Produkty i Usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Miesięcznik „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” ukazuje się od 1971 r. Prezentuje naukowe podstawy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Czasopismo ma interdyscyplinarny charakter – popularyzuje dziedziny wiedzy, obejmujące nauki techniczne, medyczne, biologiczne, chemiczne i społeczne. Poruszane w nim zagadnienia dotyczą przede wszystkim:  możliwości psychofizycznych człowieka w środowisku pracy, podstawowych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników (w tym skutków tych zagrożeń oraz sposobów ich eliminowania lub minimalizowania) oraz prawnych i ekonomicznych aspektów ochrony pracy.

Celem miesięcznika jest upowszechnianie wyników prac badawczych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego oraz innych wiodących ośrodków naukowych (krajowych i zagranicznych), a także popularyzowanie nowych rozwiązań praktycznych oraz informowanie o seminariach, konferencjach, targach i podobnych przedsięwzięciach poświęconych bezpieczeństwu i ochronie człowieka w środowisku pracy.

Czasopismo dociera do instytutów naukowo-badawczych, wyższych uczelni i laboratoriów, a także do specjalistów ds. bhp i ergonomii, służby medycyny pracy, biur projektowych i konstrukcyjnych oraz do pracodawców i pracowników. W 2005 r. zostało wyróżnione nagrodą im. Haliny Krahelskiej.

 

Miesięcznik „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – ma 20 punktów.

 

Wydawnictwo jest indeksowane w bazach:
BazTech (http://baztech.icm.edu.pl)

PBN, CEEOL,

ARIANTA (https://arianta.pl/#/czasopismo/6204).

 

ISSN 0137-7043

Wytyczne dla autorów tekstów


Zespół redakcji:

mgr inż. MAŁGORZATA PILEWICZ (kierownik redakcji)

mgr KAMIL P. JACH (redaktor naczelny)

lic. ANITA BOBOWSKA (redaktor)

 

Redaktorzy tematyczni, członkowie komitetu naukowego:

dr hab. inż. WIKTOR M. ZAWIESKA, prof. Instytutu (przewodniczący komitetu naukowego)

dr inż. DARIUSZ KALWASIŃSKI

dr hab. inż. KRZYSZTOF GRYZ

dr inż. EMIL KOZŁOWSKI

dr BARBARA KRZYŚKÓW

dr MAŁGORZATA OKRASA

dr inż. ZOFIA PAWŁOWSKA

dr hab. MAŁGORZATA SZEWCZYŃSKA, prof. Instytutu

dr TOMASZ TOKARSKI

dr hab. DOROTA ŻOŁNIERCZYK-ZREDA

 

Rada naukowa

prof. LIDIA MORAWSKA (Queensland University of Technology)

prof. JÓZEF PACYNA (Institute for Air Research)

prof. JACEK ENGEL (Technická univerzita v Košiciach)

prof. ELEONORA CARLETTI (IMAMOTER Institute of the National Research Council of Italy (CNR))

dr AGNIESZKA PSIKUTA (EMPA)

dr MAŁGORZATA MILCZAREK (EU-OSHA)

prof. RAFAŁ L. GÓRNY (CIOP-PIB)

dr hab. inż. ANDRZEJ GRABOWSKI (CIOP-PIB)

dr hab. inż. AGNIESZKA WOLSKA (CIOP-PIB)

dr hab. inż. DARIUSZ PLEBAN(CIOP-PIB)

dr hab. inż. EMILIA IRZMAŃSKA (CIOP-PIB)

 

Warunki publikacji materiałów:

  • Artykuły należy nadsyłać w formie elektronicznej.
  • Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmiany tytułu.
  • Artykuły są recenzowane.

 

Informacje dla recenzentów

Redakcja przyjmuje płatne ogłoszenia, reklamy i wkładki, za których treść nie odpowiada.

 

Warunki prenumeraty:

 

KOLPORTER sp. z o.o.: ul. Bakaliowa 3, 05-080 Izabelin-Mościska, www.kolporter.com.pl 4 tel.: 22 355 04 31, 22 355 04 69, 22 355 04 74 4 e-mail: prenumerata.warszawa@kolporter.com.pl

GARMOND PRESS S.A.: ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa 4 http://garmondpress.pl (dane kontaktowe dla zamawiających prenumeratę w zależności od regionu znajdują się na stronie: http://garmondpress.pl/kontakt) 4 tel.: 22 817 20 12, 22 837 30 08; faks: 22 817 20 12 4 e-mail: prenumerata.warszawa@garmondpress.pl

 

Egzemplarze archiwalne można nabywać w redakcji.

 

Formularz zamówienia prenumeraty: „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” w 2024 r.

 


Adres redakcji:

Redakcja miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka”

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

tel. +48 22 623 36 75, 623 46 48

e-mail: bpredakcja@ciop.pl

      

 

Streszczenia roczników
2024 - 1999
Wybierz rocznikWybierz numer