Zakład Techniki Bezpieczeństwa

 
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Milanowicz M., Kędzior K.: Active numerical model of human body for reconstruction of falls from height, Forensic Science International, 2017, 270, s. 223-231
 • Budziszewski P., Grabowski A., Milanowicz M., Jankowski J.: Workstations for people with disabilities: an example of a virtual reality approach, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 3, s. 367-373
 • Dąbrowski A.: Aktualne wytyczne norm zharmonizowanych dotyczące technicznych środków ochrony przed urazami powodowanymi przez pilarki łańcuchowe, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 3, s. 22-25
 • Dąbrowski M.: Badanie zagrożeń występujących przy obróbce drewna z zastosowaniem kamery szybkiej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 6, s. 21-25
 • Dąbrowski M., Dąbrowski A.: Urządzenia do pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej – stosowane technologie i zagrożenia dla użytkowników, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 2, s. 23-27
 • Dźwiarek M., Latała A.: Analysis of occupational accidents: prevention through the use of additional technical safety measures for machinery, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 2, s. 186-192
 • Milanowicz M., Kędzior K.: Multibody model of the human upper extremity for fracture simulation, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 3, s. 320-326
 • Budziszewski P.: Autonomiczny system awaryjnego hamowania – działanie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 5(524), s. 22-24
 • Dąbrowski A.: Kickback risk of portable chainsaws while cutting wood of different properties: laboratory tests and deductions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 4, s. 512-523
 • Dąbrowski A.: Przenośne pilarki łańcuchowe – nowe wytyczne ergonomiczne w normach zharmonizowanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 1(520), s. 24-27
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – skala zjawiska, Napędy i Sterowanie, 2015, 2, s. s. 74-78
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – zapobieganie, Napędy i Sterowanie, 2015, 2, s. 80-84
 • Kalwasiński D.: Wybrane aspekty przystosowania stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych w kontekście występowania zagrożeń mechanicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 9, s. s. 18-22
 • Malińska M., Zużewicz K., Bugajska J.,Grabowski A.: Heart rate variability (HRV) during virtual reality immersion, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2015, Vol. 21, 1, s. 47-54
 • Milanowicz M.: Dostosowanie numerycznego modelu ciała człowieka do rekonstrukcji upadków z wysokości, Modelowanie Inżynierskie, 2015, 52, s. s. 126-131
 • Pawlak A.: Przystosowanie oświetlenia elektrycznego środowiska pracy dla osób słabowidzących, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 2(521), s. 23-27
 • Dąbrowski M.: Wypadek ciężki przy obsłudze pilarki tarczowej do drewna – studium przypadku , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 1, s. 19-21
 • Dąbrowski M., Drygała-Puto M. : Działalność Komitetu Horyzontalnego jednostek notyfikowanych w obszarze dyrektywy maszynowej 2006/42/WE, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 14-17
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – zapobieganie (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7(514), s. 12-15
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – skala zjawiska (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 6(513), s. 20-23
 • Dźwiarek M.: Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn, Napędy i Sterowanie, 2014, 12, s. 44-50
 • Grabowski A.: Sesje szkoleniowe górników, w wirtualnej kopalni, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2014, 3, s. 113-121
 • Grabowski A.: The influence of age-age correlations on epidemic spreading in social network, DOI:10.1140/epjb/e2014-50098-0, The European Physical Journal B, 2014, 87, s. 146
 • Grabowski A. : Wpływ pola widzenia na odbiór symulacji szkoleniowej, w środowisku wirtualnym, Mechanik, 2014, 7, s. 195-202, CD
 • Grabowski A., Jankowski J., Dźwiarek M., Kosiński R. A.: Stereovision Safety System for Identifying Workers’ Presence: Results of Tests, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 1, s. 103-109
 • Grabowski A., Kosiński R.: Modeling of pedestrian evacuations in buildings, Acta Physica Polonica B Proceedings Supplement , 2014, 7, s. 283-290
 • Grabowski A., Welenc H.: Symulacja procesu ewakuacji, z wykorzystaniem silnika Bullet – porównanie z eksperymentem, Mechanik, 2014, 7, s. 203-208, CD
 • Jankowski J.: Zastosowanie technik rzeczywistości wirtualnej, w zdalnej kontroli pracy robota inspekcyjnego, Pomiary Automatyka Robotyka, 2014, 1, s. 112-118
 • Kalwasiński D.: Koncepcja wykorzystania rzeczywistości wirtualnej do odwzorowania zdarzeń wypadkowych występujących podczas użytkowania suwnic, Przegląd Mechaniczny, 2014, 1, s. 19-22
 • Kalwasiński D.: Praktyczny test symulatora suwnicy w aspekcie symulacji wrażenia dotyku, Mechanik, 2014, 7, s. 283-294, CD
 • Malińska M., Zużewicz K., Bugajska J., Grabowski A.: Subiektywne odczucia wskazujące na występowanie choroby symulatorowej I zmęczenie po ekspozycji na rzeczywistość wirtualną, Medycyna Pracy, 2014, 65(3), s. 361-371
 • Milanowicz M.: Koncepcja symulowania wypadków podnośnikowych wózków jezdniowych spowodowanych utratą stateczności z wykorzystaniem metod numerycznych, Mechanik, 2014, 7, s. 423-430, CD
 • Myrcha K.: Ograniczanie zagrożeń urazowych przy wykonywaniu prac na wysokości, Mechanik, 2014, 7, s. 453-458, CD
 • Myrcha K.: Bezpieczeństwo i higiena pracy w handlu detalicznym, Mechanik, 2014, 7, s. 445-452, CD
 • Pawlak A., Zaremba K.: Wpływ parametrów obliczeniowych na błędy symulacji oświetlenia pośredniego metodą Monte Carlo, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 90, 1 , s. 288-290
 • Pawlak A., Zaremba K.: Porównanie symulacji komputerowych i wyników pomiarowych modeli instalacji oświetlenia pośredniego, z diodami świecącymi LED, Przegląd Elektrotechniczny, 2014, 90, 3 , s. 260-262
 • Strawiński T.: Stosowanie podsystemów transmisji danych bezpieczeństwa w związanych, z bezpieczeństwem systemach sterowania maszyn, Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, 2014, 102, 2 , s. 179-184
 • Strawiński T.: Projektowanie funkcji bezpieczeństwa z wykorzystaniem podsystemu transmisji danych bezpieczeństwa, Napędy i Sterowanie, 2014, 10, s. 118-122
 • Winnicki A., Dąbrowski M.: Ocena zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa płynowych układów sterowania w maszynach produkcyjnych, Hydraulika, i Pneumatyka, 2014, 1, s. 5-9
 • Wolska A., Sawicki D.: Evaluation of discomfort glare in the 50+ eldery – experimental study, International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 2014, 27(3), s. 444-459
 • Zużewicz K., Wolska A.: Wpływ charakterystyki widmowej światła sztucznego, na aktywność dobową i poziom senności pracowników zmianowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 12(522), s. 18-22
 • Budziszewski P.: System wspomagania rehabilitacji kończyny górnej z wykorzystaniem gier komputerowych, Mechanik, 2013, 7, s. 53-60 CD
 • Budziszewski P., Kędzior K.: Reakcja kierowcy w chwili poprzedzającej wypadek – badania z wykorzystaniem symulatora jazdy samochodem, Mechanik, 2013, 7, s. 61-70 CD
 • Dąbrowski A. : Propozycje poprawy bezpieczeństwa pracy w małych firmach budowlanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 12 (507) , s. 9-13
 • Dąbrowski A. : Wybrane problemy bhp w małych firmach budowlanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 7 (502) , s. 12-15
 • Dąbrowski M., Górski J.: Influence of cutting blade projection over the miling cutter body on kickback velocity during chipboard machining, Annals of Warszaw University of Life Sciences - SGGW Forestry and Wood Technology , 2013, 82, s. 166-169
 • Felijakowski K., Kosiński R.: Bounded confidence model in complex networks, International Journal of Modern Physics C, 2013, 24, 8, s. 13500491-135004912
 • Grabowski A.: Subiektywnie postrzegana przydatność zastosowania zmysłu dotyku w aplikacjach szkoleniowych wykorzystujących techniki rzeczywistości wirtualnej, Mechanik, 2013, 7, s. 213-220 CD
 • Grabowski A., Jankowski J.: Procedura testowa wizyjnych systemów bezpieczeństwa oparta na wykorzystaniu syntetycznych obrazów, Mechanik, 2013, 7, s. 221-230 CD
 • Jankowski J.: Interaktywne metody eksploracji wirtualnych środowisk w immersyjnej technice rzeczywistości wirtualnej, Mechanik, 2013, 7, s. 255-262 CD
 • Kalwasiński D., Filipek D. : Narzędzie komputerowe do wspomagania szkoleń operatorów suwnic, Mechanik, 2013, 7, s. 297-306 CD
 • Kosiński R., Grabowski A, : Matematyczne modelowanie i badania symulacyjne zachowania się ludzi podczas ewakuacji z budynków , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 20-25
 • Milanowicz M.: Koncepcja wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej do prowadzenia badań nad utratą równowagi człowieka, Mechanik, 2013, 7, s. 433-442 CD
 • Milanowicz M.: Wykorzystanie numerycznego modelu człowieka stosowanego w analizie wypadków do symulacji złamania kończyn górnych, Mechanik, 2013, 7, s. 443-452 CD
 • Myrcha K.: Problemy bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynach , Mechanik, 2013, 7, s. 497-504 CD
 • Myrcha K.: Praktyczne metody ograniczania ryzyka wypadkowego przy wykonywaniu robót montażowych w budownictwie, Mechanik, 2013, 7, s. 487-496 CD
 • Pawlak A.: Zagrożenie światłem niebieskim na stanowiskach pracy w przemyśle , Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 8, s. 245-249
 • Pawlak A., Zaremba K.: Symulacja komputerowa instalacji oświetlenia pośredniego z diodami elektroluminescenyjnymi, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 8, s. 236-238
 • Pawlak A., Zaremba K.: Wpływ parametrów technicznych instalacji oświetlenia pośredniego z diodami elektroluminescencyjnymi (LED) na parametry oświetlenia, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 9, s. 278-281
 • Pawlak A., Zaremba K.: A Monte-Carlo simulation of an indirect lighting installation using light emitting diodes (LEDs), Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 7, s. 215-217
 • Pęciłło M., Pawłowska Z., Antoniak M., Grabowski A.: Skłonność pracowników i kadry zarządzającej do ponoszenia kosztów na bezpieczeństwo i zdrowie w pracy - badania ankietowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 7-9
 • Saulewicz A., Filipek D.: Przystosowanie symulatora podnośnikowego wózka jezdniowego do badań zachowań operatorów wózków w sytuacji zagrożenia kolizją, Mechanik, 2013, 7, s. 737-746 CD
 • Sawicki D., Wolska A.: Algorithm of HDR image preparation for discomfort glare assessment, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 2a, s. 87-90
 • Strawiński T. : Badania okresowe rękawic i obuwia elektroizolacyjnego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 5 (500) , s. 10-14
 • Wolska A.: Ocena narażenia zawodowego spawaczy na promieniowanie nadfioletowe i „światło niebieskie” podczas spawania metodą TIG I MMA na podstawie wyników pomiarów na stanowiskach pracy, Medycyna Pracy, 2013, 64(1), s. 69-82
 • Wolska A.: Occupational Exposure to Solar Ultraviolet Radiation of Polish Outdoor Workers: Risk Estimation Method and Criterion, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2013, Vol. 19, 1, s. 107-116
 • Wolska A.: Glare as a specific risk factor in working conditions, Przegląd Elektrotechniczny, 2013, 89, 1a, s. 142-144
 • Wolska A., Najmiec A. : Ocena wdrożenia postanowień dyrektywy unijnej dotyczącej bhp na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 1 (496) , s. 16-19
 • Dąbrowski A.: Reducing kickback of portable combustion chain saws and related injury risks: laboratory tests and deductions, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2012, 18, 3, s. 399-417
 • Dźwiarek M.: Practical examples of the determination of periodical inspection frequency in machinery safety systems, Acta Mechanica et Automatica, 2012, 6, 2, s. 33-37
 • Dźwiarek M., Hryniewicz O.: Praktyczne przykłady wyznaczania częstości kontroli okresowych związanych z bezpieczeństwem systemów sterowania maszynami, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 5a, s. 290-295
 • Grabowski A., Rosińska M.: The relationship between human behavior and the process of epidemic spreading in a real social network, DOI:10.1140/epjb/e2012-20250-1, Eur. Phys. J. B., 2012, 85:248
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A.: Discrete and continuous models of pedestrian movement – a comparison, Acta Physica Polonica B, 2012, 5, s. 117-129
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A.: The dependency network in free operating system, Acta Physica Polonica B, 2012, 5, s. 47-52
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A. : Models of pedestrian evacuation based on cellular automata, Acta Physica Polonica A, 2012, 121, s. 95-98
 • Gradowski T.M., Mrowiński M.J., Kosiński R.A. : Cooperation model with costly punishment, Acta Physica Polonica A, 2012, 121, s. s. 31-33
 • Myrcha K., Dąbrowski M. : Narzędzia wspomagające analizę stanu bezpieczeństwa w szkole (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 6 (489) , s. 20-22
 • Myrcha K., Dąbrowski M. : Narzędzia wspomagające analizę stanu bezpieczeństwa w szkołach (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 15-17
 • Pawlak A.: Wyniki badań zmęczenia wzroku osób o umiarkowanym upośledzeniu widzenia w zależności od systemu oświetleniowego, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 3a, s. 88-91
 • Pawlak A.: Metoda oceny kategorii maszyn ze względu na emisję nielaserowego promieniowania optycznego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2012, 1, s. 17-32
 • Pawlak A., Zaremba K.: Dokładność symulacji oświetlenia pośredniego z wykorzystaniem programów oświetleniowych, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 4a, s. 120-122
 • Wolska A. : Jak zmienia się olśnienie przykre przy różnym położeniu oka obserwatora? , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 7 (490) , s. 22-26
 • Wolska A., Latała A., Pawlak A. : Bezpieczeństwo fotobiologiczne wybranych źródeł światła stosowanych do celów oświetleniowych, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 6, s. 259-263
 • Bajon W. : Struktura i funkcje infrastruktury zarządzania logistycznego jako podstawa do wyznaczania zagrożeń pracy w jej eksploatacji , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 12 (483) , s. 7-9
 • Dąbrowski A., Zamojski A. : Wypadkowość w małych firmach budowlanych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 6-9
 • Kalwasiński D., Filipek D. : Multimedialna wizualizacja zagrożeń mechanicznych związanych z użytkowaniem maszyn w przemyśle metalowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 14-17
 • Owczarek G., Wolska A., Bartkowiak G. : Ocena skuteczności oraz dobór materiałów barierowych używanych do produkcji odzieży chroniącej przed promieniowaniem nadfioletowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 9 (480) , s. 18-21
 • Pawlak A. : System oświetlenia stanowisk pracy z komputerem dla osób niedowidzących , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 11-14
 • Wolska A., Latała A. : Ocena ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na naturalne promieniowanie nadfioletowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 7-8 (478-479) , s. 12-16
 • Zużewicz K., Saulewicz A., Konarska M., Kaczorowski Z. : Heart Rate Variability and Motion Sickness During Forklift Simulator Driving, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 4, s. 403-410
 • Gierasimiuk J. : Zapewnianie zgodności maszyn z nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 8-13
 • Pawlak A. : Nowe wymagania w projekcie europejskiej normy oświetleniowej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 10 (469) , s. 22-25
 • Wolska A., Dźwiarek M. : Technicznie rzecz biorąc , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 12-17
 • Wolska A., Gałecki Ł.: Narażenie zawodowe na naturalne promieniowanie nadfioletowe w Polsce - ocena szacunkowa , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 1 (460) , s. 14-17
 • Wolska A., Głogowski P.: Promieniowanie laserowe. Dokumentacja dopuszczalnych wartości natężenia czynnika fizycznego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2010, 1(63), s. 5-78
 • Dąbrowski A.: Przenośne pilarki łańcuchowe -- ochrona operatora przed kontaktem z ruchomym narzędziem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1
 • Dąbrowski A., Więsik J.: Jak ograniczyć zagrożenie odbiciem pilarki, Drwal, 2009, 12
 • Dąbrowski M., Myrcha K.: Accidents at school, (W: General problems of work safety. Work safety management), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 • Dźwiarek M.: Case study of conformity assessment of automated production line, Pomiary, Automatyka, Robotyka, 2009, 10, s. 38-44
 • Grabowski A.: Human behavior in online social systems, Eur. Phys. J. B, 2009, 69, s. 605-611
 • Grabowski A.: Opinion formation in a social network: The role of human activity, Physica A, 2009, Volume 388, Issue 6, s. 961-966
 • Grabowski A., Kosiński R., Dźwiarek M.: Artificial neural network for worker presence identyfication in dangerous zones using stereovision, Pomiary Automatyka Robotyka, 2009, 2, s. 142-151
 • Kosiński R., Grabowski A, : Modelowanie epidemii. Jak epidemie się szerzą i jak im przeciwdziałać , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 5 (452) , s. 3-6
 • Myrcha K., Dąbrowski M.: Occupational safety of In-house transport in very large shops, (W: General problems of work safety. Work safety management), Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań, 2009
 • Myrcha K., Dąbrowski M.: Zagrożenia wypadkowe w szkołach, (W: Materiały konferencyjne PES-7), Brak, 2009
 • Pawlak A. : Przyszłość oświetlenia elektrycznego - poprawa efektywności energetycznej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 3 (450) , s. 18-21
 • Pawlak A., Zaremba K.: Praktyczne zastosowanie diod LED dużej mocy do oświetlenia miejscowego, Przegląd Elektrotechniczny, 2009, 11
 • Pawlak A. Zaremba K.: Model oprawy oświetlenia miejscowego dla osób słabo widzących, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4
 • Wolska A., Najmiec A. : Wymagania bhp na stanowiskach komputerowych - potrzeba zmian , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 10 (457) , s. 18-21
 • Dąbrowski M. : Listy kontrolne do analizy stanu bezpieczeństwa w indywidualnych gospodarstwach wiejskich , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2 (437) , s. 17-21
 • Dźwiarek, M., Łuczak A.: Application prospects of the augmented reality technology for improving safety of machine operators, Human-computer interaction new developments, I-Tech, Vienna, Austria, 2008
 • Konieczny P., Wolska A., Świderski J., Zając A.: Simulation of Reflected and Scattered Laser Radiation for Designing Laser Shields, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2008, 14, 2, s. 133-147
 • Mieszkowska M., Bugajska J., Wolska A. : Praca z komputerem przenośnym - laptopy , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 12 (447) , s. 8-10
 • Owczarek G., Wolska A. : Aspekty bezpieczeństwa przy obsłudze urządzeń laserowych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 11 (446) , s. 2-05
 • Stefański M., Strawiński T. : Zagrożenia elektryczne w zakładach produkujących materiały budowlane , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4 (439) , s. 16-19
 • Wolska A., Stefański M. : Badanie cech użytkowych inteligentnych systemów sterowania oświetleniem , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 3 (438) , s. 13-17
 • Dzwiarek, M. Luczak, Najmiec A., A., Rzymkowski, C., Strawiński, T.: Assessment of Perception of Visual Warning Signals Generated Using an Augmented Reality System, HCI, 2007, 2, s. 579-586
 • Dżwiarek, M., Łuczak A., Najmiec A., Rzymowski, C., Strawiński, T.: Assessment of perception of visual warning signals generated using an augmented reality system, Lecture Notes in Computer Science LNCS, 2007, 4551, s. 579-586
 • Gierasimiuk J. : Podstawowe zmiany wprowadzone nową dyrektywą maszynową 2006/42/WE , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 4 (427) , s. 12-15
 • Grabowski A.: Interpersonal interactions and human dynamics in a large social network, Physica A, 2007, 385, s. 363-369
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Properties of an Evolving Directed Network with Local Rules and Intrinsic Variables, International Journal of Modern Physics C, 2007, 18, s. 43-52
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Evolving Directed Network with Intrinsic Variables and Local Rules: a Simple Model of WWW network, Acta Physica Polonica B, 2007, 38, , s. 1785
 • Grabowski A., N. Kruszewska: Experimental study of the structure of a social network and human dynamics in a virtual society, International Journal of Modern Physics C, 2007, 18, No. 10, s. 1527 - 1535
 • Kasznia-Kocot J., Lis D.O., Kordys-Darmolińska B., Grzybowska-Chlebowczyk U., Woś H., Górny R.L.: Children"s allergic diseases and microbial contamination of indoor air - a case report, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2007, 14, s. 187-190
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Intelligent safety control with the advanced recognition of danger situations, Proceedings of 11th International Conference HAAMAHA 2007, Poznań, Poland, 2007
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Nonlinear model of epidemic spreading in complex social network, Nonlinear Dynamics, Psychology, and Life Sciences, 2007, 11, No.4, s. 435-450
 • Kosiński R.A., M.Zaremba: Dynamics of the model of the Caenorhabditis Elegans neural network, Acta Phys. B, 2007, 38, s. 2201 – 2210
 • Wolska A., Świderski J., Konieczny P. : Zagrożenie promieniowaniem laserowym odbitym - wpływ kąta ustawienia materiału obrabianego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433) , s. 18-21
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Epidemic control in a hierarchical social network, International Journal of Modern Physics C, 2006, 17, s. 133-145
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Evolution of a social network: The role of cultural diversity, Physical Review E, 2006, 73, s. 016135-1–016135-7
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Ising-based model of opinion formation in a complex network of interpersonal interactions, Physica A, 2006, 361, s. 651-664
 • Grabowski A., Rosińska M. : The SIS Model for Assessment of Epidemic Control in a Social Network, Acta Physica Polonica B, 2006, vol. 37, nr 5, s. 1521-1535
 • Gradowski T. M., Kosinski R. A.: The Effect of an Electoral Campaign for Election Results in an Open Community, Int. J. Mod. Phys. C, 2006, 17, s. 1327-1338
 • Kosiński R.A.: Wprowadzenie do mechaniki kwantowej i fizyki statystycznej, Oficyna Wyd. PW., Warszawa, 2006
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Dynamics of one- and two-dimensional complex neural networks, Acta Physicae Superficierum, 2006, vol. VIII, s. 87-98
 • Kosiński R.A., Grabowski A.: Simple Model of Spreading of Two Epidemics: Phase Transition and Pattern Formation, Acta Physica Polonica B, 2006, vol. 37, nr 5, s. 1561-1570
 • Kosiński R.A., Grabowski A., Siemiątkowska B.: Dwukamerowy, neuronowy system bezpieczeństwa do wykrywania sytuacji niebezpiecznych na zautomatyzowanych stanowiskach pracy, (W: AUTOMATION 2006), X konferencja Naukowo-Techniczna: Automatyzacja - Nowości i Perspektywy, Warszawa, 2006
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4, s. 14-17
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 7-8, s. 6-10
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: The SIS Model of Epidemic Spreading in a Hierarchical Social Network, Acta Physica Polonica B, 2005, 36, s. 1579 - 1593
 • Kosiński R.A.: Modelowanie epidemii, Sprawy Nauki, 2005, 107, s. 10 - 11
 • Kosiński R.A., Siemiątkowska B., Grabowski A.: Neural system with the advanced recognition of danger situations for safety control, SIAS, Rosemont, Illinois, 2005
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Epidemic spreading in a hierarchical social network, Physical Review E, 2004, 70, 031908,
 • Kosiński R.A., Adamowski L.: Influence of the initial source of epidemic and preventive vaccination on the spreading phenomena in a two dimensional lattice, International Journal of Modern Phisics Computation, 2004, Volume 15, Issue 06
 • Kosiński R.: Sztuczne Sieci Neuronowe - Dynamika Nieliniowa i Chaos, WNT, Warszawa, 2002
 • Kosiński R., D.Dudek: On the effect of size on the occurrence of chaos in diluted neural networks, (W: Int. Conference "Dynamics Days"), Brak, Heidelberg, Niemcy, 2002
 • Kosiński R., Sinołęcka M.: On the Influence of Synaptic Dilution on Memory Properties of Artificial Neural Networks, (W: Int. Conf. On Neural Networks and Soft Computing), Brak, Zakopane, 2002
 • Kosiński R.A.: Sztuczne sieci neuronowe - dynamika nieliniowa i chaos, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 2002
 • Siemiątkowska B., R.Kosinski: Inteligentny system ochrony pracy zrobotyzowanych stanowisk pracy, (W: Konferencja "Automation 2002"), Brak, Warszawa, 2002
 • Dźwiarek M.: Praktyczny przykład oceny zgodności zautomatyzowanego sytemu wytwarzania, (W: Bezpieczeństwo przemysłowe. Tom 3), Brak, 2001
 • Grabowski A., Kosiński R.A.: Neural system with two camera for the advanced recognition of danger situations on automatized work stands, (ESREL 2007), p.1225, Stavanger, Norway, 2001
 • Kosiński R.A., Krawiecki A., Sukiennicki A.: Chaotic Dynamics of a Linear Chain of Periodically Stimulated Neurons with Random Synaptic Conections, Acta Physica Polonica A, 2001, 100, s. 89-99
 • Myrcha K., Gierasimiuk J.: Czynniki mechaniczne, (W: Ocena ryzyka zawodowego, Wyd. II zaktualizowane), CIOP, Warszawa, 2001
 • Siemiątkowska B., Kosiński R.: Neuronowy system bezpieczeństwa dla zautomatyzowanych stanowisk pracy, (W: XII konf. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna), Brak, Warszawa, 2001
 • Siemiątkowska B., Kosiński R.: Wizyjny system ochrony zrobotyzowanych stanowisk pracy, (W: VII Krajowa Konferencja Robotyki, Lądek Zdrój), Pr. Naukowe Inst. Cybernetyki Techn. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2001
 • Gierasimiuk J.: Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. T.3. Czynniki antropometryczne i biomechaniczne. Projektowanie elementów informacyjnych i sterowniczych., CIOP, Warszawa, 2000
 • Krawiecki A., Sukiennicki A., Kosiński R.: Stochastic resonance, with spatiotemporal signal in a chain of threshold elements with unidirectional coupling, (W: Międzynarodowa Konfer. "2YK Symp. on Statistcal Phisics"), Brak, Zakopane, 2000
 • Myrcha K., Gierasimiuk J., Wróbel J.: Czynniki mechaniczne; Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia. T.6. Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy, CIOP, Warszawa, 2000