Czynniki zagrożeń zawodowych
OBCIĄŻENIE TERMICZNE CZŁOWIEKA
 


OBCIĄŻENIE TERMICZNE

 

WYNIKI  PRAC BADAWCZYCH

Zakład Ergonomii
Pracownia Obciążeń termicznych

"Indywidualnie modyfikowany ubiór do prac w zimnym środowisku”, okres realizacji 2011-2013

 

Celem zadania było opracowanie zasad konstrukcji ubioru do samodzielnego kształtowania ciepłochronności dla osób zatrudnionych na stanowiskach pracy w zimnym środowisku oraz wytworzenie prototypu odzieży ochronnej chroniącej przed stratami ciepła. W ramach realizacji pracy opracowano zasady konstrukcji odzieży oraz dokumentację techniczną. Na podstawie tych ustaleń wytworzone zostały dwa wstępne modele odzieży: jeden dla kobiet i jeden dla mężczyzn, które poddano weryfikacji w badaniach użytkowych na stanowiskach pracy, a następnie w badaniach laboratoryjnych w komorze klimatycznej z udziałem pracowników zimnych środowisk pracy. Wnioski i uwagi zebrane podczas badań posłużyły do wytworzenia prototypu ubioru do prac w zimnym środowisku.

 

Nowy ubiór do pracy w zimnym środowisku – z możliwością indywidualnego doboru jego ciepłochronności
Autor: dr Anna Marszałek, CIOP-PIB
2013 r.

 

 

Zakład Ochron Osobistych
Pracownia Odzieży Ochronnej

"Aktywny układ chłodzący do stosowania pod odzieżą ochronną w gorącym środowisku pracy”, okres realizacji 2011-2013

Ogólnym celem projektu było zmniejszenie obciążenia cieplnego pracowników wykonujących pracę w odzieży ochronnej w gorącym środowisku pracy poprzez stosowanie przez pracowników w warunkach mikroklimatu gorącego, pod odzieżą ochronną indywidualnego układu chłodzenia, który będzie odbierał nadmiar ciepła z organizmu osoby, wykonującej pracę w odzieży ochronnej w środowisku gorącym. Na podstawie analizy warunków pracy na gorących stanowiskach pracy opracowano numeryczny model wymiany ciepła między człowiekiem wykonującym pracę w gorącym środowisku pracy a otoczeniem - bez układu chłodzącego oraz z układem chłodzenia cieczą. Model indywidualnego aktywnego układu chłodzącego składa się z: wyrobu odzieżowego wykonanego z dzianiny z modułem dystansowym z wbudowanym układem rozprowadzającym medium chłodzące oraz czujnikiem temperatury mikroklimatu pododzieżowego, mobilnego agregatu chłodzącego z modułem sterującym temperaturą cieczy chłodzącej na podstawie temperatury mikroklimatu pododzieżowego, systemu połączenia układu rozprowadzającego medium chłodzące z agregatem chłodzącym. Wyniki badań opracowanego modelu indywidualnego układu chłodzenia w warunkach mikroklimatu gorącego potwierdziły korzystny wpływ chłodzenia na kształtowanie się średniej ważonej temperatury skóry, parametrów fizycznych mikroklimatu pod odzieżą oraz na subiektywną ocenę badanych osób, co pozwala na pozytywną ocenę opracowanego modelu

 

Obciążenie termiczne pracowników w mikroklimacie gorącym i sposoby jego redukcji dzięki zastosowaniu układów chłodzących.
Autor: dr inż. Grażyna Bartkowiak, mgr inż. Anna Dąbrowska
2013 r.

 

 

Zakład Ergonomii
Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

"Wpływ warunków mikroklimatu na bezpieczeństwo ratowników górniczych podczas akcji ratowniczych w trudnych warunkach mikroklimatu w podziemnych zakładach górniczych".

W ramach tego tematu realizowanego wspólnie z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego w Bytomiu opracowane zostaną fizjologiczne kryteria bezpiecznego czasu pracy ratowników w trudnych warunkach obciążenia wysiłkiem fizycznym i mikroklimatem.

Zakład Ergonomii
Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy