pilarki łańcuchowe – nowe wytyczne ergonomiczne w normach zharmonizowanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 1(520), s. 24-27
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – zapobieganie, Napędy i Sterowanie, 2015, 2, s. 80-84
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – skala zjawiska, Napędy i Sterowanie, 2015, 2, s. s. 74-78
 • Kalwasiński D.: Wybrane aspekty przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych w kontekście występowania zagrożeń mechanicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 9, s. s. 18-22
 • Malińska M., Zużewicz K., Bugajska J.,Grabowski A.: Heart rate variability (HRV) during virtual reality immersion, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 1, s. 47-54
 • Milanowicz M.: Dostosowanie numerycznego modelu ciała człowieka do rekonstrukcji upadków z wysokości, Modelowanie Inżynierskie, 2015, 52, s. s. 126-131
 • Pawlak A.: Przystosowanie oświetlenia elektrycznego środowiska pracy dla osób słabowidzących, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 2(521), s. 23-27
 • Dąbrowski M.: Wypadek ciężki przy obsłudze pilarki tarczowej do drewna – studium przypadku , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 1, s. 19-21
 • Dąbrowski M., Drygała-Puto M. : Działalność Komitetu Horyzontalnego jednostek notyfikowanych w obszarze dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 14-17
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – skala zjawiska (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 6(513), s. 20-23
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – zapobieganie (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7(514), s. 12-15
 • Dźwiarek M.: Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn, Napędy i Sterowanie, 2014, 12, s. 44-50
 • Grabowski A.: Sesje szkoleniowe górników, w wirtualnej kopalni, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2014, 3, s. 113-121
 • Grabowski A.: The influence of age-age correlations on epidemic spreading in social network, DOI:10.1140/epjb/e2014-50098-0, The European Physical Journal B, 2014, 87, s. 146
 • Grabowski A. : Wpływ pola widzenia na odbiór symulacji szkoleniowej, w środowisku wirtualnym, Mechanik, 2014, 7, s. 195-202, CD
 • Grabowski A., Jankowski J., Dźwiarek M., Kosiński R. A.: Stereovision Safety System for Identifying Workers’ Presence: Results of Tests, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 1, s. 103-109
 • Grabowski A., Kosiński R.: Modeling of pedestrian evacuations in buildings, Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement , 2014, 7, s. 283-290
 • Grabowski A., Welenc H.: Symulacja procesu ewakuacji, z wykorzystaniem silnika Bullet – porównanie z eksperymentem, Mechanik, 2014, 7, s. 203-208, CD
 • Jankowski J.: Zastosowanie technik rzeczywistości wirtualnej, w zdalnej kontroli pracy robota inspekcyjnego, Pomiary Automatyka Robotyka, 2014, 1, s. 112-118
 • Kalwasiński D.: Praktyczny test symulatora suwnicy w aspekcie symulacji wrażenia dotyku, Mechanik, 2014, 7, s. 283-294, CD
 • Kalwasiński D.: Koncepcja wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do odwzorowania zdarzeń wypadkowych występujących podczas użytkowania suwnic, Przegląd Mechaniczny, 2014, 1, s. 19-22
 • Malińska M., Zużewicz K., Bugajska J., Grabowski A.: Subiektywne odczucia wskazujące na występowanie choroby symulatorowej I zmęczenie po ekspozycji na rzeczywistość wirtualną, Medycyna Pracy, 2014, 65(3), s. 361-371
 • Milanowicz M.: Koncepcja symulowania wypadków podnośnikowych wózków jezdniowych spowodowanych utratą stateczności z wykorzystaniem metod numerycznych, Mechanik, 2014, 7, s. 423-430, CD
 • Myrcha K.: Ograniczanie zagrożeń urazowych przy wykonywaniu prac na wysokości, Mechanik, 2014, 7, s. 453-458, CD
 • Myrcha K.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w handlu detalicznym, Mechanik, 2014, 7, s. 445-452, CD
 • Pawlak A., Zaremba K.: Porównanie symulacji komputerowych i wyników pomiarowych modeli instalacji oświetlenia pośredniego, z diodami świecącymi LED, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 90, 3 , s. 260-262
 • Pawlak A., Zaremba K.: Wpływ parametrów obliczeniowych na błędy symulacji oświetlenia pośredniego metodą Monte Carlo, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 90, 1 , s. 288-290
 • Strawiński T.: Projektowanie funkcji bezpieczeństwa z wykorzystaniem podsystemu transmisji danych bezpieczeństwa, Napędy i Sterowanie, 2014, 10, s. 118-122
 • Strawiński T.: Stosowanie podsystemów transmisji danych bezpieczeństwa w związanych, z bezpieczeństwem systemach sterowania maszyn, Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, 2014, 102, 2 , s. 179-184
 • Winnicki A., Dąbrowski M.: Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa płynowych układów sterowania w maszynach produkcyjnych, Hydraulika, i Pneumatyka, 2014, 1, s. 5-9
 • Wolska A., Sawicki D.: Evaluation of discomfort glare in the 50+ eldery – experimental study, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2014, 27(3), s. 444-459
 • Zużewicz K., Wolska A.: Wpływ charakterystyki widmowej światła sztucznego, na aktywność dobową i poziom senności pracowników zmianowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 18-22
 • Budziszewski P.: System wspomagania rehabilitacji kończyny górnej z wykorzystaniem gier komputerowych, Mechanik, 2013, 7, s. 53-60 CD
 • Budziszewski P., Kędzior K.: Reakcja kierowcy w chwili poprzedzającej wypadek – badania z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, Mechanik, 2013, 7, s. 61-70 CD
 • Dąbrowski A. : Propozycje poprawy bezpieczeństwa pracy w małych firmach budowlanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 12 (507) , s. 9-13
 • Dąbrowski A. : Wybrane problemy bhp w małych firmach budowlanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 7 (502) , s. 12-15
 • Dąbrowski M., Górski J.: Influence of cutting blade projection over the miling cutter body on kickback velocity during chipboard machining, Annals of Warszaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology , 2013, 82, s. 166-169
 • Felijakowski K., Kosiński R.: Bounded confidence model in complex networks, International Journal of Modern Physics C, 2013, 24, 8, s. 13500491-135004912
 • Grabowski A.: Subiektywnie postrzegana przydatność zastosowania zmysłu dotyku w aplikacjach szkoleniowych wykorzystujących techniki rzeczywistości wirtualnej, Mechanik, 2013, 7, s. 213-220 CD
 • Grabowski A., Jankowski J.: Procedura testowa wizyjnych systemów bezpieczeństwa oparta na wykorzystaniu syntetycznych obrazów, Mechanik, 2013, 7, s. 221-230 CD
 • Jankowski J.: Interaktywne metody eksploracji wirtualnych środowisk w immersyjnej technice rzeczywistości wirtualnej, Mechanik, 2013, 7, s. 255-262 CD
 • Kalwasiński D., Filipek D. : Narzędzie komputerowe do wspomagania szkoleń operatorów suwnic, Mechanik, 2013, 7, s. 297-306 CD
 • Kosiński R., Grabowski A, : Matematyczne modelowanie i badania symulacyjne zachowania się ludzi podczas ewakuacji z budynków , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 20-25
 • Milanowicz M.: Wykorzystanie numerycznego modelu człowieka stosowanego w analizie wypadków do symulacji złamania kończyn górnych, Mechanik, 2013, 7, s. 443-452 CD
 • Milanowicz M.: Koncepcja wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej do prowadzenia badań nad utratą równowagi człowieka, Mechanik, 2013, 7, s. 433-442 CD
 • Myrcha K.: Praktyczne metody ograniczania ryzyka wypadkowego przy wykonywaniu robót montażowych w budownictwie, Mechanik, 2013, 7, s. 487-496 CD
 • Myrcha K.: Problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach , Mechanik, 2013, 7, s. 497-504 CD
 • Pawlak A.: Zagrożenie światłem niebieskim na stanowiskach pracy w przemyśle , Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 8, s. 245-249
 • Pawlak A., Zaremba K.: Symulacja komputerowa instalacji oświetlenia pośredniego z diodami elektroluminescenyjnymi, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 8, s. 236-238
 • Pawlak A., Zaremba K.: Wpływ parametrów technicznych instalacji oświetlenia pośredniego z diodami elektroluminescencyjnymi (LED) na parametry oświetlenia, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 9, s. 278-281
 • Pawlak A., Zaremba K.: A Monte-Carlo simulation of an indirect lighting installation using light emitting diodes (LEDs), Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 7, s. 215-217
 • Pęciłło M., Pawłowska Z., Antoniak M., Grabowski A.: Skłonność pracowników i kadry zarządzającej do ponoszenia kosztów na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy - badania ankietowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 7-9
 • Saulewicz A., Filipek D.: Przystosowanie symulatora podnośnikowego wózka jezdniowego do badań zachowań operatorów wózków w sytuacji zagrożenia kolizją, Mechanik, 2013, 7, s. 737-746 CD
 • Sawicki D., Wolska A.: Algorithm of HDR image preparation for discomfort glare assessment, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 2a, s. 87-90
 • Strawiński T. : Badania okresowe rękawic i obuwia elektroizolacyjnego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 5 (500) , s. 10-14
 • Wolska A.: Occupational Exposure to Solar Ultraviolet Radiation of Polish Outdoor Workers: Risk Estimation Method and Criterion, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 1, s. 107-116
 • Wolska A.: Ocena narażenia zawodowego spawaczy na promieniowanie nadfioletowe i „światło niebieskie” podczas spawania metodą TIG I MMA na podstawie wyników pomiarów na stanowiskach pracy, Medycyna Pracy, 2013, 64(1), s. 69-82
 • Wolska A.: Glare as a specific risk factor in working conditions, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 1a, s. 142-144
 • Wolska A., Najmiec A. : Ocena wdrożenia postanowień dyrektywy unijnej dotyczącej bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 16-19
 • Dąbrowski A.: Reducing kickback of portable combustion chain saws and related injury risks: laboratory tests and deductions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 399-417
 • Dźwiarek M.: Practical examples of the determination of periodical inspection frequency in machinery safety systems, Acta Mechanica et Automatica, 2012, 6, 2, s. 33-37
 • Dźwiarek M., Hryniewicz O.: Praktyczne przykłady wyznaczania częstości kontroli okresowych związanych z bezpieczeństwem systemów sterowania maszynami, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 5a, s. 290-295
 • Grabowski A., Rosińska M.: The relationship between human behavior and the process of epidemic spreading in a real social network, DOI:10.1140/epjb/e2012-20250-1, Eur. Phys. J. B., 2012, 85:248
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A.: Discrete and continuous models of pedestrian movement – a comparison, Acta Physica Polonica B, 2012, 5, s. 117-129
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A.: The dependency network in free operating system, Acta Physica Polonica B, 2012, 5, s. 47-52
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A. : Cooperation model with costly punishment, Acta Physica Polonica A, 2012, 121, s. s. 31-33
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A. : Models of pedestrian evacuation based on cellular automata, Acta Physica Polonica A, 2012, 121, s. 95-98
 • Myrcha K., Dąbrowski M. : Narzędzia wspomagające analizę stanu bezpieczeństwa w szkole (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 6 (489) , s. 20-22
 • Myrcha K., Dąbrowski M. : Narzędzia wspomagające analizę stanu bezpieczeństwa w szkołach (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 15-17
 • Pawlak A.: Metoda oceny kategorii maszyn ze względu na emisję nielaserowego promieniowania optycznego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 17-32
 • Pawlak A.: Wyniki badań zmęczenia wzroku osób o umiarkowanym upośledzeniu widzenia w zależności od systemu oświetleniowego, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 3a, s. 88-91
 • Pawlak A., Zaremba K.: Dokładność symulacji oświetlenia pośredniego z wykorzystaniem programów oświetleniowych, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 4a, s. 120-122
 • Wolska A. : Jak zmienia się olśnienie przykre przy różnym położeniu oka obserwatora? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 22-26
 • Wolska A., Latała A., Pawlak A. : Bezpieczeństwo fotobiologiczne wybranych źródeł światła stosowanych do celów oświetleniowych, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 6, s. 259-263
 • Bajon W. : Struktura i funkcje infrastruktury zarządzania logistycznego jako podstawa do wyznaczania zagrożeń pracy w jej eksploatacji , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 7-9
 • Dąbrowski A., Zamojski A. : Wypadkowość w małych firmach budowlanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 6-9
 • Kalwasiński D., Filipek D. : Multimedialna wizualizacja zagrożeń mechanicznych związanych z użytkowaniem maszyn w przemyśle metalowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 14-17
 • Owczarek G., Wolska A., Bartkowiak G. : Ocena skuteczności oraz dobór materiałów barierowych używanych do produkcji odzieży chroniącej przed promieniowaniem nadfioletowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 18-21
 • Pawlak A. : System oświetlenia stanowisk pracy z komputerem dla osób niedowidzących , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 11-14
 • Wolska A., Latała A. : Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 12-16
 • Zużewicz K., Saulewicz A., Konarska M., Kaczorowski Z. : Heart Rate Variability and Motion Sickness During Forklift Simulator Driving, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 4, s. 403-410
 • Gierasimiuk J. : Zapewnianie zgodności maszyn z nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 8-13
 • Pawlak A. : Nowe wymagania w projekcie europejskiej normy oświetleniowej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 10 (469) , s. 22-25
 • Wolska A., Dźwiarek M. : Technicznie rzecz biorąc , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 12-17
 • Wolska A., Gałecki Ł.: Narażenie zawodowe na naturalne promieniowanie nadfioletowe w Polsce - ocena szacunkowa , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 14-17
 • Wolska A., Głogowski P.: Promieniowanie laserowe. Dokumentacja dopuszczalnych wartości natężenia czynnika fizycznego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 5-78
 • Dąbrowski A.: Przenośne pilarki łańcuchowe -- ochrona operatora przed kontaktem z ruchomym narzędziem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1
 • Dąbrowski A., Więsik J.: Jak ograniczyć zagrożenie odbiciem pilarki, Drwal, 2009, 12
 • Dąbrowski M., Myrcha K.: Accidents at school, (W: General problems of work safety. Work safety management), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 • Dźwiarek M.: Case study of conformity assessment of automated production line, Pomiary, Automatyka, Robotyka, 2009, 10, s. 38-44
 • Grabowski A.: Human behavior in online social systems, Eur. Phys. J. B, 2009, 69, s. 605-611
 • Grabowski A.: Opinion formation in a social network: The role of human activity, Physica A, 2009, Volume 388, Issue 6, s. 961-966
 • Grabowski A., Kosiński R., Dźwiarek M.: Artificial neural network for worker presence identyfication in dangerous zones using stereovision, Pomiary Automatyka Robotyka, 2009, 2, s. 142-151
 • Kosiński R., Grabowski A, : Modelowanie epidemii. Jak epidemie się szerzą i jak im przeciwdziałać , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 5 (452) , s. 3-6
 • Myrcha K., Dąbrowski M.: Occupational safety of In-house transport in very large shops, (W: General problems of work safety. Work safety management), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 • Myrcha K., Dąbrowski M.: Zagrożenia wypadkowe w szkołach, (W: Materiały konferencyjne PES-7), Brak, 2009
 • Pawlak A. : Przyszłość oświetlenia elektrycznego - poprawa efektywności energetycznej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3 (450) , s. 18-21
 • Pawlak A., Zaremba K.: Praktyczne zastosowanie diod LED dużej mocy do oświetlenia miejscowego, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, 11
 • Pawlak A. Zaremba K.: Model oprawy oświetlenia miejscowego dla osób słabo widzących, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4
 • Wolska A., Najmiec A. : Wymagania bhp na stanowiskach komputerowych - potrzeba zmian , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 10 (457) , s. 18-21
 • Dąbrowski M. : Listy kontrolne do analizy stanu bezpieczeństwa w indywidualnych gospodarstwach wiejskich , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2 (437) , s. 17-21
 • Dźwiarek, M., Łuczak A.: Application prospects of the augmented reality technology for improving safety of machine operators, Human-computer interaction new developments, I-Tech, Vienna, Austria, 2008
 • Konieczny P., Wolska A., Świderski J., Zając A.: Simulation of Reflected and Scattered Laser Radiation for Designing Laser Shields, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2008, 14, 2, s. 133-147
 • Mieszkowska M., Bugajska J., Wolska A. : Praca z komputerem przenośnym - laptopy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 12 (447) , s. 8-10
 • Owczarek G., Wolska A. : Aspekty bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń laserowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 11 (446) , s. 2-05
 • Stefański M., Strawiński T. : Zagrożenia elektryczne w zakładach produkujących materiały budowlane , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4 (439) , s. 16-19
 • Wolska A., Stefański M. : Badanie cech użytkowych inteligentnych systemów sterowania oświetleniem , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 3 (438) , s. 13-17
 • Dzwiarek, M. Luczak, Najmiec A., A., Rzymkowski, C., Strawiński, T.: Assessment of Perception of Visual Warning Signals Generated Using an Augmented Reality System, HCI, 2007, 2, s. 579-586
 • Dżwiarek, M., Łuczak A., Najmiec A., Rzymowski, C., Strawiński, T.: Assessment of perception of visual warning signals generated using an augmented reality system, Lecture Notes in Computer Science LNCS, 2007, 4551, s. 579-586
 • Gierasimiuk J. : Podstawowe zmiany wprowadzone nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 4 (427) , s. 12-15
 • Grabowski A.: Interpersonal interactions and human dynamics in a large social network, Physica A, 2007, 385, s. 363-369
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Evolving Directed Network with Intrinsic Variables and Local Rules: a Simple Model of WWW network, Acta Physica Polonica B, 2007, 38, , s. 1785
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Properties of an Evolving Directed Network with Local Rules and Intrinsic Variables, International Journal of Modern Physics C, 2007, 18, s. 43-52
 • Grabowski A., N. Kruszewska: Experimental study of the structure of a social network and human dynamics in a virtual society, International Journal of Modern Physics C, 2007, 18, No. 10, s. 1527 - 1535
 • Kasznia-Kocot J., Lis D.O., Kordys-Darmolińska B., Grzybowska-Chlebowczyk U., Woś H., Górny R.L.: Children"s allergic diseases and microbial contamination of indoor air - a case report, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2007, 14, s. 187-190
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Nonlinear model of epidemic spreading in complex social network, Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 2007, 11, No.4, s. 435-450
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Intelligent safety control with the advanced recognition of danger situations, Proceedings of 11th International Conference HAAMAHA 2007, Poznań, Poland, 2007
 • Kosiński R.A., M.Zaremba: Dynamics of the model of the Caenorhabditis Elegans neural network, Acta Phys. B, 2007, 38, s. 2201 – 2210
 • Wolska A., Świderski J., Konieczny P. : Zagrożenie promieniowaniem laserowym odbitym - wpływ kąta ustawienia materiału obrabianego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433) , s. 18-21
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Epidemic control in a hierarchical social network, International Journal of Modern Physics C, 2006, 17, s. 133-145
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Ising-based model of opinion formation in a complex network of interpersonal interactions, Physica A, 2006, 361, s. 651-664
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Evolution of a social network: The role of cultural diversity, Physical Review E, 2006, 73, s. 016135-1–016135-7
 • Grabowski A., Rosińska M. : The SIS Model for Assessment of Epidemic Control in a Social Network, Acta Physica Polonica B, 2006, vol. 37, nr 5, s. 1521-1535
 • Gradowski T. M., Kosinski R. A.: The Effect of an Electoral Campaign for Election Results in an Open Community, Int. J. Mod. Phys. C, 2006, 17, s. 1327-1338
 • Kosiński R.A.: Wprowadzenie do mechaniki kwantowej i fizyki statystycznej, Oficyna Wyd. PW., Warszawa, 2006
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Simple Model of Spreading of Two Epidemics: Phase Transition and Pattern Formation, Acta Physica Polonica B, 2006, vol. 37, nr 5, s. 1561-1570
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Dynamics of one- and two-dimensional complex neural networks, Acta Physicae Superficierum, 2006, vol. VIII, s. 87-98
 • Kosiński R.A., Grabowski A., Siemiątkowska B.: Dwukamerowy, neuronowy system bezpieczeństwa do wykrywania sytuacji niebezpiecznych na zautomatyzowanych stanowiskach pracy, (W: AUTOMATION 2006), X konferencja Naukowo-Techniczna: Automatyzacja - Nowości i Perspektywy, Warszawa, 2006
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 7-8, s. 6-10
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4, s. 14-17
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: The SIS Model of Epidemic Spreading in a Hierarchical Social Network, Acta Physica Polonica B, 2005, 36, s. 1579 - 1593
 • Kosiński R.A.: Modelowanie epidemii, Sprawy Nauki, 2005, 107, s. 10 - 11
 • Kosiński R.A., Siemiątkowska B., Grabowski A.: Neural system with the advanced recognition of danger situations for safety control, SIAS, Rosemont, Illinois, 2005
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Epidemic spreading in a hierarchical social network, Physical Review E, 2004, 70, 031908,
 • Kosiński R.A., Adamowski L.: Influence of the initial source of epidemic and preventive vaccination on the spreading phenomena in a two dimensional lattice, International Journal of Modern Phisics Computation, 2004, Volume 15, Issue 06
 • Kosiński R.: Sztuczne Sieci Neuronowe - Dynamika Nieliniowa i Chaos, WNT, Warszawa, 2002
 • Kosiński R., D.Dudek: On the effect of size on the occurrence of chaos in diluted neural networks, (W: Int. Conference "Dynamics Days"), Brak, Heidelberg, Niemcy, 2002
 • Kosiński R., Sinołęcka M.: On the Influence of Synaptic Dilution on Memory Properties of Artificial Neural Networks, (W: Int. Conf. On Neural Networks and Soft Computing), Brak, Zakopane, 2002
 • Kosiński R.A.: Sztuczne sieci neuronowe - dynamika nieliniowa i chaos, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 2002
 • Siemiątkowska B., R.Kosinski: Inteligentny system ochrony pracy zrobotyzowanych stanowisk pracy, (W: Konferencja "Automation 2002"), Brak, Warszawa, 2002
 • Dźwiarek M.: Praktyczny przykład oceny zgodności zautomatyzowanego sytemu wytwarzania, (W: Bezpieczeństwo przemysłowe. Tom 3), Brak, 2001
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Neural system with two camera for the advanced recognition of danger situations on automatized work stands, (ESREL 2007), p.1225, Stavanger, Norway, 2001
 • Kosiński R.A., Krawiecki A., Sukiennicki A.: Chaotic Dynamics of a Linear Chain of Periodically Stimulated Neurons with Random Synaptic Conections, Acta Physica Polonica A, 2001, 100, s. 89-99
 • Myrcha K., Gierasimiuk J.: Czynniki mechaniczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Siemiątkowska B., Kosiński R.: Wizyjny system ochrony zrobotyzowanych stanowisk pracy, (W: VII Krajowa Konferencja Robotyki, Lądek Zdrój), Pr. Naukowe Inst. Cybernetyki Techn. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001
 • Siemiątkowska B., Kosiński R.: Neuronowy system bezpieczeństwa dla zautomatyzowanych stanowisk pracy, (W: XII konf. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna), Brak, Warszawa, 2001
 • Gierasimiuk J.: Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. T.3. Czynniki antropometryczne i biomechaniczne. Projektowanie elementów informacyjnych i sterowniczych., CIOP, Warszawa, 2000
 • Krawiecki A., Sukiennicki A., Kosiński R.: Stochastic resonance, with spatiotemporal signal in a chain of threshold elements with unidirectional coupling, (W: Międzynarodowa Konfer. "2YK Symp. on Statistcal Phisics"), Brak, Zakopane, 2000
 • Myrcha K., Gierasimiuk J., Wróbel J.: Czynniki mechaniczne; Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. T.6. Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy, CIOP, Warszawa, 2000